phuong trinh duong thang

23 47 0
John Bardeen

John Bardeen

Tải lên: 11,537 tài liệu

  • Loading...
1/23 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/06/2013, 01:28

Kiểm tra bài cũ Câu hỏi: Trong không gian cho hai mặt phẳng (P), (Q) . Nêu các vị trí tương đối giữa hai mặt phẳng? TiÕt 44 : Ph­¬ng tr×nh ®­êng th¼ng 1. Ph­¬ng tr×nh tæng qu¸t cña ®­êng th¼ng 2. Ph­¬ng tr×nh tham sè cña ®­êng th¼ng 3. Ph­¬ng tr×nh chÝnh t¾c cña ®­êng th¼ng Gi¶ sö cho hai mÆt ph¼mg (P) , (Q) cã ph­¬ng tr×nh lÇn l­ît lµ : (P): Ax + By + Cz + D = 0 (Q): A’x + B’y + C’z +D’ =0 §iÓm M(x;y;z) thuéc giao tuyÕn cña hai mÆt ph¼ng (P), (Q) khi nµo? Khi ®ã ®iÓm M(x;y;z) thuéc d khi vµ chØ khi to¹ ®é cña nã nghiÖm ®óng ph­¬ng tr×nh cña (P) vµ (Q) hay lµ nghiÖm cña hÖ: =+++ =+++ 0'''' 0 DzCyBxA DCzByAx Ngược lại mỗi điểm M(x;y;z) thoả mãn hệ (I) với điều kiện (I) 0''',0 222222 ++++ CBACBA Và ':':':: CBACBA (II) HÖ (I) víi c¸c ®iÒu kiÖn (II) gäi lµ ph­¬ng tr×nh tæng qu¸t cña ®­êng th¼ng. VÝ dô:    =−++− =−++ 023869 06532 zyx zyx 2.Phương trình tổng quát của đường thẳng Một đường thẳng được hoàn toàn xác định khi nào ? ? Đường thẳng d hoàn toàn xác đinh khi biết điểm );;( 0000 zyxM Và 0 );;( cba u Mà đường thẳng chứa nó song song hoặc trùng với d
- Xem thêm -

Xem thêm: phuong trinh duong thang, phuong trinh duong thang, phuong trinh duong thang

Bình luận về tài liệu phuong-trinh-duong-thang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP