Cấu tạo nguyên tử (đề cơ bản)

12 237 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2017, 21:46

X 3− # Trong ion âm A 75 B 33 C 36 *D 42 tổng số hạt 111 hạt số hạt electron 48% số khối Số nơtron X 2P + + N = 111   E+3  N + P = 0, 48 $ Ta có:  2P + N = 108   −0,52P + 0, 48N =   P = 33   N = 42  # Nguyên tử nguyên tố X tổng số hạt p, n, e 58, hạt nhân số hạt p n đơn vị Số hiệu nguyên tử X *A 19 B 20 C 18 D 21 $ P + N + E = 58 → 2P + N = 58 (vì P=E) Lại có N-P=1 (chú ý N lớn hoặc bằng P) → P=19 → Số hiệu nguyên tử của X là 19 # Người ta xác định khối lượng electron giá trị sau đây: 1, 6.10 −19 A kg 1, 67.10−27 B kg 9,1.10−31 *C kg 6, 02.10 −23 D kg 9,1.10−31 $ Bằng thực nghiệm, người ta xác định khối lượng electron Một số đơn vị ,hằng số cần nhớ kg 1, 66.10 −27 đvC ( hay 1u) khối lượng 6, 02.10 kg 23 Số Avogadro ( số phân tử mol chất khí) 1, 6.10−19 qe Điện tích đơn vị ( điện tích bản) điện tích mang proton elctron , =- C ( Cu-lông) # Điều nhận định sau không ? A Nguyên tử cấu tạo rỗng, hạt nhân mang điện tích dương kích thước nhỏ so với kích thước nguyên tử nằm tâm nguyên tử B Khối lượng nguyên tử tập trung hầu hết hạt nhân, khối lượng electron không đáng kể so với khối lượng nguyên tử C Tổng trị số điện tích âm electron lớp vỏ nguyên tử tổng trị số điện tích dương prôtôn nằm hạt nhân nguyên tử *D Khối lượng tuyệt đối nguyên tử tổng khối lượng prôton nơtron hạt nhân $ Nguyên tử đơn vị vật chất chứa hạt nhân trung tâm bao quanh đám mây điện tích âm 10−10 electron Nếu coi nguyên tử cầu bán kính nguyên tử khoảng 10 nhiều khoảng −5 10 nm = m, bán kính hạt nhân nhỏ mp −14 m Như electron chuyển động không gian rỗng nguyên tử Vì mn me ≈ ≈ 1840 nên khối lượng nguyên tử tập trung hạt nhân Nguyên tử trung hòa điện nên tổng điện tích âm electron tổng điện tích dương proton Khối lượng tuyệt đối nguyên tử tổng khối lượng proton, notron, electron # Phát biểu không đúng: A Nguyên tử hệ trung hoà điện B Trong nguyên tử hạt nơtron hạt prôton khối lượng xấp xỉ *C Trong nguyên tử biết số hạt proton suy số hạt nơtron D Trong nguyên tử biết số hạt electron suy số hạt proton $ Nguyên tử trung hòa điện số proton số notron 1, 6726.10 −27 Trong hạt nhân khối lượng proton 1, 6848.10−27 kg; khối lượng notron kg ## Tính khối lượng electron 1kg Fe Biết mol nguyên tử Fe khối lượng 55,85g số proton hạt nhân Fe 26 2,55.10−3 A gam 2,55.10−4 B gam *C 0,255 gam 2,55.10−3 D kg n Fe $ = 1000 : 55,85 ≈ 179,051 mol 6, 023.1023 → Số hạt electron trogn kg Fe = Số hạt proton 1kg Fe = 179,051.26 m e(trong1kgFe) → 2,804.10 27 = 9,1094.10 −31 2,554.10 = 2,804.1027 = hạt −3 kg ## Một nguyên tử tổng số hạt 46 Trong tỉ số hạt mang điện tích hạt không mang điện 1,875 Khối lượng tuyệt đối nguyên tử (Cho biết kg) mp 9,109.10−31 me = kg ; 1, 6726.10−27 = kg; 5,1673.10 −26 A kg 5,1899.10 −26 *B kg 5, 2131.10 −26 C kg 5,1886.10 −26 D kg $ Giả sử số hiệu nguyên tử số nơtron Z N Số hạt mang điện = 2Z; hạt không mang điện = N  2Z + N = 46   2Z = 1,875N Ta hpt: → m nguyentu →  Z = 15   N = 16 1, 6726.10−27 = 15 9,109.10 −31 + 15 # Nhận định sau ? 1, 6748.10−27 + 16 5,1899.10 −26 = kg 1, 6748.10−27 mn = A Khối lượng electron 1/1840 khối lượng hạt nhân nguyên tử B Khối lượng electron khối lượng proton C Khối lượng electron khối lượng nơtron *D Khối lượng nguyên tử tổng khối lượng hạt proton, nơtron, electron $ Ta = kg , 1, 6726.10 −27 = mp me Vậy mp 9,1.10−31 me = 1/ 1840 ; 1, 6748.10−27 mn kg, = kg mn = 1/ 1840 ### Cho nhận xét sau: +1, 6a.10−19 Một nguyên tử điện tích hạt nhân Culong số proton hạt nhân a Trong nguyên tử số proton số nơtron Khi bắn phá hạt nhân người ta tìm thấy loại hạt khối lượng gần khối lượng proton, hạt electron Trong nguyên tử điện tích lớp vỏ điện tích hạt nhân ngược dấu Số nhận xét A *B C D +1, 6.10−19 $ proton điện tích +1, 6a.10−19 C → Một nguyên tử điện tích hạt nhân culong số proton 1, 6a.10 −19 =a 1, 6.10−19 hạt nhân → (1) Trong nguyên tử số proton số electron → (2) sai Trong hạt nhân gồm proton notron → (3) sai Trong nguyên tử số p = số e, điện tích lớp vỏ mang điện tích âm (-Z) điện tích hạt nhân +Z → (4) # Tổng số hạt nguyên tử nguyên tố R 36 Số hạt mang điện gấp đôi hạt không mang điện R *A Mg B Ca C Zn D Al $ Giả sử số hiệu nguyên tử, số hạt nơtron nguyên tử nguyên tố Z, N  2Z + N = 36   2Z = 2N Ta hpt: → R Mg  Z = 12   N = 12 → # Nguyên tử nguyên tố X tổng số hạt 40 Tổng số hạt mang điện nhiều tổng số hạt không mang điện 12 hạt Nguyên tố X số khối A 26 *B 27 C 28 D 29 $ Giả sử số hiệu nguyên tử, số nơtron nguyên tử nguyên tố X Z, N  2Z + N = 40   2Z − N = 12  Z = 13   N = 14 Ta hpt: → → Nguyên tử X số khối: A = Z + N = 13 + 14 = 27 # Tổng hạt nguyên tử 82 hạt Trong số hạt mang điện nhiều số hạt không mang điện 22 hạt Số khối nguyên tử A 57 *B 56 C 55 D 65 $ Giả sử số hiệu nguyên tử, số nơtron nguyên tử nguyên tố X Z, N  2Z + N = 82   2Z − N = 22  Z = 26   N = 30 Ta hpt: → → Nguyên tử X số khối: A = Z + N = 26 + 30 = 56 # Nguyên tử R tổng số hạt 52, số hạt không mang điện nhân lớn gấp 1,059 lần số hạt mang điện tích âm Kết luận sau không với R ? A Hạt mang điện nhiều hạt không mang điện 16 B R số khối 35 C Điện tích hạt nhân R 17+ *D R 17 nơtron $ Giả sử số hiệu nguyên tử số nơtron nguyên tử R Z, N  2Z + N = 52   N = 1,059Z  Z = 17   N = 18 Ta hpt: → R 17 electron, 17 proton 18 nơtron Số hạt mang điện nhiều số hạt không mang điện 2Z - N = 2.17 - 18 = 16 R số khối A = 17 + 18 = 35 Điện tích hạt nhân R 17+ # Nguyên tử nguyên tố X tổng số hạt 49, số hạt không mang điện 53,125% số hạt mang điện Điện tích hạt nhân X là: A 18 B 17 C 15 *D 16 $ Giả sử số hiệu nguyên tử, số nơtron nguyên tử nguyên tố X Z, N  2Z + N = 49   N = 0,53125.2Z  Z = 16   N = 17 Ta hpt: → → Điện tích hạt nhân X 16+ # Tổng số hạt proton, nơtron electron nguyên tử nguyên tố X 155, số hạt mang điện nhiều số hạt không mang điện 33 hạt X nguyên tố sau ? A Cu *B Ag C Fe D Al $ Giả sử số hiệu nguyên tử số nơtron nguyên tử nguyên tố X Z, N  2Z + N = 155   2Z − N = 33 Ta hpt: → X Ag  Z = 47   N = 61 → # Nguyên tử nguyên tố tổng số hạt proton, nơtron, electron 122 Số hạt mang điện hạt nhân số hạt không mang điện 11 hạt Số khối nguyên tử là: A 122 B 96 *C 85 D 74 $ Giả sử số hiệu nguyên tử, số nơtron nguyên tử nguyên tố X Z, N  2Z + N = 122   − Z + N = 11  Z = 37   N = 48 Ta hpt: → → Nguyên tử X số khối: A = Z + N = 37 + 48 = 85 ## Tổng số hạt proton, nơtron, electron hai nguyên tử kim loại X Y 142, tổng số hạt mang điện nhiều tổng số hạt không mang điện 42 Số hạt mang điện nguyên tử Y nhiều X 12 Hai kim loại X, Y A Na, K B K, Ca C Mg, Fe *D Ca, Fe 2p X + n X + 2p Y + n Y = 142  2p X − n X + 2p Y − n Y = 42 −2p + 2p = 12 X Y  $ Ta hệ: Vậy, kim loại X Ca, Y Fe  p X = 20   p Y = 26 → −32.10 −19 ## Tổng điện tích lớp vỏ nguyên tử R điện tích A Mg *B Ca C K D Al C Nguyên tố R −32.10−19 −1,6.10−19 $ R số electron = =20 → R số hiệu nguyên tử Z = 20 → Ca X2+ # Một ion tổng số hạt proton, nơtron, electron 92, số hạt mang điện nhiều số hạt không X2+ mang điện 20 Số hạt nơtron electron ion *A 36 27 B 36 29 C 29 36 D 27 36 2p − + n X = 92 X2+  X 2p X − − n X = 20 $ p X = 29 →  n = 36 X 2+  e = 27 n X = 36 ; → ## Cho nhận xét sau: nguyên tử: (1) Số hiệu nguyên tử điện tích hạt nhân nguyên tử; (2) số đơn vị điện tích hạt nhân nguyên tử số hạt proton; (3) Số hạt proton hạt nhân số electron lớp vỏ nguyên tử; (4) Số hạt proton số hạt notron Số nhận xét không là: A *B C D $ Số hiệu nguyên tử số đơn vị điện tích hạt nhân ( ý điện tích hạt nhân giá trị dấu +, số hiệu nguyên tử giá trị dấu) → (1) sai Số đơn vị điện tích hạt nhân số hạt proton → (2) Nguyên tử trung hòa điện → số p = số e → (3) Hầu hết nguyên tử số notron lớn số proton → (4) sai # Tổng số hạt p, n, e nguyên tử nguyên tố X 20 Trong đó, số hạt không mang điện nhiều số hạt mang điện dương đơn vị Số khối A X: *A 14 B 12 C 16 D 22 $ Vì số p = số e nên tổng số hạt nguyên tử 20 → 2p + n= 20 Số hạt không mang điện nhiều số hạt mang điện dương đơn vị → n- p= Giải hệ → n = 8, p= Số khối X A= n + p = + 6= 14 56 26 Fe + # Số proton số nơtron ion *A 26 30 B 30 26 C 24 30 D 28 26 $ Trong nguyên tử Fe, p=e=26, n=56-26=30 Trong ion Fe 2+, p=26, n=30, e=24 Trong ion p n k thay đổi so với nguyên tử trạng thái bản, e thay đổi # Nguyên tử nguyên tố R 56e 81n Kí hiệu nguyên tử sau nguyên tố R ? 137 56 R *A 127 81 R B 81 56 R 56 81 R C D $ Nguyên tử R số hiệu Z = số e = 56 Số khối A = Z + N = 56 + 81 = 137 137 56 R → Kí hiệu: +2, 7234,10 −18 # Nguyên tử X điện tích hạt nhân mang điện 16 Kí hiệu nguyên tử X 37 17 Cl 40 19 K A B 35 17 Cl *C 39 19 D K Trong nguyên tử X số hạt mang điện nhiều số hạt không 2, 7234.10−18 1,6.10 −19 $ số p = số e= = 17 Số hạt mang điện nhiều số hạt không mang điện 16 → n = 17.2 - 16 = 18 Vậy số khối X A= n + p = 18 + 17 = 35 Số hiệu nguyên tử X Z= p = 17 35 17 Cl Vậy kí hiệu X # Hạt nhân hầu hết nguyên tử loại hạt sau cấu tạo nên A electron, proton nơtron B electron nơtron *C proton nơtron D electron proton $ Chú ý câu hỏi hạt cấu tạo nên hạt nhân nguyên tử hạt cấu tạo nên nguyên tử Hạt nhân cấu tạo proton mang điện tích dương notron không mang điện # Điều khẳng định sau sai ? *A Hạt nhân nguyên tử cấu tạo nên hạt proton, electron, nơtron B Trong nguyên tử số hạt proton số hạt electron C Số khối A tổng số proton (Z) tổng số nơtron (N) D Nguyên tử cấu tạo nên hạt proton, electron, nơtron $ Hạt nhân nguyên tử cấu tạo proton nơtron nguyên tử cấu tạo nên hạt proton, electron, nơtron Vì nguyên tử trung hòa điện nên số hạt proton bắng số hạt electron # Mệnh đề sau không ? (1) Số điện tích hạt nhân đặc trưng cho nguyên tố (2) Chỉ hạt nhân nguyên tử oxi proton (3) Chỉ hạt nhân nguyên tử oxi nơtron (4) Chỉ nguyên tử oxi electron A B C *D 15 $ (3) sai hạt nhân nguyên tử mệnh đề (1), (2), (4) N nơtron # Nguyên tử nguyên tố X tổng số hạt 40 Tổng số hạt mang điện nhiều tổng số hạt không mang điện 12 hạt Nguyên tố X số khối : *A 27 B 26 C 28 D 23 $ Giả sử số hiệu nguyên tử, số nơtron nguyên tử nguyên tố X Z, N  2Z + N = 40   2Z − N = 12  Z = 13   N = 14 Ta hpt: → → Nguyên tố X số khối: A = Z + N = 13 + 14 = 27 # Các hạt cấu tạo nên nguyên tử hầu hết nguyên tố A proton, nơtron B nơtron, electron C electron, proton *D electron, nơtron, proton $ Nguyên tử cấu tạo lớp vỏ nguyên tử hạt nhân Hạt nhân nằm tâm nguyên tử gồm hạt proton nơtron Vỏ nguyên tử gồm electron chuyển động xung quanh hạt nhân Như vậy, hạt cấu tạo nên nguyên tử hầu hết nguyên tố electron, nơtron proton # Nguyên tố hóa học nguyên tử A số nơtron proton B số nơtron *C số proton D số khối $ Nguyên tố hóa học nguyên tử điện tích hạt nhân Như vậy, tất nguyên tử nguyên tố hóa học số proton số electron # Phát biểu sau A Trong nguyên tử số nơtron luôn số electron B Trong nguyên tử số nơtron luôn số proton *C Trong nguyên tử số proton luôn số electron D Trong nguyên tử số nơtron luôn số khối $ Vì nguyên tử hạt trung hòa điện nên nguyên tử số proton số electron # Phát biểu không đúng? A Nguyên tử hệ trung hoà điện B Trong nguyên tử hạt nơtron hạt proton khối lượng xấp xỉ *C Trong nguyên tử, biết số proton suy số nơtron D Trong nguyên tử, biết số proton suy số electron $ Nguyên tử gồm lớp vỏ electron mang điện tích âm hạt nhân nguyên tử mang điện tích dương mp 1, 6726.10−27 mn 1, 6748.10 −27 = kg; = kg Trong nguyên tử, biết số proton số khối ta suy số nơtron Trong nguyên tử số proton = số electron # Phát biểu không đúng? 10 −26 A Khối lượng nguyên tử vào khoảng kg B Khối lượng hạt proton xấp xỉ khối lượng hạt nơtron C Khối lượng nguyên tử tập trung chủ yếu hạt nhân nguyên tử *D Trong nguyên tử, khối lượng electron khối lượng proton 1, 66055.10−27 $ Khối lượng nguyên tử, kí hiệu u 1u ≈ mp 1, 6726.10−27 kg mp ≈ mn 1, 6748.10 −27 mn = kg; = kg → Khối lượng electron không đáng kể so với khối lượng nguyên tử nên khối lượng nguyên tử tập trung hầu hết hạt nhân mp 9,1094.10−31 me = kg
- Xem thêm -

Xem thêm: Cấu tạo nguyên tử (đề cơ bản) , Cấu tạo nguyên tử (đề cơ bản) , Cấu tạo nguyên tử (đề cơ bản)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn