Sáng kiến kinh nghiệm SKKN phương pháp dạy học tích cực trong bài thực hành công nghệ THCS

18 718 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2017, 19:17

SNG KIN KINH NGHIM TI: "PHNG PHP DY HC TCH CC TRONG BI THC HNH CễNG NGH THCS" A T VN Lý chn ti: Ngh quyt TW2 khoỏ VIII nờu rừ: i mi mnh m phng phỏp giỏo dc v o to, khc phc li truyn th mt chiu, rốn luyn np t sỏng to ca ngi hc Tng bc ỏp dng cỏc phng phỏp tiờn tin v phng tin hin i vo quỏ trỡnh dy hc bo m iu kin v thi gian t hc, t nghiờn cu cho hc sinh . Chin lc phỏt trin giỏo dc 2001 - 2010 ó nờu: i mi v hin i hoỏ phng phỏp giỏo dc, chuyn t vic truyn th kin thc th ng, thy ging trũ ghi sang hng dn ngi hc ch ng t quỏ trỡnh tip cn tri thc; dy cho ngi hc phng phỏp t hc, t thu nhn thụng tin mt cỏch cú h thng v cú t phõn tớch tng hp; phỏt trin nng lc ca mi cỏ nhõn tng cng tớnh ch ng, tớnh t ch ca hc sinh . Trong nhng nm gn õy vic i mi phng phỏp ging dy ó din mt cỏch thng xuyờn v cú hiu qu nhm ỏp ng c yờu cu mc tiờu ca giỏo dc ú l hc i ụi vi hnh, lý lun gn lin vi thc tin, a lý lun vo thc tin lao ng, nõng cao kh nng thc hnh cho hc sinh hc sinh hỡnh thnh c k nng c bn ban u Sỏch giỏo khoa mụn Cụng ngh mi ó vit theo hng m nhm mc ớch giỏo viờn ch ng phõn chia thi gian, phng phỏp ging dy giỳp cho hc sinh tip cn kin thc tt hn Sỏch giỏo khoa mụn Cụng ngh mi cng a rt nhiu tit thc hnh, chim ti 2/3 tng s tit, nhm mc ớch nõng cao k nng thc hnh cho hc sinh L mt giỏo viờn trc tip ging dy mụn Cụng ngh, tụi ó khụng ngng hc hi, i mi phng phỏp nhm ỏp ng c yờu cu ging dy v mc tiờu giỏo dc Qua ú ũi hi giỏo viờn dy b mụn Cụng ngh phi bit la chn tng ni dung, phng phỏp ging dy nhm mc tiờu ca giỏo dc Qua nhiu nm ging dy mụn Cụng ngh trng THCS c bit l t thc hin thay sỏch giỏo khoa v i mi phng phỏp dy hc tụi nhn thy õy l mt b ớch v lớ lun cng nh thc tin Nú cú ý ngha rt ln i vi vic nõng cao cht lng b mụn bi vỡ i tng l hc sinh THCS thỡ v mt th cht cng nh tinh thn, s nhn thc, nng lc t ca cỏc em ó phỏt trin mc cao hn cỏc em bc tiu hc v cỏc em lp trờn thỡ cao hn cỏc em lp di Nu c dy ỳng mc tớnh tớch cc, s ch ng hc cng nh cỏc hot ng khỏc khụng nhng lm cho cỏc em thu nhn c mt lng tri thc tt nht cho bn thõn m cũn l c s vng chc cỏc em bc vo bc THPT ni m cỏc em s phi cú nng lc t v ý thc t hc cao hn T trc ti ó cú rt nhiu ngi cp n phỏt huy tớch tớnh cc ca hc sinh hc Cụng ngh bc THCS Tuy nhiờn nhng m cỏc nh nghiờn cu a ch ỏp dng vo mt bc hc c th m ớt i sõu vo mt lp c th vi vy khuụn kh bi vit ny tụi ch xin lu ý n mt khớa cnh gn lin vi vic ging dy nhiu nm mụn Cụng ngh, ú l mt s bin phỏp s dng dựng trc quan dy hc Cụng ngh vi mc ớch l gúp mt phn nh vo vic nõng cao cht lng ging dy mụn Cụng ngh trng THCS ni tụi ang ging dy, ng thi cng l trao i ,hc kinh nghim ca cỏc thy giỏo, cỏc ng nghip nhm nõng cao trỡnh chuyờn mụn cng nh phng phỏp dy hc Nu thy giỏo ch lm chc nng truyn th kin thc thỡ s thc hin phng chõm Thy giỏo l trung tõm hc sinh s th ng tip nhn kin thc, s hc thuc lũng nhng gỡ thy giỏo ging v cho ghi cng nh sỏch ó vit ú chớnh l cỏch ging dy giỏo iu, nhi s bin giỏo viờn thnh ngi thuyt trỡnh, ging gii v hc sinh th ng tip nhn nhng iu ó nghe, ó c Cú nh giỏo dc ó gi ú l cỏch Nhai kin thc ri mm cho hc sinh Chỳng ta u bit rng vic dy hc c tin hnh mt quỏ trỡnh thng nht gm hai khõu cú tỏc dng tng h nhau: ging dy v hc C vic ging dy v hc u l mt quỏ trỡnh nhn thc, tuõn theo nhng quy lut nhn thc Nhn thc dy hc c th hin hot ng ca giỏo viờn v hc sinh i vi vic truyn th v tip thu mt ni dung khoa hc c quy nh chng trỡnh vi nhng phng phỏp dy hc thớch hp, nhng phng tin hỡnh thc cn thit t c kt qu nht nh ó T lõu cỏc nh s phm ó nhn thc c tm quan trng v ý ngha ca vic phỏt huy tớnh tớch cc ca hc sinh hc Nh giỏo dc ngi c l Disterverg ó khng nh ỳng n rng: Ngi giỏo viờn ti truyn t chõn lớ, ngi giỏo viờn gii dy cỏch tỡm chõn lớ iu ny cú ngha rng ngi giỏo viờn khụng ch gii hn cụng vic ca mỡnh vic c cho hc sinh ghi chộp nhng kin thc cú sn, bt cỏc em hc thuc lũng ri kim tra iu ghi nh ca cỏc em thu nhn c bi ging ca giỏo viờn hay sỏch giỏo khoa iu quan trng l giỏo viờn cung cp cho cỏc em nhng kin thc c bn (bao gm kin thc khoa hc, s hiu bit v cỏc quy lut, nguyờn lớ v cỏc phng phỏp nhn thc) lm c s nh hng cho vic t khỏm phỏ cỏc kin thc mi, dng vo hc v cuc sng Nhm thc hin tt mc tiờu giỏo dc v chng trỡnh giỏo dc i mi hin nay, ngi giỏo viờn cn phi i mi phng phỏp dy hc cho phự hp vi hng dy hc Ly hc sinh lm trung tõm ú cng chớnh l ca mi ngi giỏo viờn Cụng ngh ó v ang quan tõm hin nay, vi hy vng gúp phn nõng cao cht lng ging dy b mụn Cụng ngh Vỡ vy m bi vit ny tụi xin trỡnh by: Phng phỏp dy hc tớch cc mt s bi thc hnh mụn Cụng ngh s giỳp cho vic dy hc theo phng phỏp mi v vic thc hin chng trỡnh giỏo dc mi s t hiu qu cao hn nh mong mun Mc ớch ca vic nghiờn cu ti: V lớ lun v thc tin, vic phỏt huy tớnh tớch cc ca hc sinh gi thc hnh mụn Cụng ngh l iu cn thit v quan trng nõng cao hiu qu giỏo dc ú chớnh l lớ ch yu nghiờn cu ny Ni dung gm: a C s lớ lun ca vic dy-hc thc hnh mụn Cụng ngh b Thc tin ca vic dy-hc thc hnh mụn Cụng ngh c Nhng bin phỏp dy-hc thc hnh mụn Cụng ngh cú hiu qu Phng phỏp nghiờn cu: a- i tng nghiờn cu - Ni dung chng trỡnh SGK - Sỏch hng dn giỏo viờn, phõn phi chng trỡnh Cụng ngh THCS, v cỏc ti liu cú liờn quan - i tng HS THCS c bit l HS lp - Giỏo viờn dy b mụn v thc trng vic dy thc hnh trng THCS hin b- Nhim v, mc ớch - Nhỡn rừ thc trng vic dy-hc thc hnh mụn Cụng ngh THCS nhng u im, nhc im - Rỳt nhng yờu cu chung v bi hc kinh nghim ging dy thc hnh gn vi yờu cu i mi phng phỏp dy hc mụn Cụng ngh c- Phng phỏp nghiờn cu - Phng phỏp phõn tớch, tng hp iu tra, phỏn oỏn - Phng phỏp thc nghim - Phng phỏp kho sỏt ỏnh giỏ B GII QUYT VN I C S L LUN THC TIN C s lớ lun So sỏnh kiu dy hc truyn thng v phng phỏp dy hc nhm phỏt huy tớnh tớch cc ca hc sinh,chỳng ta thy rừ nhng iu khỏc bit c bn quỏ trỡnh dy v hc Xin trớch dn mt vi vớ d ca giỏo s Phan Ngc Liờn v tin s V Ngc Anh thy rừ s khỏc bit ú: KIU DY HC TRUYN PPDH PHT HUY TNH TCH CC THNG CA HS Cung cp nhiu s kin, c Cung cp nhng kin thc c bn xem l tiờu cho cht lng c chn la phự hp vi yờu cu, giỏo dc trỡnh ca HS, nhm vo mc tiờu GV l ngun kin thc o to nht, phn ln thi gian trờn lp dnh cho GV thuyt trỡnh, ging gii, HS th ng tip thu kin thc thụng qua nghe v ghi li li ca GV Ngoi bi ging ca GV trờn lp HS c tip xỳc vi nhiu ngun kin thc khỏc, kin thc ó hc, kin thc ca bn bố, SGK, ti liu tham kho, thc t cuc sng Hc sinh ch lm vic mt HS ngoi vic t nghiờn cu cũn mỡnh trờn lp, nh hoc vi trao i, tho lun vi cỏc bn t, GV kim tra lp, trao i ngoi gi HS xut ý Ngun kin thc thu nhn kin, thc mc, trao i vi GV c ca HS rt hn hp, thng Ngun kin thc ca HS thu nhn gii hn cỏc bi ging ca GV, rt phong phỳ, a dang SGK Dy trờn lp, thc a, Hỡnh thc t chc dy hc ch gia đình, lớp học, cỏc hot ng ngoi yu trờn lp khoỏ Nh vy qua so sỏnh hai kiu dy hc trờn thỡ ta thy phng phỏp phỏt huy tớnh tớch cc ca hc sinh s em li hiu qu cao hn Tuy nhiờn nú ũi hi giỏo viờn v hc sinh phi c Tớch cc hoỏ quỏ trỡnh dy- hc, phi ch ng sỏng to Mun t c iu ú GV cn ỏp dung nhiu phng phỏp dy - hc ú cú phng phỏp linh hot Cn phi tip thu nhng im c bn cú tớnh nguyờn tc ca cỏch dy truyn thng song phi luụn luụn i mi, lm mt cuc cỏch mng ngi dy v ngi hc khc phc s bo th, th ng nh: Giỏo viờn ch chun b ging nhng iu hc sinh d nh, hc sinh ch chỳ trng ghi li ging ca giỏo viờn v kin thc sỏch trỡnh by li kim tra C s thc tin: Thc tin ca vic dy hc phỏt huy tớnh tớch cc ca hc sinh trng THCS hin nay: Trong vi nm gn õy, b mụn Cụng ngh trng THCS ó c chỳ trng hn trc ó c cung cp thờm cỏc trang thit b v ti liu tham kho phc v cho vic dy v hc Tuy nhiờn qua nhiu nm ging dy b mụn ny tụi thy rng vic dy hc mụn Cụng ngh hin cũn gip rt nhiu khú khn, nhng tr ngi nht l vic phỏt huy tớnh tớch cc ca hc sinh vic hc thc hnh, ó c ph bin, hc bi dng thng xuyờn theo chu k nhng kt qu t c khụng ỏng l bao Thc trng ca ny cú th gii thớch nhng nguyờn nhõn c bn sau õy: Th nht l tn ti mt quan nim c hu cho rng mụn Cụng ngh l nhng mụn ph iu ny c th hin vic quan tõm n cht lng b mụn t cp lónh o cha ỳng mc Th hai l v c s vt cht phc v ging dy v hc ó c u t nhng cũn thiu so vi yờu cu giỏo dc hin v dựng dy Tỡnh trng dy chay cũn khỏ ph bin Trong sut quỏ trỡnh hc b mụn Cụng ngh c thy v trũ cha cú iu kin tham chng trỡnh hc nu n, hay hun v may vỏ thờu, an vỡ khụng cú kinh phớ iu ú lm cho kin thc kin thc ca cỏc em ch bú gn sỏch v v bi ging Nguyờn nhõn th ba l vic phỏt huy tớnh tớch cc hc ca hc sinh hc b mụn Cụng ngh cũn nhiu hn ch mt phn l chớnh nhng c ch, nhng quy nh t cp trờn Mụn Cụng ngh cha bao gi c chn l mụn d thi cỏc cp vớ d : thi tay ngh nh mt s tnh bn Ngoi cỏch t chc mt s cuc thi c cng cũn nhiu hn ch, ú l ch chỳ trng v mt kim tra lớ thuyt m coi nh thc hnh, ớt chỳ ý n vic phỏt trin nng lc sỏng to Cui cựng iu quan trng l ý thc trỏch nhim ca mi giỏo viờn vic thc hin cỏc phng phỏp dy hc phự hp cho tit dy cng nh cht lng b mụn ngy mt nõng cao Mi mt GV HS phi hiu rừ s nguy hi ca vic thi gỡ hc ny s lm cho hc ca hc sinh b quố qut, thiu ton din II CC BIN PHP GII QUYT VN : c im chung ca cỏc gi hc thc hnh Cụng ngh - Hu ht cỏc gi hc thc hnh Cụng ngh u ũi hi hc sinh cú dựng hc tp, chun b nguyờn vt liu y v hon thin sn phm kt thỳc thc hnh - Trong gi thc hnh cỏc em hc sinh phi t chc thc hnh chung theo cp, theo nhúm: Vớ d: Bi 14 Thc hnh : Cm hoa trang trớ , Bi 20 thc hnh - Trn hn hp nm rau mung, Bi 24 - thc hnh Ta hoa trng trớ mún n t mt s loi rau, c, qu - Hon thin sp phm phi c kim tra, ỏnh giỏ, nhn xột T chc thc hin: Tụi tin hnh dy thc hnh theo cỏc bc nh sau: Bc 1: ( tit trc tit thc hnh ) - Dn dũ t m hc sinh chun b dng c thc hnh - Phõn chia nhúm thc hnh hc sinh phõn cụng chun b Bc 2: ( Trong gi) - GV kim tra dng c, dựng thc hnh - Phõn cụng nhúm trng cỏc nhúm, cỏc nhúm trng phi theo dừi thc hnh nhúm, qun lớ nhúm Bc 3: Gv nờu yờu cu gi thc hnh, cỏc chỳ ý thc hnh nh: an ton s dng dao kộo, v sinh lp hc Bc 4: GV hng dn thc hnh Bc 5: T chc thc hnh Bc 6: ỏnh giỏ, nhn xột Trong cỏc gi thc hnh u phi cú ú l dựng thc hnh, nhng dựng ny thng khụng cú sn, nh trng khụng th chun b trc ú GV v hc sinh phi linh hot chun b cho tt thỡ gi thc hnh mi thnh cụng t chc tt cỏc gi thc hnh theo tụi phi gii quyt c my sau õy: A S dng tt dựng dy hc: Mụn Cụng Ngh l mt mụn hc ng dng, gn lin vi k thut, vỡ vy cn cú cỏc dựng dy hc hc sinh nghiờn cu lớ thuyt, lm thớ nghim v thc hnh dựng dy hc bao gm cỏc thit b dy hc m nh ú giỏo viờn minh ho truyn th kin thc cho hc sinh, l mt nhng iu kin quan trng gúp phn nõng cao cht lng dy - hc, l ni dung ngun thụng tin giỳp giỏo viờn t chc iu khin hot ng nhn thc ca hc sinh dựng dy hc bao gm : (I) Ti liu hc : cỏc ti liu hc nh sỏch giỏo khoa, sỏch giỏo viờn, v bi (II) Cỏc phng tin v ti liu trc quan: mụ hỡnh, tranh nh, bn , mu vt, phim, phim ốn chiu, bn trong,bng a ghi õm, bng a ghi hỡnh, a mm vi tớnh (III) Cỏc phng tin k thut dy hc: Phng tin nghe nhỡn: mỏy chiu a nng, mỏy ốn chiu, mỏy vi tớnh Cỏc phng tin trc quan khỏc : bng ph cho giỏo viờn v hc sinh Trong ú thit b dy hc ti thiu ca mụn Cụng Ngh gm: Tranh nh : tranh / 27 bi Mu vt : cỏc mu vi cho chng 1, Dng c : dng c thc hnh may ỏo gi, dng c ta hoa cho chng Vt liu tiờu hao : ch, phn may, vi, hoa Theo tụi, nờn s dng dựng dy hc cỏc trng hp sau õy: - Khi i tng tht quỏ to hay quỏ nh Vớ d: phi hp cỏc loi vi, cỏc loi qun ỏo - Khi i tng hay quỏ trỡnh khụng cú lp hc Vớ d : nh ging v sp xp c hp lớ nh thỡ cn phi cú mụ hỡnh ging v cỏc mún n, cỏc phng phỏp ch bin thỡ cn phi cú tranh minh ho - Khi i tng m ta khụng thy iu kin thng c Vớ d nh cỏc phng phỏp ch bin thc phm * Nhng tỏc dng ca vic s dng dựng dy hc Tng cng hot ng nhn thc ca hc sinh: vỡ cỏc dựng dy hc gúp phn nõng cao tớnh trc quan ca quỏ trỡnh dy hc, giỳp hc sinh tip cn vi cỏc s vt hin tng; cỏc dựng dy hc cũn l phng tin cha ng v chuyn ti thụng tin Giỳp HS t chim lnh kin thc, phỏt trin k nng thc hnh: vớ d nh t si vi, nhỳng vi nc cho HS quan sỏt t ú nờu lờn nhng tớnh cht ca cỏc loi vi, Hs t phi hp cỏc mu sc ca vi t ú rỳt c ni dung cu vic phi hp cỏc loi trang phc ng thi cng gúp phn xõy dng k nng thc hnh cho HS Kớch thớch hng thỳ hc ca HS: dựng dy hc cú tỏc dng kớch thớch s hng thỳ hc ca hc sinh quỏ trỡnh hc tp, to ng c hc cho HS, rốn luyn thỏi tớch cc hc vớ d nh cho HS quan sỏt cỏc mu ỏo gi lm sn, quy trỡnh may ỏo gi HS rt hng thỳ v hỏo hc thc hnh t mỡnh hon thin sn phm, hay cho Hs quan sỏt sn phm v quy trỡnh trn hn hp HS rt thớch mong mun thc hnh v tit thc hnh cỏc em lm rt tt Phỏt trin trớ tu,, giỏo dc nhõn cỏch ca HS: Thụng qua cỏc thớ nghim, thc hnh, s dng cỏc mu vt tranh nh giỳp HS nhn thc bn cht v gii thớch mt cỏch khoa hc cỏc hin tng t nhiờn xó hi, rốn luyn kh nng quan sỏt, tớnh cn cự tỏc phong lm vic nghiờm tỳc hon thnh cụng vic mt cỏch khoa hc Túm li : S dng dựng dy hc tt giỳp giỏo viờn v hc mt ớt thi gian v cụng sc v t chc cụng vic ph lp hc, dnh nhiu thi gian cho cỏc hot ng dy v hc, thc hin cú hiu qu bi hc B T chc thc hnh ỳng phng phỏp, phõn chia thi gian hp lớ Mụn hc Cụng Ngh l mụn hc cú tớnh thc tin cao ú cỏc gi hc giỏo viờn gi vai trũ l ngi hng dn t chc cho hc sinh thu nhn kin thc, hỡnh thnh k nng thụng qua vic t chc lp hc, gi hc theo hng tớch cc, t lc t giỏc, lm vic nhiu hn suy ngh nhiu hn v chu trỏch nhim nhiu hn mi gi hc thụng thng cho hc sinh lm vic theo cp, theo nhúm - Lp hc c chia thnh tng nhúm nh khong t n em hoc tng cp trao i tho lun nhng t sau ú c i din trỡnh by trc lp c lp tho lun - Cỏc nhúm c phõn chia ngu nhiờn hoc cú ch ý, n nh cho c tit hc hay thay i cho tng phn ca tit hc, cỏc nhúm cú th giao cựng mt nhim v hoc nhng him v khỏc - Mi thnh viờn nhúm c phõn cụng hon thnh mt phn vic Mi ngi phi lm vic tớch cc khụng li vo mt vi ngi cú hiu bit rng v nng ng hn - Kt qu ca mi nhúm úng gúp cho kt qu hc chung cho c lp Bc 1: Lm vic chung c lp (nờu mc tiờu ca bi; t chc cỏc nhúm v giao nhim v c th cho tng nhúm; hng dn cỏch lm vic theo nhúm) Bc 2: Lm vic theo nhúm ( Trao i ý kin, tho lun nhúm; phõn cụng nhúm; tng cỏ nhõn lm vic c lp ri tao i; c i din trỡnh by kt qu) Bc 3: Tho lun tng kt ton lp (cỏc nhúm bỏo cỏo kt qu lm vic; tho lun chung cho c lp; giỏo viờn nhn xột, b sung v kt lun) Tu theo c im bi dy m thi gian dnh cho cỏc bc cỏc giai on trờn cú th khỏc Tuy nhiờn s dng cu trỳc ny cn chỳ ý mt s nh cỏc nhim v ca bi lờn lp khụng nờn quỏ ụm m, o ú phi xỏc nh c nhim v trng tõm, cỏc bi lờn lp khụng nờn lp li theo mt tin trỡnh quen thuc nh vy s gũ bú nh hng n s sỏng to ca giỏo viờn v hng thỳ ca hc sinh C ỏnh giỏ ỳng, nhn xột kp thi õy l ni dung ỏnh giỏ ht sc quan trng, c bit i vi cỏc mụn hc thc nghim núi chung v mụn Cụng ngh núi riờng Vỡ thụng qua vic kim tra - ỏnh giỏ thc hnh thớ nghim giỳp cho giỏo viờn nm thờm nhng thụng tin v k nng thc hnh, ý thc cn thn v tớnh tit kim ca mi hc sinh Ngoi qua hỡnh thc kim tra- ỏnh giỏ ny cũn cho giỏo viờn thy c ngoi s n lc hc cỏ nhõn ca mi hc sinh m cũn bit n lc lm vic nhúm- th hin s hp tỏc hc Nh vy õy l hỡnh thc ỏnh giỏ khỏ ton din v kin thc, k nng v thỏi hc ca hc sinh Thụng qua hỡnh thc ỏnh giỏ ny giỳp cho giỏo viờn un nn kp thi nhng hc sinh cú thỏi hc cha tt, ý thc cha cao, cú tớnh cỏ nhõn dn dn giỳp cho vic phỏt trin nhõn cỏch ca hc sinh mt cỏch ton din Do ú ỏnh giỏ v nm c nhng thụng tin chớnh xỏc ca tng nhúm, tng hc sinh mt tit thc hnh thớ nghim, thỡ ngi giỏo viờn ngoi vic t chc - hng dn cho hc sinh thc hnh thớ nghim m cũn phi bit quan sỏt v qun lớ ton lp hc lm tt iu ny, theo tụi cn tin hnh bng phiu: Phiu thc hnh ca hc sinh v phiu qun lớ ca giỏo viờn Cho hc sinh thc hnh thớ nghim theo nhúm, ri ghi li tng trỡnh theo mu sau: 1- PHIU THC HNH CA HC SINH Bi thc hnh s Lp Tờn bi thc hnh Nhúm H v tờn cỏc thnh viờn nhúm: 1/;2/; 3/ 4/ ;5/; / . Phn nhn xột v ỏnh giỏ ca giỏo viờn: Nhn xột ỏnh giỏ í thc Thao tỏc Kt qu thỏi thc hnh (5im ) (2im ) (3im ) Tng im - im cỏc mc: í thc - thỏi , thao tỏc thc hnh, kt qu thớ nghim c giỏo viờn ỏnh giỏ ti lp bng cỏch ghi vo phiu qun lớ ca giỏo viờn - im cho ton bi thc hnh ca hc sinh bng cỏch tng im ca mc ó nờu trờn sau ó tớnh trung bỡnh - Cui tit thc hnh giỏo viờn yờu cu mi nhúm hc sinh t ỏnh giỏ nhn xột chn nhng cỏ nhõn tiờu biu ỏnh du (+) v ngc li phờ bỡnh nhng cỏ nhõn khụng tham gia tớch cc ỏnh du (-) vo tờn nhng thnh viờn ú phiu thc hnh Thụng qua nhng va nờu trờn giỳp cho giỏo viờn ỏnh giỏ chớnh xỏc v thỏi , k nng v kin thc ca tng nhúm, tng hc sinh thc hnh õy cng chớnh l ng c quan trng giỳp cho hc sinh tớch cc ch ng sỏng to hc V D Tun 25: Tit 47 BI 24: THC HNH: TA HOA TRANG TR MểN N T MT S LOI RAU, C, QU (T1) I Mc tiờu: Sau hc xong bi ny, hc sinh cn t c cỏc mc tiờu di õy: - Bit cỏch ta hoa trang trớ bng rau, c, qu - Thc hin ta c mt s mu hoa n gin, thụng dng trang trớ mún n - Cú ý thc dng vo thc t ta hoa trang trớ mún n II Chun b GV: - B dng c ct ta trang trớ mún n; c chua HS: - C chua qu, d chut qu, t qu, hnh lỏ cõy, dao, kộo, a trng, bỡnh nc III Cỏc hot ng dy- hc n nh lp Kim tra bi c - Cõu hi: Tỏc dng ca vic trang trớ mún n? Khi trang trớ,, trỡnh by mún n chỳng ta cn chỳ ý iu gỡ? Bi mi cú mt mún n ngon ming, ngoi vic la chn thc phm, ch bin mún n, ta cng cn chỳ ý n trỡnh by trang trớ mún n tng thờm v hp dn ngon ming Bi hc hụm s gii thiu cho chỳng ta mt s cỏch trang trớ mún n n gin m hiu qu * Ni dung dy hc H1: GV nờu yờu cu gi thc hnh */V k nng: - Bit c mt s nguyờn liu, dng c v k thut ta hoa trang trớ mún n - Trỡnh by c sn phm trờn mt mún n */V ý thc: - Nghiờm tỳc, trt t, v sinh sch s, an ton + Quy tc an ton lao ng, s dng dao kộo an ton + Quy trỡnh thc hnh + Kim tra chun b tng nhúm H2: Gii thiu quy trỡnh thc hnh H ca GV H ca HS a Nguyờn liu - Cỏc loi rau, c, qu: hnh lỏ, hnh c, - Hs quan sỏt, theo dừi s hng t, da chut, c chua dn ca gv nm bt c cỏch thc hin thao tỏc b Dng c - Dao bn to, mng; dao nh, mi nhn; dao lam; kộo nh, mi nhn; thau nh - GV hng dn + Ngi thoi mỏi, vai thng, u hi cỳi, mt chm chỳ nhỡn dao + Tay trỏi cm nguyờn liu, tay phi cm dao, ngún tay cỏi tỡ lờn sng dao, ngún tay tr ỏp vo mỏ dao, gi cho dao khụng - Hs quan sỏt, b lch ngoi; ba ngún tay cũn li nm cht chuụi dao - Dựng dao ct ngang phn cung qu c chua nhng cũn dớnh li mt phn - Lng phn v c chua dy 0,1- 0, cm t cung theo dng vũng trụn c xung quanh qu c chua cú di d i - Cun vũng t di lờn, phn cung dựng lm hoa - Cỏch ta hoa ng tin v hoa hu tõy t qu t - Cỏch ta hoa hỡnh bú lỳa t da chut - Gv lu ý hs s sai hng thng gp - Hs quan sỏt, lng nghe quỏ trỡnh thc hnh: + Dao sc rt d t cỏnh hoa, ú cn thn trng + Khụng lng phn v hoa quỏ dy s khú un cỏnh hoa + Khụng lng phn v quỏ mng vỡ cỏnh - Hs quan sỏt, cun d t, d dớnh + Khi cun hoa, lũng bn tay phi phn cung hoa + By sn phm vo a H3: T chc HS thc hnh H ca GV H ca HS - Hs nhn nhim v thc hnh - Gv chia cỏc nhúm, phõn cụng - Hs nh cỏc quy tc an ton thc nhúm trng hnh - Gv t chc cho lp bt u thc hnh, nờu rừ nhim v thc hnh - Hs thc hnh di s hng dn - Nhc nh hc sinh cỏc nguyờn tc ca giỏo viờn n ton thc hnh - Cho s hs trỡnh by sn phm ca - Theo dừi, quan sỏt, hng dn hs mỡnh trc lp cỏc hs khỏc quan kp thi sỏt, nhn xột sn phm - Hs lng nghe, rỳt kinh nghim - Trỡnh by sn phm, cỏc hs nhn xột kt qu v rỳt kinh nghim cho - Nhúm trng theo dừi ỏnh giỏ ý thc tng thnh viờn vo phiu Nhn xột, ỏnh giỏ kt qu: A Nhn xột: - S chun b ca hc sinh ý thc thc hnh ca nhúm ( cỏ nhõn) Nhn xột ý thc bo m v sinh an ton lao ng ỏnh giỏ quy trỡnh thc hnh ca cỏc nhúm B ỏnh giỏ: */ Hc sinh t ỏnh giỏ: ỏnh du (+) cho HS cú ý thc thc hnh tt ỏnh du (-) cho HS cú ý thc thc hnh cha tt */ GV thu phiu v nhn xột cho im - í thc thc hnh : (2im) - Thao tỏc thc hnh (3im ) - Kt qu (5im ) Hng dn v nh: - Nhc hs c trc phn Ta hoa t cõy hnh v c rt - Gi sau chun b theo nhúm: a Nguyờn liu - Cỏc loi rau, c, qu: hnh lỏ cõy, t qu, ti, da chut qu, c chua qu, b Dng c - Dao nh, mi nhn; dao lam; kộo nh, mi nhn; thau nh III HIU QU CA SKKN: Qua phng phỏp dy hc tớch cc mt s bi thc hnh mụn Cụng ngh tụi nhn thy kt qu kh quan nh sau: - Cỏc em yờu thớch mụn hc nhiu hn - Nhng bi thc hnh sau cỏc em tham gia nhit tỡnh hn Cú nhng bi thc hnh cỏc em tham gia thnh cụng ti gia ỡnh nh: cm hoa, la chn trang phc phự hp, ta hoa trang trớ mún n - im kim tra ca cỏc em c ci thin r rt, im di trung bỡnh rt ớt - Cỏc em cú th ng dng kin thc hc c mụn hc vo vic gi v sinh trng lp, bn thõn - Phn ln cỏc em ó cú ý thc hc b mụn v cú phng phỏp hc tt - i b phn cỏc em ó hỡnh thnh c mt s k nng n gin, hon thin c sn phm, bit lm c mt s sn phm n gin nh v gi hỡnh ch nht, bit cm hoa trang trớ, ta hoa trang trớ - C bn l cỏc em bit tớch cc, ch ng vic lnh hi cỏc kin, ch ng phõn cụng chun b nguyờn liu, dng c thc hnh Cỏc em hc sinh lp ó bit t chc lm vic theo cp, theo nhúm, qua ú giỏo dc tinh thn on kt cho cỏc em * Kt qu c th: - Nm hc 2011 - 2012 tụi c phõn cụng dy mụn Cụng ngh gm lp 6A, 6B, 6C, 6D - Lp 6A,6D tụi dy thc hnh theo cỏch phỏt huy tớnh ch ng sỏng to ca hc sinh, t chc cho hc sinh thc hnh theo cp theo nhúm, cho cỏc em ch ng phõn chia cụng vic, t theo dừi, ỏnh giỏ kt qu chộo nhúm Kt qu thy rng: lp 6A, 6D cỏc em hc sinh t tin hn cụng vic, ch ng hn cỏc gi thc hnh, lp hc sinh cú ý thc hn b bn theo dừi ỏnh giỏ, cht lng sn phm tt hn Gii - 10 L Bi S s p kim tra S % L Trung bỡnh Khỏ 6,5 - [...]... LUẬN Trong thực tế giảng dạy các bài thực hành Công nghệ 6 thì tôi thấy rằng vai trò của mỗi một người giáo viên là rất quan trọng Muốn có một giờ học thực hành thành công thì người giáo viên phải đầu tư thời gian, công sức soạn bài , chuẩn bị công phu các bước lên lớp Trong một giờ thực hành thì Gv luôn mềm dẻo các phương pháp dạy học, không nên áp dụng cứng nhắc một phương pháp nào Trong một bài cũng... cá nhân không tham gia tích cực đánh dấu (-) vào tên những thành viên đó trong phiếu thực hành Thông qua những vấn đề vừa nêu ở trên giúp cho giáo viên đánh giá chính xác về thái độ, kĩ năng và kiến thức của từng nhóm, từng học sinh trong thực hành Đây cũng chính là động cơ quan trọng giúp cho học sinh tích cực chủ động sáng tạo trong học tập VÍ DỤ Tuần 25: Tiết 47 BÀI 24: THỰC HÀNH: TỈA HOA TRANG TRÍ... khoa học có như thế mới đem lại hiệu quả Trong một giờ thực hành cần chú ý các vấn đề sau: - Sử dụng tốt đồ dùng dạy học: - Tổ chức thực hành đúng phương pháp, phân chia thời gian hợp lí - Đánh giá đúng, nhận xét kịp thời Làm tốt các vấn đề trên giờ thực hành sẽ thành công, học sinh sẽ hứng thú học thực hành Có như vậy chúng ta mới góp phần đào tạo thế hệ trẻ thành những người lao động làm chủ nước nhà:... các kiến, chủ động phân công nhau chuẩn bị nguyên liệu, dụng cụ thực hành Các em học sinh lớp 6 đã biết tổ chức làm việc theo cặp, theo nhóm, qua đó giáo dục tinh thần đoàn kết cho các em * Kết quả cụ thể: - Năm học 2011 - 2012 tôi được phân công dạy môn Công nghệ khối 6 gồm 4 lớp 6A, 6B, 6C, 6D - Lớp 6A,6D tôi dạy thực hành theo cách phát huy tính chủ động sáng tạo của học sinh, tổ chức cho học sinh... lam; kéo nhỏ, mũi nhọn; thau nhỏ III HIỆU QUẢ CỦA SKKN: Qua phương pháp dạy học tích cực ở một số bài thực hành môn Công nghệ 6 tôi nhận thấy kết quả khả quan như sau: - Các em yêu thích môn học nhiều hơn - Những bài thực hành sau các em tham gia nhiệt tình hơn Có những bài thực hành các em tham gia thành công ở tại gia đình như: cắm hoa, lựa chọn trang phục phù hợp, tỉa hoa trang trí món ăn… - Điểm... Kết quả thái độ thực hành (5điểm ) (2điểm ) (3điểm ) Tổng điểm - Điểm ở các mục: Ý thức - thái độ, thao tác thực hành, kết quả thí nghiệm được giáo viên đánh giá tại lớp bằng cách ghi vào trong phiếu quản lí của giáo viên - Điểm cho toàn bài thực hành của học sinh bằng cách tổng điểm của 3 mục đã nêu ở trên sau khi đã tính trung bình - Cuối tiết thực hành giáo viên yêu cầu mỗi nhóm học sinh tự đánh... nhớ các quy tắc an toàn thực nhóm trưởng hành - Gv tổ chức cho lơp bắt đầu thực hành, nêu rõ nhiệm vụ thực hành - Hs thực hành dưới sự hướng dẫn - Nhắc nhở học sinh các nguyên tắc của giáo viên ăn toàn thực hành - Cho 1 số hs trình bày sản phẩm của - Theo dõi, quan sát, hướng dẫn hs mình trước lớp để các hs khác quan kịp thời sát, nhận xét sản phẩm - Hs lắng nghe, rút kinh nghiệm - Trình bày sản phẩm,... học sinh, tổ chức cho học sinh thực hành theo cặp theo nhóm, cho các em chủ động phân chia công việc, tự theo dõi, đánh giá kết quả chéo nhau trong nhóm Kết quả thấy rằng: ở lớp 6A, 6D các em học sinh tự tin hơn trong công việc, chủ động hơn trong các giờ thực hành, trong lớp học sinh có ý thức hơn do bị bạn theo dõi đánh giá, chất lượng sản phẩm tốt hơn Giỏi 8 - 10 Lớ Bài Sĩ số p kiểm tra S % L Trung... rút kinh nghiệm cho nhau - Nhóm trưởng theo dõi đánh giá ý thức từng thành viên vào phiếu 4 Nhận xét, đánh giá kết quả: A Nhận xét: - Sự chuẩn bị của học sinh ý thức thực hành của nhóm ( cá nhân) Nhận xét ý thức bảo đảm vệ sinh an toàn lao động Đánh giá quy trình thực hành của các nhóm B Đánh giá: */ Học sinh tự đánh giá: Đánh dấu (+) cho HS có ý thức thực hành tốt Đánh dấu (-) cho HS có ý thức thực hành. .. có nhiều phương pháp khác nhau… Tuy nhiên người Gv cũng chỉ đóng vai trò làm người hướng dẫn các em mọi hoạt động, để các em chủ động sáng tạo trong các tình huống thực hành thì giờ thực hành sẽ thành công Vậy với cương vị là người chỉ đạo, hướng dẫn, người giáo viên phải luôn tác động ý thức học tập của các em, phải khơi dậy trong các em sự tìm tòi, ham hiểu biết, sẵn sàng khám phá khoa học có như ... giỏo viờn, phõn phi chng trỡnh Cụng ngh THCS, v cỏc ti liu cú liờn quan - i tng HS THCS c bit l HS lp - Giỏo viờn dy b mụn v thc trng vic dy thc hnh trng THCS hin b- Nhim v, mc ớch - Nhỡn rừ thc... s thc tin: Thc tin ca vic dy hc phỏt huy tớnh tớch cc ca hc sinh trng THCS hin nay: Trong vi nm gn õy, b mụn Cụng ngh trng THCS ó c chỳ trng hn trc ó c cung cp thờm cỏc trang thit b v ti liu tham... THCS c bit l t thc hin thay sỏch giỏo khoa v i mi phng phỏp dy hc tụi nhn thy õy l mt b ớch v lớ lun cng nh thc tin Nú cú ý ngha rt ln i vi vic nõng cao cht lng b mụn bi vỡ i tng l hc sinh THCS
- Xem thêm -

Xem thêm: Sáng kiến kinh nghiệm SKKN phương pháp dạy học tích cực trong bài thực hành công nghệ THCS , Sáng kiến kinh nghiệm SKKN phương pháp dạy học tích cực trong bài thực hành công nghệ THCS , Sáng kiến kinh nghiệm SKKN phương pháp dạy học tích cực trong bài thực hành công nghệ THCS

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn