Đề kiểm tra 1 tiết các chương toán 6 hay

32 13,318 71 Gửi tin nhắn cho Satyendra Nath Bose
Satyendra Nath Bose

Satyendra Nath Bose

Tải lên: 11,660 tài liệu

  • Loading...
1/32 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/06/2013, 01:27

Tuần Tháng năm Lần 1 chung ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT SỐ HỌC 6 Thời gian 45 phút (không kể thời gian phát đề ) A – TRẮC NGHIỆM : (4 đ ) Khoanh tròn chữ đứng trước câu trả lời đúng hoặc đúng nhất (câu 1 đến câu 5) 1/ Cho tập hợp M = {0} A/ M không phải là tập hợp C/ M là tập hợp có một phần tử là 0 B/ M là tập hợp rỗng D/ M là tập hợp không có phần tử nào. 2/ Số phần tử của tập hợp Q = { 1975 ; 1976 ; ……; 2006 } A/ 41 phần tử C/ 31 phần tử B/ 42 phần tử D/ 32 phần tử 3/ Cách tính đúng là : A/ 4 3 . 4 4 = 4 12 C/ 4 3 . 4 4 = 4 7 B/ 4 3 . 4 4 = 16 12 D/ 4 3 . 4 4 = 8 7 4/ Cho số 25 . Cách viết nào sau đây đúng ? A/ 25 = XXIIIII C/ 25 = IIV B/ 25 = XXV D/ 25 = VVVVV 5/ Điền vào chỗ trống để ba số ở mỗi dòng là ba số tự nhiên liên tiếp tăng dần A/ ……………………………… ; 200 ; …………………………… B/ ……………………………… ; a – 1 ; ……………………… Với a ∈ N và a ≥ 2 6/ Lấy các chữ chỉ các tập hợp từ cột A , viết vào vị trí tương ứng phù hợp ở cột B , nếu có : Cột A Cột B A = {2 ; 4 ; 6} B = {n ∈ N n. 0 = 1} C = { n ∈ N 5≤ n < 10} D = {0} E = { n ∈ N * n + 6 = 3} 1/ Tập hợp có vô số phần tử : ……………………………………………………………………………… ………………… ……………………………………………………………………………… ………………. 2/ Tập hợp rỗng : ……………………………………………………………………………… ………………… ……………………………………………………………………………… ……………… B – TỰ LUẬN : (6đ) Điểm Lời phê của giáo viên Câu 1 : Thực hiện phép tính ( 2 đ) A/ 3. 5 2 – 16 : 2 2 ………………………………………………………… ……………………………………… ………………………………………………………… ……………………………………… ………………………………………………………… ……………………………………… ………………………………………………………… ……………………………………… B/ 82 – 3 100 : 3 96 ………………………………………………………… ……………………………………… ………………………………………………………… ……………………………………… ………………………………………………………… ……………………………………… ………………………………………………………… ……………………………………… Câu 2 : Tính hợp lí ( 2 đ) A/ 2 3 . 987 – 2 3 . 984 ………………………………………………………… ……………………………………… ………………………………………………………… ……………………………………… ………………………………………………………… ……………………………………… ………………………………………………………… ……………………………………… ………………………………………………………… ……………………………………… ………………………………………………………… ……………………………………… B/ 17 . 85 + 15 . 17 – 700 ………………………………………………………… ……………………………………… ………………………………………………………… ……………………………………… ………………………………………………………… ……………………………………… ………………………………………………………… ……………………………………… ………………………………………………………… ……………………………………… ………………………………………………………… ……………………………………… Câu 3 : Tìm số tự nhiên x , biết : ( 2 đ) ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT lần 1 chung Môn :Toán 6 Năm học : 2007 - 2008 Thời gian 45 phút (không kể thời gian phát đề ) A – TRẮC NGHIỆM : (4 đ ) Khoanh tròn chữ đứng trước câu trả lời đúng nhất : 1/ Cho tập hợp A = {1 ; 2 ; 3 } tập hợp con của tập hợp A là : A/ B = {1 ; 3 ; 5 } C/ K = 2 ; 3 } B/ M = {2 ; 4 ; 6 } D/ I = { 2 ; 5 } 2/ Cho E = {a ; b ; c}. Cách viết nào sau đây sai ? A/ b∈ E C/ {b ; a} ⊂ E B/ {a} ∈ E D/ {b ; c} ⊂ E 3/ Viết số 216 thành lập phương của một số tự nhiên : A/ 6 3 B/ 3 6 C/ 72 3 D/ 3 72 4/ Viết kết quả phép tính 17 20 : 17 5 dưới dạng một lũy thừa : A/ 1 4 B/ 17 25 C/ 17 4 D/ 17 15 5/ Số sau không là số chính phương : A/ 1 3 + 2 3 C/ 5 2 + 12 2 B/ 6 2 > 8 2 D/ 2 2 + 3 2 6/ Số x mà 2 x . 2 2 = 2 8 là : A/ 1 B/ 4 C/ 6 D/ 2 6 7/ Cho B = {x ∈ N  25 ≤ x ≤ 26}. Hãy chọn câu đúng ? A/ B = ∅ C/ B = {26} B/ B = {25} D/ B = { 25 ; 26} 8/ Trong các dòng sau đây , dòng nào là ba số tự nhiên liên tiếp tăng dần : A/ a ; a – 1 ; a + 1 trong đó a ∈ N * B/ c ; c ; c trong đó c ∈ N C/ b – 1 ; b ; b + 1 trong đó b ∈ N * D/ x + 1 ; x ; x – 1 trong đó x ∈ N * B/ Bài Tập : ( 6đ) Câu 1 : Tính nhanh : (1 đ) 2 4 . 28 – 2 4 . 20 ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… Điểm Lời phê của giáo viên ……………………………. ………………………………………………… ……………………………………… ……………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………… Câu 2 : Tìm số tự nhiên x , biết : ( 2 đ) a/ (x : 2 4 ) + 16 = 26 ………………………………………………………… ……………………………………… ………………………………………………………… ……………………………………… ………………………………………………………… ……………………………………… ………………………………………………………… ……………………………………… ………………………………………………………… ……………………………………… ………………………………………………………… ……………………………………… ………………………………………………………… ……………………………………… b/ 215 – 5 .( x + 2 ) = 100 ………………………………………………………… ……………………………………… ………………………………………………………… ……………………………………… ………………………………………………………… ……………………………………… ………………………………………………………… ……………………………………… ………………………………………………………… ……………………………………… ………………………………………………………… ……………………………………… ………………………………………………………… ……………………………………… Câu 3 : Thực hiện phép tính : ( 2 đ) a/ 5 . 4 2 - 18 : 3 2 ………………………………………………………… ……………………………………… ………………………………………………………… ……………………………………… ………………………………………………………… ……………………………………… ………………………………………………………… ……………………………………… b) 6 5 : 6 2 + 4 2 . 4 3 – 1204 ………………………………………………………… ……………………………………… ………………………………………………………… ……………………………………… ………………………………………………………… ……………………………………… ………………………………………………………… ……………………………………… c/ 2 4 . 5 – [131 – ( 13 – 4 ) 2 ] ………………………………………………………… ……………………………………… ………………………………………………………… ……………………………………… ………………………………………………………… ……………………………………… ………………………………………………………… ……………………………………… ………………………………………………………… ……………………………………… ………………………………………………………… ……………………………………… ………………………………………………………… ……………………………………… ………………………………………………………… ……………………………………… ………………………………………………………… ……………………………………… ………………………………………………………… ……………………………………… KIỂM TRA 15 PHÚT Ngày Kiểm Tra 15 phút Môn : Toán A – TRẮC NGHIỆM : (4 đ) Câu 1 : Khoanh tròn chữ đứng trước câu trả lời đúng nhất : 1/ Số phần tử của tập hợp B ={ 1 ; 3 ; 5 ……; 2007 } A/ 2006 phần tử B/ 1002 phần tử C/ 1003 phần tử D/ 1004 phần tử 2/ Số x mà 2 x . 2 2 = 2 8 là : A/ 1 B/ 4 C/ 6 D/ 2 6 3/ Viết số 216 thành lập phương của một số tự nhiên : A/ 6 3 B/ 3 6 C/ 72 3 D/ 3 72 4/ Viết kết quả phép tính 17 20 : 17 5 dưới dạng một lũy thừa : A/ 1 4 B/ 17 25 C/ 17 4 D/ 17 15 Câu 2 : Điền kí hiệu ∈ hoặc ∉ thích hợp vào ô vuông : Cho A ={ 12 ; 13 ; a ; b ; c } a) 13  A b) a  A c) b  A d) d  A Câu 3 : Điền dấu < , =, > vào ô vuông để được câu trả lời đúng : a/ 2 0  1 2007 b/ XXIX  XXX c/ 3 5  5 3 d/ (10 + 5) 2  225 B – TỰ LUẬN : (7đ) Câu 1 : Thực hiện phép tính (2 đ) { 4500 : [ 318 – (47 – 29 )]} :5 – 3 ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… … Câu 2 : Tính hợp lí ( 2 đ) 63 . 49 + 49 . 37 – 5 3 ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………… Câu 3: Tìm số tự nhiên x , biết : ( 3 đ) a/ 105 – 5 . (x + 2 ) = 40 ………………………………………………… ……………………………………………… ……………………………… b/ (2x – 3 ) . 5 2 = 5 4 ………………………………………………………… ……………………………………… ………………………………………………………… ……………………………………… Điểm Lời phê của giáo viên Lớp :…………………………………… Họ và tên : ……………………………………………… ……… ………………………………………………………… ……………………………………… …………………………………………………… Tuần 13 Tháng 12 năm Lần 2 chung ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT SỐ HỌC 6 Thời gian 45 phút (không kể thời gian phát đề ) A – TRẮC NGHIỆM : (4 đ ) 1)Khoanh tròn chữ đứng trước câu trả lời đúng : Câu1 :Trong các kết quả sau kết quả nào là số nguyên tố : A/ 2 5 + 1 B/ 3 2 – 2 0 C/ 2 3 – 1 D/ 5 2 . 2 5 Câu 2 : 1) Cách viết đúng nhất khi phân tích số 120 ra thừa số nguyên tố : A/ 2 3 .3 2 .5 B/ 2 3 .3.5 C/ 2.3.4.5 D/ 4 .5 .6 2) Đánh dấu “x” vào ô thích hợp : Câu Đúng Sai Câu 1 : Mọi số nguyên tố đều là số lẻ Câu 2 : Hai số hạng của một tổng không chia hết cho 2 thì tổng ấy không chia hết cho 2 Câu 3 :Các số có chữ số tận cùng bằng 0 chia hết cho cả 2 và 5 Câu 4 : Có 3 số lẻ liên tiếp đều là số nguyên tố 3) Điền kí hiệu ∈ và ∉ vào  cho đúng : A/ 4  ƯC ( 12; 28 ) C/ 2  ƯC ( 2; 6; 8 ) B/ 80  BC ( 20; 40 ) D/ 12  ƯC ( 4; 6; 8 ) 4) Điền số thích hợp vào chỗ trống : Điểm Lời phê của giáo viên B – TỰ LUẬN : (6đ) Câu 1 : Thực hiện phép tính ( 1 đ) [5 2 . 2006 0 + 68 : 17 – ( 150 – 5 3 ] . 24 ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… Câu 2 : Tìm số tự nhiên x , biết : ( 2 đ) a/ ( 3x – 6 ). 3 = 3 4 ………………………………………………………… ……………………………………… ………………………………………………………… ……………………………………… ………………………………………………………… ……………………………………… ………………………………………………………… ……………………………………… ………………………………………………………… ……………………………………… ………………………………………………………… ……………………………………… b/ (3x – 2 4 ).7 4 = 2. 7 4 ………………………………………………………… ……………………………………… ………………………………………………………… ……………………………………… ………………………………………………………… ……………………………………… ………………………………………………………… ……………………………………… ………………………………………………………… ……………………………………… ………………………………………………………… ……………………………………… a 5 48 b 7 12 ƯCLN ( a ; b) BCNN ( a ; b) Câu 3 : (3đ) Số học sinh khối 6 của trường trong khoảng 200 đến 400 . Khi xếp hàng 12 , hàng 15, hàng 18 đều vừa đủ . Tính số học sinh đó ? ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………. ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………. A DCB a b d c Tuần 14 Tháng 12 năm Lần 3 chung ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HÌNH HỌC 6 Thời gian 45 phút (không kể thời gian phát đề ) A – TRẮC NGHIỆM : (4 đ ) 1/ Đánh dấu “x” vào ô thích hợp (1,5 đ) CÂU ĐÚNG SAI a/ Một tia gốc A còn được gọi là một nửa mặt phẳng đường thẳng gốc A b/ Nếu AB + AC = BC thì điểm B nằm giữa hai điểm A và C c/ Điểm I gọi là trung điểm của đoạn thẳng AB nếu IA = IB 2/ Xem hình vẽ , điền các câu sau đây : (2,5đ) a/ Cắt nhau b/ Nằm giữa c/ Giao nhau d/ Thẳng hàng e/ Đối nhau vào chỗ trống (………) cho đủ nghĩa 1) Điểm C ……………………………hai điểm B và D 2) Hai tia CB và CD là hai tia …………………………………… 3) Ba điểm B , C, D ………………………………………………………… 4) B là ……………………………của hai đường thẳng a và b 5) Hai đường thẳng a và d ………………………………tại C B – TỰ LUẬN: (6 đ ) Câu 1: (1 đ ) Vẽ lần lượt đoạn thẳng AB , tia AB , đường thẳng AB trên cùng một hình. Bài làm ……………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Điểm Lời phê của giáo viên [...]... Lần 4 Riêng ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT SỐ HỌC 6 Thời gian 45 phút (không kể thời gian phát đề ) Bài Làm ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT lần 1 chungMôn :Toán 6 Năm học : 2007 - 2008 Thời gian 45 phút (không kể thời gian phát đề ) A – TRẮC NGHIỆM : (4 đ ) Khoanh tròn chữ đứng trước câu trả lời đúng nhất : 1/ Cho tập hợp A = {1 ; 2 ; 3 }... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Tuần 13 Tháng 12 năm Lần 2 chung ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT SỐ HỌC 6 Thời gian 45 phút (không kể thời gian phát đề ) A – TRẮC NGHIỆM : (4 đ ) 1) Khoanh tròn chữ đứng trước câu trả lời đúng : Câu1 :Trong các kết quả sau kết quả nào là số nguyên tố :A/ 25 + 1 B/ 32 – 20C/ 23– 1 D/ 52 . 25Câu 2 : 1) Cách viết đúng nhất khi phân tích số 12 0 ra thừa số nguyên tố :A/... B = {1 ; 3 ; 5 } C/ K = 2 ; 3 } B/ M = {2 ; 4 ; 6 } D/ I = { 2 ; 5 }2/ Cho E = {a ; b ; c}. Cách viết nào sau đây sai ? A/ b∈ E C/ {b ; a} ⊂ EB/ {a} ∈ E D/ {b ; c} ⊂ E3/ Viết số 2 16 thành lập phương của một số tự nhiên :A/ 6 3B/ 3 6 C/ 723D/ 3724/ Viết kết quả phép tính 17 20 : 17 5 dưới dạng một lũy thừa :A/ 1 4B/ 17 25C/ 17 4D/ 17 15 5/ Số sau không là số chính phương :A/ 1 3 +... + 12 2B/ 6 2 > 82 D/ 2 2 + 32 6/ Số x mà 2x . 22 = 28 là :A/ 1 B/ 4 C/ 6 D/ 2 6 7/ Cho B = {x ∈ N  25 ≤ x ≤ 26} . Hãy chọn câu đúng ? A/ B = ∅ C/ B = { 26} B/ B = {25} D/ B = { 25 ; 26} 8/ Trong các dòng sau đây , dòng nào là ba số tự nhiên liên tiếp tăng dần :A/ a ; a – 1 ; a + 1 trong đó a ∈ N * B/ c ; c ; c trong đó c ∈ N C/ b – 1 ; b ; b + 1 trong đó b ∈ N * D/ x + 1. .. 1 chung ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT SỐ HỌC 6 Thời gian 45 phút (không kể thời gian phát đề ) A – TRẮC NGHIỆM : (4 đ ) Khoanh tròn chữ đứng trước câu trả lời đúng hoặc đúng nhất (câu 1 đến câu 5) 1/ Cho tập hợp M = {0}A/ M không phải là tập hợp C/ M là tập hợp có một phần tử là 0B/ M là tập hợp rỗng D/ M là tập hợp không có phần tử nào.2/ Số phần tử của tập hợp Q = { 19 75 ; 19 76 ; ……; 20 06 }A/ 41. .. < x ≤ 9 thì tổng các số nguyên x bằng :A/ 9 B/ 0 C/ - 8 D/ 17 B – TỰ LUẬN : (6 )Câu 1 : (1 ) a)Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần: – 1 2 ; 13 7 ; – 205 ; 0 ; 49 ; – 538Giải :……………………………………………………………b) Tìm số nguyên x biết : 9+x= 0……………………………………………………………………………………………………Điểm Lời phê của giáo viên Tuần 32 Tháng 5 năm Lần 6 Riêng ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HÌNH HỌC 6 Thời gian 45 phút... –3)3]……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 26 . (24 – 11 ) – (24. ( 26 – 11 )…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Tuần 22 Tháng 2 năm Lần 4 Riêng ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT SỐ HỌC 6 Thời gian 45 phút (không kể thời gian phát đề. .. ; < ; = và điền số thích hợp vào ô vuông : (1 )a) 27 – 47  – 22 b) 52 −  5 – 2 c) ( - 15 ) . (17 –  ) = ( - 15 ) . 17 – ( 15 ) . (– 83) =  B – TỰ LUẬN : (6 )Câu 1 : Thực hiện phép tính ( 2 đ) A/ 5− – 7− ………………………………………………………………………B/ ( –5 – 12 – 3 ) : (– 5 ) ………………………………………………………………………………………C/ (– 12 ) . (– 13 ) + 13 . (– 29) – (– 21) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Điểm... ?…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 900 60 0ãããI BOMCDTun 32 Thỏng 5 nm Ln 6 Riờng ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HÌNH HỌC 6 Thời gian 45 phút (không kể thời gian phát đề ) Câu 1 (3điểm) Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng : 1) Tia Ot là tia phân giác của xOy khi :A/ xOt = yOt C/ xOt + yOt = 2xOyB/ xOt + tOy = xOy D/ xOt = yOt và xOt + tOy = xOy2) Hai góc bù nhau có tổng số đo bằng :A/ 18 0° B/ 90° C/ Nhỏ... 7 12 ƯCLN ( a ; b)BCNN ( a ; b) Tuần 32 Tháng 5 năm Lần 6 Riêng ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HÌNH HỌC 6 Thời gian 45 phút (không kể thời gian phát đề ) Câu 1 : (2điểm) Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng : 1) Một góc có số đo bằng 90° thì góc đó là :A/ Hai góc phụ nhau B/ Góc vuông C/ Góc nhọn D/ Góc tù2) Biết tia Oz là tia phân giác của góc bẹt xOy thì số đo zOy là : A/ 90° B/ 45° C/ 18 0° . phép tính 17 20 : 17 5 dưới dạng một lũy thừa : A/ 1 4 B/ 17 25 C/ 17 4 D/ 17 15 5/ Số sau không là số chính phương : A/ 1 3 + 2 3 C/ 5 2 + 12 2 B/ 6 2 >. …………………………………………………… Tuần 13 Tháng 12 năm Lần 2 chung ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT SỐ HỌC 6 Thời gian 45 phút (không kể thời gian phát đề ) A – TRẮC NGHIỆM : (4 đ ) 1) Khoanh tròn
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra 1 tiết các chương toán 6 hay, Đề kiểm tra 1 tiết các chương toán 6 hay, Đề kiểm tra 1 tiết các chương toán 6 hay

Bình luận về tài liệu de-kiem-tra-1-tiet-cac-chuong-toan-6-hay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP