Một số qui tắc đánh trọng âm I

2 427 12
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/06/2013, 01:26

. tiết , trọng âm nằm ở âm tiết thứ 2 Ex: repeat / ri'pi:t/ :nhắc l i Trọng âm trước những vần sau đây: -cial, -tial, -cion, -sion, -tion,-ience,- ient,-cian. ient,-cian ,-tious,-cious, -xious Ex: 'special, 'dicussion, 'nation, poli'tician( chính trị gia) Trọng âm trước những vần sau: -ic, -ical,
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số qui tắc đánh trọng âm I, Một số qui tắc đánh trọng âm I, Một số qui tắc đánh trọng âm I

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn