Đề thi học sinh giỏi Toán 8

8 1,108 46
Fritjof Capra

Fritjof Capra

Tải lên: 11,588 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/8 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2013, 01:26

phòng GD- đt huyện trực ninh đề thi chọn học sinh giỏi năm học 1998 -1999 Môn Toán lớp 8 Thời gian làm bài 120 phút Câu 1: Xác định hệ số a sao cho: a) 27x 2 + a chia hết cho 3x + 2 b) 3x 2 + ax + 27 chia hết cho x + 5 có số d bằng 2 Câu2: Cho 3 số a, b, c thỏa mãn abc = 1999 Rút gọn biểu thức: 1999a b c ab 1999a 1999 bc b 1999 ac c 1 + + + + + + + + Câu 3: Cho abc 0 và a + b+ c 0 giải phơng trình: a b x a c x b c x 4x 1 c b a a b c + + + + + + = + + Câu 4: Gọi M là một điểm bất kỳ trên đoạn thẳng AB. Vẽ về một nửa mặt phẳng có bờ là AB các hình vuông AMCD, BMEF. a. Chứng minh AE vuông góc với BC. b. Gọi H là giao điểm của AE và BC. Chứng minh ba diểm D, H, F thẳng hàng. c. Những minh đoạn thẳng DF luôn đi qua một điểm cố định khi M di chuyển trên đoạn thẳng AB cố định. d. Tìm tập hợp các trung điểm K của đoạn thẳng nối tâm hai hình vuông khi điểm M chuyển động trên đoạn thẳng AB cố định. 1 đề chính thức phòng GD- đt huyện trực ninh đề thi chọn học sinh giỏi năm học 1999 -2000 Môn Toán lớp 8 Thời gian làm bài 120 phút Câu 1: Tìm số tự nhiên n để: a) Số A = n 4 + 4 là số nguyên tố. b) Phân số 7 2 8 n n 1 n n 1 + + + + tối giản. Câu 2. Cho biểu thức: 2 3 2 3 1 a 1 4a 2b 2 A : 2a b a 2a b 2a a b a b ab + = ữ ữ + + + a. Rút gọn A b. Tính giá trị của A biết 4a 2 + b 2 = 5ab và a > b > 0 Câu 3. Giải phơng trình: ( ) 2 2 x-101 x-103 x-105 a, 3 86 84 82 b, x 9 12x 1 + + = = + Câu 4. Cho tứ giác ABCD; M, N lần lợt là trung điểm của các cạnh BC và CD. Gọi E và F là giao của BD với AM và AN. Chứng minh rằng: nếu BE = EF = FD thì tứ giác ABCD là hình bình hành. Câu 5. Gọi H là hình chiếu của đỉnh B trên đờng chéo AC của hình chữ nhật ABCD; M, K theo thứ tự là trung điểm của AH và CD. a. Gọi I và O theo thứ tự là trung điểm của AB và IC. Chứng minh: 1 MO IC 2 = b. Tính số đo góc BMK? c. Gọi P và Q lần lợt là 2 điểm thuộc đoạn BM và BC. Hãy xác định vị trí của P và Q để chu vi tam giác PHQ có giá trị nhỏ nhất? 2 đề chính thức phòng GD- đt huyện trực ninh đề thi chọn học sinh giỏi năm học 2001- 2002 Môn Toán lớp 8 Thời gian làm bài 120 phút Câu 1: ( 4 điểm) Cho biểu thức: 2 2 2 2 2 2 a b a b P ab ab b ab a + = + + a. Rút gọn P. b. Có giá trị nào của a, b để P = 0? c. Tính giá trị của P biết a, b thỏa mãn điều kiện: 3a 2 + 3b 2 = 10ab và a > b > 0 Câu 2: ( 3,5 điểm) Chứng minh rằng: a. (n 2 + n -1) 2 1 chia hết cho 24 với mọi số nguyên n. b. Tổng các lập phơng của 3 số nguyên liên tiếp thì chia hết cho 9. Câu 3: ( 3 điểm) Giải phơng trình: x 4 + x 2 + 6x 8 = 0 Câu 4: ( 3 điểm) Tìm nghiệm nguyên của phơng trình: x 2 = y( y +1)(y + 2)(y + 3) Câu 5: (7,5 điểm) Cho tam giác ABC, O là giao điểm của các đờng trung tực trong tam giác, H là trực tâm của tam giác. Gọi P, R, M theo thứ tự là trung điểm các cạnh AB, AC, BC. Gọi Q là trung điểm đoạn thẳng AH. a. Xác định dạng của tứ giác OPQR? Tam giác ABC phải thỏa mãn điều kiện gì để OPQR là hình thoi? b. Chứng minh AQ = OM. c. Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC. Chứng minh H, G, O thẳng hàng. d. Vẽ ra ngoài tam giác ABC các hình vuông ABDE, ACFL. Gọi I là trung điểm của EL. Nếu diện tích tam giác ABC không đổi và BC cố định thì I di chuyển trên đờng nào? 3 đề chính thức phòng GD- đt huyện trực ninh đề thi chọn học sinh giỏi năm học 2001- 2002 Môn Toán lớp 8 Thời gian làm bài 120 phút Câu 1: Cho a + b = 1. Tính giá trị biểu thức: M = 2(a 3 + b 3 ) 3(a 2 + b 2 ) Câu 2: Chứng minh rằng: a b c 1, 1 ab+a+1 bc+a+1 ac+c+1 + + = biết abc = 1. 2 * 4 2 n n 1 2, (n N ) n n 1 + + + + không là phân số tối giản. Câu 3: Cho biểu thức: 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 P a a a 3a 2 a 5a 6 a 7a 12 a 9a 20 = + + + + + + + + a. Tìm điều kiện để P xác định. b. Rút gọn P. c. Tính giá trị của P biết a 3 - a 2 + 2 = 0 Câu 4 * : Tìm số tự nhiên n để đa thức: A(x) = x 2n + x n +1 chia hết cho đa thức x 2 + x + 1 Câu 5: Cho hình bình hành ABCD có AD = 2AB. Kẻ đờng thẳng qua C và vuông góc với AB tại E. Gọi M là trung điểm của AD. a. Chứng minh: tam giác EMC cân. b. Chứng minh: Góc BAD = 2 góc AEM. c. Gọi P là một điểm thuộc đoạn thẳng EC. Chứng minh tổng khoảng cách từ P đến Me và đến MC không phụ thuộc vào vị trí của P trên EC. 4 đề chính thức phòng GD- đt huyện trực ninh đề thi chọn học sinh giỏi năm học 2002- 2003 Môn Toán lớp 8 Thời gian làm bài 120 phút Bài 1: Tìm số tự nhiên n biết: a. 3 2 A n n n 1= + là một số nguyên tố. b. 4 4 3 2 n 16 C n 4n 8n 16 = + + có giá trị là một số nguyên. c. D = n 4 + 4 n là một số nguyên tố. Bài 2. Cho a + b +c = 0; abc 0. a. Chứng minh: a 3 + b 3 + c 3 -3abc =0 b. Tính giá trị của biểu thức: 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 c a b P a b c b c a c a b = + + + + Bài 3: a. Giải phơng trình: ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) x a x c x b x c 1 b a b c a b a c + = b. Tìm nghiệm nguyên dơng của phơng trình: x 2 - y 2 + 2x - 4y -10 = 0 Bài 4. Cho hình thang ABCD (AB//CD), O là giao điểm của hai đờng chéo. Qua O kẻ đờng thẳng song song với AB cắt DA tại E; cắt BC tại F. a. Chứng minh : AOD BOC S S = b. Chứng minh: OE = OF. c. Chứng minh: 1 1 2 AB CD EF + = d. Gọi K là điểm bất kì thuộc OE. Nêu cách dựng đờng thẳng đi qua K và chia đôi diện tích tam giác DEF. 5 đề chính thức phòng GD- đt huyện trực ninh đề thi chọn học sinh giỏi năm học 2003- 2004 Môn Toán lớp 8 Thời gian làm bài 120 phút Câu 1: Cho biểu thức: 2 3 2 a 4a 4 A a 2a 4a 8 + + = + a. Rút gọn A. b. Tìm các số nguyên a để A có giá trị là một số nguyên. Câu 2. Cho x, y, z đôi một kh`ác nhau và khác 0. Chứng minh rằng nếu: 2 2 2 x yz y xz z xy a b c = = thì ta có: 2 2 2 a bc b ca c ab x y z = = Câu 3. Giải phơng trình: a, 2 2 2 1 1 1 18 x 9x 20 x 11x 30 x 13x 42 + + = + + + + + + b, x 2 + 3 y = 3026 với x, y N Câu 4. Cho f(x) là một đa thức với hệ số dơng. Biết f(0); f(x) là các số lẻ. Chứng minh rằng f(x) không thể có nghiệm nguyên. Câu 5. Cho tam giác ABC cân tại A. Gọi M là trung điểm của BC. Trên cạnh AB lấy điểm D, trên cạnh AC lấy điểm E sao cho góc DME bằng góc B. Chứng minh rằng: a. 2 1 BD.CE BC 4 = b. DM là phân giác của góc BDE. c. Chu vi tam giác ADE không đổi khi D, E chuyển động trên cạnhAB và AC. 6 đề chính thức Tỉnh vĩnh phúc đề thi chọn học sinh giỏi năm học 2003- 2004 Môn Toán lớp 8 Thời gian làm bài 120 phút Câu 1. Cho biểu thức A PHềNG GIO DC-O TO Huyn Trc Ninh THI KHO ST HS GII Nm hc 2004-2005 CHNH THC Mụn:Toỏn 8 Thi gian lm bi:120 phỳt(khụng k giao ) Bi 1 (4 im) Cho phõn thc A= 23 12 3 24 + xx xx . a)Tỡm iu kin ca x A cú ngha. b)Rỳt gn A. c)Tỡm x A cú giỏ tr bng 4. Bi 2 (3 im) Xỏc nh a thc f(x) bc 3 sao cho khi chia a thc y ln lt cho cỏc nh thc (x-1);(x-2);(x-3)j u c d l 6 v ti x=-1 thỡ a thc nhn giỏ tr bng -18. Bi 3 (4 im) a)Tỡm giỏ tr nh nht ca biu thc B= . 1 34 2 + + x x b)Chng minh rng a 4 +b 4 a 3 b+ab 3 . Bi 4 (7 im) Cho hỡnh vuụng ABCD cnh a, im M thuc cnh BC, im N thuc cnh AD sao cho CM=AN.Cỏc ng thng AM,BN ct CD theo th t E,F. a)Chng minh CE.DF=a 2 . b)Gi I l giao im ca FA v EB.Chng minh tam giỏc CEB ng dng vi tam giỏc DAF v gúc EIF=90 0 . 7 c)Cho CM= 3 a .Tính diện tích đa giác AIBCD theo a. d)Các điểm M và N có vị trí như thế nào thì EF có độ dài nhỏ nhất . Bài 5 (2 điểm) Giải phương trình: .1111 2 −+=−++ xxx 8 . phòng GD- đt huyện trực ninh đề thi chọn học sinh giỏi năm học 19 98 -1999 Môn Toán lớp 8 Thời gian làm bài 120 phút Câu 1: Xác định hệ. đoạn thẳng AB cố định. 1 đề chính thức phòng GD- đt huyện trực ninh đề thi chọn học sinh giỏi năm học 1999 -2000 Môn Toán lớp 8 Thời gian làm bài 120 phút
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học sinh giỏi Toán 8, Đề thi học sinh giỏi Toán 8, Đề thi học sinh giỏi Toán 8

Bình luận về tài liệu de-thi-hoc-sinh-gioi-toan-8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP