Đề kiểm tra 45 phút chương đại cương hóa hữu cơ và hidrocacbon no

13 2,690 9
Bill Gates

Bill Gates

Tải lên: 11,509 tài liệu

  • Loading...
1/13 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/06/2013, 01:27

Sở GD- ĐT Lâm Đồng Trường THPT Đạ Huoai ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT SỐ 4 Nhóm Hóa MÔN HOÁ 11 – BAN KHTN Họ và tên: ……………………………………………………………… Lớp : 11A 1 II. PHẦN TRẮC NGHIỆM: ĐỀ 1 Hãy khoanh tròn trước đáp án đúng nhất: Điểm C©u 1 : Đồng phân X có ctpt C 5 H 12 . X tác dụng với Cl 2 (có ánh sáng) tạo ra 4 dx monoClo. Tên gọi của X là: A. isopentan B. Pentan C. neopentan D. n-pentan C©u 2 : Cho các phản ứng sau: 1/ C 2 H 4 + Br 2  C 2 H 4 Br 2 2/ xiclopropan + H 2  C 3 H 8 3/ C 2 H 5 OH + HCl  C 2 H 5 Cl + H 2 O 4/ C 2 H 2 + HCl  CH 2 =CH-Cl 5/ xiclohexan + Cl 2  Cloxiclohexan + HCl Các phản ứng thuộc loại phản ứng cộng gồm: A. 1,2,3,4 B. 1,2,3,5 C. 1,2,4 D. 1,2,4,5 C©u 3 : Đốt cháy một hidro cacbon X ta thu được OsomolH somolCO 2 2 = 2 . Vậy X có thể là : A. C 4 H 4 B. C n H n (n: chẵn) C. C 2 H 2 D. C 3 H 4 C©u 4 : Chất có công thức cấu tạo sau có tên là: CH CH 2 C CH 3 CH 3 CH 3 CH 3 CH 3 A. 2,2,4 – trimetylpentan B. 2,4 – trimetylpentan C. 2,2 – đimetyl – 4 – metylpentan D. 2 – metyl – 4,4 – đimetylpentan C©u 5 : Tên gọi nào sau đây thuộc loại tên gốc- chức? A. Clometan B. Vinylclorua C. 1,2-dicloetan D. Axit axetic C©u 6 : Hỗn hợp X gồm: C 3 H 8 , C 4 H 10 có tỉ khối đối với H 2 bằng 25,5. Thành phần % thể tích mỗi khí lần lượt là: A. 20% ; 80% B. 46% ; 54% C. 75%; 25% D. 50% ; 50% C©u 7 : Các mệnh đề sau, mệnh đề nào không chính xác: A. Phản ứng đặc trưng cho xicloankan là phản ứng cộng. B. Phản ứng đặc trưng cho ankan là phản ứng thế. C. Phân tử metan có cấu trúc tứ diện. D. Các ankan đều ít tan trong nước. C©u 8 : Đốt cháy ankan X có mol X : mol O 2 = 2 : 13. Khi Cracking X sẽ thu được tối đa mấy anken? A. 2 B. 4 C. 3 D. 1 C©u 9 : Trong A có % N = 46,67% ; %C = 20% ; %H = 6,67% và M A = 60 thì A có CTPT là: A. C 2 H 4 ON 2 B. C 2 H 8 N 2 C. CH 4 ON 2 D. CH 2 NO 2 C©u 10 : Cấu tạo hoá học và sự phân bố trong không gian của các nguyên tử trong phân tử được biểu diễn bằng: 1 A. Công thức phối cảnh , công thức nguyên B. Công thức lợp thể , công thức phân tử C. Công thức phối cảnh, công thức lợp thể D. Công thức phối cảnh, công thức phân tử đơn giản nhất C©u 11 : Benzen là chất lỏng không tan trong nước, có khối lượng riêng là 0,8g/cm 3 nên nổi lên trên . Dùng phương pháp đơn giản nhất tách Benzen ra khỏi nước là: A. Phương pháp lọc B. Dùng phễu chiết C. Phương pháp chưng cất D. Phương pháp kết tinh C©u 12 : Đốt cháy 1,68 lít hỗn hợp CH4, C2H4 (đkc) có M =20 ; thu x gam CO 2 . Vậy x bằng: A. 4,4 B. 4,8 C. 3,6 D. 6,6 C©u 13 : Cho sơ đồ phản ứng sau: A B C  D  E  A Các chất A, B, C, D, E có thể lần lượt là: A. CH 4 , CH 3 Cl, C 2 H 6 , C 2 H 4 , CH 3 COOH B. CH 4 , C 2 H 2 , C 2 H 6 , C 2 H 4 , CH 3 COONa C. CH 4 , CH 3 Cl , CH 3 OH, (CH 3 ) 2 O, CH 3 COONa D. CH 4 , C 2 H 2 , C 2 H 6 , C 2 H 5 Cl, C 4 H 10 C©u 14 : Số liên kết δ trong phân tử CH 2 =CCl-CH=O là: A. 5 B. 6 C. 7 D. 4 C©u 15 : Chất X có CTCT thu gọn nhất là: Công thức phân tử của X là: A. C 5 H 8 B. C 5 H 12 C. C 5 H 10 D. C 4 H 10 C©u 16 : Đốt cháy hoàn toàn 3gam hợp chất hữu cơ A thu được 2,24 lit CO 2 (đkc); 1,62gam nước; 1,06gam Na 2 CO 3 . Khối lượng Oxi có trong 3gam hợp chất hữu cơ A là: A. 0,16g B. 0,0g C. 1,04g D. 0,64g C©u 17 : Sự phân cắt dò li tạo thành: A. Gốc tự do B. Anion và cation C. Cacbocation D. Gốc cacbo tự do C©u 18 : Một ankan có % C= 81,82%. CTPT của A là: A. C 2 H 6 B. C 3 H 8 C. C 5 H 12 D. C 4 H 10 C©u 19 : Hydrocacbon có %H = 14,29 và không có đồng phân sẽ có CTPT là: A. C 3 H 6 B. C 4 H 10 C. C 2 H 6 D. C 2 H 4 C©u 20 : Số đồng phân ứng với công thức phân tử C 4 H 8 ( không kể đồng phân hình học) là: A. 5 B. 7 C. 6 D. 4 2 M«n Kiem tra 45 phut- HOA 11 Ban KHTN (§Ò sè 1) 01 Ghi chú 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 16C 17 17B 18 19 20 20A 3 Trường THPT Đạ Huoai ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT SỐ 4 Nhóm Hóa MÔN HOÁ 11 – BAN KHTN Họ và tên: ……………………………………………………………… Lớp : 11A 1 II. PHẦN TRẮC NGHIỆM: ĐỀ 2 Hãy khoanh tròn trước đáp án đúng nhất: Điểm C©u 1 : Các mệnh đề sau, mệnh đề nào không chính xác: A. Các ankan đều ít tan trong nước. B. Phản ứng đặc trưng cho xicloankan là phản ứng cộng. C. Phân tử metan có cấu trúc tứ diện. D. Phản ứng đặc trưng cho ankan là phản ứng thế. C©u 2 : Sự phân cắt dò li tạo thành: A. Gốc cacbo tự do B. Anion và cation C. Gốc tự do D. Cacbocation C©u 3 : Số đồng phân ứng với công thức phân tử C 4 H 8 ( không kể đồng phân hình học) là: A. 7 B. 5 C. 6 D. 4 C©u 4 : Đồng phân X có ctpt C 5 H 12 . X tác dụng với Cl 2 (có ánh sáng) tạo ra 4 dx monobrom. Tên gọi của X là: A. isopentan B. n-pentan C. neopentan D. Pentan C©u 5 : Cho sơ đồ phản ứng sau: A B C  D  E  A Các chất A, B, C, D, E có thể lần lượt là: A. CH 4 , C 2 H 2 , C 2 H 6 , C 2 H 4 , CH 3 COONa B. CH 4 , CH 3 Cl , CH 3 OH, (CH 3 ) 2 O, CH 3 COONa C. CH 4 , C 2 H 2 , C 2 H 6 , C 2 H 5 Cl, C 4 H 10 D. CH 4 , CH 3 Cl, C 2 H 6 , C 2 H 4 , CH 3 COOH C©u 6 : Một ankan có % C= 81,82%. CTPT của A là: A. C 2 H 6 B. C 4 H 10 C. C 5 H 12 D. C 3 H 8 C©u 7 : Hỗn hợp X gồm: C 3 H 8 , C 4 H 10 có tỉ khối đối với H 2 bằng 25,5. Thành phần % thể tích mỗi khí lần lượt là: A. 20% ; 80% B. 50% ; 50% C. 46% ; 54% D. 75%; 25% C©u 8 : Trong A có % N = 46,67% ; %C = 20% ; %H = 6,67% và M A = 60 thì A có CTPT là: A. C 2 H 4 ON 2 B. CH 2 NO 2 C. CH 4 ON 2 D. C 2 H 8 N 2 C©u 9 : Đốt cháy hoàn toàn 3gam hợp chất hữu cơ A thu được 2,24 lit CO 2 (đkc); 1,62gam nước; 1,06gam Na 2 CO 3 . Khối lượng Oxi có trong 3gam hợp chất hữu cơ A là: A. 1,04g B. 0,16g C. 0,64g D. 0,0g C©u 10 : Tên gọi nào sau đây thuộc loại tên gốc- chức? A. Vinylclorua B. 1,2-dicloetan C. Clometan D. Axit axetic C©u 11 : Chất có công thức cấu tạo sau có tên là: CH CH 2 C CH 3 CH 3 CH 3 CH 3 CH 3 A. 2,2,4 – trimetylpentan B. 2,2 – đimetyl – 4 – metylpentan C. 2,4 – trimetylpentan D. 2 – metyl – 4,4 – đimetylpentan 4 C©u 12 : Đốt cháy một hidro cacbon X ta thu được OsomolH somolCO 2 2 = 2 . Vậy X có thể là : A. C n H n (n: chẵn) B. C 3 H 4 C. C 2 H 2 D. C 4 H 4 C©u 13 : Benzen là chất lỏng không tan trong nước, có khối lượng riêng là 0,8g/cm 3 nên nổi lên trên . Dùng phương pháp đơn giản nhất tách Benzen ra khỏi nước là: A. Phương pháp lọc B. Phương pháp kết tinh C. Dùng phễu chiết D. Phương pháp chưng cất C©u 14 : Cho các phản ứng sau: 1/ C 2 H 4 + Br 2  C 2 H 4 Br 2 2/ xiclopropan + H 2  C 3 H 8 3/ C 2 H 5 OH + HCl  C 2 H 5 Cl + H 2 O 4/ C 2 H 2 + HCl  CH 2 =CH-Cl 5/ xiclohexan + Cl 2  Cloxiclohexan + HCl Các phản ứng thuộc loại phản ứng cộng gồm: A. 1,2,4 B. 1,2,3,4 C. 1,2,4,5 D. 1,2,3,5 C©u 15 : Đốt cháy ankan X có mol X : mol O 2 = 2 : 13. Khi Cracking X sẽ thu được tối đa mấy anken? A. 1 B. 2 C. 4 D. 3 C©u 16 : Hydrocacbon có %H = 14,29 và không có đồng phân sẽ có CTPT là: A. C 4 H 10 B. C 2 H 6 C. C 3 H 6 D. C 2 H 4 C©u 17 : Chất X có CTCT thu gọn nhất là: Công thức phân tử của X là: A. C 5 H 8 B. C 5 H 12 C. C 5 H 10 D. C 4 H 10 C©u 18 : Số liên kết δ trong phân tử CH 2 =CCl-CH=O là: A. 5 B. 6 C. 7 D. 4 C©u 19 : Cấu tạo hoá học và sự phân bố trong không gian của các nguyên tử trong phân tử được biểu diễn bằng: A. Công thức phối cảnh , công thức nguyên B. Công thức phối cảnh, công thức lợp thể C. Công thức lợp thể , công thức phân tử D. Công thức phối cảnh, công thức phân tử đơn giản nhất C©u 20 : Đốt cháy 1,68 lít hỗn hợp CH 4 , C 2 H 4 (đkc) có M =20 ; thu x gam CO 2 . Vậy x bằng : A. 6,6 B. 4,8 C. 4,4 D. 3,6 5 phiÕu soi - ®¸p ¸n (Dµnh cho gi¸m kh¶o) M«n : Kiem tra 45 phut- HOA 11 Ban KHTN §Ò sè : 2 01 Ghi chú 02 2B 03 3B 04 05 06 07 08 09 9A 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 6 Trường THPT Đạ Huoai ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT SỐ 4 Nhóm Hóa MÔN HOÁ 11 – BAN KHTN Họ và tên: ……………………………………………………………… Lớp : 11A 1 II. PHẦN TRẮC NGHIỆM: ĐỀ 3 Hãy khoanh tròn trước đáp án đúng nhất: Điểm C©u 1 : Tên gọi nào sau đây thuộc loại tên gốc- chức? A. 1,2-dicloetan B. Vinylclorua C. Clometan D. Axit axetic C©u 2 : Đốt cháy 1,68 lít hỗn hợp CH 4 , C 2 H 4 (đkc) có M =20 ; thu x gam CO 2 . Vậy x bằng : A. 6,6 B. 3,6 C. 4,8 D. 4,4 C©u 3 : Trong A có % N = 46,67% ; %C = 20% ; %H = 6,67% và M A = 60 thì A có CTPT là: A. CH 4 ON 2 B. CH 2 NO 2 C. C 2 H 4 ON 2 D. C 2 H 8 N 2 C©u 4 : Đốt cháy một hidro cacbon X ta thu được OsomolH somolCO 2 2 = 2 . Vậy X có thể là : A. C 3 H 4 B. C 2 H 2 C. C n H n (n: chẵn) D. C 4 H 4 C©u 5 : Cấu tạo hoá học và sự phân bố trong không gian của các nguyên tử trong phân tử được biểu diễn bằng: A. Công thức phối cảnh, công thức phân tử đơn giản nhất B. Công thức lợp thể , công thức phân tử C. Công thức phối cảnh , công thức nguyên D. Công thức phối cảnh, công thức lợp thể C©u 6 : Các mệnh đề sau, mệnh đề nào không chính xác: A. Phản ứng đặc trưng cho xicloankan là phản ứng cộng. B. Các ankan đều ít tan trong nước. C. Phân tử metan có cấu trúc tứ diện. D. Phản ứng đặc trưng cho ankan là phản ứng thế. C©u 7 : Một ankan có % C= 81,82%. CTPT của A là: A. C 2 H 6 B. C 3 H 8 C. C 4 H 10 D. C 5 H 12 C©u 8 : Chất X có CTCT thu gọn nhất là: Công thức phân tử của X là: A. C 5 H 8 B. C 5 H 12 C. C 4 H 10 D. C 5 H 10 C©u 9 : Cho sơ đồ phản ứng sau: A B C  D  E  A Các chất A, B, C, D, E có thể lần lượt là: A. CH 4 , C 2 H 2 , C 2 H 6 , C 2 H 5 Cl, C 4 H 10 B. CH 4 , CH 3 Cl , CH 3 OH, (CH 3 ) 2 O, CH 3 COONa C. CH 4 , C 2 H 2 , C 2 H 6 , C 2 H 4 , CH 3 COONa D. CH 4 , CH 3 Cl, C 2 H 6 , C 2 H 4 , CH 3 COOH C©u 10 : Chất có công thức cấu tạo sau có tên là: 7 CH CH 2 C CH 3 CH 3 CH 3 CH 3 CH 3 A. 2,4 – trimetylpentan B. 2,2 – đimetyl – 4 – metylpentan C. 2,2,4 – trimetylpentan D. 2 – metyl – 4,4 – đimetylpentan C©u 11 : Cho các phản ứng sau: 1/ C 2 H 4 + Br 2  C 2 H 4 Br 2 2/ xiclopropan + H 2  C 3 H 8 3/ C 2 H 5 OH + HCl  C 2 H 5 Cl + H 2 O 4/ C 2 H 2 + HCl  CH 2 =CH-Cl 5/ xiclohexan + Cl 2  Cloxiclohexan + HCl Các phản ứng thuộc loại phản ứng cộng gồm: A. 1,2,3,4 B. 1,2,4,5 C. 1,2,4 D. 1,2,3,5 C©u 12 : Đốt cháy ankan X có mol X : mol O 2 = 2 : 13. Khi Cracking X sẽ thu được tối đa mấy anken? A. 1 B. 4 C. 2 D. 3 C©u 13 : Đồng phân X có ctpt C 5 H 12 . X tác dụng với Cl 2 (có ánh sáng) tạo ra 4 dx monoClo. Tên gọi của X là: A. isopentan B. n-pentan C. neopentan D. Pentan C©u 14 : Sự phân cắt dò li tạo thành: A. Cacbocation B. Gốc tự do C. Anion và cation D. Gốc cacbo tự do C©u 15 : Benzen là chất lỏng không tan trong nước, có khối lượng riêng là 0,8g/cm 3 nên nổi lên trên . Dùng phương pháp đơn giản nhất tách Benzen ra khỏi nước là: A. Phương pháp lọc B. Phương pháp kết tinh C. Dùng phễu chiết D. Phương pháp chưng cất C©u 16 : Số liên kết δ trong phân tử CH 2 =CCl-CH=O là: A. 5 B. 6 C. 4 D. 7 C©u 17 : Số đồng phân ứng với công thức phân tử C 4 H 8 ( không kể đồng phân hình học) là: A. 4 B. 5 C. 7 D. 6 C©u 18 : Hỗn hợp X gồm: C 3 H 8 , C 4 H 10 có tỉ khối đối với H 2 bằng 25,5. Thành phần % thể tích mỗi khí lần lượt là: A. 20% ; 80% B. 50% ; 50% C. 46% ; 54% D. 75%; 25% C©u 19 : Hydrocacbon có %H = 14,29 và không có đồng phân sẽ có CTPT là: A. C 4 H 10 B. C 3 H 6 C. C 2 H 6 D. C 2 H 4 C©u 20 : Đốt cháy hoàn toàn 3gam hợp chất hữu cơ A thu được 2,24 lit CO 2 (đkc); 1,62gam nước; 1,06gam Na 2 CO 3 . Khối lượng Oxi có trong 3gam hợp chất hữu cơ A là: A. 1,04g B. 0,0g C. 0,64g D. 0,16g 8 phiÕu soi - ®¸p ¸n (Dµnh cho gi¸m kh¶o) M«n : Kiem tra 45 phut- HOA 11 Ban KHTN §Ò sè : 3 01 Ghi chú 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 14C 15 16 17 17B 18 19 20 20A 9 Trường THPT Đạ Huoai ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT SỐ 4 Nhóm Hóa MÔN HOÁ 11 – BAN KHTN Họ và tên: ……………………………………………………………… Lớp : 11A 1 II. PHẦN TRẮC NGHIỆM: ĐỀ 4 Hãy khoanh tròn trước đáp án đúng nhất: Điểm C©u 1 : Cho sơ đồ phản ứng sau: A B C  D  E  A Các chất A, B, C, D, E có thể lần lượt là: A. CH 4 , CH 3 Cl , CH 3 OH, (CH 3 ) 2 O, CH 3 COONa B. CH 4 , C 2 H 2 , C 2 H 6 , C 2 H 5 Cl, C 4 H 10 C. CH 4 , C 2 H 2 , C 2 H 6 , C 2 H 4 , CH 3 COONa D. CH 4 , CH 3 Cl, C 2 H 6 , C 2 H 4 , CH 3 COOH C©u 2 : Hỗn hợp X gồm: C 3 H 8 , C 4 H 10 có tỉ khối đối với H 2 bằng 25,5. Thành phần % thể tích mỗi khí lần lượt là: A. 46% ; 54% B. 75%; 25% C. 20% ; 80% D. 50% ; 50% C©u 3 : Đốt cháy ankan X có mol X : mol O 2 = 2 : 13. Khi Cracking X sẽ thu được tối đa mấy anken? A. 1 B. 4 C. 2 D. 3 C©u 4 : Các mệnh đề sau, mệnh đề nào không chính xác: A. Các ankan đều ít tan trong nước. B. Phản ứng đặc trưng cho xicloankan là phản ứng cộng. C. Phân tử metan có cấu trúc tứ diện. D. Phản ứng đặc trưng cho ankan là phản ứng thế. C©u 5 : Sự phân cắt dò li tạo thành: A. Anion và cation B. Gốc tự do C. Cacbocation D. Gốc cacbo tự do C©u 6 : Số liên kết δ trong phân tử CH 2 =CCl-CH=O là: A. 6 B. 4 C. 5 D. 7 C©u 7 : Đốt cháy một hidro cacbon X ta thu được OsomolH somolCO 2 2 = 2 . Vậy X có thể là : A. C n H n (n: chẵn) B. C 2 H 2 C. C 3 H 4 D. C 4 H 4 C©u 8 : Chất X có CTCT thu gọn nhất là: Công thức phân tử của X là: A. C 5 H 8 B. C 5 H 10 C. C 4 H 10 D. C 5 H 12 C©u 9 : Đồng phân X có ctpt C 5 H 12 . X tác dụng với Cl 2 (có ánh sáng) tạo ra 4 dx monoClo. Tên gọi của X là: A. neopentan B. n-pentan C. isopentan D. Pentan C©u 10 : Số đồng phân ứng với công thức phân tử C 4 H 8 ( không kể đồng phân hình học) là: A. 5 B. 6 C. 7 D. 4 C©u 11 : Đốt cháy 1,68 lít hỗn hợp CH 4 , C 2 H 4 (đkc) có M =20 ; thu x gam CO 2 . Vậy x bằng : A. 4,4 B. 4,8 C. 6,6 D. 3,6 C©u 12 : Tên gọi nào sau đây thuộc loại tên gốc- chức? A. Vinylclorua B. Clometan C. 1,2-dicloetan D. Axit axetic C©u 13 : Cho các phản ứng sau: 10 [...]... CH3COOHCâu 10 : Chất có công thức cấu tạo sau có tên là: 7 Trường THPT Đạ HuoaiĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT SỐ 4Nhóm Hóa MÔN HOÁ 11 – BAN KHTNHọ và tên: ……………………………………………………………… Lớp : 11A1II. PHẦN TRẮC NGHIỆM: ĐỀ 2Hãy khoanh tròn trước ủaựp aựn ủuựng nhaỏt: ẹieồmCâu 1 : Caực meọnh ủe sau, mệnh đề nào không chính xác:A.Các ankan đều ít tan trong nước.B.Phản ứng đặc trưng cho xicloankan là phản ứng cộng.C.Phân...Trường THPT Đạ HuoaiĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT SỐ 4Nhóm Hóa MÔN HOÁ 11 – BAN KHTNHọ và tên: ……………………………………………………………… Lớp : 11A1II. PHẦN TRẮC NGHIỆM: ĐỀ 3Hãy khoanh tròn trước ủaựp aựn ủuựng nhaỏt: ẹieồmCâu 1 : Teõn goùi naứo sau ủaõy thuoọc loaùi teõn goỏc- chửực?A.1,2-dicloetanB.VinylcloruaC.ClometanD.Axit... – đimetyl – 4 – metylpentanC.2,4 – trimetylpentanD.2 – metyl – 4,4 – ñimetylpentan4 Môn Kiem tra 45 phut- HOA 11 Ban KHTN (Đề số 1)01Ghi chỳ020304050607080910111213141516 16C17 17B181920 20A3 phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo)Môn : Kiem tra 45 phut- HOA 11 Ban KHTN Đề số : 401Ghi chú020304055Ạ0607080910 10A111213141516171818A192012 ... ; 80%B.50% ; 50%C.46% ; 54%D.75%; 25%Câu 8 : Trong A coù % N = 46,67% ; %C = 20% ; %H = 6,67% vaø MA = 60 thỡ A coự CTPT laứ:A.C2H4ON2B.CH2 NO 2C.CH4ON2D.C2H8N2Câu 9 : ẹoỏt chaựy hoaứn toàn 3gam hợp chất hữu cơ A thu được 2,24 lit CO2(đkc); 1,62gam nước; 1,06gam Na2CO3. Khối lượng Oxi có trong 3gam hụùp chaỏt hửừu cụ A laứ:A.1,04gB.0,16gC.0,64gD.0,0gCâu... thức lợp thể , công thức phân tửC.Công thức phối cảnh , công thức nguyênD.Công thức phối caỷnh, coõng thửực lụùp theồCâu 6 : Caực meọnh ủe sau, mệnh đề nào không chính xác:A.Phản ứng đặc trưng cho xicloankan là phản ứng cộng.B.Các ankan đều ít tan trong nước.C.Phân tử metan có cấu trúc tứ diện.D.Phản ứng ủaởc trửng cho ankan laứ phaỷn ửựng theỏ.Câu 7 : Moọt ankan coự % C= 81,82%. CTPT... % N = 46,67% ; %C = 20% ; %H = 6,67% vaø MA = 60 thỡ A coự CTPT laứ:A.CH4ON2B.CH2 NO 2C.C2H4ON2D.C2H8N2Câu 4 : ẹoỏt cháy một hidro cacbon X ta thu được OsomolHsomolCO22= 2 . Vaọy X coự theồ laứ :A.C3H4B.C2H2C.CnHn (n: chaỹn)D.C4H4Câu 5 : Cấu tạo hoá học và sự phân bố trong không gian của các nguyên tử trong phân tử được biểu diễn bằng:A.Công... Soỏ ủong phaõn ửựng với công thức phân tử C4H8 ( không kể đồng phaõn hỡnh hoùc) laứ:A.7B.5C.6D.4Câu 4 : ẹong phaõn X coự ctpt C5H12 . X tác dụng với Cl2 (có ánh sáng) tạo ra 4 dx monobrom. Tên gọi của X laứ:A.isopentanB.n-pentanC.neopentanD.PentanCâu 5 : Cho sụ ủo phaỷn ửựng sau:A B C  D  E  ACác chất A, B, C, D, E có thể lần lượt là:A.CH4, C2H2, C2H6, . THPT Đạ Huoai ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT SỐ 4 Nhóm Hóa MÔN HOÁ 11 – BAN KHTN Họ và tên: ……………………………………………………………… Lớp : 11A 1 II. PHẦN TRẮC NGHIỆM: ĐỀ 1 Hãy khoanh. THPT Đạ Huoai ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT SỐ 4 Nhóm Hóa MÔN HOÁ 11 – BAN KHTN Họ và tên: ……………………………………………………………… Lớp : 11A 1 II. PHẦN TRẮC NGHIỆM: ĐỀ 4 Hãy khoanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra 45 phút chương đại cương hóa hữu cơ và hidrocacbon no, Đề kiểm tra 45 phút chương đại cương hóa hữu cơ và hidrocacbon no, Đề kiểm tra 45 phút chương đại cương hóa hữu cơ và hidrocacbon no

Bình luận về tài liệu de-kiem-tra-45-phut-chuong-dai-cuong-hoa-huu-co-va-hidrocacbon-no

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP