Bài 44: Luyện tập hidrocacbon không no

2 987 38
Đặng Thị Hoàng Yến

Đặng Thị Hoàng Yến

Tải lên: 11,504 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/2 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2013, 01:25

Ngày soạn: Tiết: 55 Bài 44: LUYỆN TẬP: HIDROCACBON KHÔNG NO I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: Hs biết: - sự giống và khác nhau về tính chất giữa anken, ankin và ankadien. - Nguyên tắc chung điều chế các hidrocacbon không no dùng trong công nghiệp hóa chất. Hs hiểu: Mối liên quan giữa cấu tạo và tính chất các loại hidrocacbon đã học. Hs vận dụng: Viết phương trình pư minh họa tính chất anken, ankadien và ankin. So sánh 3 loại hidrocacbon trong chương với nhau và với hidrocacbon đã học. II. CHUẨN BỊ: Gv có thể chuẩn bị bảng kiến thức cần nhớ theo mẫu trong bài soạn. Phương pháp đàm thoại, nêu vấn đề. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: Trong quá trình luyện tập. 3. Nội dung bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY & TRÒ NỘI DUNG GHI BẢNG Hoạt động 1: Hs viết công thức cấu tạo dạng tổng quát và điền những đặc điểm về cấu trúc của ankan, anka-1,3-dien và ankin vào bảng. Hoạt động 2: Hs nêu những tính chất vật lý cơ bản vào bảng. Hoạt động 3: Hs nêu những tính chất hóa học cơ bản của anken, anka-1,3-dien và ankin vào bảng và lấy VD minh họa bằng các phương trình pư. Hoạt động 4: Hs nêu những ứng dụng cơ bản của 3 loại tính chất trên vào bảng. Hoạt động 5: Gv lựa bài tập trong sgk hoặc bài tập tự soạn cho hs làm để vận dụng kiến Anken Ankadien Ankin 1. Cấu trúc 2. Tính chất vật lý 3. Tính chất hóa học 4. Ứng dụng Dặn dò: Hs về nhà nắm lại tính chất hỗn hợp của anken Làm các bài tập 2, 3, 4 trang 170 sgk Bài tập tham khảo: 1. Trong dãy đồng đẳng của ankin, axetilen phản ứng thế ion kim loại theo tỉ lệ mol là: A. 1:1 B. 1:2 C. 1:3 D. 1:4 2. Anken là hidrocacbon mà trong công thức phân tử của chúng chỉ có: A. Toàn liên kết đơn. B. Hai liên kết đôi trở lên C. Một liên kết ba D. Một liên kết đôi 3. Cho hidrocacbon A thuộc dãy đồng đẳng của ankin. Khi đốt cháy A ta thu được số mol thức và củng cố. 5. Khi tách nước từ rượu có CTCT sau: CH 3 –CH 2 –CH 2 –CH 2 –OH thì thu được 1 anken có tên gọi là: A. Buten-2 B. Buten-1 C. Buten-3 D. Tất cả đều sai 6. Cho 5,6 lít hỗn hợp 2 anken là đồng đẳng kế tiếp nhau hợp nước (có xúc tác) được hỗn hợp 2 rượu. Thu hỗn hợp 2 rượu này ở dạng khan rồi chia làm 2 phần bằng nhau. Phần thứ nhất pư hết với Na dư thu được 840 ml khí. Đốt cháy hết phần thứ hai rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy hấp thụ vào bình đựng NaOH dư thì khối lượng bình NaOH tăng 13,75 gam. Công thức phân tử của 2 anken là: A. C 2 H 6 và C 3 H 8 . B. C 3 H 4 và C 4 H 6 C. C 2 H 4 và C 3 H 6 D. C 3 H 6 và C 4 H 8 9. Trộn hỗn hợp X gồm 1 hidrocacbon khí A và H2 với tỷ khối của X so với H 2 bằng 6,1818. Cho X qua Ni đun nóng đến khi pư hoàn toàn thu được hỗn hợp Y, tỉ khối của Y so với H 2 bằng 13,6. Xác định CTPT của A. A. C 3 H 4 B. C 3 H 6 C. C 4 H 6 D. C 5 H 12 10. Cho các chất: Hexen-1; hexin-1; hexan. Dùng những hóa chất nào sau đây để nhận ra chúng A. Dung dịch brom và AgNO 3 /NH 3 B. Dd KMnO 4 và dung dịch brom C. Dd brom và dd Ca(OH) 2 D. Dd KMnO 4 và dd Ca(OH) 2 . của: A. Khí CO 2 ≥ H 2 O B. Khí CO 2 ≤ H 2 O C. Khí CO 2 = H 2 O D. Tất cả đều sai. 4. Một anken có CTPT: C 4 H 8 , số CTCT các đồng phân về vị trí liên kết đôi và về mạch cacbon của anken đó là: A. 2 B. 3 C. 4 D. Tất cả đều sai. 7. Cho 6,72 lít hỗn hợp khí gồm 2 olefin lội qua nước brom dư thấy khối lượng bình tăng 16,8g. Hãy tìm CTPT các olefin, biết rằng số nguyên tử cacbon trong mỗi olefin không quá 5. A. C 2 H 4 và C 4 H 8 B. C 3 H 6 và C 4 H 8 C. C 5 H 10 và C 6 H 12 D. C 2 H 4 và C 4 H 8 ; C 3 H 6 và C 4 H 8 . 8. Cho 0,672 lít (đktc) hỗn hợp khí A gồm 2 hidrocacbon mạch hở. Chia A thành hai phần bằng nhau: Phần 1 cho qua dung dịch Br 2 dư, khối lượng dung dịch tăng Xg. Đốt cháy phần 2 và cho sản phẩm cháy qua bình đựng P 2 O 5 . Sau đó cho qua KOH rắn. Sau thí nghiệm, bình đựng P 2 O 5 tăng Yg và bình đựng KOH tăng 1,76g. Tìm CTPT của 2 hidrocacbon. A. C 2 H 4 và C 3 H 6 B. C 3 H 6 và C 4 H 8 C. C 2 H 4 và C 4 H 6 hoặc C 2 H 2 và C 3 H 6 D. Câu C đúng. . Ngày soạn: Tiết: 55 Bài 44: LUYỆN TẬP: HIDROCACBON KHÔNG NO I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: Hs biết: - sự giống và khác nhau. chung điều chế các hidrocacbon không no dùng trong công nghiệp hóa chất. Hs hiểu: Mối liên quan giữa cấu tạo và tính chất các loại hidrocacbon đã học.
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 44: Luyện tập hidrocacbon không no, Bài 44: Luyện tập hidrocacbon không no, Bài 44: Luyện tập hidrocacbon không no

Bình luận về tài liệu bai-44-luyen-tap-hidrocacbon-khong-no

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP