phuong trinh duong thang

John Bardeen
John Bardeen(11537 tài liệu)
(8 người theo dõi)
Lượt xem 39
0
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 23 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/06/2013, 01:28

Mô tả: Kiểm tra bài cũ Câu hỏi: Trong không gian cho hai mặt phẳng (P), (Q) . Nêu các vị trí tương đối giữa hai mặt phẳng? TiÕt 44 : Ph­¬ng tr×nh ®­êng th¼ng 1. Ph­¬ng tr×nh tæng qu¸t cña ®­êng th¼ng 2. Ph­¬ng tr×nh tham sè cña ®­êng th¼ng 3. Ph­¬ng tr×nh chÝnh t¾c cña ®­êng th¼ng Gi¶ sö cho hai mÆt ph¼mg (P) , (Q) cã ph­¬ng tr×nh lÇn l­ît lµ : (P): Ax + By + Cz + D = 0 (Q): A’x + B’y + C’z +D’ =0 §iÓm M(x;y;z) thuéc giao tuyÕn cña hai mÆt ph¼ng (P), (Q) khi nµo? Khi ®ã ®iÓm M(x;y;z) thuéc d khi vµ chØ khi to¹ ®é cña nã nghiÖm ®óng ph­¬ng tr×nh cña (P) vµ (Q) hay lµ nghiÖm cña hÖ: =+++ =+++ 0'''' 0 DzCyBxA DCzByAx Ngược lại mỗi điểm M(x;y;z) thoả mãn hệ (I) với điều kiện (I) 0''',0 222222 ++++ CBACBA Và ':':':: CBACBA (II) HÖ (I) víi c¸c ®iÒu kiÖn (II) gäi lµ ph­¬ng tr×nh tæng qu¸t cña ®­êng th¼ng. VÝ dô:    =−++− =−++ 023869 06532 zyx zyx 2.Phương trình tổng quát của đường thẳng Một đường thẳng được hoàn toàn xác định khi nào ? ? Đường thẳng d hoàn toàn xác đinh khi biết điểm );;( 0000 zyxM Và 0 );;( cba u Mà đường thẳng chứa nó song song hoặc trùng với d

— Xem thêm —

Xem thêm: phuong trinh duong thang, phuong trinh duong thang, phuong trinh duong thang

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu phuong-trinh-duong-thang

Đăng ký

Generate time = 0.22663187980652 s. Memory usage = 18.57 MB