Bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII (Tiết 1) (2)

24 11,981 6
Đỗ Anh Tú

Đỗ Anh Tú

Tải lên: 11,624 tài liệu

  • Loading...
1/24 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/06/2013, 01:27

Tiết 39- Tuần 29 Bµi 31: C¸ch m¹ng t­ s¶n Ph¸p ci thÕ kØ XVIII GV: Nguyễn Văn Vũ Trường THPT Hoà Hưng. Nền cộng hòa thành lập trong hoàn cảnh nào ? Bài 31: cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII - Ngày 10.8.1792 nhân dân Pari nổi dậy bắt giam vua và hoàng hậu. phái Gi- rông-đanh. (Ngày cách mạng thứ 2) a) Quá trình thành lập: 2) Tư sản công thương cầm quyền. Nền cộng hòa được thành lập Những việc làm của tư sản công thương? + Bầu quốc hội mới . (Quốc ước) + Ngày 21.9.1792 thành lập nền cộng hòa. + Ngày 21.01.1793: xử chém vua LU-I thứ XVI b) Những việc làm của tư sản công thương: Bài 31: cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII a) Quá trình thành lập: 2) Tư sản công thương cầm quyền. Nền cộng hòa được thành lập -Đầu năm 1793 nước Pháp đứng trước thử thách nặng nề: - Ngµy 31.5 vµ qn chóng nh©n d©n Pa-ri nỉi dËy lËt ®ỉ ph¸i Gi-r«ng-®anh, giµnh chÝnh qun vỊ tay ph¸i Gia-c«-banh . ( 2.6.1793 ). Tư sản vừa và nhỏ c) Sù sơp ®ỉ: V× sao ph¸i Gi-r«ng- ®anh bÞ lËt ®ỉ ? Bµi 31: c¸ch m¹ng t­ s¶n Ph¸p ci thÕ kû XVIII I)N­íc Ph¸p tr­íc c¸ch m¹ng II)TiÕn tr×nh cđa c¸ch m¹ng 1) C¸ch m¹ng bïng nỉ. NỊn qu©n chđ lËp hiÕn a) Qu¸ tr×nh thµnh lËp: 2) T­ s¶n c«ng th­¬ng cÇm qun. NỊn céng hßa ®­ỵc thµnh lËp b) Nh÷ng viƯc lµm cđa t­ s¶n c«ng th­¬ng: 3) Nền chuyên chính Gia-cô-banh - Đỉnh cao của cách mạng. c) Sự sụp đổ: Bài 31: cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII I)Nước Pháp trước cách mạng II)Tiến trình của cách mạng 1) Cách mạng bùng nổ. Nền quân chủ lập hiến a) Quá trình thành lập: 2) Tư sản công thương cầm quyền. Nền cộng hòa được thành lập b) Những việc làm của tư sản công thương: b. Những chính sách Nội dung Kinh tế Quân sự Chính trị a. Sự thành lập - Thời gian: - Thành phần: - Lãnh tụ: - Chia ruộng đất cho nông dân - Tiền lương cho công nhân - Luật giá tối đa về lương thực thực phẩm. - Tháng 6-1793: thông qua hiến pháp mới, mở rộng quyền tự do dân chủ, xoá bỏ chế độ đẳng cấp. - Ra sắc lệnh tổng động viên 02 - 6 - 1794 Tư sản vừa và nhỏ Rô-be-spie 3) Nền chuyên chính Gia-cô-banh - Đỉnh cao của cách mạng. Chân dung Ro-be-spie Sinh 1758 trong 1 gđ luật sư ở thành phố nhỏ (phía Bắc nước Pháp, người có ảnh hưởng và uy tín lớn trong phái Gia-cô-banh. Khi con người trẻ trung mảnh dẻ, ăn măc chỉnh tề, có bộ tóc giả rắc phấn xuất hiện ở các cuộc họp thì người ta nồng nhiệt đón tiếp ông, lắng nghe từng lời nói của ông. Ông nổi tiếng về đức tính chính trực, liêm khiết,ko khoan nhượng trước kẻ thù. Ông đã cống hiến cả đời mình cho cách mạng, hy sinh cả cuộc đời riêng tư, ông đuợc nhân dân phong tặng: Con người không thể mua chuộc được So s¸nh chÝnh s¸ch vỊ kinh tÕ chÝnh trÞ cđa ph¸i Gia-c«-banh víi ph¸i Gi-r«ng-®anh Gia-c«-banhGi-r«ng-®anh N«ng d©n kh«ng cã rng ®Êt canh t¸c MÊt qun tù do d©n chđ +Chia ®Ịu ®Êt c«ng thµnh nhiỊu m¶nh nhá, tr¶ dÇn trong 10 n¨m -Mçi n«ng d©n ®Ịu cã rng ®Êt. - Thành lạp chế độ cộng hoà - Ban hành mức lương tối đa + Ban bè qun tù do d©n chđ réng r·i -Mäi bÊt b×nh ®¼ng giai cÊp ®Ịu bÞ xo¸ bá. + Ban hµnh lt gi¸ tèi ®a +Chia rng ®Êt thµnh l« lín b¸n víi gi¸ cao +CÊm c«ng nh©n b·i c«ng héi häp c)Kết quả: Huy động đủ sức người sức của,đánh bại kẻ thù!Cách mạng đạt tới đỉnh cao. Quân chủ chuyên chế 14-7-1789 (CM thứ nhất) Quân chủ lập hiến 10-8-1792 (CM thứ hai) Gi-rông-đanh (CHI) 31-5-> 2-6-1793 (CM thứ ba) Chuyên chính Gia-cô-banh Huy động đủ sức người, sức của deùp yeõn thuứ trong giaởc ngoaứi, đưa cách mạng đạt tới đỉnh cao. Những chính sách đó có tác dụng như thế nào? (Sơ đồ sự phát triển của cách mạng) Chiến binh Gia-cô-banh-biểu tượng của người lính cộng hoà,đó là người nông dân của nước Pháp tự do,được cách mạng đem lại ruộng đất,vừa thoát khỏi xiềng xích của chế độ phong kiến .Họ tỏ ra là những người sẵn sàng hi sinh anh dũng, luôn giương cao ngọn cờ 3 sắc biểu tượng của tự do bình đẳng bác ái,đẻ bảo vệ mảnh đất-niềm ước mơ ngàn đời của họChính nhờ những chiến binh nông dân này mà nước Pháp đã thắng lợi trong 1 cuộc chiến đấu kì lạ chống lại 1 liên minh hùng mạnh tập hợp hầu hết các nứơc phong kiến châu Âu! [...]... tổng động viên02 - 6 - 1794 Tư sản vừa và nhỏRô-be-spie3) Nền chuyên chính Gia-cô-banh - Đỉnh cao của cách mạng. 3) Nền chuyên chính Gia-cô-banh - Đỉnh cao của cách mạng. c) Sự sụp đổ: Bài 31: cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII I)Nước Pháp trước cách mạng II)Tiến trình của cách mạng 1) Cách mạng bùng nổ. Nền quân chủ lập hiếna) Quá trình thành lập:2) Tư sản công thương cầm quyền. Nền... của tư sản công thương: III)ý nghĩa lịch sử của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII +Lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế và tàn dư phong kiến+Giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân+Xóa bỏ cản trở ủoỏi vụựi công thương nghiệp, mở đường cho CNTB phát triển+ Mở ra thời đại mới: Bài 31: cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII I)Nước Pháp trước cách mạng II)Tiến trình của cách mạng -... cách mạng - Là cuộc cách mạng tư sản trieọt ủeồ:Caựch maùng Phaựp coự yự nghúa nhử theỏ naøo? 14-7-1789 (CM thứ nhất)Quân chủ lập hiến10-8-1792 (CM thứ hai)Gi-rông-đanh (CHI)31-5-> 2-6-1793 (CM thứ ba)Chuyên chính Gia-cô-banh11-1815Quân chủ Bài 31: cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII (tiết 2 )I) Nước Pháp trước cách mạng II) Tiến trình của cách mạng. 1. Cách mạng bùng nổ. Nền quân... vua LU-I thứ XVIb) Những việc làm của tư sản công thương: Bài 31: cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII a) Quá trình thành lập:2) Tư sản công thương cầm quyền. Nền cộng hòa được thành lập Chọn đáp án đúngChia ruộng đất thành từng lô nhỏ rồi bán theo hạn trả dần trong 10 năm là chính sách của phái:A .Tư sản Gi-rông -đanhC .Tư sản Tec-mi-đoB .Tư sản Gia-cô-banh.D.Cả ba đáp án trên ... công của bài giảng! Xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo và các em học sinh đà góp phần cho sự thành công của bài giảng! 11-1815Napôlêông(Đế chế I)11-1799Técmiđo (Đốc chính)27-7-1794Chuyên chính Gia-côbanhQuân chủLược đồ: sự thụt lùi của cách mạng Pháp 4) Thời kỳ thoái trào:3) Nền chuyên chính Gia-cô-banh - Đỉnh cao của cách mạng. Bài 31: cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII II)Tiến... Pháp trước cách mạng II) Tiến trình của cách mạng. 1. Cách mạng bùng nổ. Nền quân chủ lập hiến.2. Tư sản công thương cầm quyền. Nền cộng hòa được thành lập.3. Thời kỳ chuyên chính Gia-cô-banh - Đỉnh cao của cách mạng. 4. Thời kỳ thoái trào.III) ý nghĩa lịch sử của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII Quân chủchuyên chếNapôlêông(Đế chế I)11-1799Técmiđo (Đốc chính)27-7-1794 So sánh chính... ngoaứi, đưa cách mạng đạt tới đỉnh cao. Những chính sách đó có tác dụng như thế nào?(Sơ đồ sự phát triển của cách mạng) Chiến binh Gia-cô-banh-biểu tư ng của người lính cộng hoà,đó là người nông dân của nước Pháp tự do,được cách mạng đem lại ruộng đất,vừa thoát khỏi xiềng xích của chế độ phong kiến .Họ tỏ ra là những người sẵn sàng hi sinh anh dũng, luôn giương cao ngọn cờ 3 sắc biểu tư ng của... chính Gia-cô-banh - Đỉnh cao của cách mạng. Bài 31: cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII II)Tiến trình của cách mạng 1) Cách mạng bùng nổ. Nền quân chủ lập hiến2) Tư sản công thương cầm quyền. Nền cộng hòa được thành lập c)Kết quả: Huy động đủ sức người sức của,đánh bại kẻ thù !Cách mạng đạt tới đỉnh cao.Quân chủ chuyên chế14-7-1789 (CM thứ nhất)Quân chủ lập hiến10-8-1792 (CM thứ hai)Gi-rông-đanh... -đanhC .Tư sản Tec-mi-đoB .Tư sản Gia-cô-banh.D.Cả ba đáp án trên Na-pô-lê-ông Bô-na-pacNa-pô-lê-ông Bô-na-pác-Nhà quân sự nổi tiếng của nước Pháp cuối thế kỉ XVIII đầu thế kỉ XIX -1785 tốt nghiệp trường pháo binh và nhanh chóng trở thành 1 viên tư ng trẻ nắm quyền chỉ huy trongquân đội -11-1799 đảo chính,thiết lập chế độ độc tài quân sự-1804 lên ngôi hoàng đế->đế chế I-1815 sau thất... 27/7/1794Thời gianNội dung- Tháng11/1798- Năm1804- Năm 1815 Tư sản Técmiđo đảo chính, lật đổ phái Gia-cô-banh -> thành lập uỷ ban Đốc chínhNa-pô-lê-ông đảo chính, thiết lập chế độ độc tài quân sựNa-pô-lê-ông lên ngôi hoàng đế, thành lập Đế chế INa-pô-lê-ông bại trận, nền quân chủ được phôc håi Những việc làm của tư sản công thương?+ Bầu quốc hội mới . (Quốc ước)+ Ngày 21.9.1792 . của cách mạng III)ý nghĩa lịch sử của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII Bài 31: cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII I)Nước Pháp trước cách mạng. - Đỉnh cao của cách mạng. Bài 31: cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII I)Nước Pháp trước cách mạng II)Tiến trình của cách mạng 1) Cách mạng bùng nổ.
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII (Tiết 1) (2), Bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII (Tiết 1) (2), Bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII (Tiết 1) (2)

Bình luận về tài liệu bai-31-cach-mang-tu-san-phap-cuoi-the-ki-xviii-tiet-1-2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP