Tiết 29.Bài 23: Sông và hồ (HT)

Louis-Victor de Broglie
Louis-Victor de Broglie(11408 tài liệu)
(9 người theo dõi)
Lượt xem 817
0
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 27 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/06/2013, 01:25

Mô tả: DiÖn tÝch cña c¸c hå kh¸c nhau nh­ thÕ nµo? DiÖn tÝch hå kh¸c nhau: - hå rÊt réng (hµng v¹n km 2 ) nh­ hå VÝch-t«-ri-a ë ch©u Phi - hå rÊt hÑp(vµi km 2 ) nh­ hå Hoµn KiÕm ë Hµ Néi Tiết 29 - Bài 23: Sông và hồ 1. Sông và lượng nước của sông: 2. Hồ (h.s đọc) Lưu lượng là lượng nước chảy qua mặt cắt ngang lòng sông / 1 giây đồng hồ (m 3 /s) và nhịp điệu thay đổi gọi là chế độ chảy Môn dạy: Địa lí lớp 6 Tiết 29 - Bài 23: Sông và hồ Giáo viên: Lê Thị Thanh Tâm Trường THCS Ngô Sỹ Liên Thành phố Bắc Giang Tỉnh Bắc Giang Năm học: 2007 - 2008 KÝnh chµo c¸c thÇy, c« gi¸o! Chµo c¸c em häc sinh khèi 6! Chóc c¸c em häc tèt M«n: §Þa Lý – líp 6 L.T- C¸c em chó ý gÆp c¸c biÓu t­îng, nÒn mµu kh¸c / nÒn ph«ng =>  CÇn ghi khi thÊy biÓu t­îng:   H·y kÓ tªn 1 sè S«ng, hå mµ em biÕt -Để hiểu rõ về đặc điểm, ảnh hưởng của: Sông và hồ Cô hướng dẫn các em khám phá: Tiết 29 - Bài 23: Sông và hồ  TiÕt 29 - Bµi 23: S«ng vµ hå   1. S«ng vµ l­îng n­íc cña s«ng: -Sông -Hồ -Quốc lộ -Đường biển,Giới hạn tỉnh Bản đồ miền Nam nước ta chỉ vào Hồ (hồ Dầu Tiếng,Trị An) chỉ vào Sông (sông Tiền, Hậu ) của nước ta So sánh 2 yếu tố sông, hồ =>Theo em sông là gì? Tiết 29 - Bài 23: Sông và hồ 1. Sông và lượng nước của sông: Sông là dòng nước chảy thường xuyên tương đối ổn định trên bề mặt lục địa, được nước mưa, ngầm, băng . nuôi Tiết 29 - Bài 23: Sông và hồ 1- Sông và lượng nước của sông: -Sông - Quốc lộ -Đường biển,Giới hạn tỉnh tên, chức năng các bộ phận của sông gồm: + chỉ? + chỉ + chỉ? => hệ thống sông gồm? Sông chính Phụ lưu Chi lưu Hệ thống sông gồm: Sông chính, các phụ lưu, các chi lưu hợp lại mà thành Trong hệ thống mỗi bộ phận sông có chức năng gì? Sông chính, thường to lớn, dài nhất Phụ lưu là sông nhỏ đổ nước vào sông chính Chi lưu là sông thoát nước cho sông chính . vào Hồ (hồ Dầu Tiếng,Trị An) chỉ vào Sông (sông Tiền, Hậu ) của nước ta So sánh 2 yếu tố sông, hồ =>Theo em sông là gì? Tiết 29 - Bài 23: Sông và. Sông và hồ Cô hướng dẫn các em khám phá: Tiết 29 - Bài 23: Sông và hồ  TiÕt 29 - Bµi 23: S«ng vµ hå   1. S«ng vµ l­îng n­íc cña s«ng: -Sông -Hồ

— Xem thêm —

Xem thêm: Tiết 29.Bài 23: Sông và hồ (HT), Tiết 29.Bài 23: Sông và hồ (HT), Tiết 29.Bài 23: Sông và hồ (HT)

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu tiet-29-bai-23-song-va-ho-ht

Đăng ký

Generate time = 0.12909698486328 s. Memory usage = 18.53 MB