Chương I - Bài 7: Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số

9 1,723 9
Gordon Moore

Gordon Moore

Tải lên: 11,609 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/9 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/06/2013, 01:26

06/25/13 1 Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo dự giờ chuyên đề toán 6 dự giờ chuyên đề toán 6 06/25/13 2 2 . 2 . 2 a . a . a . a 2 3 a 4 = = a n = a . a . a ( n ≠ 0) n thõa sè Định nghĩa: Định nghĩa: • Luü thõa bËc n cña a lµ tÝch cña n thõa sè b»ng nhau, mçi thõa sè b»ng a: 06/25/13 3 Tích các thừa số bằng nhau Luỹ thừa Cơ số Số mũ Giá trị của luỹ thừa Bài ?1 Bài ?1 iền vào chỗ trống trong bảng sau: 3 . 3 . 3 9 2 3 3 3 3 27 9 . 9 9 812 3 4 3 . 3 . 3 . 3 3 4 81 10 21 10 21 10 . 10 . 10 21 tha s 10 100 0 21 ch s 0 06/25/13 4 * Chó ý: * Chó ý: a 2 a 3 cßn ®­îc gäi lµ a lËp ph­¬ng (hay lËp ph­¬ng cña a) * Quy ­íc: * Quy ­íc: a 1 a = cßn ®­îc gäi lµ a bình ph­¬ng (hay bình ph­¬ng cña a) 06/25/13 5 0 1 2 3 4 5 n 2 n 3 n n Tính nhẩm Tính nhẩm 0 0 0 0 1 1 1 1 4 4 8 8 9 9 27 27 16 16 64 64 25 25 125 125 * Chú ý : 1 * Chú ý : 1 n n = 1 = 1 06/25/13 6 . a) = (2 . 2 . 2) . 2 5 b) a . 4 a 3 * Tæng qu¸t: * Tæng qu¸t: = a m a n . a m Chó ý: Khi nh©n hai luü thõa cïng c¬ sè, ta giữ nguyªn cơ sè vµ céng c¸c sè mò. 2 3 2 2 = 2 3 + 2 = 3 2 2 2 . a) a 3 a 4 .b) Ta có: Viết tích của hai luỹ thừa sau thành một luỹ thừa. Viết tích của hai luỹ thừa sau thành một luỹ thừa. 4 + 3 a= = a 7 + n ( 2 . 2) = 2 3 2 2 . 2 5 06/25/13 7 ? 2 . ViÕt tÝch cña hai luü thõa sau thµnh một luü thõa: x 5 x 4 . a 4 a. a) b) c) 9 c) 9 2006 2006 . 9 . 9 2000 2000 06/25/13 8 Luyện tập Điền vào ô trống để được kết quả đúng a) a +a + a + a = b) a. a. a. a = c) a 3 . a 6 . a = a + + = a d) 6 . 6 . 6 . 3 . 2 = 6 3 . = 6 e) 6000 = . 1000 = 6 . 10 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ a.4 a.4 a a 4 4 3 3 6 6 1 1 10 10 6 6 4 4 6 6 3 3 06/25/13 9 m Tr¸i ®Êt = 6000000000000000000000 tÊn 21 cs 0 m Tr¸i ®Êt = 6 x 10 .0 tÊn m Tr¸i ®Êt = 6 x 10 tÊn 21 21 cs 0 . thõa sè b»ng nhau, m i thõa sè b»ng a: 06/25/13 3 Tích các thừa số bằng nhau Luỹ thừa Cơ số Số mũ Giá trị của luỹ thừa B i ?1 B i ?1 i n vào chỗ trống trong. ý: Khi nh©n hai luü thõa cïng c¬ sè, ta giữ nguyªn cơ sè vµ céng c¸c sè mò. 2 3 2 2 = 2 3 + 2 = 3 2 2 2 . a) a 3 a 4 .b) Ta có: Viết tích của hai luỹ thừa
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương I - Bài 7: Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số, Chương I - Bài 7: Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số, Chương I - Bài 7: Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số

Bình luận về tài liệu chuong-i-bai-7-luy-thua-voi-so-mu-tu-nhien-nhan-hai-luy-thua-cung-co-so

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP