Ôn tập hình học 11 chương III: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

17 5,733 39
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/06/2013, 01:26

Tr­êng THPT Nh­ Thanh KÝnh chµo c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o vÒ kiÓm tra chÊt l­îng gi¸o dôc nhµ tr­ êng n¨m häc 2007-2008 ¤n tËp ch­¬ng III ( TiÕp ) KiÓm tra bµi cò C©u hái 1 : §Ó chøng minh hai mÆt ph¼ng (P) vµ (Q) vu«ng gãc ta lµm thÕ nµo ?    ⊥ ⊃ ⇔⊥ )( )( )()( Qa aP QP Câu hỏi 2 : Nêu cách tính khoảng từ một điểm O đến một mặt phẳng (P) Gọi H là hình chiếu vuông góc của O lên mặt phẳng (P). Khi đó khoảng cách từ điểm O đến mặt phẳng (P) chính bằng đoạn OH P H M O Néi dung bµi häc Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thoi ABCD tâm O cạnh a có góc 0 60=AOB a) Chứng minh mặt phẳng (SAC) vuông góc với mặt phẳng a) Chứng minh mặt phẳng (SAC) vuông góc với mặt phẳng (ABCD) (ABCD) b) Tính khoảng cách từ S đến mặt phẳng (ABCD) và độ dài b) Tính khoảng cách từ S đến mặt phẳng (ABCD) và độ dài đoạn SC đoạn SC c) Chứng minh SB vuông góc với BC c) Chứng minh SB vuông góc với BC d) Gọi là góc giữa hai mặt phẳng (SBD) và (ABCD). d) Gọi là góc giữa hai mặt phẳng (SBD) và (ABCD). Tính tan Tính tan Bài tập 2 3a SDSBSA === và B S C A D O a Ta cã AC_|_BD (1) ( Hai ®­êng chÐo cña h×nh thoi) Gi¶i : SO_|_BD (2) (tam gi¸c SBD c©n t¹i S ) Tõ (1) vµ (2) suy ra BD_|_(SAC) MÆt kh¸c : BD (ABCD). Tõ ®ã suy ra : (SAC)_|_(ABCD) ⊂ a) Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thoi ABCD tâm O cạnh a có góc 0 60=AOB a) Chứng minh mặt phẳng (SAC) vuông góc với mặt phẳng a) Chứng minh mặt phẳng (SAC) vuông góc với mặt phẳng (ABCD) (ABCD) b) Tính khoảng cách từ S đến mặt phẳng (ABCD) và độ dài b) Tính khoảng cách từ S đến mặt phẳng (ABCD) và độ dài đoạn SC đoạn SC c) Chứng minh SB vuông góc với BC c) Chứng minh SB vuông góc với BC d) Gọi là góc giữa hai mặt phẳng (SBD) và (ABCD). d) Gọi là góc giữa hai mặt phẳng (SBD) và (ABCD). Tính tan Tính tan Bài tập 2 3a SDSBSA === và B S C A D O a H 0 60 [...]... O 0 30 0 a H B Bài tập Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thoi ABCD tâm a 3 0 SA = SB = SD = O cạnh a có góc AOB = 60 và 2 a) Chứng minh mặt phẳng (SAC) vuông góc với mặt phẳng (ABCD) b) Tính khoảng cách từ S đến mặt phẳng (ABCD) và độ dài đoạn SC c) Chứng minh SB vuông góc với BC d) Gọi là góc giữa hai mặt phẳng (SBD) và (ABCD) Tính tan Ta có OH_|_BD và SO_|_BD nên = SOH là góc giữa hai mặt phẳng... SB = SD = a 3 O cạnh a có góc 2 a) Chứng minh mặt phẳng (SAC) vuông góc với mặt phẳng (ABCD) b) Tính khoảng cách từ S đến mặt phẳng (ABCD) và độ dài đoạn SC c) Chứng minh SB vuông góc với BC d) Gọi là góc giữa hai mặt phẳng (SBD) và (ABCD) Tính tan c) Trong tam giác SBC ta có : 2 a 3 3a 2 7 a 2 = a2 + BC 2 + SB 2 = a 2 + = = SC 2 2 4 4 S Từ đó suy ra tam giác SBC vuông tại S Hay SB_|_BC C D... 15 6 tan = = = 5 HO 6 a 3 S C D O A 60 0 a H B Bài tập về nhà Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thoi ABCD tâm 0 SA = SB SD a 3 SA = SB ==SD = = a O cạnh a có góc AOB = 60 và 2 a) Chứng minh mặt phẳng (SAC) vuông góc với mặt phẳng (ABCD) b) Tính khoảng cách từ S đến mặt phẳng (ABCD) và độ dài đoạn SC c) Chứng minh SB vuông góc với BC d) Gọi là góc giữa hai mặt phẳng (SBD) và (ABCD) Tính tan ... H là hình chiếu vuông góc của S trên mặt phẳng (ABCD) Vì SA = SB = SD = a 3 nên HA=HB=HD Vậy H là trọng tâm 2 của tam giác đều ABD Ta có : Vậy SH 2 = SA 2 AH 2 = a 15 SH = 6 2 2 S 2 3a a 5a = 4 2 12 Mặt khác CH=CO+OH a 3 a 3 2 3a = + = 2 6 3 C D Xét tam giác vuông SCH ta có : 5a 2 4 a 2 7 a 2 SC 2 = SH 2 + HC 2 = + = 12 3 4 a 7 SC = Vậy 2 A 60 0 H O a B Bài tập Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình . có đáy là hình thoi ABCD tâm O cạnh a có góc 0 60=AOB a) Chứng minh mặt phẳng (SAC) vuông góc với mặt phẳng a) Chứng minh mặt phẳng (SAC) vuông góc với. c) Chứng minh SB vuông góc với BC c) Chứng minh SB vuông góc với BC d) Gọi là góc giữa hai mặt phẳng (SBD) và (ABCD). d) Gọi là góc giữa hai mặt phẳng
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn tập hình học 11 chương III: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian, Ôn tập hình học 11 chương III: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian, Ôn tập hình học 11 chương III: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn