Đề kiểm tra 1 tiết các chương toán 6 hay

Satyendra Nath Bose
Satyendra Nath Bose(11661 tài liệu)
(6 người theo dõi)
Lượt xem 12838
70
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 32 | Loại file: DOC
1

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/06/2013, 01:27

Mô tả: Tuần Tháng năm Lần 1 chung ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT SỐ HỌC 6 Thời gian 45 phút (không kể thời gian phát đề ) A – TRẮC NGHIỆM : (4 đ ) Khoanh tròn chữ đứng trước câu trả lời đúng hoặc đúng nhất (câu 1 đến câu 5) 1/ Cho tập hợp M = {0} A/ M không phải là tập hợp C/ M là tập hợp có một phần tử là 0 B/ M là tập hợp rỗng D/ M là tập hợp không có phần tử nào. 2/ Số phần tử của tập hợp Q = { 1975 ; 1976 ; ……; 2006 } A/ 41 phần tử C/ 31 phần tử B/ 42 phần tử D/ 32 phần tử 3/ Cách tính đúng là : A/ 4 3 . 4 4 = 4 12 C/ 4 3 . 4 4 = 4 7 B/ 4 3 . 4 4 = 16 12 D/ 4 3 . 4 4 = 8 7 4/ Cho số 25 . Cách viết nào sau đây đúng ? A/ 25 = XXIIIII C/ 25 = IIV B/ 25 = XXV D/ 25 = VVVVV 5/ Điền vào chỗ trống để ba số ở mỗi dòng là ba số tự nhiên liên tiếp tăng dần A/ ……………………………… ; 200 ; …………………………… B/ ……………………………… ; a – 1 ; ……………………… Với a ∈ N và a ≥ 2 6/ Lấy các chữ chỉ các tập hợp từ cột A , viết vào vị trí tương ứng phù hợp ở cột B , nếu có : Cột A Cột B A = {2 ; 4 ; 6} B = {n ∈ N n. 0 = 1} C = { n ∈ N 5≤ n < 10} D = {0} E = { n ∈ N * n + 6 = 3} 1/ Tập hợp có vô số phần tử : ……………………………………………………………………………… ………………… ……………………………………………………………………………… ………………. 2/ Tập hợp rỗng : ……………………………………………………………………………… ………………… ……………………………………………………………………………… ……………… B – TỰ LUẬN : (6đ) Điểm Lời phê của giáo viên Câu 1 : Thực hiện phép tính ( 2 đ) A/ 3. 5 2 – 16 : 2 2 ………………………………………………………… ……………………………………… ………………………………………………………… ……………………………………… ………………………………………………………… ……………………………………… ………………………………………………………… ……………………………………… B/ 82 – 3 100 : 3 96 ………………………………………………………… ……………………………………… ………………………………………………………… ……………………………………… ………………………………………………………… ……………………………………… ………………………………………………………… ……………………………………… Câu 2 : Tính hợp lí ( 2 đ) A/ 2 3 . 987 – 2 3 . 984 ………………………………………………………… ……………………………………… ………………………………………………………… ……………………………………… ………………………………………………………… ……………………………………… ………………………………………………………… ……………………………………… ………………………………………………………… ……………………………………… ………………………………………………………… ……………………………………… B/ 17 . 85 + 15 . 17 – 700 ………………………………………………………… ……………………………………… ………………………………………………………… ……………………………………… ………………………………………………………… ……………………………………… ………………………………………………………… ……………………………………… ………………………………………………………… ……………………………………… ………………………………………………………… ……………………………………… Câu 3 : Tìm số tự nhiên x , biết : ( 2 đ) ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT lần 1 chung Môn :Toán 6 Năm học : 2007 - 2008 Thời gian 45 phút (không kể thời gian phát đề ) A – TRẮC NGHIỆM : (4 đ ) Khoanh tròn chữ đứng trước câu trả lời đúng nhất : 1/ Cho tập hợp A = {1 ; 2 ; 3 } tập hợp con của tập hợp A là : A/ B = {1 ; 3 ; 5 } C/ K = 2 ; 3 } B/ M = {2 ; 4 ; 6 } D/ I = { 2 ; 5 } 2/ Cho E = {a ; b ; c}. Cách viết nào sau đây sai ? A/ b∈ E C/ {b ; a} ⊂ E B/ {a} ∈ E D/ {b ; c} ⊂ E 3/ Viết số 216 thành lập phương của một số tự nhiên : A/ 6 3 B/ 3 6 C/ 72 3 D/ 3 72 4/ Viết kết quả phép tính 17 20 : 17 5 dưới dạng một lũy thừa : A/ 1 4 B/ 17 25 C/ 17 4 D/ 17 15 5/ Số sau không là số chính phương : A/ 1 3 + 2 3 C/ 5 2 + 12 2 B/ 6 2 > 8 2 D/ 2 2 + 3 2 6/ Số x mà 2 x . 2 2 = 2 8 là : A/ 1 B/ 4 C/ 6 D/ 2 6 7/ Cho B = {x ∈ N  25 ≤ x ≤ 26}. Hãy chọn câu đúng ? A/ B = ∅ C/ B = {26} B/ B = {25} D/ B = { 25 ; 26} 8/ Trong các dòng sau đây , dòng nào là ba số tự nhiên liên tiếp tăng dần : A/ a ; a – 1 ; a + 1 trong đó a ∈ N * B/ c ; c ; c trong đó c ∈ N C/ b – 1 ; b ; b + 1 trong đó b ∈ N * D/ x + 1 ; x ; x – 1 trong đó x ∈ N * B/ Bài Tập : ( 6đ) Câu 1 : Tính nhanh : (1 đ) 2 4 . 28 – 2 4 . 20 ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… Điểm Lời phê của giáo viên ……………………………. ………………………………………………… ……………………………………… ……………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………… Câu 2 : Tìm số tự nhiên x , biết : ( 2 đ) a/ (x : 2 4 ) + 16 = 26 ………………………………………………………… ……………………………………… ………………………………………………………… ……………………………………… ………………………………………………………… ……………………………………… ………………………………………………………… ……………………………………… ………………………………………………………… ……………………………………… ………………………………………………………… ……………………………………… ………………………………………………………… ……………………………………… b/ 215 – 5 .( x + 2 ) = 100 ………………………………………………………… ……………………………………… ………………………………………………………… ……………………………………… ………………………………………………………… ……………………………………… ………………………………………………………… ……………………………………… ………………………………………………………… ……………………………………… ………………………………………………………… ……………………………………… ………………………………………………………… ……………………………………… Câu 3 : Thực hiện phép tính : ( 2 đ) a/ 5 . 4 2 - 18 : 3 2 ………………………………………………………… ……………………………………… ………………………………………………………… ……………………………………… ………………………………………………………… ……………………………………… ………………………………………………………… ……………………………………… b) 6 5 : 6 2 + 4 2 . 4 3 – 1204 ………………………………………………………… ……………………………………… ………………………………………………………… ……………………………………… ………………………………………………………… ……………………………………… ………………………………………………………… ……………………………………… c/ 2 4 . 5 – [131 – ( 13 – 4 ) 2 ] ………………………………………………………… ……………………………………… ………………………………………………………… ……………………………………… ………………………………………………………… ……………………………………… ………………………………………………………… ……………………………………… ………………………………………………………… ……………………………………… ………………………………………………………… ……………………………………… ………………………………………………………… ……………………………………… ………………………………………………………… ……………………………………… ………………………………………………………… ……………………………………… ………………………………………………………… ……………………………………… KIỂM TRA 15 PHÚT Ngày Kiểm Tra 15 phút Môn : Toán A – TRẮC NGHIỆM : (4 đ) Câu 1 : Khoanh tròn chữ đứng trước câu trả lời đúng nhất : 1/ Số phần tử của tập hợp B ={ 1 ; 3 ; 5 ……; 2007 } A/ 2006 phần tử B/ 1002 phần tử C/ 1003 phần tử D/ 1004 phần tử 2/ Số x mà 2 x . 2 2 = 2 8 là : A/ 1 B/ 4 C/ 6 D/ 2 6 3/ Viết số 216 thành lập phương của một số tự nhiên : A/ 6 3 B/ 3 6 C/ 72 3 D/ 3 72 4/ Viết kết quả phép tính 17 20 : 17 5 dưới dạng một lũy thừa : A/ 1 4 B/ 17 25 C/ 17 4 D/ 17 15 Câu 2 : Điền kí hiệu ∈ hoặc ∉ thích hợp vào ô vuông : Cho A ={ 12 ; 13 ; a ; b ; c } a) 13  A b) a  A c) b  A d) d  A Câu 3 : Điền dấu < , =, > vào ô vuông để được câu trả lời đúng : a/ 2 0  1 2007 b/ XXIX  XXX c/ 3 5  5 3 d/ (10 + 5) 2  225 B – TỰ LUẬN : (7đ) Câu 1 : Thực hiện phép tính (2 đ) { 4500 : [ 318 – (47 – 29 )]} :5 – 3 ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… … Câu 2 : Tính hợp lí ( 2 đ) 63 . 49 + 49 . 37 – 5 3 ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………… Câu 3: Tìm số tự nhiên x , biết : ( 3 đ) a/ 105 – 5 . (x + 2 ) = 40 ………………………………………………… ……………………………………………… ……………………………… b/ (2x – 3 ) . 5 2 = 5 4 ………………………………………………………… ……………………………………… ………………………………………………………… ……………………………………… Điểm Lời phê của giáo viên Lớp :…………………………………… Họ và tên : ……………………………………………… ……… ………………………………………………………… ……………………………………… …………………………………………………… Tuần 13 Tháng 12 năm Lần 2 chung ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT SỐ HỌC 6 Thời gian 45 phút (không kể thời gian phát đề ) A – TRẮC NGHIỆM : (4 đ ) 1)Khoanh tròn chữ đứng trước câu trả lời đúng : Câu1 :Trong các kết quả sau kết quả nào là số nguyên tố : A/ 2 5 + 1 B/ 3 2 – 2 0 C/ 2 3 – 1 D/ 5 2 . 2 5 Câu 2 : 1) Cách viết đúng nhất khi phân tích số 120 ra thừa số nguyên tố : A/ 2 3 .3 2 .5 B/ 2 3 .3.5 C/ 2.3.4.5 D/ 4 .5 .6 2) Đánh dấu “x” vào ô thích hợp : Câu Đúng Sai Câu 1 : Mọi số nguyên tố đều là số lẻ Câu 2 : Hai số hạng của một tổng không chia hết cho 2 thì tổng ấy không chia hết cho 2 Câu 3 :Các số có chữ số tận cùng bằng 0 chia hết cho cả 2 và 5 Câu 4 : Có 3 số lẻ liên tiếp đều là số nguyên tố 3) Điền kí hiệu ∈ và ∉ vào  cho đúng : A/ 4  ƯC ( 12; 28 ) C/ 2  ƯC ( 2; 6; 8 ) B/ 80  BC ( 20; 40 ) D/ 12  ƯC ( 4; 6; 8 ) 4) Điền số thích hợp vào chỗ trống : Điểm Lời phê của giáo viên B – TỰ LUẬN : (6đ) Câu 1 : Thực hiện phép tính ( 1 đ) [5 2 . 2006 0 + 68 : 17 – ( 150 – 5 3 ] . 24 ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… Câu 2 : Tìm số tự nhiên x , biết : ( 2 đ) a/ ( 3x – 6 ). 3 = 3 4 ………………………………………………………… ……………………………………… ………………………………………………………… ……………………………………… ………………………………………………………… ……………………………………… ………………………………………………………… ……………………………………… ………………………………………………………… ……………………………………… ………………………………………………………… ……………………………………… b/ (3x – 2 4 ).7 4 = 2. 7 4 ………………………………………………………… ……………………………………… ………………………………………………………… ……………………………………… ………………………………………………………… ……………………………………… ………………………………………………………… ……………………………………… ………………………………………………………… ……………………………………… ………………………………………………………… ……………………………………… a 5 48 b 7 12 ƯCLN ( a ; b) BCNN ( a ; b) Câu 3 : (3đ) Số học sinh khối 6 của trường trong khoảng 200 đến 400 . Khi xếp hàng 12 , hàng 15, hàng 18 đều vừa đủ . Tính số học sinh đó ? ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………. ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………. A DCB a b d c Tuần 14 Tháng 12 năm Lần 3 chung ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HÌNH HỌC 6 Thời gian 45 phút (không kể thời gian phát đề ) A – TRẮC NGHIỆM : (4 đ ) 1/ Đánh dấu “x” vào ô thích hợp (1,5 đ) CÂU ĐÚNG SAI a/ Một tia gốc A còn được gọi là một nửa mặt phẳng đường thẳng gốc A b/ Nếu AB + AC = BC thì điểm B nằm giữa hai điểm A và C c/ Điểm I gọi là trung điểm của đoạn thẳng AB nếu IA = IB 2/ Xem hình vẽ , điền các câu sau đây : (2,5đ) a/ Cắt nhau b/ Nằm giữa c/ Giao nhau d/ Thẳng hàng e/ Đối nhau vào chỗ trống (………) cho đủ nghĩa 1) Điểm C ……………………………hai điểm B và D 2) Hai tia CB và CD là hai tia …………………………………… 3) Ba điểm B , C, D ………………………………………………………… 4) B là ……………………………của hai đường thẳng a và b 5) Hai đường thẳng a và d ………………………………tại C B – TỰ LUẬN: (6 đ ) Câu 1: (1 đ ) Vẽ lần lượt đoạn thẳng AB , tia AB , đường thẳng AB trên cùng một hình. Bài làm ……………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Điểm Lời phê của giáo viên . phép tính 17 20 : 17 5 dưới dạng một lũy thừa : A/ 1 4 B/ 17 25 C/ 17 4 D/ 17 15 5/ Số sau không là số chính phương : A/ 1 3 + 2 3 C/ 5 2 + 12 2 B/ 6 2 >. …………………………………………………… Tuần 13 Tháng 12 năm Lần 2 chung ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT SỐ HỌC 6 Thời gian 45 phút (không kể thời gian phát đề ) A – TRẮC NGHIỆM : (4 đ ) 1) Khoanh tròn

— Xem thêm —

Xem thêm: Đề kiểm tra 1 tiết các chương toán 6 hay, Đề kiểm tra 1 tiết các chương toán 6 hay, Đề kiểm tra 1 tiết các chương toán 6 hay

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Liên Ba
Liên Ba Vào lúc 08:24 pm 09/04/2015

tìm để kiểm tra 1 tiết chương 3 mà toàn chương 1

Trả lời

Hiền Amy
Hiền Amy Vào lúc 08:29 pm 30/11/2014

hay

Trả lời

Trần Nguyễn Thanh Trúc
Trần Nguyễn Thanh Trúc Vào lúc 05:57 pm 21/11/2014

bài này hay đấy

Trả lời

Cuong Seven
Cuong Seven Vào lúc 05:55 pm 12/11/2014

hay qua

Trả lời

Hai Vy
Hai Vy Vào lúc 10:47 am 24/09/2014

hay quá

Trả lời

Viện Kiêu
Viện Kiêu Vào lúc 06:41 pm 21/09/2014

Bọn nầy nó lừa đảo kinh khủng lắm đây. nó cho số điện thoại nhưng không bao giờ gọi được cả. Mọi người hãy cảnh giác với chò lừa đảo nhé!!!

Trả lời

Princess Duyên
Princess Duyên Vào lúc 08:46 pm 17/02/2014

thanks

Trả lời

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu de-kiem-tra-1-tiet-cac-chuong-toan-6-hay

Đăng ký

Generate time = 0.0954239368439 s. Memory usage = 18.54 MB