truong hop dong dang thu nhat (toan 8 tap 2)

13 638 3
Eric Schmidt

Eric Schmidt

Tải lên: 11,608 tài liệu

  • Loading...
1/13 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/06/2013, 01:25

Kiểm tra kiến thức cũ Em hãy nêu định nghĩa hai tam giác đồng dạng? Tiết 44: Trường hợp đồng dạng thứ nhất 1/ Định lý. Hai tam giác ABC và ABC có kích thước như trong hình 32 (có cùng đơn vị đo là xentimét). ?1 Trên các cạnh AB và AC của tam giác ABC lần lượt lấy hai điểm M, N sao cho AM = AB = 2 Cm; AN = AC = 3 Cm. Tính độ dài đoạn thẳng MN. Có nhận xét gì về mối quan hệ giữa các tam giác ABC, AMN và ABC? A C B A C B 4 8 6 3 2 4 ABC vµ A’B’C’ cã: B’C’=4cm AB =4Cm; AC =6Cm ; BC =8Cm. M AB : AM = A’B’ = 2Cm. N AC : AN = A’C’ = 3Cm . ∈ ∈ KL GT TÝnh MN = ? Cm Bµi ?1 N M 2 3 8 4 6 B C A 4 2 3 B' C' A' *) NhËn xÐt: AMN = A’B’C’ (c.c.c) AMN ABC VËy : A’B’C’ ABC Bµi gi¶i Ta cã: M AB: AM = A’B’ =2Cm Vµ N AC: AN = A’C’ =3Cm = AC AN AB AM ⇒ = NC AN MB AM = 1 MN // BC (theo §L Talet ®¶o). ⇒ ⇒ AMN ABC (theo §L vÒ tam gi¸c ®ång d¹ng). = BC MN = 2 1 ⇒ ⇒ 8 MN = 2 1 ⇒ MN = 4Cm ∈ ∈ Tiết 44: Bài 5 Trường hợp đồng dạng thứ nhất 1/ Định lý. *) Nếu ba cạnh của tam giác này tỉ lệ với ba cạnh của tam giác kia thì hai tam giác đó đồng dạng. KL GT == BC BC AC AC AB AB ABC ABC; ABC ABC A' C' B' B C A Chứng minh Chứng minh Chứng minh Chứng minh A' C' B' B C A M N (1) Đặt trên tia AB đoạn thẳng AM = AB. Vẽ đường thẳng MN//BC (NAC) (2) BC MN AC AN AB AM == , mà: AM = AB BC MN BC 'C'B vaứ AC AN AC 'C'A == Từ (1) & (2) ta có: AN = AC ; MN = BC Mà AM = AB(cách dựng). Xét các tam giác AMN; ABC và ABC. Vì MN//BC, nên AMN ABC. (*) Do đó: AMN = A B C (c.c.c) . Vì AMN ABC(**) Từ (*); (**) ta có: ABC ABC. (đpcm) KL GT == BC BC AC AC AB AB ABC ABC; ABC ABC Do đó: Tiết 44: Bài 5 Trường hợp đồng dạng thứ nhất 1/ Định lý. *) Nếu ba cạnh của tam giác này tỉ lệ với ba cạnh của tam giác kia thì hai tam giác đó đồng dạng. 2/ áp dụng. ?2 Tìm trong hình 34 các cặp tam giác đồng dạng: 8 6 4 CB A F D E 3 2 4 a) b) c) Hình 34 5 H K I 6 4 ?2 T×m trong h×nh 34 c¸c cÆp tam gi¸c ®ång d¹ng: 8 6 4 CB A 5 H K I 6 4 F D E 3 2 4 a) b) c) H×nh 34 Lêi gi¶i 2 AB AC BC DF DE EF = = = 4 6 8 4 1; ; . 4 5 6 3 AB AC BC IK IH KH AB AC BC IK IH KH = = = = = ⇒ ≠ ≠ ABC DFE v×: ABC kh«ng ®ång d¹ng víi  IKH v×: ⇒  ABC kh«ng ®ång d¹ng víi  IKH. Do ®ã DFE còng kh«ng ®ång d¹ng víi  IKH *) Bµi 29 trang 74, 75(SGK) Cho hai tam gi¸c ABC vµ A’B’C’ cã kÝch th­íc nh­ trong h×nh 35. C A B 6 12 9 C' A' B' 4 8 6 H×nh 35 a) ABC vµ A’B’C’ cã ®ång d¹ng víi nhau kh«ng? v× sao? b) TÝnh tØ sè chu vi cña hai tam gi¸c ®ã. Bài giải a) ABC A B C Vì có: 3 ' ' ' ' ' ' 2 AB AC BC A C A C B C = = = b) Theo ý a) có: 3 . ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 2 AB AC BC AB AC BC A B A C B C A B A C B C + + = = = = + + (Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau) C A B 6 12 9 C' A' B' 4 8 6 *) Chú ý: Nếu có 2 tam giác đồng dạng thì tỉ số giữa các cặp cạnh tương ứng của 2 tam giác bằng tỉ số chu vi của 2 tam giác đó. [...]... AN = A’C’ = 3 Cm.TÝnh độ dài đoạn thẳng MN.Có nhận xét gì về mối quan hệ giữa các tam giác ABC, AMN và ABC?ACBACB4 8 6 324 ABC và ABC có: BC=4cmAB =4Cm; AC =6Cm ; BC =8Cm. M AB : AM = A’B’ = 2Cm.N AC : AN = A’C’ = 3Cm . ∈∈KLGTTÝnh MN = ? CmBài ?1NM2 3 8 46BCA423B'C'A'*) Nhận xét: AMN = ABC (c.c.c) AMN ABC Vậy : ABC ABCBài giảiTa có: M AB: AM =... =3Cm=ACANABAM=NCANMBAM=1MN // BC (theo ĐL Talet đảo).AMN ABC (theo ĐL về tam giác đồng dạng).=BCMN=21 8 MN=21MN=4Cm ?2Tìm trong hình 34 các cặp tam giác đồng dạng: 8 64CBA5HKI64FDE324a)b)c)Hình 34Lời giải2AB AC BCDF DE EF= = =4 6 8 41; ; .4 5 6 3AB AC BCIK IH KHAB AC BCIK IH KH= = = = =⇒ ≠ ABC DFE vì: ABC không đồng dạng với IKH vì:... Chøng minhChứng minh A'C'B'BCAMN(1)Đặt trên tia AB đoạn thẳng AM = AB.Vẽ đường thẳng MN//BC (NAC) (2) BCMNACANABAM==, mà: AM = ABBCMNBC'C'BvaứACANAC'C'A==Từ (1) & (2) ta có: AN = AC ; MN = BC Mà AM = AB(cách dựng).Xét các tam giác AMN; ABC và ABC. Vì MN//BC, nên AMN ABC. (*)Do đó: AMN = A B C (c.c.c) . . các tam giác ABC, AMN và ABC? A C B A C B 4 8 6 3 2 4 ABC vµ A’B’C’ cã: B’C’=4cm AB =4Cm; AC =6Cm ; BC =8Cm. M AB : AM = A’B’ = 2Cm. N AC : AN = A’C’. đường thẳng MN//BC (NAC) (2) BC MN AC AN AB AM == , mà: AM = AB BC MN BC 'C'B vaứ AC AN AC 'C'A == Từ (1) & (2) ta có: AN = AC ; MN
- Xem thêm -

Xem thêm: truong hop dong dang thu nhat (toan 8 tap 2), truong hop dong dang thu nhat (toan 8 tap 2), truong hop dong dang thu nhat (toan 8 tap 2)

Bình luận về tài liệu truong-hop-dong-dang-thu-nhat-toan-8-tap-2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP