Hệ thống tiêu chí nhận diện văn hoá doanh nghiệp - Vận dụng cho doanh nghiệp Việt Nam.

199 138 0
  • Loading ...
1/199 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2017, 03:25

... yếu tố cấu thành hệ thống tiêu chí nhận diện VHDN theo loại hình doanh nghiệp 120 3.4 Hệ thống tiêu chí nhận diện VHDN thực trạng VHDN Việt Nam 122 3.4.1 Hệ thống tiêu chí nhận diện VHDN ... tỏ nhận thức thống hệ thống tiêu chí nhận diện văn hoá doanh nghiệp quan trọng hơn, làm sở cho việc nghiên cứu, đánh giá phương pháp kết xây dựng văn hoá doanh nghiệp tổ chức, doanh nghiệp Việt. .. cứu Hệ thống tiêu chí nhận diện văn hóa doanh nghiệp – Vận dụng cho doanh nghiệp Việt Nam Cơ sở khoa học nghiên cứu - Mô hình Denison - Mô hình nghiên cứu Cameron Quin - Mô hình ba lớp văn hóa doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Hệ thống tiêu chí nhận diện văn hoá doanh nghiệp - Vận dụng cho doanh nghiệp Việt Nam., Hệ thống tiêu chí nhận diện văn hoá doanh nghiệp - Vận dụng cho doanh nghiệp Việt Nam., Hệ thống tiêu chí nhận diện văn hoá doanh nghiệp - Vận dụng cho doanh nghiệp Việt Nam.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn