hô hấp tế bào

Thomas Townsend Brown
Thomas Townsend Brown (11474 tài liệu)
(14 người theo dõi)
Lượt xem 182
5
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 16 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/06/2013, 01:26

Mô tả: BÀI 16 : HÔ H P T BÀOẤ Ế GIÁO ÁN I N T Đ Ệ Ử BÀI 16 : HÔ H P T BÀOẤ Ế 1.Khái niệm -Là quá trình chuyển đổi năng lượng rất quan trọng trong tế bào -Trong đó các chất hữu cơ bị phân giải thành CO 2 , H 2 O và giải phóng năng lượng. PTTQ: C 6 H 12 O 6 +6O 2 6CO 2 + 6H 2 O +Q(ATP, nhiệt) I. KHÁI NIỆM VỀ HÔ HẤP TẾ BÀO Hô hấp tế bào là gì ? Viết PTTQ của quá trình hô hấp tế bào ? BÀI 16 : HÔ H P T BÀOẤ Ế -Là một chuỗi các phản ứng ôxi hóa khử. -Trong đó phân tử glucô sẽ bị phân giải dần dần và năng lượng được giải phóng từng phần 2. Bản chất Hô hấp tế bào có bản chất là gì? Dựa vào hình 16.1 giải thích vì sao nói phân tử glucô bị phân giải từ từ và năng lượng được giải phóng từng phần? BÀI 16 : HÔ H P T BÀOẤ Ế BÀI 16 : HÔ H P T BÀOẤ Ế -Quá trình này gồm 3 giai đoạn: đường phân, chu trình krep, chuỗi chuyền điện tử. Hô hấp tế bào gồm mấy giai đoạn ? -Tốc độ phụ thuộc vào nhu cầu năng lượng của tế bào Tốc độ của nó phụ thuộc vào đâu? BÀI 16 : HÔ H P T BÀOẤ Ế Tại sao tế bào không sử dụng luôn năng lượng của phân tử glucô mà phải đi vòng qua hoạt động sản xuất ATP của ty thể? Vì năng lượng chứa trong phân tử glucô lớn hơn nhiều so với nhu cầu tế bào và khó sử dụng còn năng lượng của ATP thì phù hợp và dễ sử dụng. BÀI 16 : HÔ H P T BÀOẤ Ế 2. Chu trình krep 3. Chuỗi chuyền êlectron hô hấp 1 Đường phân II. CÁC GIAI ĐOẠN CHÍNH CỦA QUÁ TRÌNH HÔ HẤP TẾ BÀO Để hiểu rõ bản chất của từng giai đoạn, các em hãy hoàn thành phiếu học tập. BÀI 16 : HÔ H P T BÀOẤ Ế Đường phân Đường phân Chu trình krep Chu trình krep Chuỗi chuyền Chuỗi chuyền điện tử điện tử Nơi thực hiện Nơi thực hiện Nguyên liệu Nguyên liệu Diễn biến Diễn biến Sản phẩm Sản phẩm Phiếu học tập Phiếu học tập : : các giai đoạn các giai đoạn chính của quá trình hô hấp chính của quá trình hô hấp BÀI 16 : HÔ H P T BÀOẤ Ế Đường phân Đường phân Chu trình krep Chu trình krep Chuỗi chuyền Chuỗi chuyền điện tử điện tử Nơi thực Nơi thực hiện hiện Bào tương Bào tương Chất nền ty Chất nền ty thể thể Màng trong Màng trong ty thể ty thể Nguyên Nguyên liệu liệu Glucô Glucô Axit pyruvic Axit pyruvic NADH & NADH & FADH FADH 2 2 Diễn biến Diễn biến Glucô 2 Glucô 2 pyruvic +2ATP pyruvic +2ATP + 2NADH + 2NADH Pyruvic Pyruvic acêtyl-coA acêtyl-coA CO CO 2 2 + NADH + NADH +FADH +FADH 2 2 +ATP +ATP NADH và NADH và FADH FADH 2 2 bị oxi bị oxi hoá thành H hoá thành H 2 2 O O và nhiều ATP và nhiều ATP Sản phẩm Sản phẩm 2 pyruvic, 2 pyruvic, 2ATP, 2ATP, 2NADH 2NADH CO CO 2 2 , NADH, , NADH, FADH FADH 2 2 , ATP , ATP ATP và H ATP và H 2 2 O O Các Các giai đoạn chính của quá giai đoạn chính của quá trình hô hấp trình hô hấp BÀI 16 : HÔ H P T BÀOẤ Ế SƠ ĐỒ HIỆU QUẢ TỔNG HỢP ATP TỪ SỰ PHÂN GIẢI GLUCO GLUCO Đường phân Axit pyruvic Axetyl- CoA Chu trình crep 2 ATP tổng hợp trực tiếp 2 NADH 6 ATP tổng hợp qua dãy chuyền điện tử 2 NADH 6 ATP tổng hợp qua dãy chuyền điện tử 6 NADH 18 ATP tổng hợp qua dãy chuyền điện tử 2 ATP tổng hợp trực tiếp 2 FADH 2 4 ATP tổng hợp qua dãy chuyền điện tử . +Q(ATP, nhiệt) I. KHÁI NIỆM VỀ HÔ HẤP TẾ BÀO Hô hấp tế bào là gì ? Viết PTTQ của quá trình hô hấp tế bào ? BÀI 16 : HÔ H P T BÀOẤ Ế -Là một chuỗi các phản. của tế bào b) Trong tế bào chất c) Trong tất cả các bào quan khác nhau d) Trong nhân tế bào BÀI 16 : HÔ H P T BÀOẤ Ế 3) Trong hoạt động hô hấp tế bào,

— Xem thêm —

Xem thêm: hô hấp tế bào, hô hấp tế bào, hô hấp tế bào

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu ho-hap-te-bao

Đăng ký

Generate time = 0.149723052979 s. Memory usage = 18.45 MB