Bài 12: Lực đàn hồi của lò xo. Định luật Húc

30 1,569 31 Gửi tin nhắn cho Nicolas Léonard Sadi Carno
Nicolas Léonard Sadi Carno

Nicolas Léonard Sadi Carno

Tải lên: 11,616 tài liệu

  • Loading...
1/30 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/06/2013, 01:25

Giải thích cho bài giảng điện tử Kiểm tra bài cũ Đặt vấn đề Mục I Mục II . Liên kết đến các phần chú thích Bài giảng gồm có các phần chính sau: Bảng ghi kết quả ở trong bài này chạy trên Excel (chỉ cần nhập số liệu vào là có kết quả Δl ngay vì đã được lập trình sẵn công thức) V ậ t   lí   1 0 KIỂM TRA BÀI CŨ Em hãy chọn câu trả lời đúng nhất cho các câu hỏi sau Câu 1: Lực hấp dẫn giữa hai chất điểm luôn luôn tỉ lệ với tích hai khối lượng của chúng và tỉ lệ với bình phương khoảng cách giữa chúng. A. nghịch - thuận B. thuận - nghịch C. thuận - thuận Câu 2: Bộ phận chủ yếu của một lực kế là A. một lò xo B. một dây dẫn xoắn C. một ống nhựa và móc treo . Câu 3: Một nhà du hành vũ trụ có khối lượng 75 kg, khi người đó ở trên Trái đất thì có trọng lượng là bao nhiêu?(lấy g = 9,8 m/s2 ) A. 753 N B. 7530 Kg C. 735 N D. 735 Kg Câu 4: Trước khi sử dụng lực kế ta phải cần quan tâm: A. giới hạn đo B. ĐCNN C. hiệu chỉnh D. Cả ba điều kiện A,B,C Câu 5: Một vật cố khối lượng 2kg, ở trên mặt đất có trọng lượng 20N. Khi chuyển vật tới một điểm cách tâm Trái Đất 2R(R là bán kính Trái Đất) thì nó có trọng lượng bằng bao nhiêu? A. 1N B. 2,5N C. 5N D. 10N V ậ t   lí   1 0 Đáp án và thang điểm Các câu trả lời (được khuân tròn, màu đỏ) dưới đây là đúng nhất Câu 1: Lực hấp dẫn giữa hai chất điểm luôn luôn tỉ lệ với tích hai khối lượng của chúng và tỉ lệ với bình phương khoảng cách giữa chúng. A. nghịch - thuận B. thuận - nghịch C. thuận - thuận Câu 2: Bộ phận chủ yếu của một lực kế là A. một lò xo B. một dây dẫn xoắn C. một ống nhựa và móc treo . Câu 3: Một nhà du hành vũ trụ có khối lượng 75 kg, khi người đó ở trên Trái đất thì có trọng lượng là bao nhiêu?(lấy g = 9,8 m/s2 ) A. 753 N B. 7530 Kg C. 735 N D. 735 Kg Câu 4: Trước khi sử dụng lực kế ta phải cần quan tâm: A. giới hạn đo B. ĐCNN C. hiệu chỉnh D. Cả ba điều kiện A,B,C Câu 5: Một vật cố khối lượng 2kg, ở trên mặt đất có trọng lượng 20N. Khi chuyển vật tới một điểm cách tâm Trái Đất 2R(R là bán kính Trái Đất) thì nó có trọng lượng bằng bao nhiêu? A. 1N B. 2,5N C. 5N D. 10N Mỗi câu trả lời đúng 2,5 điểm ? Khi học ở lớp 6 các em đã được biết về lực kế là dụng cụ dùng để đo lực và bộ phận chủ yếu của nó là một lò xo. Tuy nhiên, để chế tạo được lực kế thì người ta phải dựa vào nguyên tắc hay định luật vật lí nào? §12. §12. LỰC ĐÀN HỒI CỦA LÒ XO - ĐỊNH LUẬT LỰC ĐÀN HỒI CỦA LÒ XO - ĐỊNH LUẬT HÚC HÚC Tiết15 I. HƯỚNG VÀ ĐIỂM ĐẶT CỦA LỰC ĐÀN HỒI CỦA LÀ XO Hãy dùng hai tay kéo dãn hoặc nén lò xo video Lưu ý: không kéo quá mạnh §12. §12. LỰC ĐÀN HỒI CỦA LÒ XO - ĐỊNH LUẬT LỰC ĐÀN HỒI CỦA LÒ XO - ĐỊNH LUẬT HÚC HÚC Tiết15 I. HƯỚNG VÀ ĐIỂM ĐẶT CỦA LỰC ĐÀN HỒI CỦA LÀ XO Hãy dùng hai tay kéo dãn hoặc nén lò xo ? Hai tay có chịu lực tác dụng của lò xo không? Yêu cầu: Các em hãy làm thí nghiệm và thảo luận - trả lời câu hỏi trên n F k F n F k F §12. §12. LỰC ĐÀN HỒI CỦA LÒ XO - ĐỊNH LUẬT LỰC ĐÀN HỒI CỦA LÒ XO - ĐỊNH LUẬT HÚC HÚC Tiết15 I. HƯỚNG VÀ ĐIỂM ĐẶT CỦA LỰC ĐÀN HỒI CỦA LÀ XO Hai tay có chịu lực tác dụng của lò xo không? Khi thôi kéo, lực nào đã làm cho lò xo lấy lại chiều dài ban đầu? ? ? Yêu cầu: Các em hãy làm thí nghiệm và thảo luận - trả lời câu hỏi trên §12. §12. LỰC ĐÀN HỒI CỦA LÒ XO - ĐỊNH LUẬT LỰC ĐÀN HỒI CỦA LÒ XO - ĐỊNH LUẬT HÚC HÚC Tiết15 I. HƯỚNG VÀ ĐIỂM ĐẶT CỦA LỰC ĐÀN HỒI CỦA LÀ XO Vấn đề đặt ra là : Lực đàn hồi của lò xo có những đặc điểm gì?  Khi một vật đàn hồi bị biến dạng thì nó xuất hiện một lực gọi là lực đàn hồi. dh F dh F dh F dh F §12. §12. LỰC ĐÀN HỒI CỦA LÒ XO - ĐỊNH LUẬT LỰC ĐÀN HỒI CỦA LÒ XO - ĐỊNH LUẬT HÚC HÚC Tiết15 I. HƯỚNG VÀ ĐIỂM ĐẶT CỦA LỰC ĐÀN HỒI CỦA LÀ XO Vấn đề đặt ra là : Lực đàn hồi của lò xo có những đặc điểm gì?  Khi một vật đàn hồi bị biến dạng thì nó xuất hiện một lực gọi là lực đàn hồi. dh F dh F [...]... §12.§12. LỰC ĐÀN HỒI CỦA LÒ XO - ĐỊNH LUẬT LỰC ĐÀN HỒI CỦA LÒ XO - ĐỊNH LUẬT HÚCHÚCTiết15I. HƯỚNG VÀ ĐIỂM ĐẶT CỦA LỰC ĐÀN HỒI CỦA LÀ XOHãy tiến hành thí nghiệm 1. Thí nghiệmII. ĐỘ LỚN CỦA LỰC ĐÀN HỒI CỦA LÒ XO. ĐỊNH LUẬT HÚC-Đo chiều dài tự nhiên lo của lò xo. -Ghi kết quả vào bảnglo §12.§12. LỰC ĐÀN HỒI CỦA LÒ XO - ĐỊNH LUẬT LỰC ĐÀN HỒI CỦA LÒ XO - ĐỊNH LUẬT HÚCHÚCTiết15I.... LỰC ĐÀN HỒI CỦA LÒ XO - ĐỊNH LUẬT LỰC ĐÀN HỒI CỦA LÒ XO - ĐỊNH LUẬT HÚCHÚCTiết15I. HƯỚNG VÀ ĐIỂM ĐẶT CỦA LỰC ĐÀN HỒI CỦA LÀ XO1. Thí nghiệmII. ĐỘ LỚN CỦA LỰC ĐÀN HỒI CỦA LÒ XO. ĐỊNH LUẬT HÚCNhà vật lí người Anh Rô-bớt Húc nghiên cứu mối liên hệ giữa độ lớn của lực đàn hồi với độ biến dạng của lò xo:2. Giới hạn đàn hồi của lò xom ≈ 0Mlollo - l §12.§12. LỰC ĐÀN HỒI CỦA LÒ... LỰC ĐÀN HỒI CỦA LÒ XO - ĐỊNH LUẬT HÚCHÚCTiết15I. HƯỚNG VÀ ĐIỂM ĐẶT CỦA LỰC ĐÀN HỒI CỦA LÀ XOHãy tiến hành thí nghiệm 1. Thí nghiệmII. ĐỘ LỚN CỦA LỰC ĐÀN HỒI CỦA LÒ XO. ĐỊNH LUẬT HÚC-Đo chiều dài l của lò xo với P = 1N. -Ghi kết quả vào bảngl §12.§12. LỰC ĐÀN HỒI CỦA LÒ XO - ĐỊNH LUẬT LỰC ĐÀN HỒI CỦA LÒ XO - ĐỊNH LUẬT HÚCHÚCTiết15I. HƯỚNG VÀ ĐIỂM ĐẶT CỦA LỰC ĐÀN HỒI CỦA LÀ... lò xo đã bị kéo dãn quá giới hạn đàn hồi của nó. §12.§12. LỰC ĐÀN HỒI CỦA LÒ XO - ĐỊNH LUẬT LỰC ĐÀN HỒI CỦA LÒ XO - ĐỊNH LUẬT HÚCHÚCTiết15I. HƯỚNG VÀ ĐIỂM ĐẶT CỦA LỰC ĐÀN HỒI CỦA LÀ XOHãy dùng hai tay kéo dãn hoặc nén lò xovideoLưu ý: không kéo quá mạnh §12.§12. LỰC ĐÀN HỒI CỦA LÒ XO - ĐỊNH LUẬT LỰC ĐÀN HỒI CỦA LÒ XO - ĐỊNH LUẬT HÚCHÚCTiết15I. HƯỚNG VÀ ĐIỂM ĐẶT CỦA LỰC ĐÀN... néndhFdhFdhFdhF §12.§12. LỰC ĐÀN HỒI CỦA LÒ XO - ĐỊNH LUẬT LỰC ĐÀN HỒI CỦA LÒ XO - ĐỊNH LUẬT HÚCHÚCTiết15I. HƯỚNG VÀ ĐIỂM ĐẶT CỦA LỰC ĐÀN HỒI CỦA LÀ XO1. Thí nghiệmII. ĐỘ LỚN CỦA LỰC ĐÀN HỒI CỦA LÒ XO. ĐỊNH LUẬT HÚC2. Giới hạn đàn hồi của lò xo3. Định luật Húc 4. Chú ýKiến thức cần ghi nhớ Lực đàn hồi của lò xo xuất hiện cả hai đầu của lò xo và tác dụng vào các vật tiếp xúc... HỒI CỦA LÒ XO - ĐỊNH LUẬT LỰC ĐÀN HỒI CỦA LÒ XO - ĐỊNH LUẬT HÚCHÚCTiết15I. HƯỚNG VÀ ĐIỂM ĐẶT CỦA LỰC ĐÀN HỒI CỦA LÀ XO1. Thí nghiệmII. ĐỘ LỚN CỦA LỰC ĐÀN HỒI CỦA LÒ XO. ĐỊNH LUẬT HÚC?Từ kết quả thu được, liệu có mối quan hệ toán học nào giữa độ lớn của lực đàn hồi và độ dãn của lò xo?Yêu cầu: Các em hãy thảo luận - trả lời câu hỏi trên §12.§12. LỰC ĐÀN HỒI CỦA LÒ XO - ĐỊNH LUẬT LỰC... LUẬT HÚCHÚCTiết15I. HƯỚNG VÀ ĐIỂM ĐẶT CỦA LỰC ĐÀN HỒI CỦA LÀ XOII. ĐỘ LỚN CỦA LỰC ĐÀN HỒI CỦA LÒ XO. ĐỊNH LUẬT HÚC1. Thí nghiệmKiểm tra lại dụng cụ thí nghiệm Lò xoGiá treoThướcQuả nặngBảng ghi kết quả thí nghiệm §12.§12. LỰC ĐÀN HỒI CỦA LÒ XO - ĐỊNH LUẬT LỰC ĐÀN HỒI CỦA LÒ XO - ĐỊNH LUẬT HÚCHÚCTiết15I. HƯỚNG VÀ ĐIỂM ĐẶT CỦA LỰC ĐÀN HỒI CỦA LÀ XOVấn đề đặt ra là : Lực đàn. ..§12.§12. LỰC ĐÀN HỒI CỦA LÒ XO - ĐỊNH LUẬT LỰC ĐÀN HỒI CỦA LÒ XO - ĐỊNH LUẬT HÚCHÚCTiết15I. HƯỚNG VÀ ĐIỂM ĐẶT CỦA LỰC ĐÀN HỒI CỦA LÀ XO1. Thí nghiệmII. ĐỘ LỚN CỦA LỰC ĐÀN HỒI CỦA LÒ XO. ĐỊNH LUẬT HÚCNếu trọng lượng của tải vượt quá một giá trị nào đó thì độ dãn của lò xo có còn tỉ lệ với trọng lượng của tải nữa hay không??2. Giới hạn đàn hồi của lò xoNếu treo quá nhiều quả cân thì lò xo.. . CỦA LÒ XO - ĐỊNH LUẬT LỰC ĐÀN HỒI CỦA LÒ XO - ĐỊNH LUẬT HÚCHÚCTiết15I. HƯỚNG VÀ ĐIỂM ĐẶT CỦA LỰC ĐÀN HỒI CỦA LÀ XOHãy dùng hai tay kéo dãn hoặc nén lò xo?Hai tay có chịu lực tác dụng của lò xo không? Yêu cầu: Các em hãy làm thí nghiệm và thảo luận - trả lời câu hỏi trênnFkFnFkF §12.§12. LỰC ĐÀN HỒI CỦA LÒ XO - ĐỊNH LUẬT LỰC ĐÀN HỒI CỦA LÒ XO - ĐỊNH LUẬT HÚCHÚCTiết15I.... ĐÀN HỒI CỦA LÒ XO - ĐỊNH LUẬT LỰC ĐÀN HỒI CỦA LÒ XO - ĐỊNH LUẬT HÚCHÚCTiết15I. HƯỚNG VÀ ĐIỂM ĐẶT CỦA LỰC ĐÀN HỒI CỦA LÀ XO Lực đàn hồi của lò xo xuất hiện cả hai đầu của lò xo và tác dụng vào các vật tiếp xúc (hay gắn) với nó làm nó biến dạng. Khi bị dãn, lực đàn hồi của lò xo hướng vào trong, còn khi bị nén, lực đàn hồi của lò xo hướng ra ngoài.Khi lò xo bị dãnKhi lò xo bị néndhFdhFdhFdhF . §12. LỰC ĐÀN HỒI CỦA LÒ XO - ĐỊNH LUẬT LỰC ĐÀN HỒI CỦA LÒ XO - ĐỊNH LUẬT HÚC HÚC Tiết15 I. HƯỚNG VÀ ĐIỂM ĐẶT CỦA LỰC ĐÀN HỒI CỦA LÀ XO Lực đàn hồi của lò xo. §12. LỰC ĐÀN HỒI CỦA LÒ XO - ĐỊNH LUẬT LỰC ĐÀN HỒI CỦA LÒ XO - ĐỊNH LUẬT HÚC HÚC Tiết15 I. HƯỚNG VÀ ĐIỂM ĐẶT CỦA LỰC ĐÀN HỒI CỦA LÀ XO II. ĐỘ LỚN CỦA LỰC ĐÀN
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 12: Lực đàn hồi của lò xo. Định luật Húc, Bài 12: Lực đàn hồi của lò xo. Định luật Húc, Bài 12: Lực đàn hồi của lò xo. Định luật Húc

Bình luận về tài liệu bai-12-luc-dan-hoi-cua-lo-xo-dinh-luat-huc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP