Bộ Câu Hỏi Thi Tuyên Truyền Thực Hiện Quy Tắc Ứng Xử Trong Ngành Y Tế

16 2,083 1
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2017, 23:59

... số 2008/QĐ-BYT ng y 6/11/1996 Bộ trưởng Bộ Y tế; C Quy t định số 4031/2001/QĐ-BYT ng y 27/9/2001 Bộ trưởng Bộ Y tế; D Quy t định số 29/2008/QĐ-BYT ng y 18/8/2008 Bộ trưởng Bộ Y tế Quy t định 29/2008/QĐ-BYT... hành Quy định Y đức”; 4) Quy t định số 29/2008/QĐ- BYT-QĐ ng y 18 tháng nǎm 2008 việc ban hành Quy tắc ứng xử cán bộ, viên chức đơn vị nghiệp y tế”; 5) Quy t định số 4031/QĐ- BYT ng y 27 tháng... 3717/BYT-TCCB ng y 27/6 /2011 hướng dẫn tổ chức Hội thi “Tuyên truyền thực Quy tắc ứng xử” ngành Y tế Bộ câu hỏi thi t kế sau: Nội dung Bộ câu hỏi thi đăng tải rộng rãi website Bộ Y tế, Cục Quản
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ Câu Hỏi Thi Tuyên Truyền Thực Hiện Quy Tắc Ứng Xử Trong Ngành Y Tế, Bộ Câu Hỏi Thi Tuyên Truyền Thực Hiện Quy Tắc Ứng Xử Trong Ngành Y Tế, Bộ Câu Hỏi Thi Tuyên Truyền Thực Hiện Quy Tắc Ứng Xử Trong Ngành Y Tế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn