Rung chuông vàng lớp 4

56 7,371 20 Gửi tin nhắn cho Felix Bloch
Felix Bloch

Felix Bloch

Tải lên: 11,535 tài liệu

  • Loading...
1/56 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/06/2013, 01:26

Trường Tiểu học Hiệp Hòa Nhiệt liệt chào mừng Các quý vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo Các bậc phụ huynh và các em học sinh về dự giao lưu chọn học sinh giỏi lớp 4 Năm học 2007 - 2008 Chỉ đạo nội dung: Bà Mạc Thị Hồng Diệp - Phó Hiệu trưởng nhà trường. Biên tập chương trình: Bà Nguyễn Thị Nga - Tổ trưởng tổ 4 - 5. Đơn vị thực hiện : Tổ 4 - 5 Trường Tiểu học Hiệp Hòa. Giao l­u ®ång ®éi Giao l­u c¸ nh©n PhÇn thi 1 2 3 4 11 10 9 8 7 13 14 15 16 17 18 5 12 19 20 25 2423 22 6 21 C©u1: Ghi l¹i c«ng thøc tÝnh diÖn tÝch h×nh b×nh hµnh cã ®¸y lµ a vµ chiÒu cao lµ h. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111213 14 15 1617 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 C©u 2: §iÒn ch÷ cßn thiÕu vµo chç chÊm. Tiªn häc , hËu häc … … 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111213 14 15 1617 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 C©u 3: TiÕng “yªu gåm ” nh÷ng bé phËn cÊu t¹o nµo? a. ChØ cã vÇn. b. ChØ cã vÇn vµ thanh. c. ChØ cã ©m ®Çu vµ vÇn. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111213 14 15 1617 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 C©u 4: C©u ®è: Chim g× liÖng tùa con thoi B¸o mïa xu©n ®Ñp gi÷a trêi say s­a. Lµ con g×? a. Chim Ðn b. Chim s©u c. Chim xanh 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111213 14 15 1617 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 C©u 5: Mét bµi v¨n miªu t¶ c©y cèi gåm cã mÊy phÇn? a. 2 phÇn b. 3 phÇn c. 4 phÇn 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111213 14 15 1617 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Câu 6: Ngày 26 tháng 3 gọi là ngày gì? a. Ngày thành lập Quân đội. b. Ngày thành lập Đảng . c. Ngày thành lập Đoàn. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111213 14 15 1617 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 C©u 7: Trong nh÷ng n¨m sau, n¨m nµo lµ n¨m nhuËn? a. N¨m 1998 b. N¨m 2002 c. N¨m 2006 d. N¨m 2008 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111213 14 15 1617 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [...]... thuộc tỉnh nào?a. Hải Dương.b. Quảng Ninh.d. Hải Phòng.0123 4 5678910111213 14 151617181920212223 24 252627282930 Đáp án: a. Đường thẳng. Câu 10: DÃy số nào dưới đây là dÃy số tự nhiên?a. 0, 1, 2, 3, 4, 5, b. 1, 2, 3, 4, 5, …c. 0, 2, 4, 6, 8, …0123 4 5678910111213 14 151617181920212223 24 252627282930 Đáp án: a. Ngày 19 tháng 5 năm 1890. Câu... cháu b- conc- hiền d- thảo0123 4 5678910111213 14 151617181920212223 24 252627282930 123 4 111098713 14 15161718512192025 242 322621 Câu 9: Nhà nước đầu tiên trong lịch sử nước ta có tên là gì?a. Đại Việtb. Đại Cồ Việtc. Văn Lang0123 4 5678910111213 14 151617181920212223 24 252627282930 Câu 23: Nhà Nguyễn được thành lập v... thành lập v o năm n o?a. Năm 1858 b. Năm 1792c. Năm 1802 d. Năm 1789 0123 4 5678910111213 14 151617181920212223 24 252627282930 Câu 3: Tiếng yêu gồm những bộ phận cấu tạo nào?a. Chỉ có vần.b. Chỉ có vần và thanh.c. Chỉ có âm đầu và vần.0123 4 5678910111213 14 151617181920212223 24 252627282930 Đáp án: S = a x h Đáp án: b. 7 tháng. Câu 19:... Nhỏ nhắn.b. Nho nhỏ.c. Nhỏ nhoi.0123 4 5678910111213 14 151617181920212223 24 252627282930 Đáp án: b. Quảng Ninh. Đáp án: d. Năm 2008 Đáp án: a. Phạm Tiến Duật. Câu 11: Ai là người có công dẹp loạn 12 sứ quân?a. Ngô Quyền.b. Đinh Bộ Lĩnh.c. Trần Quốc TuÊn.0123 4 5678910111213 14 151617181920212223 24 252627282930 Câu 17: Trong một năm... 7 thángc. 8 tháng0123 4 5678910111213 14 151617181920212223 24 252627282930 Đáp án: c. Ngày thành lập Đoàn. Giao lưu đồng độiGiao lưu cá nhânPhần thi Câu 16: Tác giả của bài thơ "Bài thơ về tiểu đội xe không kính" là:a. Phạm Tiến Duật.b. Tố Hữu.c. Xuân Diệu.0123 4 5678910111213 14 151617181920212223 24 252627282930 Đáp... Câu 4: Câu đố: Chim gì liệng tựa con thoi Báo mùa xuân đẹp giữa trời say sưa.Là con gì?a. Chim énb. Chim sâuc. Chim xanh0123 4 5678910111213 14 151617181920212223 24 252627282930 Đáp án:b. Chỉ có vần và thanh. Câu 24: Sắp xếp các từ dưới đây theo thứ tự thích hợp để tạo thành một câu thành ngữ hoàn chỉnh:a- cháu b- conc- hiền d- thảo0123 4 5678910111213 14 151617181920212223 24 252627282930... Đoàn.0123 4 5678910111213 14 151617181920212223 24 252627282930 Trường Tiểu học Hiệp HòaNhiệt liệt chào mừng Các quý vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáoCác bậc phụ huynh và các em học sinh về dựgiao lưu chọn học sinh giỏi lớp 4 Năm học 2007 - 2008 Chỉ đạo nội dung: Bà Mạc Thị Hồng Diệp - Phó Hiệu trưởng nhà trường. Biên tập chương trình: Bà Nguyễn Thị Nga - Tổ trưởng tổ 4 -... chọn học sinh giỏi lớp 4 Năm học 2007 - 2008 Chỉ đạo nội dung: Bà Mạc Thị Hồng Diệp - Phó Hiệu trưởng nhà trường. Biên tập chương trình: Bà Nguyễn Thị Nga - Tổ trưởng tổ 4 - 5. Đơn vị thực hiện : Tổ 4 - 5 Trường Tiểu học Hiệp Hòa. . 3 4 5 6 7 8 9 10 111213 14 15 1617 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 C©u 13: TÝnh nhanh tæng sau: 3 1 4 1 5 3 4 3 2 9 6 5 5 2 4 +++++ 0 1 2 3 4 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5, … b. 1, 2, 3, 4, 5, … c. 0, 2, 4, 6, 8, … 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111213 14 15 1617 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 C©u 11: Ai
- Xem thêm -

Xem thêm: Rung chuông vàng lớp 4, Rung chuông vàng lớp 4, Rung chuông vàng lớp 4

Bình luận về tài liệu rung-chuong-vang-lop-4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP