Bài 17: Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Hannes Alfvén
Hannes Alfvén(11620 tài liệu)
(9 người theo dõi)
Lượt xem 3917
1
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 27 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/06/2013, 01:26

Mô tả: ☻ ☻ CHÚC CÁC BẠN HỌC TỐT!!! ☺ CHÚC CÁC BẠN HỌC TỐT!!! ☺ Học sinh: Văn Thò Tuyết Linh♀ Học sinh: Văn Thò Tuyết Linh♀ Lớp: 7/4 Tr ng THCS c Trí.Q1ườ Đứ Lớp: 7/4 Tr ng THCS c Trí.Q1ườ Đứ BÀI 17 NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM GIÁO ÁN MÔN GIÁO DỤC CÔNG GIÁO ÁN MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN DÂN Khái quát về Nhà nước Cộng Hòa Xã hội chũ nghĩa Việt Nam Một buổi lễ chào cờ tại quảng trường Ba Đình 1.THÔNG TIN VÀ SỰ KIỆN ☼Trải qua mấy nghìn năm lịch sử, nhân dân Việt Nam lao động cần cù, sáng tạo, chiến đấu anh dũng để dựng nước và giữ nước, đã hun đúc nên truyền thống đoàn kết, nhân nghĩa, kiên cường bất khuất của dân tộc và xây dựng nên nền văn hiến Việt Nam. ☼Từ năm 1930, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, đầy gian khổ hy sinh, làm Cách mạng tháng Tám thành công. Ngày 2 tháng 9 năm 1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời. Tiếp đó, suốt mấy chục năm, nhân dân các dân tộc nước ta đã liên tục chiến đấu, với sự giúp đỡ quý báu của bè bạn trên thế giới, nhất là các nước xã hội chủ nghĩa và các nước láng giềng, lập nên những chiến công oanh liệt, đặc biệt là chiến dịch Điện Biên Phủ và chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đánh thắng hai cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân và đế quốc, giải phóng đất nước, thống nhất Tổ quốc, hoàn thành cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân. Ngày 2 tháng 7 năm 1976 Quốc hội nước Việt Nam thống nhất đã quyết định đổi tên nước là Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; cả nước bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, ra sức xây dựng đất nước, kiên cường bảo vệ Tổ quốc đồng thời làm nghĩa vụ quốc tế. Việt Nam qua từng thời kì Việt Nam qua từng thời kì ☼Qua các thời kỳ kháng chiến kiến quốc, nước ta đã có Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp năm 1959 và Hiến pháp năm 1980. ☼Từ năm 1986 đến nay, công cuộc đổi mới toàn diện đất nước do Đại hội lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam đề xướng đã đạt được những thành tựu bước đầu rất quan trọng. Quốc hội quyết định sửa đổi Hiến pháp năm 1980 để đáp ứng yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ mới. ☼Hiến pháp này quy định chế độ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, cơ cấu, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của các cơ quan Nhà nước, thể chế hoá mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, Nhà nước quản lý. ☼Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ qúa độ lên chủ nghĩa xã hội, nhân dân Việt Nam nguyện đoàn kết một lòng, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường xây dựng đất nước, thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hoà bình, hữu nghị, hợp tác với tất cả các nước, nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp, giành những thắng lợi to lớn hơn nữa trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. (phần được mở rộng) Theo lời nói đầu Hiến Pháp Việt Nam năm 1992 BỘ MÁY NHÀ NƯỚC Quốc Hội Chính Phủ Tòa án nhân dân tối cao HĐND tỉnh (thành phố) UBND tỉnh (thành phố) Viện kiểm sát nhân dân tối cao Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) Viện kiểm sát nhân dân tỉnh (thành phố) HĐND quận, huyện, thị xã UBND quận, huyện, thị xã Tòa án nhân dân quận, huyện, thị xã Viện kiểm sát nhân dân quận, huyện, thị xã HĐND phường, xã, thị trấn UBND phường, xã, thị trấn Hãy chọn những từ dưới đây để điền vào chỗ trống sao cho phù hợp 1. Trung Ương 2. Tỉnh, T.P trực thuộc Trung Ương 3. Quận, Huyện, Thị xã 4. Phường, Xã, Thị trấn BỘ MÁY NHÀ NƯỚC Trung ương Quốc Hội Chính Phủ Tòa án nhân dân tối cao HĐND tỉnh (thành phố) UBND tỉnh (thành phố) Viện kiểm sát nhân dân tối cao Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) Viện kiểm sát nhân dân tỉnh (thành phố) HĐND quận, huyện, thị xã UBND quận, huyện, thị xã Tòa án nhân dân quận, huyện, thị xã Viện kiểm sát nhân dân quận, huyện, thị xã HĐND phường, xã, thị trấn UBND phường, xã, thị trấn Hãy chọn những từ dưới đây để điền vào chỗ trống sao cho phù hợp 1. Trung Ương 2. Tỉnh, T.P trực thuộc Trung Ương 3. Quận, Huyện, Thị xã 4. Phường, Xã, Thị trấn BỘ MÁY NHÀ NƯỚC Trung ương Tỉnh,TP, thuộc Trung ương Quốc Hội Chính Phủ Tòa án nhân dân tối cao HĐND tỉnh (thành phố) UBND tỉnh (thành phố) Viện kiểm sát nhân dân tối cao Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) Viện kiểm sát nhân dân tỉnh (thành phố) HĐND quận, huyện, thị xã UBND quận, huyện, thị xã Tòa án nhân dân quận, huyện, thị xã Viện kiểm sát nhân dân quận, huyện, thị xã HĐND phường, xã, thị trấn UBND phường, xã, thị trấn Hãy chọn những từ dưới đây để điền vào chỗ trống sao cho phù hợp 1. Trung Ương 2. Tỉnh, T.P trực thuộc Trung Ương 3. Quận, Huyện, Thị xã 4. Phường, Xã, Thị trấn . CHXHCN Việt Nam 2. Cơ cấu tổ chức bộ máy Nhà nước CHXHCN Việt Nam 3. Chức năng, nhiệm vụ của cơ quan Nhà nước Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đứ BÀI 17 NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM GIÁO ÁN MÔN GIÁO DỤC CÔNG GIÁO ÁN MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN DÂN Khái quát về Nhà nước Cộng Hòa Xã hội

— Xem thêm —

Xem thêm: Bài 17: Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Bài 17: Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Bài 17: Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Lam Yên
Lam Yên Vào lúc 10:06 pm 12/04/2015

test code @@

Trả lời

Nguyễn Xuân Lộc
Nguyễn Xuân Lộc Vào lúc 10:05 pm 12/04/2015

dang lam gi

Trả lời

Nguyễn Xuân Lộc
Nguyễn Xuân Lộc Vào lúc 10:04 pm 12/04/2015

dghdyt

Trả lời

Lam Yên
Lam Yên Vào lúc 12:02 pm 31/03/2015

test

Trả lời

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bai-17-nha-nuoc-cong-hoa-xa-hoi-chu-nghia-viet-nam

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.276535987854 s. Memory usage = 18.48 MB