1400 câu part 5 quân minh

41 385 0
  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/12/2016, 23:16

... Người thực hiện: Quân Trương Minh – Toeic Practice Group 644 6 45 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 6 65 666 667 668 669 670 671 672 673 674 6 75 676 677 678... thực hiện: Quân Trương Minh – Toeic Practice Group 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 2 65 266 267 268 269 270 271 272 273 274 2 75 276 277 278 279 280 281 282 283 284 2 85 286 287 288... cao 55 1 The head of the marketing department người đứng đầu phận tiếp thị/trưởng phòng tiếp thị 55 2 attributed sucess thành công 55 3 overseas market thị trường nước 55 4 motivated động 55 5 hard-working
- Xem thêm -

Xem thêm: 1400 câu part 5 quân minh, 1400 câu part 5 quân minh, 1400 câu part 5 quân minh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn