English 9 - Unit 3 - WRITE

28 986 0 Gửi tin nhắn cho Mark Zuckerberg
Mark Zuckerberg

Mark Zuckerberg

Tải lên: 11,569 tài liệu

  • Loading...
1/28 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/06/2013, 01:25

Pham Le Thuy Hoai Cha u - HERMANN GMEINER Pham Le Thuy Hoai Cha u - HERMANN GMEINER Thursday, October 19 th, Thursday, October 19 th, 2008 2008 Unit 3 Unit 3 : : My My neighborhood neighborhood Write Write Pham Le Thuy Hoai Cha u - HERMANN GMEINER Warm up activity Warm up activity Quick eyes Quick eyes Pham Le Thuy Hoai Cha u - HERMANN GMEINER Japan Pham Le Thuy Hoai Cha u - HERMANN GMEINER Germany Germany Pham Le Thuy Hoai Cha u - HERMANN GMEINER France France Pham Le Thuy Hoai Cha u - HERMANN GMEINER Viet Nam Viet Nam Pham Le Thuy Hoai Cha u - HERMANN GMEINER SWEDEN Pham Le Thuy Hoai Cha u - HERMANN GMEINER KOREA – SOUTH KOREA – SOUTH Pham Le Thuy Hoai Cha u - HERMANN GMEINER The United States of America The United States of America [...]... nearly 6 .30 pmnearly 6 .30 pm.. WeWe hurriedly gather hurriedly gathered ed out the out the things things and ran to the and ran to the bus stop. bus stop. Pham Le Thuy Hoai Chau - HERMANN GMEINERThe United States of AmericaThe United States of America Pham Le Thuy Hoai Chau - HERMANN GMEINERThursday, October 19 th, Thursday, October 19 th, 20082008 Unit 3 Unit 3 ::... Thuy Hoai Chau - HERMANN GMEINERSWEDEN Pham Le Thuy Hoai Chau - HERMANN GMEINER United KingdomUnited Kingdom Pham Le Thuy Hoai Chau - HERMANN GMEINERViet NamViet Nam Pham Le Thuy Hoai Chau - HERMANN GMEINERThe farmer in the dellThe farmer in the dell. The farmer in the dell. The farmer in the dell The farmer in the dell Height-ho the Derry-o . Height-ho the Derry-o . The farmer... home very late that that evening evening Pham Le Thuy Hoai Chau - HERMANN GMEINER Unit 3 Unit 3 : : A trip to the A trip to the countrysidecountryside6. WRITE 6. WRITE Look at the pictures and the information Look at the pictures and the information given . Then write a passage entitled given . Then write a passage entitled A country picnic A country picnic Start like this... blankets and laidlaid out out the the food.food. Pham Le Thuy Hoai Chau - HERMANN GMEINERDENMARK Pham Le Thuy Hoai Chau - HERMANN GMEINERHAPPY BIRTHDAYHAPPY BIRTHDAY Pham Le Thuy Hoai Chau - HERMANN GMEINERWhen When // look at look at // time time // it nearly 6 .30 pm it nearly 6 .30 pm // hurriedly gather hurriedly gather // things things // run... farmer takes a wife. The farmer takes a wifeThe farmer takes a wifeHeigh-ho the Derry. Heigh-ho the Derry. The farmer takes a wife.The farmer takes a wife. Pham Le Thuy Hoai Chau - HERMANN GMEINERFranceFrance Pham Le Thuy Hoai Chau - HERMANN GMEINERKOREA – SOUTHKOREA – SOUTH Pham Le Thuy Hoai Chau - HERMANN GMEINERput down put down // blankets blankets // lay out... October 19 th, Thursday, October 19 th, 20082008 Unit 3 Unit 3 :: My My neighborhoodneighborhood Write Write Pham Le Thuy Hoai Chau - HERMANN GMEINER Pham Le Thuy Hoai Chau - HERMANN GMEINERWarm up activityWarm up activityQuick eyesQuick eyes Pham Le Thuy Hoai Chau - HERMANN GMEINERãAfter meal After meal // play play / / games games //“What song “What song... Pham Le Thuy Hoai Chau - HERMANN GMEINERGAMEGAME: What song is : What song is it ?it ?Listen to the Listen to the song & guess song & guess its nameits name Pham Le Thuy Hoai Chau - HERMANN GMEINERWe / lucky / catch / last bus / and / arrive / home / very late We / lucky / catch / last bus... entitled given . Then write a passage entitled A country picnic A country picnic Start like this : Start like this : It was a beautiful It was a beautiful day day …… …… Pham Le Thuy Hoai Chau - HERMANN GMEINERIf you are happyIf you are happyIf you’re happy and you know it If you’re happy and you know it Clap your Clap your handshands If you’re happy and you know it If you’re happy . Hoai Cha u - HERMANN GMEINER Pham Le Thuy Hoai Cha u - HERMANN GMEINER Thursday, October 19 th, Thursday, October 19 th, 2008 2008 Unit 3 Unit 3 : : My. Pham Le Thuy Hoai Cha u - HERMANN GMEINER Unit 3 Unit 3 : : A trip to the A trip to the countryside countryside 6. WRITE 6. WRITE Look at the pictures
- Xem thêm -

Xem thêm: English 9 - Unit 3 - WRITE, English 9 - Unit 3 - WRITE, English 9 - Unit 3 - WRITE

Bình luận về tài liệu english-9-unit-3-write

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP