Giao an The duc 7 ca nam

109 843 8
Bill Gates

Bill Gates

Tải lên: 11,509 tài liệu

  • Loading...
1/109 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/06/2013, 01:27

Ngày soạn 11/ 10/ 07 Ngày dạy 12/ 10/ 07 Tiết 9: Bài thể dục I. Mục tiêu - Học Động tác vơn thở, tay - Nhằm rèn luyện cho HS có t thế cơ bản II. Địa điểm, phơng tiện: Tại sân tập thể dục. Mỗi học sinh chuẩn bị 2 lá cờ đuôi nheo. III. Nội dung và phơng pháp lên lớp Nội dung Định lợng Tổ chức- phơng pháp 1. Phần mở đầu a) GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học. b) Khởi động - Chạy nhẹ nhàng - Xoay các khớp: Cổ chân, cổ tay, khuỷu tay, bả vai, hông, gối. - Động tác vặn mình - Động tác bụng - ép dây chằng: + ép ngang + ép dọc 8-10 phút 1-2 phút 150-200m 2-3 phút 2 lần x 8 nhịp 2 lần x 8 nhịp 4 lần x 8 nhịp 4 lần x 8 nhịp - Trực ban tập trung lớp thành 3 hàng ngang- Báo cáo sĩ số- Hô chúc GV khoẻ. - Trên địa hình tự nhiên ở sân trờng theo một hàng dọc do trực ban dẫn đầu. - Trực ban điều hành theo đội hình: - GV nhắc học sinh thực hiện đúng động tác. 2. Phần cơ bản Bài thể dục: Học động tác vơn thở, tay. 28-30phút - GV làm mẫu, phân tích ngắn ngọn động tác hô cho HS tập luyện 3- 4 lần. - Đội hình GV làm mẫu: x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X(gv) - GV điều hành lớp chia tổ tập luyện- GV quan sát sửa sai cho học sinh. - Đội hình tập luyện của từng tổ x x x x x x x x X(tổ trởng) 1 - Yêu cầu học sinh tích cực, tự giác tập luyện, thực hiện đúng động tác. 3. Phần kết thúc - Hồi tĩnh + Đi theo vòng tròn và hít thở sâu. + Thả lỏng - GV nhận xét giờ học. - Hớng dẫn học sinh về nhà luyện tập chạy bền. 3-4 phút 1-2 phút 1-2 phút - Trực ban điều hành theo đội hình vòng tròn. - Từ đội hình vòng tròn chuyển thành đội hình hàng ngang. Ngày soạn 15/ 10/ 07 Ngày dạy 16/ 10/ 07 Tiết 10: Bài thể dục 2 I. Mục tiêu - Ôn động tác vơn thở, tay; Học động tác chân, lờn. - Nhằm rèn luyện cho HS có t thế đúng và phát triển thể lực chung. II. Địa điểm, phơng tiện: Tại sân tập thể dục. III. Nội dung và phơng pháp lên lớp Nội dung Định lợng Tổ chức- phơng pháp 1. Phần mở đầu a) GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học. b) Khởi động - Chạy nhẹ nhàng - Xoay các khớp: Cổ chân, cổ tay, khuỷu tay, bả vai, hông, gối. - Động tác vặn mình - Động tác bụng - ép dây chằng: + ép ngang + ép dọc 8-10 phút 1-2 phút 150-200m 2-3 phút 2 lần x 8 nhịp 2 lần x 8 nhịp 4 lần x 8 nhịp 4 lần x 8 nhịp - Trực ban tập trung lớp thành 3 hàng ngang- Báo cáo sĩ số- Hô chúc GV khoẻ. - Trên địa hình tự nhiên ở sân trờng theo một hàng dọc do trực ban dẫn đầu. - Trực ban điều hành theo đội hình: - GV nhắc học sinh thực hiện đúng động tác. 2. Phần cơ bản Bài thể dục: - Ôn tập: + Động tác vơn thở + Động tác tay - Học: + Động tác chân. + Động tác lờn. 28-30phút 6 lần - GV điều hành lớp chia tổ tập luyện- GV quan sát sửa sai cho học sinh. - Đội hình tập luyện của từng tổ x x x x x x x x X(tổ trởng) - Yêu cầu HS tích cực, tự giác tập luyện. - GV làm mẫu, phân tích ngắn gọn động tác hô cho HS tập luyện 3 lần. - Đội hình GV làm mẫu: x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X(gv) - GV điều hành lớp chia tổ tập 3 luyện- GV quan sát sửa sai cho học sinh. - Đội hình tập luyện của từng tổ x x x x x x x x X(tổ trởng) - Yêu cầu hinh tích cực, tự giác tập luyện. - Nhớ và thực hiện đợc 4 động tác đã học, tơng đối chính xác. 3. Phần kết thúc - Hồi tĩnh + Đi theo vòng tròn và hít thở sâu. + Thả lỏng - GV nhận xét giờ học. - Hớng dẫn học sinh về nhà luyện tập chạy bền. 3-4 phút 1-2 phút 1-2 phút - Trực ban điều hành theo đội hình vòng tròn. - Từ đội hình vòng tròn chuyển thành đội hình hàng ngang. Ngày soạn 18/ 10/ 07 Ngày dạy 19/ 10/ 07 Tiết11: Bài thể dục 4 I. Mục tiêu - Ôn tập các động tác vơn thở, tay, chân, lờn - Nhằm rèn luyện cho HS có t thế đúng và phát triển thể lực chung. II. Địa điểm, phơng tiện: Tại sân tập thể dục. III. Nội dung và phơng pháp lên lớp Nội dung Định lợng Tổ chức- phơng pháp 1. Phần mở đầu a) GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học. b) Khởi động - Chạy nhẹ nhàng - Xoay các khớp: Cổ chân, cổ tay, khuỷu tay, bả vai, hông, gối. - Động tác vặn mình - Động tác bụng - ép dây chằng: + ép ngang + ép dọc 8-10 phút 1-2 phút 150-200m 2-3 phút 2 lần x 8 nhịp 2 lần x 8 nhịp 4 lần x 8 nhịp 4 lần x 8 nhịp - Trực ban tập trung lớp thành 3 hàng ngang- Báo cáo sĩ số- Hô chúc GV khoẻ. - Trên địa hình tự nhiên ở sân trờng theo một hàng dọc do trực ban dẫn đầu. - Trực ban điều hành theo đội hình: - GV nhắc học sinh thực hiện đúng động tác. 2. Phần cơ bản Bài thể dục: - Ôn tập: + Động tác vơn thở + - tay + - chân + - Lờn 28-30phút - GV làm mẫu lại 4 động tác và hô cho học sinh thực hiện 4 lần x 8 nhịp trên một dộng tác - theo đội hình: x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X(gv) - GV điều hành lớp chia tổ tập luyện- GV quan sát sửa sai cho học sinh. - Đội hình tập luyện của từng tổ x x x x x x x x X(tổ trởng) - Yêu cầu HS tích cực, tự giác tập luyện. - Nhớ và thực hiện đợc 4 động tác t- ơng đối chính xác, đúng phơng hớng 5 biên độ động tác. 3. Phần kết thúc - Hồi tĩnh + Đi theo vòng tròn và hít thở sâu. + Thả lỏng - GV nhận xét giờ học. - Hớng dẫn học sinh về nhà luyện tập 4 động tác đã học. 3-4 phút 1-2 phút 1-2 phút - Trực ban điều hành theo đội hình vòng tròn. - Từ đội hình vòng tròn chuyển thành đội hình hàng ngang. Ngày soạn 22/ 10/ 07 Ngày dạy 23/ 10/ 07 Tiết 12: Bài thể dục I. Mục tiêu 6 - Ôn tập các động tác vơn thở, tay, chân, lờn - Học sinh thực hiện đúng phơng hớng, biên độ. Thực hiện động tác có tính nhịp điệu. II. Địa điểm, phơng tiện: Tại sân tập thể dục. III. Nội dung và phơng pháp lên lớp Nội dung Định lợng Tổ chức- phơng pháp 1. Phần mở đầu a) GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học. b) Khởi động - Chạy nhẹ nhàng - Xoay các khớp: Cổ chân, cổ tay, khuỷu tay, bả vai, hông, gối. - Động tác vặn mình - Động tác bụng - ép dây chằng: + ép ngang + ép dọc 8-10 phút 1-2 phút 150-200m 2-3 phút 2 lần x 8 nhịp 2 lần x 8 nhịp 4 lần x 8 nhịp 4 lần x 8 nhịp - Trực ban tập trung lớp thành 3 hàng ngang- Báo cáo sĩ số- Hô chúc GV khoẻ. - Trên địa hình tự nhiên ở sân trờng theo một hàng dọc do trực ban dẫn đầu. - Trực ban điều hành theo đội hình: - GV nhắc học sinh thực hiện đúng động tác. 2. Phần cơ bản Bài thể dục: - Ôn tập: + Động tác vơn thở + - tay + - chân + - Lờn 28-30phút - GV làm mẫu lại 4 động tác và hô cho học sinh thực hiện 4 lần x 8 nhịp trên một dộng tác - theo đội hình: x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X(gv) - GV điều hành lớp chia tổ tập luyện- GV quan sát sửa sai cho học sinh. - Đội hình tập luyện của từng tổ x x x x x x x x X(tổ trởng) - Yêu cầu HS tích cực, tự giác tập luyện. - Nhớ và thực hiện đợc 4 động tác t- ơng đối chính xác, đúng phơng hớng, biên độ, động tác có tính nhịp điệu. 3. Phần kết thúc 3-4 phút 7 - Hồi tĩnh + Đi theo vòng tròn và hít thở sâu. + Thả lỏng - GV nhận xét giờ học. - Hớng dẫn học sinh về nhà luyện tập 4 động tác đã học. 1-2 phút 1-2 phút - Trực ban điều hành theo đội hình vòng tròn. - Từ đội hình vòng tròn chuyển thành đội hình hàng ngang. Ngày soạn 25/ 10/ 07 Ngày dạy 26/ 10/ 07 Tiết 13: Bài thể dục I. Mục tiêu - Ôn tập động tác vơn thở, tay, chân, lờn. - Học động tác: Bụng, phối hợp. - Nhằm rèn luyện cho HS có t thế đúng vầphts triển thể lực chung. 8 II. Địa điểm, phơng tiện: Tại sân tập thể dục. III. Nội dung và phơng pháp lên lớp Nội dung Định lợng Tổ chức- phơng pháp 1. Phần mở đầu a) GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học. b) Khởi động - Chạy nhẹ nhàng - Xoay các khớp: Cổ chân, cổ tay, khuỷu tay, bả vai, hông, gối. - Động tác vặn mình - Động tác bụng - ép dây chằng: + ép ngang + ép dọc 8-10 phút 1-2 phút 150-200m 2-3 phút 2 lần x 8 nhịp 2 lần x 8 nhịp 4 lần x 8 nhịp 4 lần x 8 nhịp - Trực ban tập trung lớp thành 3 hàng ngang- Báo cáo sĩ số- Hô chúc GV khoẻ. - Trên địa hình tự nhiên ở sân trờng theo một hàng dọc do trực ban dẫn đầu. - Trực ban điều hành theo đội hình: - GV nhắc học sinh thực hiện đúng động tác. 2. Phần cơ bản Bài thể dục: - Ôn tập: + Động tác vơn thở + - tay + - chân + - Lờn - Học động tác: Bụng, phối hợp 28-30phút 6 lần - GV điều hành lớp chia tổ tập luyện- GV quan sát sửa sai cho học sinh. - Đội hình tập luyện của từng tổ x x x x x x x x X(tổ trởng) - Yêu cầu HS tích cực, tự giác tập luyện. - GV làm mẫu, phân tích ngắn gọn động tác hô cho HS tập luyện 4 lần x 8 nhịp . - Đội hình GV làm mẫu: x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X(gv) - GV điều hành lớp chia tổ tập luyện- GV quan sát sửa sai cho học sinh. - Đội hình tập luyện của từng tổ x x x x x x x x 9 X(tổ trởng) - Yêu cầu hinh tích cực, tự giác tập luyện. - Biết và thực hiện đợc 4 động tác, chính xác, đều, đẹp, có tính nhịp điệu. 3. Phần kết thúc - Hồi tĩnh + Đi theo vòng tròn và hít thở sâu. + Thả lỏng - GV nhận xét giờ học. - Hớng dẫn học sinh về nhà luyện tập chạy bền. 3-4 phút 1-2 phút 1-2 phút - Trực ban điều hành theo đội hình vòng tròn. - Từ đội hình vòng tròn chuyển thành đội hình hàng ngang. Ngày soạn 7/ 10/ 07 Ngày dạy 8/ 10/ 07 Tiết 14: kiểm tra bài thể dục I. Mục tiêu - Kiểm tra bài thể dục với cờ. - Nhằm phát triển thể lực và rèn luyện t thế cơ bản. - Biết vận dụng để tự tập hàng ngày và có thể trình diễn trong ngày hội khẻo. II. Địa điểm, phơng tiện: Tại sân tập thể dục,bàn ghế gv. III. Nội dung và phơng pháp lên lớp 10 [...]... dây chằng dọc, ngang .- Chạy nâng cao đùi .- Chạy gót chạm mông .- Chạy đạp sau .2. Phần cơ bản : - Ôn tập kỹ thuật chạy nhanh .a. Tập chạy biến tốc theo tiến hiệu còi 40m .b. Chạy nhanh 40m a. Chạy biến tốc theo tiến hiệu còi 60 m b. Chạy nhanh 60 m3. Phần kết thúc : 10p3ì8mnt2ì15mntnt30 p3 lần1 lần1 lần2 lần 5 phút- Lớp trởng tập hợp lớp theo 4 hàng ngang lên báo cáo sĩ... chằng: + ép ngang + ép dọc8-10 phút1-2 phút200-300m2-3 phút2lầnx 8nhịp2lầnx 8nhịp4lầnx 8nhịp4lầnx 8nhịp- Trực ban tập trung lớp thành 3 hàng ngang- Báo cáo sĩ số- Hô chúc GV khoẻ.- Trên địa hình tự nhiên ở sân trờng theomột hàng dọc do trực ban dẫn đầu.- Trực ban điều hành theo đội hình: - GV nhắc học sinh thực hiện đúng động tác. 2. Phần cơ bảna) Chạy nhanh- Đứng vai... tròn chuyển thành đội hình hàng ngang.Ngày soạn: 8/ 11/ 20 07 Ngày dạy: 9/ 11/ 20 07 Tiết 17: chạy ngắn I. Mục tiêu- Chạy bớc nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông, Tại chỗ đánh tay, đứng mặt hớng chạy xuất phát.- Giúp học sinh có những hiểu biết cần thiết về kĩ thuật chạy 60 m để tập luyện phát triÓn søc nhanh. 16 Ngày soạn: 20/ 12/ 07 Ngày dạy: 21/ 12/ 07 Tiết 24: kiểm tra chạy bềnI.... bả vai, hông, gối. - ép dây chằng: + ép ngang + ép dọc8-10 phút1-2 phút150-200m2-3 phút4lầnx 8nhịp4lầnx 8nhịp- Trực ban tập trung lớp thành 3 hàng ngang- Báo cáo sĩ số- Hô chúc GV khoẻ.- Trên địa hình tự nhiên ở sân trờng theo một hàng dọc do trực ban dẫn đầu.- Trực ban điều hành theo đội hình: 2. Phần cơ bảna) Kiểm tra kĩ thuật XP cao, kĩ thuật bớc chạy và thành tích * Tiến... chằng: + ép ngang + ép dọc8-10 phút1-2 phút200-300m2-3 phút2lầnx 8nhịp2lầnx 8nhịp4lầnx 8nhịp4lầnx 8nhịp- Trực ban tập trung lớp thành 3 hàngngang- Báo cáo sĩ số- Hô chúc GV khoẻ.- Trên địa hình tự nhiên ở sân trờng theo một hàng dọc do trực ban dẫn đầu.- Trực ban điều hành theo đội hình: - GV nhắc học sinh thực hiện đúng động tác. 2. Phần cơ bảna) Chạy nhanh- Chạy bớc... chằng: + ép ngang + ép dọc8-10 phút1-2 phút200-300m2-3 phút2lầnx 8nhịp2lầnx 8nhịp4lầnx 8nhịp4lầnx 8nhịp- Trực ban tập trung lớp thành 3 hàngngang- Báo cáo sĩ số- Hô chúc GV khoẻ.- Trên địa hình tự nhiên ở sân trờng theo một hàng dọc do trực ban dẫn đầu.- Trực ban điều hành theo đội hình: - GV nhắc học sinh thực hiện đúng động tác. 2. Phần cơ bảna) Chạy nhanh- Chạy bớc... Động tác vặn mình- Động tác bụng- ép dây chằng: + ép ngang + ép dọc8-10 phút1-2 phút200-300m2-3 phút2lầnx 8nhịp2lầnx 8nhịp4lầnx 8nhịp4lầnx 8nhịp- Trực ban tập trung lớp thành 3 hàng ngang- Báo cáo sĩ số- Hô chúc GV khoẻ.- Trên địa hình tự nhiên ở sân tr-ờng theo một hàng dọc do trực ban dẫn đầu.- Trực ban điều hành theo đội hình: x x x x x x x x x x x x x x x x x x x... sinh vÒ nhà luyện tập chạy bền. 3- 4 phút1-2 phút 1-2 phút- Trực ban điều hành theo đội hình vòngtròn.- Từ đội hình vòng tròn chuyển thành đội hình hàng ngang.Ngày soạn: 2/ 12/ 20 07 Ngày dạy: 3/ 12/ 20 07 Tiết 32 ôn tập chạy ngắn I. Mục tiêu- Ôn chạy bớc nhỏ, chạy nâng cao đùi, t thế sẵn sàng xuất phát; Học chạy đạp sau 47 1. Phần mở đầu a) GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số, phổ biến nội dung,... 8nhịp2lầnx 8nhịp4lầnx 8nhịp4lầnx 8nhịp- Trực ban tập trung lớp thành 3 hàng ngang- Báo cáo sĩ số- Hô chúc GV khoẻ.- Trên địa hình tự nhiên ở sân tr-ờng theo một hàng dọc do trực ban dẫn đầu.- Trực ban điều hành theo đội hình: - GV nhắc học sinh thực hiện đúng động tác. 2. Phần cơ bảna) Chạy bền- Luyện tập chạy bền:+ Nam chạy: 600m+ Nữ chạy: 400m- Trò chơi((Ngời thừa thứ... đẹp, có tính nhịp điệu.3. Phần kết thúc- Hồi tĩnh+ Đi theo vòng tròn và hít thở sâu.+ Thả lỏng- GV nhận xét giờ học. - Hớng dẫn học sinh về nhà luyệntập chạy bền.3-4 phút1-2 phút 1-2 phút- Trực ban điều hành theo đội hình vòng tròn.- Từ đội hình vòng tròn chuyển thànhđội hình hàng ngang.Ngày soạn 7/ 10/ 07 Ngày dạy 8/ 10/ 07 Tiết 14: kiểm tra bài thể dụcI. Mục tiêu- Kiểm tra bài . - Trực ban điều hành theo đội hình vòng tròn. - Từ đội hình vòng tròn chuyển thành đội hình hàng ngang. Ngày soạn 22/ 10/ 07 Ngày dạy 23/ 10/ 07 Tiết 12:. - Trực ban điều hành theo đội hình vòng tròn. - Từ đội hình vòng tròn chuyển thành đội hình hàng ngang. Ngày soạn 25/ 10/ 07 Ngày dạy 26/ 10/ 07 Tiết 13:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao an The duc 7 ca nam, Giao an The duc 7 ca nam, Giao an The duc 7 ca nam

Bình luận về tài liệu giao-an-the-duc-7-ca-nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP