Rung chuông vàng lớp 4

Felix Bloch
Felix Bloch(11536 tài liệu)
(18 người theo dõi)
Lượt xem 7301
20
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 56 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/06/2013, 01:26

Mô tả: Trường Tiểu học Hiệp Hòa Nhiệt liệt chào mừng Các quý vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo Các bậc phụ huynh và các em học sinh về dự giao lưu chọn học sinh giỏi lớp 4 Năm học 2007 - 2008 Chỉ đạo nội dung: Bà Mạc Thị Hồng Diệp - Phó Hiệu trưởng nhà trường. Biên tập chương trình: Bà Nguyễn Thị Nga - Tổ trưởng tổ 4 - 5. Đơn vị thực hiện : Tổ 4 - 5 Trường Tiểu học Hiệp Hòa. Giao l­u ®ång ®éi Giao l­u c¸ nh©n PhÇn thi 1 2 3 4 11 10 9 8 7 13 14 15 16 17 18 5 12 19 20 25 2423 22 6 21 C©u1: Ghi l¹i c«ng thøc tÝnh diÖn tÝch h×nh b×nh hµnh cã ®¸y lµ a vµ chiÒu cao lµ h. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111213 14 15 1617 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 C©u 2: §iÒn ch÷ cßn thiÕu vµo chç chÊm. Tiªn häc , hËu häc … … 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111213 14 15 1617 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 C©u 3: TiÕng “yªu gåm ” nh÷ng bé phËn cÊu t¹o nµo? a. ChØ cã vÇn. b. ChØ cã vÇn vµ thanh. c. ChØ cã ©m ®Çu vµ vÇn. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111213 14 15 1617 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 C©u 4: C©u ®è: Chim g× liÖng tùa con thoi B¸o mïa xu©n ®Ñp gi÷a trêi say s­a. Lµ con g×? a. Chim Ðn b. Chim s©u c. Chim xanh 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111213 14 15 1617 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 C©u 5: Mét bµi v¨n miªu t¶ c©y cèi gåm cã mÊy phÇn? a. 2 phÇn b. 3 phÇn c. 4 phÇn 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111213 14 15 1617 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Câu 6: Ngày 26 tháng 3 gọi là ngày gì? a. Ngày thành lập Quân đội. b. Ngày thành lập Đảng . c. Ngày thành lập Đoàn. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111213 14 15 1617 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 C©u 7: Trong nh÷ng n¨m sau, n¨m nµo lµ n¨m nhuËn? a. N¨m 1998 b. N¨m 2002 c. N¨m 2006 d. N¨m 2008 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111213 14 15 1617 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 . 3 4 5 6 7 8 9 10 111213 14 15 1617 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 C©u 13: TÝnh nhanh tæng sau: 3 1 4 1 5 3 4 3 2 9 6 5 5 2 4 +++++ 0 1 2 3 4 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5, … b. 1, 2, 3, 4, 5, … c. 0, 2, 4, 6, 8, … 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111213 14 15 1617 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 C©u 11: Ai

— Xem thêm —

Xem thêm: Rung chuông vàng lớp 4, Rung chuông vàng lớp 4, Rung chuông vàng lớp 4

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Vua Bang Gia
Vua Bang Gia Vào lúc 07:49 pm 28/03/2014

wa kho phai thi rung chuong vang moi dau chu

Trả lời

Đặng Phúc Đạt
Đặng Phúc Đạt Vào lúc 12:07 pm 11/03/2014

hoi it

Trả lời

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu rung-chuong-vang-lop-4

Đăng ký

Generate time = 0.113826990128 s. Memory usage = 18.42 MB