Bài 31: Cách mạng tư sản Pháp

29 1,854 6
André-Marie Ampère

André-Marie Ampère

Tải lên: 11,656 tài liệu

  • Loading...
1/29 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/06/2013, 01:27

HÂN HOAN HÂN HOAN CHÀO ĐÓN CHÀO ĐÓN QUÝ THẦY, QUÝ THẦY, CÔ GIÁO CÔ GIÁO KIỂM TRA BÀI CŨ 1. Trận đánh quyết đònh nào buộc quân đội Anh phải đầu hàng: A. Trận đánh ở Boxton. B. Trận đánh ở Xaratoga. C. Trận đánh ở Iooctao. D. Tr n ánh Oasinhton.ậ đ ở C. Trận đánh ở Iooctao C. Trận đánh ở Iooctao . . KIỂM TRA BÀI CŨ 2. Ngày 4 – 7 – 1776 ghi vào lòch sử nước Mó là ngày: A. Các thuộc đòa lần lượt tuyên bố tách khỏi Anh. B. Đại hội lục đòa lần 2 thành công. C. Quốc khánh nước Mó. D. Tất cả các sự kiện trên. C. Quốc khánh nước Mó. C. Quốc khánh nước Mó. CAÙCH MAÏNG CAÙCH MAÏNG TÖ SAÛN PHAÙP TÖ SAÛN PHAÙP I. NƯỚC PHÁP TRƯỚC CÁCH MẠNG. II. TIẾN TRÌNH CỦA CÁCH MẠNG. III. Ý NGHĨA CỦA CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỈ XVIII. BÀI 31 BÀI 31: CÁCH MẠNG TƯ SẢN CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CU I TH K XVIIIỐ Ế Ỉ PHÁP CU I TH K XVIIIỐ Ế Ỉ TIẾT 38 TIẾT 38 - I - NƯỚC PHÁP TRƯỚC - I - NƯỚC PHÁP TRƯỚC CÁCH MẠNG CÁCH MẠNG 1/ 1/ Tình hình kinh tế – xã hội Tình hình kinh tế – xã hội : : A. Kinh tế : A. Kinh tế : * Cuối thế kỉ XVIII: Nước phong kiến * Cuối thế kỉ XVIII: Nước phong kiến + Nông nghiệp: lạc hậu, kỹ thuật canh + Nông nghiệp: lạc hậu, kỹ thuật canh tác thô sơ => năng suất thấp kém. tác thô sơ => năng suất thấp kém. + Công thương nghiệp: khá phát triển. + Công thương nghiệp: khá phát triển. + Ngoại thương: phát triển. + Ngoại thương: phát triển. • TÌNH CẢNH NÔNG DÂN PHÁP TRƯỚC TÌNH CẢNH NÔNG DÂN PHÁP TRƯỚC CÁCH MẠNG CÁCH MẠNG Nông dân Nông dân Q tộc Phong Kiến Q tộc Phong Kiến Tăng lữ lớp trên Tăng lữ lớp trên B. Xã hội: B. Xã hội: * Cuối thế kỉ XVIII: * Cuối thế kỉ XVIII: Chế độ quân chủ Chế độ quân chủ chuyên chế(đứng đầu chuyên chế(đứng đầu vua Lui XVI) vua Lui XVI) LOUIS ( XVI ) LOUIS ( XVI ) [...]... cấpcấpThứ baThứ ba Tư sản Tư sản Bình dân thành thịBình dân thành thịNông dânNông dânĐại tư sản Đại tư sản Tư sản công thương Tư sản công thương Tư sản vừa, nhỏ Tư sản vừa, nhỏ 2/ Cuộc đấu tranh trên lónh vực tư tưởng: - Thế kỉ VXIII: Trào lưu triết học ánh sáng.- Tiêu biểu: Mongtexkio, Vonte, Ruxo DẶN DÒ 1. Lập bảng niên biểu về diễn biến cách mạng tư sản Pháp theo các mốc... CÁCH MẠNG CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁPTƯ SẢN PHAÙP PHÁ NGỤC BASTILLEPHÁ NGỤC BASTILLE CAÛM ÔN QUÝ CẢM ƠN QUÝ THẦY, CÔ GIÁO. THẦY, CÔ GIÁO. TRÂN TRỌNG TRÂN TRỌNG KÍNH CHÀO.KÍNH CHÀO. I. NƯỚC PHÁP TRƯỚC CÁCH MẠNG.II. TIẾN TRÌNH CỦA CÁCH MẠNG.III. Ý NGHĨA CỦA CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUOI THE Kặ XVIII.BAỉI 31BAỉI 31: CACH MAẽNG Tệ SAN CÁCH MẠNG... DẶN DÒ 2. Qua nội dung bài học, rút ra tính chất của cách mạng tư sản Pháp? CỦNG CỐ BÀI2. Tình hình chính trị nước Pháp trước cách mạng là:A. Quân chủ lập hiến.B. Quân chủ chuyên chế.C. Phong kiến phân quyền.D. Tất cả đều đúng.B. Quân chủ chuyên chế.B. Quân chủ chuyên chế. CỦNG CỐ BÀI4. Cách mạng tư sản Pháp bùng nổ vào thời gian nào?A. 14 – 7 – 1889.B.... – 1789: Quần chúng nhân dân tấn công và chúng nhân dân tấn công và chiếm ngục Baxti.chiếm ngục Baxti. => Mở đầu cách mạng tư sản => Mở đầu cách mạng tư sản bùng nổ.bùng nổ. TÌNH CẢNH NÔNG DÂN PHÁP TRƯỚC TÌNH CẢNH NÔNG DÂN PHÁP TRƯỚC CÁCH MẠNGCÁCH MẠNGNông dânNông dânQ tộc Phong KiếnQ tộc Phong KiếnTăng lữ lớp trênTăng lữ lớp trên BÊN TRONG NGỤC BASTILEBÊN... 1200 ĐẠI BIỂU = 300 (ĐẲNG CẤP 1) + 300 (ĐẲNG CẤP 2) + 600 (ĐẲNG CẤP 3) HOÀNG HẬU ANTOINETTEHOÀNG HẬU ANTOINETTE II. II. TIEÁN TRÌNH CỦA CÁCH TIẾN TRÌNH CỦA CÁCH MẠNGMẠNG:: 1/ 1/ Cách mạng bùng nổ. Nền quân Cách mạng bùng nổ. Nền quân chủ lập hiếnchủ lập hiến:: - Ngày 5 - 5 - 1789: Hội nghị 3 - Ngày 5 - 5 - 1789: Hội nghị 3 đẳng cấp.đẳng caáp. B.... TRỌNG KÍNH CHÀO.KÍNH CHÀO. I. NƯỚC PHÁP TRƯỚC CÁCH MẠNG.II. TIẾN TRÌNH CỦA CÁCH MẠNG.III. Ý NGHĨA CỦA CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUOI THE Kặ XVIII.BAỉI 31BAỉI 31: CACH MAẽNG Tệ SAN CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CU I TH K XVIIIỐ Ế ỈPHAÙP CU I TH K XVIIIỐ Ế Ỉ * Gom: 3 ủaỳng caỏp ãKhoõng coự ủaởc quyen phải đóng mọi thứ thuếKhông có đặc quyền phải đóng moùi thửự thueỏã=> ẹaỳng caỏp 3 maõu thuaón... chuyên chế. CỦNG CỐ BÀI4. Cách mạng tư sản Pháp bùng nổ vào thời gian nào?A. 14 – 7 – 1889.B. 14 – 7 – 1789.C. 14 – 7 – 1879.D. 14 – 7 – 1779.B. 14 - 7 - 1789.B. 14 - 7 - 1789. KIỂM TRA BÀI CŨ2. Ngày 4 – 7 – 1776 ghi vào lịch sử nước Mó là ngày:A. Các thuộc địa lần lượt tuyên bố tách khỏi Anh.B. Đại hội lục địa lần 2 thành công.C. Quốc khánh nước Mó.D. Tất cả các sự kiện trên.C. . NƯỚC PHÁP TRƯỚC CÁCH MẠNG. II. TIẾN TRÌNH CỦA CÁCH MẠNG. III. Ý NGHĨA CỦA CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỈ XVIII. BÀI 31 BÀI 31: CÁCH MẠNG TƯ SẢN CÁCH MẠNG. ba Tư sản Tư sản Bình dân thành thò Bình dân thành thò Nông dân Nông dân Đại tư sản Đại tư sản Tư sản công thương Tư sản công thương Tư sản vừa, nhỏ Tư sản
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 31: Cách mạng tư sản Pháp, Bài 31: Cách mạng tư sản Pháp, Bài 31: Cách mạng tư sản Pháp

Bình luận về tài liệu bai-31-cach-mang-tu-san-phap

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP