Chương II - Bài 12: Tính chất của phép nhân

8 125 2 Gửi tin nhắn cho Đặng Thị Hoàng Phượng
Đặng Thị Hoàng Phượng

Đặng Thị Hoàng Phượng

Tải lên: 11,601 tài liệu

  • Loading...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/06/2013, 01:27

TÝnh chÊt cña phÐp nh©n TÝnh chÊt cña phÐp nh©n c¸c sè tù nhiªn: 1. TÝnh chÊt giao ho¸n 2. TÝnh chÊt kÕt hîp 3. Nh©n víi sè 1 4. TÝnh chÊt ph©n phèi cña phÐp nh©n ®èi víi phÐp céng 1. TÝnh chÊt giao ho¸n: a . b = b . a VÝ dô: (-5) . 3 = 3 . (-5) (-5) . (-10) = (-10) . (-5) ( = -15) ( = 50) 2. TÝnh chÊt kÕt hîp: VÝ dô: TÝnh vµ so s¸nh kÕt qu¶ [8 . (-5)] . 2 vµ 8 . [(-5) . 2 ] [8 . (-5)] . 2 = (-40) . 2 = -80 8 . [(-5) . 2 ] = 8 . (-10) = -80 [8 . (-5)] . 2 = 8 . [(-5) . 2 ] (a . b) . c = a . (b . c) Chú ý: * Nhờ tính chất kết hợp, ta có thể nói đến tích của ba, bốn, năm, số nguyên. Chẳng hạn: a . b . c = a . (b . c) = (a . b) .c * Khi thực hiện phép nhân nhiều số nguyên, ta có thể dựa vào các tính chất giao hoán và kết hợp để thay đổi vị trí các thừa số, đặt dấu ngoặc để nhóm các thừa số một cách tuỳ ý. * Ta cũng gọi tích của n số nguyên a là luỹ thừa bậc n của số nguyên a (cách đọc và ký hiệu như đối với số tự nhiên) Ví dụ: (-2) . (-2) . (-2) = (-2) 3 ?1 TÝch cña mét sè ch½n c¸c thõa sè nguyªn ©m cã dÊu g×? ?2 TÝch cña mét sè lÎ c¸c thõa sè nguyªn ©m cã dÊu g×? NhËn xÐt: Trong mét tÝch c¸c sè nguyªn kh¸c 0: a) NÕu cã mét sè ch½n thõa sè nguyªn ©m th× tÝch mang dÊu (+) b) NÕu cã mét sè lÎ thõa sè nguyªn ©m th× tÝch mang dÊu (-) Bµi tËp: So s¸nh c¸c tÝch sau víi sè 0: a) (-16) . 1253 . (-8) . (-4) . (-3) b) 13 . (-24) . (-15) . (-8) . 4 a) (-16) . 1253 . (-8) . (-4) . (-3) > 0 b) 13 . (-24) . (-15) . (-8) . 4 < 0 Gi¶i: 3. Nhân với số 1: a . 1 = 1 . a = a ?3 a . (-1) = (-1) . a = - a ?4 Đố vui: Bình nói rằng bạn ấy đã nghĩ ra hai số nguyên khác nhau nhưng bình phương của chúng lại bằng nhau. Bạn Bình nói có đúng không? Vì sao? 4. Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng: a . (b + c) = a . b + a . c Chú ý: Tính chất trên cũng đúng với phép trừ: a . (b - c) = a . b - a . c ?5 Tính bằng hai cách và so sánh kết quả: a) (-8) . (5 + 3); b) (-3 + 3) . (-5) C¸c kh¼ng ®Þnh sau ®óng hay sai: a) (-4) . 5 = 4 . (-5) b) (-4) . (-5 ) . (-6) > 0 c) (-14) . (-15 ) . (-16) . (-17) > 0 d) TÝch cña 5 sè nguyªn ©m lµ mét sè nguyªn d­¬ng e) TÝch cña 10 sè nguyªn ©m lµ mét sè nguyªn d­¬ng f) Trong mét tÝch gåm 2 sè nguyªn ©m, sè 0 vµ 2 sè nguyªn d­¬ng th× tÝch lµ sè nguyªn d­¬ng § S § S § S Hướng dẫn học ở nhà: - Học bài, ghi nhớ các tính chất của phép nhân - Xem lại các VD + BT đã làm tại lớp. - BTVN: 95 98/SGK trang 95, 96 . dÊu (-) Bµi tËp: So s¸nh c¸c tÝch sau víi sè 0: a) (-1 6) . 1253 . (-8 ) . (-4 ) . (-3 ) b) 13 . (-2 4) . (-1 5) . (-8 ) . 4 a) (-1 6) . 1253 . (-8 ) . (-4 ) . (-3 ). [8 . (-5 )] . 2 = (-4 0) . 2 = -8 0 8 . [ (-5 ) . 2 ] = 8 . (-1 0) = -8 0 [8 . (-5 )] . 2 = 8 . [ (-5 ) . 2 ] (a . b) . c = a . (b . c) Chú ý: * Nhờ tính chất kết
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương II - Bài 12: Tính chất của phép nhân, Chương II - Bài 12: Tính chất của phép nhân, Chương II - Bài 12: Tính chất của phép nhân

Bình luận về tài liệu chuong-ii-bai-12-tinh-chat-cua-phep-nhan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP