Chương III - Bài 8: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông

17 562 3 Gửi tin nhắn cho Eric Schmidt
Eric Schmidt

Eric Schmidt

Tải lên: 11,608 tài liệu

  • Loading...
1/17 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/06/2013, 01:26

Chào mừng các thầy cô về dự giờ lớp 8A2 Bài 1) • Cho ∆ABCvuông tại A. Lấy M trên cạnh AB . • Vẽ MH ⊥ BC . Chứng minh: ∆ABC và ∆HBM đồng dạng Bài 2) Cho ∆ABC vuông tại A có AB=6cm ,AC=8cm . Cho ∆DEF vuông tại D có DE=3cm,DF=4cm . Hỏi ∆ABC và ∆DEF có đồng dạng không ? A C H B B A C E D F M A C B B A C E D F 1) Xeựt ABC vaứ HBM : chung Vaọy : ABC HBM (g.g) 4 3 8 6 == AC AB 4 3 = DF DE 2) Xeựt ABC vaứ DEF: AC AB DF DE = VAY : ABC DEF (c.g.c) S S à B à à 0 A = H = 90 à à 0 A = D = 90 } M H 6 8 3 4 1) ÁP DỤNG CÁC TRƯỜNG HP ĐỒNG DẠNG CỦA TAM GIÁC VÀO TAM GIÁC VUÔNG: ( SGK / 81) AB DE = AC DF  2 tam giác vuông đồng dạng nhau nếu cặp góc nhọn tương ứng bằng nhau .  2 tam giác vuông đồng dạng nhau nếu cặp cạnh góc vuông tương ứng tỉ lệ. A B C D E F A B C D E F ∆ABC và ∆DEF ∆ABC ∆DEF ∆ABC và ∆DEF ∆ABC ∆DEF SS µ µ 0 A = D = 90 µ µ 0 A = D = 90 µ $ C = F Bài tập áp dụng Tìm các cặp tam giác đồng dạng ở hình bên: A C H B ∆ABC ∆HBA ∆ABC ∆HAC ∆HAC ∆HBA S SS Theo dõi hình sau và cho biết hai tam giác sau có đồng dạng không? • Áp dụng các trường hợp đồng dạng của tam giác thường xét xem hai tam giác sau có đồng dạng không ?( hoạt động nhóm) A B C D E E 3 c m 4 c m 6cm 5cm 8 cm 1 0 c m 2) DẤU HIỆU NHẬN BIẾT HAI TAM GIÁC VUÔNG ĐỒNG DẠNG 2) DẤU HIỆU ĐẶC BIỆT NHẬN BIẾT HAI TAM GIÁC VUÔNG ĐỒNG DẠNG ( SGK / 82 ) A B C D E F ∆ABC và ∆DEF ∆DEF ∆ABC EF DE = BC AB S µ µ 0 D = A = 90 CHỨNG MINH: (SGK) Theo giả thiết: 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 EF DE = BC AB EF DE EF -DE DF = BC AB BC -AB AC ⇒ = = EF DE DF = = BC AB AC ⇒ Vậy ∆DEF ∆ABC (c.c.c) S CHỨNG MINH HAI TAM GIÁC SAU ĐỒNG DẠNG. A B C D E F Trình bày Xét ∆ABC và ∆DEF: AC AB DF DE = VẬY : ∆ABC ∆DEF (ch . cgv) S µ µ 0 A = D = 90 2 5 4 10 [...]... ĐỒNG DẠNG CỦA TAM GIÁC VÀO TAM GIÁC VUÔNG: ( SGK / 81) AB DE=AC DF 2 tam giác vuông đồng dạng nhau nếu cặp góc nhọn tương ứng bằng nhau . 2 tam giác vuông đồng dạng nhau nếu cặp cạnh góc vuông tương ứng tỉ lệ. ABCDEFABCDEF∆ABC và ∆DEF∆ABC ∆DEF∆ABC và DEFABC DEFSSàà0A = D = 90àà0A = D = 90à$C = F 2) DẤU HIỆU ĐẶC BIỆT NHẬN BIẾT HAI TAM GIÁC VUÔNG ĐỒNG DẠNG (... EF -DE DF=BC AB BC -AB AC⇒ = =EF DE DF= =BC AB AC⇒Vaäy ∆DEF ∆ABC (c.c.c)S Theo dõi hình sau và cho biết hai tam giaực sau coự ủong daùng khoõng? ãAp duùng caực trửụứng hợp đồng dạng của tam giác thường xét xem hai tam giác sau có đồng dạng không ?( hoạt động nhoùm) ABCDEE3cm4cm6cm5cm8 cm10cm 3) Tặ SO HAI ẹệễỉNG CAO , Tặ SO DIỆN TÍCH CỦA HAI TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG... mừng các thầy cô về dự giờ lớp 8A2 ACBBA CEDF1) Xét ∆ABC và ∆HBM : chung Vậy : ∆ABC ∆HBM (g.g)4386==ACAB43=DFDE2) Xét ∆ABC và ∆DEF: ACABDFDE=VAY : ABC DEF (c.g.c)SSàBà à0A = H = 90àà0A = D = 90}MH6834 Bài tập áp dụng Tìm các cặp tam giác đồng dạng ở hình bên: ACHB∆ABC ∆HBA ∆ABC ∆HAC ∆HAC ∆HBA SSS 1) ÁP DỤNG CÁC TRƯỜNG HP ĐỒNG DẠNG... ĐỒNG DẠNG .ABCEDFHI∆ABC ∆DEFkEFBCDFACDEAB===AH ⊥ BC ; DI ⊥ EFkDIAH=)12)2 kSSDEFABC=∆∆GTKLÑÒNH LÍ 2, 3 (SGK /83)S 3) Tặ SO HAI ẹệễỉNG CAO , Tặ SO DIỆN TÍCH CỦA HAI TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG . . H 6 8 3 4 1) ÁP DỤNG CÁC TRƯỜNG HP ĐỒNG DẠNG CỦA TAM GIÁC VÀO TAM GIÁC VUÔNG: ( SGK / 81) AB DE = AC DF  2 tam giác vuông đồng dạng nhau nếu cặp góc. biết hai tam giác sau có đồng dạng không? • Áp dụng các trường hợp đồng dạng của tam giác thường xét xem hai tam giác sau có đồng dạng không ?( hoạt động
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương III - Bài 8: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông, Chương III - Bài 8: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông, Chương III - Bài 8: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông

Bình luận về tài liệu chuong-iii-bai-8-cac-truong-hop-dong-dang-cua-tam-giac-vuong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP