Bài 36: Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân

8 716 4
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/06/2013, 01:28

Bài 36: Bài 36: Giai c p công nhân ra đ i l n m nh cùng v i s ấ ờ ớ ạ ớ ự Giai c p công nhân ra đ i l n m nh cùng v i s ấ ờ ớ ạ ớ ự hình thành phát tri n c a ch nghĩa t b n. ể ủ ủ ư ả hình thành phát tri n c a ch nghĩa t b n. ể ủ ủ ư ả Do đ i l p v quyên l i, mâu thu n gi a t s n ố ậ ề ợ ẫ ữ ư ả Do đ i l p v quyên l i, mâu thu n gi a t s n ố ậ ề ợ ẫ ữ ư ả v I công nhân đã n y sinh, d n đ n nh ng ớ ả ẫ ế ữ v I công nhân đã n y sinh, d n đ n nh ng ớ ả ẫ ế ữ cu c đ u tranh giai c p ngày càng gay g t. ộ ấ ấ ắ cu c đ u tranh giai c p ngày càng gay g t. ộ ấ ấ ắ 1. 1. Sự Sự ra ra đời đời tình tình cảnh cảnh của của giai giai cấp cấp vô vô sản sản công công nghiệp nghiệp . Những . Những cuộc cuộc đấu đấu tranh tranh đầu đầu tiên tiên Sau khi ch ngh a t b n ra I v phỏt tri n, xó h I phõn chia Sau khi ch ngh a t b n ra I v phỏt tri n, xó h I phõn chia th nh hai l c l ng l n: giai c p t s n v giai c p vụ s n. th nh hai l c l ng l n: giai c p t s n v giai c p vụ s n. - Ngu n g c l do nông dân mất ruộng đất, th th cụng b phỏ s n. Ngu n g c l do nông dân mất ruộng đất, th th cụng b phỏ s n. * * T T ỡnh ỡnh c nh c a giai c p vụ s n nụng nghi p: c nh c a giai c p vụ s n nụng nghi p: + Không có tư liệu s n xuất, làm thuê bán sức lao động. + Không có tư liệu s n xuất, làm thuê bán sức lao động. + Lao động vất v đồng lương ít ỏi. + Lao động vất v đồng lương ít ỏi. + Mâu thuẫn công nhân với tư s n ngày càng gay gắt. + Mâu thuẫn công nhân với tư s n ngày càng gay gắt. * * Nhng hỡnh thc u tranh u tiờn ca cụng nhõn: Nhng hỡnh thc u tranh u tiờn ca cụng nhõn: + + ập phá máy móc, đốt công xưởng, ập phá máy móc, đốt công xưởng, + + Hạn chế: Mang tính tự phát, nhầm tưởng máy móc là kẻ thù. Hạn chế: Mang tính tự phát, nhầm tưởng máy móc là kẻ thù. + + Tác dụng: Phá cơ sở vật chất của tư s n, công nhân tích luỹ đư Tác dụng: Phá cơ sở vật chất của tư s n, công nhân tích luỹ đư ợc kinh nghiệm đấu tranh, tổ chức công đoàn bắt đầu được thành l ợc kinh nghiệm đấu tranh, tổ chức công đoàn bắt đầu được thành l p. p. 2.Phong trào đấu tranh của giai cấp công 2.Phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân hồi nửa đầu thế XIX nhân hồi nửa đầu thế XIX -ở -ở Pháp, năm 1831công nhân dệt Liông khởi nghĩa đòi tăng lương Pháp, năm 1831công nhân dệt Liông khởi nghĩa đòi tăng lương giảm giờ làm. Năm 1834 thợ tơ ở Liông khởi nghĩa lập nền cộng hoà. giảm giờ làm. Năm 1834 thợ tơ ở Liông khởi nghĩa lập nền cộng hoà. - - ở ở Anh, từ năm 1836-1848 diễn ra phong trào Hiến chương đòi phổ Anh, từ năm 1836-1848 diễn ra phong trào Hiến chương đòi phổ thông đầu phiếu, tăng lương giảm giờ làm. thông đầu phiếu, tăng lương giảm giờ làm. - - ở ở Đức, năm 1844 công nhân Sơlêdin khởi nghĩa. Đức, năm 1844 công nhân Sơlêdin khởi nghĩa. *Kết quả: Tất cả các phong trào đấu tranh công nhân đều *Kết quả: Tất cả các phong trào đấu tranh công nhân đều thất bại. thất bại. *Nguyên nhân: Thiếu sự lãnh đạo đúng đắn, chưa có đường *Nguyên nhân: Thiếu sự lãnh đạo đúng đắn, chưa có đường lối chính trị rõ ràng. lối chính trị rõ ràng. *ý *ý nghĩa: Đánh dấu sự trưởng thành của công nhân, là tiền nghĩa: Đánh dấu sự trưởng thành của công nhân, là tiền đề dẫn đến sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học đề dẫn đến sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học 3.Chủ nghĩa xã hội không tưởng 3.Chủ nghĩa xã hội không tưởng * Hoàn cảnh ra đời: -Sự bóc lột tàn nhẫn người lao động -Những người tư sản tiến bộ thông cảm với nỗi khổ của người lao động mong muốn xây dựng một chế độ tốt đẹp hơn, không có tư hữu bóc lột. =>Chủ nghĩa xã hội không tưởng ra đời đại diện là Xanhximông, Phuriê, ooen. * Những mặt tích cc của CNXH không tưởng: -Nhân thức được mặt trái của chế độ tư sản là bóc lột lao động. -Nhân thức được mặt trái của chế độ tư sản là bóc lột lao động. -Phê phán sâu sắc xã hội tư bản, dự đoán tương lai. -Phê phán sâu sắc xã hội tư bản, dự đoán tương lai. * Những hạn chế của CNXH không tưởng: -Không vạch ra được lối thoát, không giải thích được bản chất của chế -Không vạch ra được lối thoát, không giải thích được bản chất của chế độ đó. độ đó. -Không thấy được vai trò sức mạnh của gia cấp công nhân. -Không thấy được vai trò sức mạnh của gia cấp công nhân. * * ý ý nghĩa: Là tư tưởng tiến bộ trong XH lúc đó. Cổ vũ nghĩa: Là tư tưởng tiến bộ trong XH lúc đó. Cổ vũ nguồn lao động đấu tranh, là tiền đề ra đời của chủ nghĩa nguồn lao động đấu tranh, là tiền đề ra đời của chủ nghĩa Mác. Mác. Không biết nhóm Không biết nhóm mình 9 hay 10 nhỉ mình 9 hay 10 nhỉ Haaaaaaaaaaaa… Haaaaaaaaaaaa… . Bài 36: Bài 36: Giai c p công nhân ra đ i l n m nh cùng v i s ấ ờ ớ ạ ớ ự Giai c p công nhân ra đ i l n m nh cùng v i s ấ ờ ớ ạ ớ ự hình thành và phát. *ý nghĩa: Đánh dấu sự trưởng thành của công nhân, là tiền nghĩa: Đánh dấu sự trưởng thành của công nhân, là tiền đề dẫn đến sự ra đời của chủ nghĩa xã hội
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 36: Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân, Bài 36: Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân, Bài 36: Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn