Bài 15: Quyền và nghĩa vụ học tập

29 646 1 Gửi tin nhắn cho Max Born
Max Born

Max Born

Tải lên: 11,373 tài liệu

  • Loading...
1/29 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/06/2013, 01:25

I- Tìm hiểu truyện đọc I- Tìm hiểu truyện đọc II- Nội dung bài học: II- Nội dung bài học: 1. Ý nghĩa của việc học tập 1. Ý nghĩa của việc học tập 2. Nội dung của quyền và nghĩa vụ học 2. Nội dung của quyền và nghĩa vụ học tập tập 1) 1) Nhóm 1, 2 và 3 Nhóm 1, 2 và 3 : : Nhà Nam nghèo, có 3 Nhà Nam nghèo, có 3 anh em. Đang học lớp anh em. Đang học lớp 6 thì mẹ mất, còn ba 6 thì mẹ mất, còn ba thường xuyên đau ốm. thường xuyên đau ốm. Nam có thể phải nghỉ Nam có thể phải nghỉ học, lao động giúp ba học, lao động giúp ba và nuôi hai em. và nuôi hai em. Hỏi Hỏi : Nếu em là Nam : Nếu em là Nam trong hoàn cảnh đó em trong hoàn cảnh đó em sẽ giải quyết khó khăn sẽ giải quyết khó khăn như thế nào? như thế nào? 2) 2) Nhóm 4, 5 và 6 Nhóm 4, 5 và 6 : : Bé Na 9 tuổi, bị câm điếc Bé Na 9 tuổi, bị câm điếc bẩm sinh. Hàng ngày, nhìn bẩm sinh. Hàng ngày, nhìn các bạn tung tăng đến lớp, các bạn tung tăng đến lớp, Na thích lắm, xin ba mẹ Na thích lắm, xin ba mẹ cho mình đi học. Ba mẹ Na cho mình đi học. Ba mẹ Na phân vân không biết phải phân vân không biết phải làm thế nào… làm thế nào… Hỏi Hỏi : Theo em, bạn Na có : Theo em, bạn Na có quyền được đi học không? quyền được đi học không? Nếu có, Na có thể học ở Nếu có, Na có thể học ở đâu? đâu? HỌC SINH KHIẾM THÍNH, KHIẾM THỊ HÁT QUỐC CA   3. 3. Trách nhiệm của Nhà nước Trách nhiệm của Nhà nước : : Thực hiện công bằng xã hội trong giáo Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục, tạo điều kiện để ai cũng được học dục, tạo điều kiện để ai cũng được học hành. hành. Trường Phổ thông Dân tộc Nội Trú Lục Ngạn- Bắc Giang 1 2 3 4   4. 4. Trách nhiệm của Nhà nước Trách nhiệm của Nhà nước : : Thực hiện công bằng xã hội trong Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục, tạo điều kiện để ai cũng được giáo dục, tạo điều kiện để ai cũng được học hành. học hành. + Mở mang rộng khắp hệ thống + Mở mang rộng khắp hệ thống trường lớp trường lớp . bài học: II- Nội dung bài học: 1. Ý nghĩa của việc học tập 1. Ý nghĩa của việc học tập 2. Nội dung của quyền và nghĩa vụ học 2. Nội dung của quyền và nghĩa. quyền và * Chúng ta phải thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ học tập của mình. nghĩa vụ học tập của mình. Tình huống Tình huống : : “Chủ nhật, Mai đang học
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 15: Quyền và nghĩa vụ học tập, Bài 15: Quyền và nghĩa vụ học tập

Bình luận về tài liệu bai-15-quyen-va-nghia-vu-hoc-tap

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP