Bài 12. Đặc điểm, tính chất, kĩ thuật sử dụng một số loại phân bón thông thường

34 863 5
Ánh Hồng

Ánh Hồng

Tải lên: 11,598 tài liệu

  • Loading...
1/34 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/06/2013, 01:28

Bài 12: Bài 12: ĐẶC ĐIỂM, TÍNH CHẤT, KỸ THUẬT SỬ DỤNG MỘT SỐ LOẠI PHÂN BÓN THÔNG THƯỜNG. I. MỘT SỐ LOẠI PHÂN BÓN THƯỜNG I. MỘT SỐ LOẠI PHÂN BÓN THƯỜNG DÙNG TRONG NÔNG, LÂM NGHIỆP. DÙNG TRONG NÔNG, LÂM NGHIỆP. Căn cứ vào nguồn gốc, phân bón sử Căn cứ vào nguồn gốc, phân bón sử dụng trong nông, lâm nghiệp được chia dụng trong nông, lâm nghiệp được chia làm 3 loại: phân hoá học, phân hữu cơ tự làm 3 loại: phân hoá học, phân hữu cơ tự nhiên và phân vi sinh vật. nhiên và phân vi sinh vật. 1. Phân hoá học: 1. Phân hoá học: Là loại phân bón được sản xuất công Là loại phân bón được sản xuất công nghiệp. Trong quá trình sản xuất có sử nghiệp. Trong quá trình sản xuất có sử dụng một số nguyên liệu tự nhiên hoặc dụng một số nguyên liệu tự nhiên hoặc tổng hợp. tổng hợp. Em hãy kể tên một số loại phân hoá học mà em biết. Phân hoá học có thể chứa bao nhiêu nguyên tố hoá học? PHÂN NPK Tuỳ thuộc vào nguyên tố dinh dưỡng có Tuỳ thuộc vào nguyên tố dinh dưỡng có chứa trong phân, phân hoá học có thể là chứa trong phân, phân hoá học có thể là phân đạm, lân, kali, canxi, lưu huỳnh, phân đạm, lân, kali, canxi, lưu huỳnh, Bo… Bo… Phân hóa học có thể là phân đơn (chứa Phân hóa học có thể là phân đơn (chứa 1 nguyên tố dinh dưỡng), phân đa nguyên 1 nguyên tố dinh dưỡng), phân đa nguyên tố (chứa 2 hoặc nhiều nguyên tố dinh tố (chứa 2 hoặc nhiều nguyên tố dinh dưỡng) dưỡng) PHÂN ĐẠM PHÂN ĐẠM [...]... Bón phân xanh Bón phân xanh Cây họ đậu dùng làm phân xanhCây họ đậu dùng làm phân xanh PHÂN NPK 1. Phân hoá học:1. Phân hoá học:Là loại phân bón được sản xuất công Là loại phân bón được sản xuất công nghiệp. Trong quá trình sản xuất có sử nghiệp. Trong quá trình sản xuất có sử dụng một số nguyên liệu tự nhiên hoặc dụng một số nguyên liệu tự nhiên... gốc, phân bón sử Căn cứ vào nguồn gốc, phân bón sử dụng trong nông, lâm nghiệp được chia dụng trong nông, lâm nghiệp được chia làm 3 loại: phân hoá học, phân hữu cơ tự làm 3 loại: phân hoá học, phân hữu cơ tự nhiên và phân vi sinh vật.nhiên và phân vi sinh vật. Em hãy kể tên một số loại phân hoá học mà em biết. Phân hoá học có thể chứa bao nhiêu nguyên tố hoá học? 1. Đặc điểm... năng suất cao, chất lường tốt được gọi là phân hữu cơchất lường tốt được gọi là phân hữu cơ 3. Sử dụng phân vi sinh vật:- Phân vi sinh vật có thể trộn hoặc tẩm vào hạt, rễ cây trước khi gieo trồng.- Phân vi sinh vật có thể bón trực tiếp vào đất để tăng số lượng vi sinh vật có ích cho đất. I. MỘT SỐ LOẠI PHÂN BÓN THƯỜNG I. MỘT SỐ LOẠI PHÂN BÓN THƯỜNG DÙNG TRONG NÔNG, LÂM NGHIỆP.DÙNG... hợp. 1 Sử dụng phân hoá học . :-Do có tỉ lệ chất dinh dưỡng cao, dễ hoà tan và hiệu quả nhanh nên phân đạm, kali cũng có thể dùng để bón lót nhưng phải bón với lượng nhỏ.- Phân lân khó hoà tan nên dùng để bón lót, để có thời gian cho phân bón hoà tan. PHÂN ĐẠM 2. Sử dụng phân hữu cơ tự nhiên: Phân hữu cơ dùng để bón lót là chính, nhưng trước khi sử dụng cần phải... 2. Sử dụng phân hữu cơ tự nhiên: Phân hữu cơ dùng để bón lót là chính, nhưng trước khi sử dụng cần phải ủ cho hoai mục. Bài 12: Bài 12:ĐẶC ĐIỂM, TÍNH CHẤT, KỸ THUẬT SỬ DỤNG MỘT SỐ LOẠI PHÂN BÓN THÔNG THƯỜNG. 2. Phân hữu cơ tự nhiên:2. Phân hữu cơ tự nhiên:Tất cả các chất hữu cơ vùi vào đất để Tất cả các chất hữu cơ vùi vào đất để duy trì và nâng cao độ phì nhiêu của đất,... nhanh.nhanh.- Bón nhiều phân hoá học, bón liên tục - Bón nhiều phân hoá học, bón liên tục nhiều năm, đặc biệt là phân đạm và phân nhiều năm, đặc biệt là phân đạm và phân kali dễ làm cho đất hoá chua.kali dễ làm cho đất hoá chua. Phân vi sinh Phân vi sinh Chôn phân xanh trước khi gieo trồngChôn phân xanh trước khi gieo trồng PHÂN NPK 2. Đặc điểm của phân hữu cơ... Bo…Bo… Phân hóa học có thể là phân đơn (chứa Phân hóa học có thể là phân đơn (chứa 1 nguyên tố dinh dưỡng), phân đa nguyên 1 nguyên tố dinh dưỡng), phân đa nguyên tố (chứa 2 hoặc nhiều nguyên tố dinh tố (chứa 2 hoặc nhiều nguyên tố dinh dưỡng)dưỡng) Phân vi sinh Phân vi sinh - Bón phân đạm, kali nhiều năm liên tục đất sẽ bik hoá chua vì vậy sau nhiều năm bón phân đạm, kali cần bón. .. hữu cơ tự nhiên:- Phân hữu cơ có chứa nhiều nguyên tố dinh dưỡng từ đại dương, trung lượng và vi lượng.- Phân hữu cơ có thành phần và tỉ lệ chất dinh dưỡng không ổn định. Tuỳ thuộc vào nguyên tố dinh dưỡng có Tuỳ thuộc vào nguyên tố dinh dưỡng có chứa trong phân, phân hoá học có thể là chứa trong phân, phân hoá học có thể là phân đạm, lân, kali, canxi, lưu huỳnh, phân đạm, lân, kali,... của phân hoá học:1. Đặc điểm của phân hoá học:- Phân hoá học chứa ít nguyên tố dinh - Phân hoá học chứa ít nguyên tố dinh dưỡng, nhưng tỉ lệ chất dinh dưỡng cao.dưỡng, nhưng tỉ lệ chất dinh dưỡng cao.- Phần lớn phân hoá học dễ hoà tan (trừ phan - Phần lớn phân hoá học dễ hoà tan (trừ phan lân) nên cây dễ hấp thụ và cho hiệu quả lân) nên cây dễ hấp thụ và cho hiệu quả nhanh.nhanh.- Bón nhiều... tố dinh dưỡng)dưỡng) Phân vi sinh Phân vi sinh - Bón phân đạm, kali nhiều năm liên tục đất sẽ bik hoá chua vì vậy sau nhiều năm bón phân đạm, kali cần bón phân vôi cải tạo đất. Phân vi sinh Phân vi sinh . Bài 12: Bài 12: ĐẶC ĐIỂM, TÍNH CHẤT, KỸ THUẬT SỬ DỤNG MỘT SỐ LOẠI PHÂN BÓN THÔNG THƯỜNG. I. MỘT SỐ LOẠI PHÂN BÓN THƯỜNG I. MỘT SỐ LOẠI PHÂN BÓN THƯỜNG. gốc, phân bón sử Căn cứ vào nguồn gốc, phân bón sử dụng trong nông, lâm nghiệp được chia dụng trong nông, lâm nghiệp được chia làm 3 loại: phân hoá học, phân
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 12. Đặc điểm, tính chất, kĩ thuật sử dụng một số loại phân bón thông thường, Bài 12. Đặc điểm, tính chất, kĩ thuật sử dụng một số loại phân bón thông thường, Bài 12. Đặc điểm, tính chất, kĩ thuật sử dụng một số loại phân bón thông thường

Bình luận về tài liệu bai-12-dac-diem-tinh-chat-ki-thuat-su-dung-mot-so-loai-phan-bon-thong-thuong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP