Bài 16: Các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới

5 1,850 11
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2013, 01:26

Bài 16 CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 - 1939) I. TÌNH HÌNH CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM ÁÙ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT . 1.Tình hình kinh tế - chính trò - xã hội. a.Kinh tế - Là thò trường tiêu thụ hàng hóa. - Nơi cung cấp nguyên, nhiên liệu, nhân công cho chính quốc. b.Chính trò - Chòu sự ảnh hưởng và khống chế của tư bản, thực dân. * Ở Việt Nam : Chia để trò + Nam Kỳ (Bạc Liêu ------ Bình Thuận ) Thuộc đòa :Thống đốc + Trung Kỳ (Ninh Thuận ----- Thanh Hoá) Bảo hộ : Khâm sứ. + Bắc Kỳ (Phần còn lại ) Nửa bảo hộ :Thống sứ c.Xã hội - Sự phân hóa giai cấp : + Tư sản dân tộc ngày càng lớn mạnh. + Công nhân trưởng thành về số lượng, chất lượng. 2. Khái quát về phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á . • > Sau CTTG I, phong trào độc lập dân tộc phát triển ở khắp ĐNA : * Phong trào dân tộc tư sản : + Sự ra đời của các chính đảng tư sản: • - Đảng dân tộc ở Inđônêxia. • - Phong trào Thakin ở Miến Điện. • - Đại hội toàn Mã Lai ở Malaixia. * Sự trưởng thành của giai cấp vô sản : + Sự thành lập các đảng cộng sản : - 1920 :Đ C S. Inđônêxia. - 1930 :Đ C S Việt Nam, Malaixia, Xiêm ( Thái Lan ), Philippin. + Các phong trào đấu tranh vũ trang do đảng cộng sản lãnh đạo : - Khởi nghóa vũ trang ở Inđônêxia 1926 -1927. - Phong trào cách mạng ở Việt Nam 1930 -1931. (Phong trào Xô Viết – Nghệ Tónh) • II. PHONG TRÀO ĐỘC LẬP DÂN TỘC Ở CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á. • 1.Inđônêxia • - 1926 -1927 Đ C S. Inđônêxia lãnh đạo khởi nghóa vũ trang ở Giava và Xumantơra. • - 1927 Đảng dân tộc Inđônêxia (đứng đầu là Xuhactô) lãnh đạo cách mạng. • - Cuốùi 1930 Đ C S. Inđônêxia và Đảng dân tộc Inđônêxia thành lập Liên Minh chính trò Inđônêxia. … • 2.Lào • - 1901 : Khởi nghóa của Ong Kẹo và Comadam. • - 1918 – 1922 : Khởi nghóa của Chậu Pa Chay. • 3.Campuchia • - 1925 – 1926 : Các cuộc khởi nghóa nông dân, đấu tranh vũ trang chống bắt phu, chống thuế. • 4.Malaixia • - Phong trào đấu tranh của nông dân,công nhân và tư sản Malaixia chống thực dân Anh. • 5.Miến Điện(Myanma) • - Trong những năm 1930 Học sinh sinh viên phát động Phong trào Thakin . • ( Phong trào của những người làm chủ đất nước ) • - Đấu tranh đòi độc lập cho Miến Điện. 6.Xiêm (Thái Lan) • - 1932 : Cách mạng tư sản nổ ra ở Băng Cốc. . Bài 16 CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 - 1939) I. TÌNH HÌNH CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT. -1927. - Phong trào cách mạng ở Việt Nam 1930 -1931. (Phong trào Xô Viết – Nghệ Tónh) • II. PHONG TRÀO ĐỘC LẬP DÂN TỘC Ở CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á. • 1.Inđônêxia
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 16: Các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới, Bài 16: Các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới, Bài 16: Các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn