Bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII (Tiết 1) (2)

Đỗ Anh Tú
Đỗ Anh Tú(11625 tài liệu)
(12 người theo dõi)
Lượt xem 11607
6
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 24 | Loại file: PPT
1

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/06/2013, 01:27

Mô tả: Tiết 39- Tuần 29 Bµi 31: C¸ch m¹ng t­ s¶n Ph¸p ci thÕ kØ XVIII GV: Nguyễn Văn Vũ Trường THPT Hoà Hưng. Nền cộng hòa thành lập trong hoàn cảnh nào ? Bài 31: cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII - Ngày 10.8.1792 nhân dân Pari nổi dậy bắt giam vua và hoàng hậu. phái Gi- rông-đanh. (Ngày cách mạng thứ 2) a) Quá trình thành lập: 2) Tư sản công thương cầm quyền. Nền cộng hòa được thành lập Những việc làm của tư sản công thương? + Bầu quốc hội mới . (Quốc ước) + Ngày 21.9.1792 thành lập nền cộng hòa. + Ngày 21.01.1793: xử chém vua LU-I thứ XVI b) Những việc làm của tư sản công thương: Bài 31: cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII a) Quá trình thành lập: 2) Tư sản công thương cầm quyền. Nền cộng hòa được thành lập -Đầu năm 1793 nước Pháp đứng trước thử thách nặng nề: - Ngµy 31.5 vµ qn chóng nh©n d©n Pa-ri nỉi dËy lËt ®ỉ ph¸i Gi-r«ng-®anh, giµnh chÝnh qun vỊ tay ph¸i Gia-c«-banh . ( 2.6.1793 ). Tư sản vừa và nhỏ c) Sù sơp ®ỉ: V× sao ph¸i Gi-r«ng- ®anh bÞ lËt ®ỉ ? Bµi 31: c¸ch m¹ng t­ s¶n Ph¸p ci thÕ kû XVIII I)N­íc Ph¸p tr­íc c¸ch m¹ng II)TiÕn tr×nh cđa c¸ch m¹ng 1) C¸ch m¹ng bïng nỉ. NỊn qu©n chđ lËp hiÕn a) Qu¸ tr×nh thµnh lËp: 2) T­ s¶n c«ng th­¬ng cÇm qun. NỊn céng hßa ®­ỵc thµnh lËp b) Nh÷ng viƯc lµm cđa t­ s¶n c«ng th­¬ng: 3) Nền chuyên chính Gia-cô-banh - Đỉnh cao của cách mạng. c) Sự sụp đổ: Bài 31: cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII I)Nước Pháp trước cách mạng II)Tiến trình của cách mạng 1) Cách mạng bùng nổ. Nền quân chủ lập hiến a) Quá trình thành lập: 2) Tư sản công thương cầm quyền. Nền cộng hòa được thành lập b) Những việc làm của tư sản công thương: b. Những chính sách Nội dung Kinh tế Quân sự Chính trị a. Sự thành lập - Thời gian: - Thành phần: - Lãnh tụ: - Chia ruộng đất cho nông dân - Tiền lương cho công nhân - Luật giá tối đa về lương thực thực phẩm. - Tháng 6-1793: thông qua hiến pháp mới, mở rộng quyền tự do dân chủ, xoá bỏ chế độ đẳng cấp. - Ra sắc lệnh tổng động viên 02 - 6 - 1794 Tư sản vừa và nhỏ Rô-be-spie 3) Nền chuyên chính Gia-cô-banh - Đỉnh cao của cách mạng. Chân dung Ro-be-spie Sinh 1758 trong 1 gđ luật sư ở thành phố nhỏ (phía Bắc nước Pháp, người có ảnh hưởng và uy tín lớn trong phái Gia-cô-banh. Khi con người trẻ trung mảnh dẻ, ăn măc chỉnh tề, có bộ tóc giả rắc phấn xuất hiện ở các cuộc họp thì người ta nồng nhiệt đón tiếp ông, lắng nghe từng lời nói của ông. Ông nổi tiếng về đức tính chính trực, liêm khiết,ko khoan nhượng trước kẻ thù. Ông đã cống hiến cả đời mình cho cách mạng, hy sinh cả cuộc đời riêng tư, ông đuợc nhân dân phong tặng: Con người không thể mua chuộc được So s¸nh chÝnh s¸ch vỊ kinh tÕ chÝnh trÞ cđa ph¸i Gia-c«-banh víi ph¸i Gi-r«ng-®anh Gia-c«-banhGi-r«ng-®anh N«ng d©n kh«ng cã rng ®Êt canh t¸c MÊt qun tù do d©n chđ +Chia ®Ịu ®Êt c«ng thµnh nhiỊu m¶nh nhá, tr¶ dÇn trong 10 n¨m -Mçi n«ng d©n ®Ịu cã rng ®Êt. - Thành lạp chế độ cộng hoà - Ban hành mức lương tối đa + Ban bè qun tù do d©n chđ réng r·i -Mäi bÊt b×nh ®¼ng giai cÊp ®Ịu bÞ xo¸ bá. + Ban hµnh lt gi¸ tèi ®a +Chia rng ®Êt thµnh l« lín b¸n víi gi¸ cao +CÊm c«ng nh©n b·i c«ng héi häp c)Kết quả: Huy động đủ sức người sức của,đánh bại kẻ thù!Cách mạng đạt tới đỉnh cao. Quân chủ chuyên chế 14-7-1789 (CM thứ nhất) Quân chủ lập hiến 10-8-1792 (CM thứ hai) Gi-rông-đanh (CHI) 31-5-> 2-6-1793 (CM thứ ba) Chuyên chính Gia-cô-banh Huy động đủ sức người, sức của deùp yeõn thuứ trong giaởc ngoaứi, đưa cách mạng đạt tới đỉnh cao. Những chính sách đó có tác dụng như thế nào? (Sơ đồ sự phát triển của cách mạng) Chiến binh Gia-cô-banh-biểu tượng của người lính cộng hoà,đó là người nông dân của nước Pháp tự do,được cách mạng đem lại ruộng đất,vừa thoát khỏi xiềng xích của chế độ phong kiến .Họ tỏ ra là những người sẵn sàng hi sinh anh dũng, luôn giương cao ngọn cờ 3 sắc biểu tượng của tự do bình đẳng bác ái,đẻ bảo vệ mảnh đất-niềm ước mơ ngàn đời của họChính nhờ những chiến binh nông dân này mà nước Pháp đã thắng lợi trong 1 cuộc chiến đấu kì lạ chống lại 1 liên minh hùng mạnh tập hợp hầu hết các nứơc phong kiến châu Âu! . của cách mạng III)ý nghĩa lịch sử của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII Bài 31: cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII I)Nước Pháp trước cách mạng. - Đỉnh cao của cách mạng. Bài 31: cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII I)Nước Pháp trước cách mạng II)Tiến trình của cách mạng 1) Cách mạng bùng nổ.

— Xem thêm —

Xem thêm: Bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII (Tiết 1) (2), Bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII (Tiết 1) (2), Bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII (Tiết 1) (2)

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Chu Lan Phương
Chu Lan Phương Vào lúc 10:50 am 19/10/2014

như hình

Trả lời

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bai-31-cach-mang-tu-san-phap-cuoi-the-ki-xviii-tiet-1-2

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.22560715675354 s. Memory usage = 18.58 MB