Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

18 1,935 16
Đỗ Anh Tú

Đỗ Anh Tú

Tải lên: 11,624 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/18 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2013, 01:25

TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ Thiết kế: Võ Thanh Tuyền TXGC- Tiền Giang Trong hộp có 2 bút chì đen và 4 bút chì màu. Vậy tỉ số của số bút chì đen và số bút chì màu là : Câu 1: A. 2 4 6 2 C. 6 4 D. 4 2 B. Số thứ nhất là 5, số thứ hai là 6. Vậy tỉ số của số thứ nhất và số thứ hai là : Câu 2: 11 5 C. 11 6 D. 5 6 B. A. 6 5 Có 3 quả qt và 5 quả cam. Vậy tỉ số của số quả cam và số quả qt là : Câu 3: A. 5 3 3 5 C. 8 5 D. 8 3 B. Tổng của hai số là 96. Tỉ số của hai số đó là . Tìm hai số đó. Bài giải Bài giải 5 3 Nếu số bé được biểu thò bằng Nếu số bé được biểu thò bằng 3 3 phần bằng nhau, số phần bằng nhau, số lớn được biểu thò bằng lớn được biểu thò bằng 5 5 phần như thế thì phần như thế thì ta có sơ đồ ta có sơ đồ sau sau : : * * Số bé Số bé : : * * Số lớn Số lớn : : ? ? ? ? 96 96 * * Bài toán 1: Bài toán 1: Bài giải Bài giải * * Số bé Số bé : : * * Số lớn Số lớn : : ? ? ? ? 96 96 * * Gợi ý: Gợi ý: - - 96 96 là tổng của mấy phần bằng nhau ? là tổng của mấy phần bằng nhau ? 8 phần ( 3 + 5 = 8 ) 8 phần ( 3 + 5 = 8 ) -Muốn tính giá trò một phần, ta làm sao ? -Muốn tính giá trò một phần, ta làm sao ? 96 chia 8 96 chia 8 -Có giá trò một phần, muốn tính giá trò -Có giá trò một phần, muốn tính giá trò 3 3 phần như thế phần như thế ( ( số bé số bé ) ta làm sao ? ) ta làm sao ? Lấy giá trò một phần nhân với 3 Lấy giá trò một phần nhân với 3 -Có giá trò một phần, muốn tính giá trò -Có giá trò một phần, muốn tính giá trò 5 5 phần như thế phần như thế ( ( số lớn số lớn ) ta làm sao ? ) ta làm sao ? Lấy giá trò một phần nhân với 5 Lấy giá trò một phần nhân với 5 Ta có sơ đồ: Ta có sơ đồ: * * Bài toán 1: Bài toán 1: Bài giải Bài giải * * Số bé Số bé : : * * Số lớn Số lớn : : ? ? ? ? 96 96 Tổng số phần bằng nhau: Tổng số phần bằng nhau: 3 + 5 = 3 + 5 = 8 8 (phần) (phần) Giá trò một phần là: Giá trò một phần là: 96 : 8 = 96 : 8 = 12 12 Số bé là: Số bé là: 12 x 3 = 12 x 3 = 36 36 Ta có sơ đồ: Ta có sơ đồ: Số lớn là: Số lớn là: 12 x 5 = 12 x 5 = 60 60 Đáp số: Đáp số: *Số bé: *Số bé: 36 36 - * Số lớn: - * Số lớn: 60 60 ( hoặc ( hoặc 96 - 36 = 96 - 36 = 60 60 ) ) * * Bài toán 1: Bài toán 1: Bài giải Bài giải * * Bài toán 2: Bài toán 2: * * Minh Minh : : * * Khôi Khôi : : ? ? quyển 25 quyển Ta có sơ đồ: Ta có sơ đồ: ? ? quyển 2 + 3 = 2 + 3 = 5 5 (phần) (phần) Tổng số phần bằng nhau: 25 : 5 x 2 = 25 : 5 x 2 = 10 10 (quyển) (quyển) Số vở của Minh là: 25 - 10 = 25 - 10 = 15 15 (quyển) (quyển) Số vở của Khôi là: Đáp số: * * Minh Minh : : 10 10 quyển - * quyển - * Khôi Khôi : : 15 15 quyển quyển Minh và Khôi có 25 quyển vở. Số vở của Minh bằng số vở của Khôi. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu quyển vở ? 3 2 [...]... Tổng của hai số là 333. Tỉ số của hai số đó là . Tìm hai số đó? Bài giảiBài giải**Bài 1:Bài 1: 72** Số bé Số bé : :** Số lớn Số lớn : :? ? 333 Ta có sơ đồ:Ta có sơ đồ:? ? 2 + 7 =2 + 7 = 9 9 (phần)(phần) Tổng số phần bằng nhau:333 : 9 x 2 =333 : 9 x 2 = 74 74 Số bé là:333 - 74 =333 - 74 = 259 259 Số lớn là:Đáp số: ** Số bé Số bé: : 7474... giải** Số bé Số bé : :** Số lớn Số lớn : :????9696 Tổng số phần bằng nhau: Tổng số phần bằng nhau:3 + 5 =3 + 5 = 8 8 (phần)(phần)Giá trị một phần là:Giá trị một phần là:96 : 8 =96 : 8 = 12 12 Số bé là: Số bé là:12 x 3 =12 x 3 = 36 36Ta có sơ đồ:Ta có sơ đồ: Số lớn là: Số lớn là:12 x 5 =12 x 5 = 60 60Đáp số: Đáp số: *Số bé: *Số bé: 3636 - * Số lớn: - * Số lớn:... (phần)(phần) Tổng số phần bằng nhau:25 : 5 x 2 =25 : 5 x 2 = 10 10 (quyển)(quyển) Số vở của Minh là:25 - 10 =25 - 10 = 15 15 (quyển)(quyển) Số vở của Khôi là:Đáp số: **MinhMinh: : 1010 quyển - * quyển - * KhôiKhôi: : 1515 quyểnquyển Minh và Khôi có 25 quyển vở. Số vở của Minh bằng số vở của Khôi. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu quyển vôû ?32 TèM HAI SO KHI BIET... Khôi có 25 quyển vở. Số vở của Minh bằng số vở của Khôi. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu quyển vôû ?32 TèM HAI SO KHI BIET TONG VAỉ Tặ SO CỦA HAI SỐ ĐÓThiết kế: Võ Thanh TuyềnTXGC- Tiền Giang Có 3 quả qt và 5 quả cam. Vậy tỉ số của số quả cam và số quả qt laø :Câu 3:A. 5335C.85D.83B. . ý: * * Số bé Số bé : : * * Số lớn Số lớn : : ? ? ? ? 99 99 Tổng của hai số bằng số lớn nhất có hai chữ số . Tỉ số của hai số đó là . Tìm hai số đó. 5 4. và 5 quả cam. Vậy tỉ số của số quả cam và số quả qt là : Câu 3: A. 5 3 3 5 C. 8 5 D. 8 3 B. Tổng của hai số là 96. Tỉ số của hai số đó là . Tìm hai số
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó, Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó, Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

Bình luận về tài liệu tim-hai-so-khi-biet-tong-va-ti-so-cua-hai-so-do

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP