Chương I - Bài 7: Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số

Gordon Moore
Gordon Moore(11610 tài liệu)
(10 người theo dõi)
Lượt xem 1586
8
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 9 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/06/2013, 01:26

Mô tả: 06/25/13 1 Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo dự giờ chuyên đề toán 6 dự giờ chuyên đề toán 6 06/25/13 2 2 . 2 . 2 a . a . a . a 2 3 a 4 = = a n = a . a . a ( n ≠ 0) n thõa sè Định nghĩa: Định nghĩa: • Luü thõa bËc n cña a lµ tÝch cña n thõa sè b»ng nhau, mçi thõa sè b»ng a: 06/25/13 3 Tích các thừa số bằng nhau Luỹ thừa Cơ số Số mũ Giá trị của luỹ thừa Bài ?1 Bài ?1 iền vào chỗ trống trong bảng sau: 3 . 3 . 3 9 2 3 3 3 3 27 9 . 9 9 812 3 4 3 . 3 . 3 . 3 3 4 81 10 21 10 21 10 . 10 . 10 21 tha s 10 100 0 21 ch s 0 06/25/13 4 * Chó ý: * Chó ý: a 2 a 3 cßn ®­îc gäi lµ a lËp ph­¬ng (hay lËp ph­¬ng cña a) * Quy ­íc: * Quy ­íc: a 1 a = cßn ®­îc gäi lµ a bình ph­¬ng (hay bình ph­¬ng cña a) 06/25/13 5 0 1 2 3 4 5 n 2 n 3 n n Tính nhẩm Tính nhẩm 0 0 0 0 1 1 1 1 4 4 8 8 9 9 27 27 16 16 64 64 25 25 125 125 * Chú ý : 1 * Chú ý : 1 n n = 1 = 1 06/25/13 6 . a) = (2 . 2 . 2) . 2 5 b) a . 4 a 3 * Tæng qu¸t: * Tæng qu¸t: = a m a n . a m Chó ý: Khi nh©n hai luü thõa cïng c¬ sè, ta giữ nguyªn cơ sè vµ céng c¸c sè mò. 2 3 2 2 = 2 3 + 2 = 3 2 2 2 . a) a 3 a 4 .b) Ta có: Viết tích của hai luỹ thừa sau thành một luỹ thừa. Viết tích của hai luỹ thừa sau thành một luỹ thừa. 4 + 3 a= = a 7 + n ( 2 . 2) = 2 3 2 2 . 2 5 06/25/13 7 ? 2 . ViÕt tÝch cña hai luü thõa sau thµnh một luü thõa: x 5 x 4 . a 4 a. a) b) c) 9 c) 9 2006 2006 . 9 . 9 2000 2000 06/25/13 8 Luyện tập Điền vào ô trống để được kết quả đúng a) a +a + a + a = b) a. a. a. a = c) a 3 . a 6 . a = a + + = a d) 6 . 6 . 6 . 3 . 2 = 6 3 . = 6 e) 6000 = . 1000 = 6 . 10 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ a.4 a.4 a a 4 4 3 3 6 6 1 1 10 10 6 6 4 4 6 6 3 3 06/25/13 9 m Tr¸i ®Êt = 6000000000000000000000 tÊn 21 cs 0 m Tr¸i ®Êt = 6 x 10 .0 tÊn m Tr¸i ®Êt = 6 x 10 tÊn 21 21 cs 0 . thõa sè b»ng nhau, m i thõa sè b»ng a: 06/25/13 3 Tích các thừa số bằng nhau Luỹ thừa Cơ số Số mũ Giá trị của luỹ thừa B i ?1 B i ?1 i n vào chỗ trống trong. ý: Khi nh©n hai luü thõa cïng c¬ sè, ta giữ nguyªn cơ sè vµ céng c¸c sè mò. 2 3 2 2 = 2 3 + 2 = 3 2 2 2 . a) a 3 a 4 .b) Ta có: Viết tích của hai luỹ thừa

— Xem thêm —

Xem thêm: Chương I - Bài 7: Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số, Chương I - Bài 7: Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số, Chương I - Bài 7: Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Tôi yêu 123doc
Tôi yêu 123doc Vào lúc 02:42 pm 21/07/2015

hay lắm

Trả lời

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu chuong-i-bai-7-luy-thua-voi-so-mu-tu-nhien-nhan-hai-luy-thua-cung-co-so

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.15305495262146 s. Memory usage = 18.57 MB