English 9 - Unit 3 - WRITE

Mark Zuckerberg
Mark Zuckerberg(9780 tài liệu)
(6 người theo dõi)
Lượt xem 477
0
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 28 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/06/2013, 01:25

Mô tả: Pham Le Thuy Hoai Cha u - HERMANN GMEINER Pham Le Thuy Hoai Cha u - HERMANN GMEINER Thursday, October 19 th, Thursday, October 19 th, 2008 2008 Unit 3 Unit 3 : : My My neighborhood neighborhood Write Write Pham Le Thuy Hoai Cha u - HERMANN GMEINER Warm up activity Warm up activity Quick eyes Quick eyes Pham Le Thuy Hoai Cha u - HERMANN GMEINER Japan Pham Le Thuy Hoai Cha u - HERMANN GMEINER Germany Germany Pham Le Thuy Hoai Cha u - HERMANN GMEINER France France Pham Le Thuy Hoai Cha u - HERMANN GMEINER Viet Nam Viet Nam Pham Le Thuy Hoai Cha u - HERMANN GMEINER SWEDEN Pham Le Thuy Hoai Cha u - HERMANN GMEINER KOREA – SOUTH KOREA – SOUTH Pham Le Thuy Hoai Cha u - HERMANN GMEINER The United States of America The United States of America . Hoai Cha u - HERMANN GMEINER Pham Le Thuy Hoai Cha u - HERMANN GMEINER Thursday, October 19 th, Thursday, October 19 th, 2008 2008 Unit 3 Unit 3 : : My. Pham Le Thuy Hoai Cha u - HERMANN GMEINER Unit 3 Unit 3 : : A trip to the A trip to the countryside countryside 6. WRITE 6. WRITE Look at the pictures

— Xem thêm —

Xem thêm: English 9 - Unit 3 - WRITE, English 9 - Unit 3 - WRITE, English 9 - Unit 3 - WRITE

Lên đầu trang
readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.22473192214966 s. Memory usage = 17.72 MB