tác động của nội lực

David Brewster
David Brewster(11544 tài liệu)
(11 người theo dõi)
Lượt xem 59
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 14 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/06/2013, 01:26

Mô tả: bµi 8 bµi 8 T¸c ®éng cña néi lùc ®Õn ®Þa h×nh T¸c ®éng cña néi lùc ®Õn ®Þa h×nh bÒ mÆt tr¸i ®Êt bÒ mÆt tr¸i ®Êt I. nội lực I. nội lực Là lực phát sinh ở bên trong Trái Đất Năng lực sinh ra nội lực là nguồn năng lượng từ: Sự phân hủy các chất phóng xạ Sự dịch chuyển các dòng vật chất theo trọng lực Năng lượng từ các phản ứng hóa học . ii. t¸c ®éng cña néi lùc ii. t¸c ®éng cña néi lùc §éng ®Êt ë Tp Mªxic« Nói löa ë ®¶o Hawai (Hoa K×) T¸c ®éng cña néi lùc sinh ra hiÖn t­îng ®éng ®Êt, nói löa . 1. vận động theo phương thẳng đứng 1. vận động theo phương thẳng đứng Vận động theo phương thẳng đứng là vận động xảy ra rất chậm trên một diện tích rộng lớn khó nhận biết. Kết quả: gây ra hiện tư ợng biển tiến và biển thoái. Hiện tượng này vẫn đang diễn ra trên Trái Đất. Xe « t« ®i trªn ®ª biÓn ë Hµ Lan Xe « t« ®i trªn ®ª biÓn ë Hµ Lan Mét vïng ®Êt thÊp h¬n mùc n­íc biÓn Mét vïng ®Êt thÊp h¬n mùc n­íc biÓn 2. vËn ®éng theo ph­¬ng n»m ngang 2. vËn ®éng theo ph­¬ng n»m ngang - Häc sinh lµm viÖc thao nhãm, nhãm lÎ hoµn thµnh phiÕu häc tËp sè 1, nhãm ch½n hoµn thµnh phiÕu häc tËp sè 2. - Thêi gian hoµn thµnh : 10 phót phiếu học tập số 1 Các em hãy dựa vào phàn chữ và h8.1 để tìm hiểu phần Vạn động uốn nếp theo phiếu học tập sau: - HIện tượng uốn nếp là gì - Đặc điểm của vận động uốn nếp? - Sự khác nhau giữa vận động theo phương thẳng đứng và phương nằm ngang về hình thức, nguyên nhân và kết quả? phiếu học tập số 2 Các em hãy dựa vào phàn chữ và h8.3 để tìm hiểu phần Vạn động uốn nếp theo phiếu học tập sau: - Hiện tượng đứt gãy là gì - Đặc điểm của vận động đứt gãy? - Sự khác nhau giữa vận động theo phương thẳng đứng và phương nằm ngang về hình thức, nguyên nhân và kết quả? a) HiÖn t­îng uèn nÕp a) HiÖn t­îng uèn nÕp • HiÖn t­îng uèn nÕp lµ hiÖn t­îng c¸c líp ®¸ uèn thµnh nÕp. • §Æc ®iÓm: C¸c líp ®¸ kh«ng bÞ thay ®æi vÒ tÝnh chÊt liªn tôc. NÕp uèn cña ®¸ b) Hiện tượng đứt gãy b) Hiện tượng đứt gãy Hiện tượng đứt gãy là hiện tượng các lớp đá bị gãy, đứt và dịch chuyển ngược hướng ngược nhau. Đặc điểm: Các lớp đâ bị thay đổi về tính chất liên tục. . bÒ mÆt tr¸i ®Êt bÒ mÆt tr¸i ®Êt I. nội lực I. nội lực Là lực phát sinh ở bên trong Trái Đất Năng lực sinh ra nội lực là nguồn năng lượng từ: Sự phân. gãy Vận động thẳng đứng Vận động nằm ngang Hình thức Hiện tượng nâng lên và hạ xuống Hiện tượng nén ép và tách dãn Nguyên nhân Do tác động của lực theo

— Xem thêm —

Xem thêm: tác động của nội lực, tác động của nội lực, tác động của nội lực

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu tac-dong-cua-noi-luc

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.122570991516 s. Memory usage = 18.42 MB