Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

Đỗ Anh Tú
Đỗ Anh Tú(11625 tài liệu)
(12 người theo dõi)
Lượt xem 1844
16
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 18 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2013, 01:25

Mô tả: TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ Thiết kế: Võ Thanh Tuyền TXGC- Tiền Giang Trong hộp có 2 bút chì đen và 4 bút chì màu. Vậy tỉ số của số bút chì đen và số bút chì màu là : Câu 1: A. 2 4 6 2 C. 6 4 D. 4 2 B. Số thứ nhất là 5, số thứ hai là 6. Vậy tỉ số của số thứ nhất và số thứ hai là : Câu 2: 11 5 C. 11 6 D. 5 6 B. A. 6 5 Có 3 quả qt và 5 quả cam. Vậy tỉ số của số quả cam và số quả qt là : Câu 3: A. 5 3 3 5 C. 8 5 D. 8 3 B. Tổng của hai số là 96. Tỉ số của hai số đó là . Tìm hai số đó. Bài giải Bài giải 5 3 Nếu số bé được biểu thò bằng Nếu số bé được biểu thò bằng 3 3 phần bằng nhau, số phần bằng nhau, số lớn được biểu thò bằng lớn được biểu thò bằng 5 5 phần như thế thì phần như thế thì ta có sơ đồ ta có sơ đồ sau sau : : * * Số bé Số bé : : * * Số lớn Số lớn : : ? ? ? ? 96 96 * * Bài toán 1: Bài toán 1: Bài giải Bài giải * * Số bé Số bé : : * * Số lớn Số lớn : : ? ? ? ? 96 96 * * Gợi ý: Gợi ý: - - 96 96 là tổng của mấy phần bằng nhau ? là tổng của mấy phần bằng nhau ? 8 phần ( 3 + 5 = 8 ) 8 phần ( 3 + 5 = 8 ) -Muốn tính giá trò một phần, ta làm sao ? -Muốn tính giá trò một phần, ta làm sao ? 96 chia 8 96 chia 8 -Có giá trò một phần, muốn tính giá trò -Có giá trò một phần, muốn tính giá trò 3 3 phần như thế phần như thế ( ( số bé số bé ) ta làm sao ? ) ta làm sao ? Lấy giá trò một phần nhân với 3 Lấy giá trò một phần nhân với 3 -Có giá trò một phần, muốn tính giá trò -Có giá trò một phần, muốn tính giá trò 5 5 phần như thế phần như thế ( ( số lớn số lớn ) ta làm sao ? ) ta làm sao ? Lấy giá trò một phần nhân với 5 Lấy giá trò một phần nhân với 5 Ta có sơ đồ: Ta có sơ đồ: * * Bài toán 1: Bài toán 1: Bài giải Bài giải * * Số bé Số bé : : * * Số lớn Số lớn : : ? ? ? ? 96 96 Tổng số phần bằng nhau: Tổng số phần bằng nhau: 3 + 5 = 3 + 5 = 8 8 (phần) (phần) Giá trò một phần là: Giá trò một phần là: 96 : 8 = 96 : 8 = 12 12 Số bé là: Số bé là: 12 x 3 = 12 x 3 = 36 36 Ta có sơ đồ: Ta có sơ đồ: Số lớn là: Số lớn là: 12 x 5 = 12 x 5 = 60 60 Đáp số: Đáp số: *Số bé: *Số bé: 36 36 - * Số lớn: - * Số lớn: 60 60 ( hoặc ( hoặc 96 - 36 = 96 - 36 = 60 60 ) ) * * Bài toán 1: Bài toán 1: Bài giải Bài giải * * Bài toán 2: Bài toán 2: * * Minh Minh : : * * Khôi Khôi : : ? ? quyển 25 quyển Ta có sơ đồ: Ta có sơ đồ: ? ? quyển 2 + 3 = 2 + 3 = 5 5 (phần) (phần) Tổng số phần bằng nhau: 25 : 5 x 2 = 25 : 5 x 2 = 10 10 (quyển) (quyển) Số vở của Minh là: 25 - 10 = 25 - 10 = 15 15 (quyển) (quyển) Số vở của Khôi là: Đáp số: * * Minh Minh : : 10 10 quyển - * quyển - * Khôi Khôi : : 15 15 quyển quyển Minh và Khôi có 25 quyển vở. Số vở của Minh bằng số vở của Khôi. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu quyển vở ? 3 2 . ý: * * Số bé Số bé : : * * Số lớn Số lớn : : ? ? ? ? 99 99 Tổng của hai số bằng số lớn nhất có hai chữ số . Tỉ số của hai số đó là . Tìm hai số đó. 5 4. và 5 quả cam. Vậy tỉ số của số quả cam và số quả qt là : Câu 3: A. 5 3 3 5 C. 8 5 D. 8 3 B. Tổng của hai số là 96. Tỉ số của hai số đó là . Tìm hai số

— Xem thêm —

Xem thêm: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó, Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó, Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Nguyễn Thị Thu Hương
Nguyễn Thị Thu Hương Vào lúc 09:36 pm 05/04/2015

hay

Trả lời

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu tim-hai-so-khi-biet-tong-va-ti-so-cua-hai-so-do

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.20655083656311 s. Memory usage = 18.59 MB