Chương III - Bài 8: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông

Eric Schmidt
Eric Schmidt(9783 tài liệu)
(9 người theo dõi)
Lượt xem 58
3
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 17 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/06/2013, 01:26

Mô tả: Chào mừng các thầy cô về dự giờ lớp 8A2 Bài 1) • Cho ∆ABCvuông tại A. Lấy M trên cạnh AB . • Vẽ MH ⊥ BC . Chứng minh: ∆ABC và ∆HBM đồng dạng Bài 2) Cho ∆ABC vuông tại A có AB=6cm ,AC=8cm . Cho ∆DEF vuông tại D có DE=3cm,DF=4cm . Hỏi ∆ABC và ∆DEF có đồng dạng không ? A C H B B A C E D F M A C B B A C E D F 1) Xeựt ABC vaứ HBM : chung Vaọy : ABC HBM (g.g) 4 3 8 6 == AC AB 4 3 = DF DE 2) Xeựt ABC vaứ DEF: AC AB DF DE = VAY : ABC DEF (c.g.c) S S à B à à 0 A = H = 90 à à 0 A = D = 90 } M H 6 8 3 4 1) ÁP DỤNG CÁC TRƯỜNG HP ĐỒNG DẠNG CỦA TAM GIÁC VÀO TAM GIÁC VUÔNG: ( SGK / 81) AB DE = AC DF  2 tam giác vuông đồng dạng nhau nếu cặp góc nhọn tương ứng bằng nhau .  2 tam giác vuông đồng dạng nhau nếu cặp cạnh góc vuông tương ứng tỉ lệ. A B C D E F A B C D E F ∆ABC và ∆DEF ∆ABC ∆DEF ∆ABC và ∆DEF ∆ABC ∆DEF SS µ µ 0 A = D = 90 µ µ 0 A = D = 90 µ $ C = F Bài tập áp dụng Tìm các cặp tam giác đồng dạng ở hình bên: A C H B ∆ABC ∆HBA ∆ABC ∆HAC ∆HAC ∆HBA S SS Theo dõi hình sau và cho biết hai tam giác sau có đồng dạng không? • Áp dụng các trường hợp đồng dạng của tam giác thường xét xem hai tam giác sau có đồng dạng không ?( hoạt động nhóm) A B C D E E 3 c m 4 c m 6cm 5cm 8 cm 1 0 c m 2) DẤU HIỆU NHẬN BIẾT HAI TAM GIÁC VUÔNG ĐỒNG DẠNG 2) DẤU HIỆU ĐẶC BIỆT NHẬN BIẾT HAI TAM GIÁC VUÔNG ĐỒNG DẠNG ( SGK / 82 ) A B C D E F ∆ABC và ∆DEF ∆DEF ∆ABC EF DE = BC AB S µ µ 0 D = A = 90 CHỨNG MINH: (SGK) Theo giả thiết: 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 EF DE = BC AB EF DE EF -DE DF = BC AB BC -AB AC ⇒ = = EF DE DF = = BC AB AC ⇒ Vậy ∆DEF ∆ABC (c.c.c) S CHỨNG MINH HAI TAM GIÁC SAU ĐỒNG DẠNG. A B C D E F Trình bày Xét ∆ABC và ∆DEF: AC AB DF DE = VẬY : ∆ABC ∆DEF (ch . cgv) S µ µ 0 A = D = 90 2 5 4 10 . H 6 8 3 4 1) ÁP DỤNG CÁC TRƯỜNG HP ĐỒNG DẠNG CỦA TAM GIÁC VÀO TAM GIÁC VUÔNG: ( SGK / 81) AB DE = AC DF  2 tam giác vuông đồng dạng nhau nếu cặp góc. biết hai tam giác sau có đồng dạng không? • Áp dụng các trường hợp đồng dạng của tam giác thường xét xem hai tam giác sau có đồng dạng không ?( hoạt động

— Xem thêm —

Xem thêm: Chương III - Bài 8: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông, Chương III - Bài 8: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông, Chương III - Bài 8: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông

Lên đầu trang

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan

readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.133685112 s. Memory usage = 17.62 MB