Bài 25: IV: Tây Sơn đánh tan quân Thanh

24 5,179 3 Gửi tin nhắn cho Ánh Hồng
Ánh Hồng

Ánh Hồng

Tải lên: 11,598 tài liệu

  • Loading...
1/24 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/06/2013, 01:25

Gi¸o viªn: NguyÔn TuÊn Thµnh. Tr­êng THCS ViÖt TiÕn. Câu 1: Mùa hè n m 1786, được sự giúp sức của ai. Nguyễn Huệ đã vượt đèo Hải Vân đánh thành Phú xuân? A. Nguyễn Nhạc. B. Nguyễn L C. Nguyễn Hu Chỉnh. D. Nguyễn h u Cầu. I. kiểm tra bài cũ Câu 2: Gi a n m 1788, Nguyễn Huệ tiến quân ra Th ng Long tiêu diệt Vũ v n Nhậm đúng hay sai? A. đúng. B. Sai. 1. Quân Thanh xâm lược nư ớc ta. * Nguyên nhân. - Lê Chiêu Thống cầu viện nhà Thanh. - Nhà Thanh có tư tưởng mở rộng lãnh thổ xuống phía Nam. Tiết 56 Tây sơn đánh tan quân thanh Nguyên nhân nào đã thúc đẩy quân Thanh xâm lược nước ta? Em có nhận xét gi` về hành động và việc làm của Lê Chiêu Thống? Hành động, việc làm đó bị nhân dân ta lên án bằng câu nói:Rước voi về giày mả tổ. đó là hành động bán nước cầu vinh. Tiết 56 Tây sơn đánh tan quân thanh 1. Quân Thanh xâm lược nước ta. * Nguyên nhân. Quân Thanh xâm lược Tây sơn rút quân Tại sao ta chọn Tam - điệp, Biện - Sơn để lập phòng tuyến? Giặc Ta - Cuối n m 1788 Tôn Sĩ Nghị làm tổng chỉ huy 29 vạn quân tiên vào nước ta. - Rút khỏi Th ng Long và lập phòng tuyến Tam điệp - Biện Sơn và cho người báo cho Nguyến Huệ biết. Em có nhận xét gi` về lực lượng của giặc? Tiết 56 Tây sơn đánh tan quân thanh 1. Quân Thanh xâm lược nước ta. * Nguyên nhân. Càn Long thận trọng chỉ thị cho Tôn Sĩ Nghị: Việc quân phải từ từ, nếu thấy thuận thi đánh mạnh lập công to, nếu không thuận làm ơn cho cả hai bên. Ta đóng đại binh để kiềm chế . rồi xử trí sau TiÕt 56 T©y s¬n ®¸nh tan qu©n thanh 1. Qu©n Thanh x©m l­îc n­íc ta. * Nguyªn nh©n. * GiÆc * Ta T¹i sao ta rót khái Thăng Long? A.ThÕ giÆc m¹nh. B. ®­îc Lª Chiªu Thèng dÉn ®­êng. C. C¶ A, B ®Òu ®óng. Tiết 56 Tây sơn đánh tan quân thanh 1. Quân Thanh xâm lược nước ta. * Nguyên nhân. VàoThng Long quân Thanh đã: - đốt nhà, cướp của, giết người trắng trợn. - Phong Lê Chiêu Thống An Nam Quốc vương - Bắt nhân dân Thng long cống nạp, dựng đồn luỹ cho giặc. Nhân dân Thng Long than thở: Nước Nam từ khi có đế có vương đến nay, chưa bao giờ thấy ông vua nào luồn cúi đê hèn như vậy. Một tướng nhà Lê suốt ruột, xin Tôn Sĩ Nghị xuất quân. Nghị kiêu ngạo trả lời:Giặc còn gầy ta hãy nuôi cho béo, để chúng tự đến dâng thịt cho ta. Em có nhận xét gi` về hành động và việc làm của bè lũ bán nước và cướp nước? * Giặc * Ta Tiết 56 Tây sơn đánh tan quân thanh 1. Quân Thanh xâm lược nước ta. * Nguyên nhân. * Giặc *Ta 2. Quang Trung đại phá quân Thanh - Ngày 22/12/1788 Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế lấy niên hiệu Quang Trung tiến quân ra Bắc. Việc Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế có ý nghĩa gi`? - Khẳng định nước ta là nước độc lập, có Hoàng đế đứng đầu, kiên quyết kháng chiến bảo vệ tổ quốc. hướng tiến của địch hướng tiến của ta nơi nguyễn huệ xưng vương Tiết 56 Tây sơn đánh tan quân thanh 1. Quân Thanh xâm lược nước ta. * Nguyên nhân. * Giặc *Ta 2. Quang Trung đại phá quân Thanh - Ngày 26 đến Nghệ An tuyển thêm quân và mở cuộc duyệt binh lớn. Quân Thanh sang xâm lược nước ta, hiện ở Thng Long các ngươi đã biết chưa? . Từ đời Hán đến nay, chúng đã mấy phen cướp nước ta, giết hại nhân dân, vơ vết của cải, ngư ời minh không thể chịu nổi, ai cũng muốn đuổi chúng đi . đời Hán có Trưng N Vương, đời Tống có đinh Tiên Hoàng, Lê đại Hành, đời Nguyên có Trần Hưng đạo, đời Minh có Lê Thái Tổ . Các ngài không nỡ ngồi nhin chúng làm điều tàn bạo . Nay người Thanh lại sang mưu đồ lấy nước ta đặt là quận huyện . Vi vậy ta kéo quân ra đuổi chúng . hướng tiến của địch hướng tiến của ta nơi nguyễn huệ xưng vương Tiết 56 Tây sơn đánh tan quân thanh 1. Quân Thanh xâm lược nước ta. * Nguyên nhân. * Giặc *Ta 2. Quang Trung đại phá quân Thanh Việc làm này của Quang Trung có ý nghĩ gi`? A. Tạo cho quân ta có lực lượng tương đương với kẻ thù. B. T ng thêm lòng tin trong chiến đấu. C. Biến cuộc kháng chiến chống Thanh thành cuộc kháng chiến của cả dân tộc. D. Cả 3 ý trên đều đúng. hướng tiến của địch hướng tiến của ta nơi nguyễn huệ xưng vương ta tiến quân bằng đường thủy [...]... Tiết 56 Tây sơn đánh tan quân thanh 1. Quân Thanh xâm lược nước ta.* Nguyên nhân.* Diễn biến: * Giặc*Ta2. Quang Trung đại phá quân Thanh Sơ đồ trận Ngọc Hồi - đống đa Tiết 56 Tây sơn đánh tan quân thanh 1. Quân Thanh xâm lược nước ta.* Nguyên nhân. * Giặc*Ta2. Quang Trung đại phá quân Thanh - Tới Thanh Hoá tuyển thêm quân, làm lê tuyên thệ & đọc bài hiểu dụ tướng sĩ. đánh cho để... huy nghĩa quân. ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn? - Xoá bỏ ranh giới chia cắt đất nước, đặt nền tảng thống nhất quốc gia. - đánh tan các cuộc xâm lược của Xiêm, Thanh, bảo vệ nền độc lập và lÃnh thổ của Tổ quốc.- Lật đổ chính quyền phong kiến Trịnh, Nguyễn, Lê. Tiết 56 Tây sơn đánh tan quân thanh 1. Quân Thanh xâm lược nước ta.* Nguyên nhân. Quân Thanh xâm lược Tây sơn rút quân Tại... tập:III. bài tập về nhà:1. Học thuộc nội dung bài học.2. Chuẩn bị tiết 57 bài 26: Quang Trung xây dựng đất nước.3. Làm các bài tập trong sách giáo khoa trang 131. Tiết 56 Tây sơn đánh tan quân thanh 1. Quân Thanh xâm lược nước ta.* Nguyên nhân. * Giặc * TaTại sao ta rút khỏi Thng Long?A.Thế giặc mạnh.B. được Lê Chiêu Thống dẫn đường.C. Cả A, B đều đúng. Tiết 56 Tây sơn đánh tan quân thanh 1.... sử. Tiết 56 Tây sơn đánh tan quân thanh II. Củng cố luyện tập:Câu 1: Em hÃy cho biết đặc điểm nổi bật trong nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh của Quang Trung là gi`?A. Hành quân thần tốc. B.Tiến quân mÃnh liệt.C. Tổ chức và chỉ đạo nghĩa quân chiến đấu hết sức cơ động. D. Cả ba ý trên ®Òu ®óng. Giáo viên: Nguyễn Tuấn Thành.Trường THCS Việt Tiến. Tiết 56 Tây sơn đánh tan quân thanh II. Củng... sĩ. đánh cho để dài tóc, đánh cho để rng đen, đánh cho nó chính luân bất phản, đánh cho nó phiến giáp bất hoàn, đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi h u chủ.hướng tiến của địch hướng tiến của ta nơi nguyễn huệ xưng vương ta tiến quân bằng đường thủy Tiết 56 Tây sơn đánh tan quân thanh Thảo luận nhómNhóm 1 Nhóm 2Nguyên nhân nào dẫn đến thắng lợi của phong trào Tây Sơn? - ý chí đấu tranh... Sơn để lập phòng tuyến? Giặc Ta- Cuối n m 1788 Tôn Sĩ Nghị làm tổng chỉ huy 29 vạn quân tiên vào nước ta.- Rút khỏi Th ng Long và lập phòng tuyến Tam điệp - Biện Sơn và cho người báo cho Nguyến Huệ biết.Em có nhận xét gi` về lực lượng của giặc? Tiết 56 Tây sơn đánh tan quân thanh 1. Quân Thanh xâm lược nước ta.* Nguyên nhân.* Diễn biến: * Giặc*Ta2. Quang Trung đại phá quân Thanh 3.... G H Ö A NT HăN G L O N GH ä T R ị N hK ỉ D ậ uS ầ M N G H I đ ố N gS ô N G H å N g Tiết 56 Tây sơn đánh tan quân thanh 1. Quân Thanh xâm lược nước ta.* Nguyên nhân. * Giặc*Ta2. Quang Trung đại phá quân Thanh - Ngày 22/12/1788 Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế lấy niên hiệu Quang Trung tiến quân ra Bắc.Việc Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế có ý nghĩa gi`?- Khẳng định nước ta là nước độc lập,... Quân Thanh xâm lược nước ta.* Nguyên nhân.* Diễn biến: * Giặc*Ta2. Quang Trung đại phá quân Thanh 3. Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sửa. Nguyên nhân thắng lợi.b. ý nghĩa lịch sử. cổng và lối lên gò đống đatượng đài quang trung ò đống đabảo tàng binh địnhtượng đài quang trung ở binh địnhbia đá có ghi lời hịch ở gò ®èng ®alÔ héi ®èng ®a Tiết 56 Tây sơn đánh tan quân thanh 1. Quân. .. Tiết 56 Tây sơn đánh tan quân thanh 1. Quân Thanh xâm lược nước ta.* Nguyên nhân.Càn Long thận trọng chỉ thị cho Tôn Sĩ Nghị: Việc quân phải từ từ, nếu thấy thuận thi đánh mạnh lập công to, nếu không thuận làm ơn cho cả hai bên. Ta đóng đại binh để kiềm chế rồi xử trí sau A N N A... binh địnhtượng đài quang trung ở binh địnhbia đá có ghi lời hịch ở gò ®èng ®alÔ héi ®èng ®a Tiết 56 Tây sơn đánh tan quân thanh 1. Quân Thanh xâm lược nước ta.* Nguyên nhân. * Giặc*Ta2. Quang Trung đại phá quân Thanh - đến Tam điệp Quang Trung mở hội khao quân. Nay hÃy n tết nguyên đán trước, đến sang xuân, ngày mồng 7 vào Thng Long sẽ mở tiệc lớn. Các ngươi nhớ lấy lời ta xem có đúng không?Dựa . 56 Tây sơn đánh tan quân thanh 1. Quân Thanh xâm lược nước ta. * Nguyên nhân. Quân Thanh xâm lược Tây sơn rút quân Tại sao ta chọn Tam - điệp, Biện - Sơn. quân bằng đường thủy Tiết 56 Tây sơn đánh tan quân thanh 1. Quân Thanh xâm lược nước ta. * Nguyên nhân. * Giặc *Ta 2. Quang Trung đại phá quân Thanh Bài
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 25: IV: Tây Sơn đánh tan quân Thanh, Bài 25: IV: Tây Sơn đánh tan quân Thanh, Bài 25: IV: Tây Sơn đánh tan quân Thanh

Bình luận về tài liệu bai-25-iv-tay-son-danh-tan-quan-thanh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP