English 9 - Unit 3 - WRITE

Mark Zuckerberg
Mark Zuckerberg(11569 tài liệu)
(6 người theo dõi)
Lượt xem 921
0
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 28 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/06/2013, 01:25

Mô tả: Pham Le Thuy Hoai Cha u - HERMANN GMEINER Pham Le Thuy Hoai Cha u - HERMANN GMEINER Thursday, October 19 th, Thursday, October 19 th, 2008 2008 Unit 3 Unit 3 : : My My neighborhood neighborhood Write Write Pham Le Thuy Hoai Cha u - HERMANN GMEINER Warm up activity Warm up activity Quick eyes Quick eyes Pham Le Thuy Hoai Cha u - HERMANN GMEINER Japan Pham Le Thuy Hoai Cha u - HERMANN GMEINER Germany Germany Pham Le Thuy Hoai Cha u - HERMANN GMEINER France France Pham Le Thuy Hoai Cha u - HERMANN GMEINER Viet Nam Viet Nam Pham Le Thuy Hoai Cha u - HERMANN GMEINER SWEDEN Pham Le Thuy Hoai Cha u - HERMANN GMEINER KOREA – SOUTH KOREA – SOUTH Pham Le Thuy Hoai Cha u - HERMANN GMEINER The United States of America The United States of America . Hoai Cha u - HERMANN GMEINER Pham Le Thuy Hoai Cha u - HERMANN GMEINER Thursday, October 19 th, Thursday, October 19 th, 2008 2008 Unit 3 Unit 3 : : My. Pham Le Thuy Hoai Cha u - HERMANN GMEINER Unit 3 Unit 3 : : A trip to the A trip to the countryside countryside 6. WRITE 6. WRITE Look at the pictures

— Xem thêm —

Xem thêm: English 9 - Unit 3 - WRITE, English 9 - Unit 3 - WRITE, English 9 - Unit 3 - WRITE

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu english-9-unit-3-write

Đăng ký

Generate time = 0.349380970001 s. Memory usage = 18.45 MB