giao an sinh 10 phat trien nang luc

55 286 0
  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/12/2016, 12:37

TRNG THPT C HP 2015- 2016 Tit : GII THIU CHUNG V TH GII SNG I MC TIấU Kin thc: - Trỡnh by c cỏc cp t chc ca th gii sng t thp n cao K nng: - Su tm ti liu trỡnh by v a dng sinh hc - Rốn luyn k nng quan sỏt, thu nhn kin thc t s , hỡnh v - Rốn luyn k nng khỏi quỏt húa kin thc Thỏi : - Cú ý thc bo tn s a dng sinh hc Kin thc trng tõm: - Cỏc cp t chc ca th gii sng nh hng phỏt trin nng lc - Nng lc chung Nhúm nng lc Nng lc thnh phn Nng lc t hc - HS bit xỏc nh mc tiờu hc ca chuyờn T nghiờn cu thụng tin v cỏc gii sinh vt - HS bit lp k hoch hc Nng lc phỏt hin v Xỏc nh c t bo l n v c bn cu to nờn th gii sng gii quyt Nng lc t Phỏt trin nng lc t thụng qua phõn bit c s khỏc ca cỏc cp t chc sng t ú rỳt c im chung ca cỏc cp t chc sng Nng lc giao tip hp HS phỏt trin ngụn ng núi vit tham gia tranh lun nhúm tỏc v cỏc : nguyờn t: nguyờn tc th bc, h thng m, t iu chnh Nng lc s dng CNTT HS bit s dng phn mm word, thu thp thụng tin tranh nh qua mng internet - Nng lc chuyờn bit + Hỡnh thnh nng lc nhúm v nghiờn cu liờn quan n cỏc cp t chc ca th gii ng + Nng lc cỏ th: t a nhng hnh ng thit thc nhm bo v s a dng sinh hc II CHUN B Chun b ca giỏo viờn: - Tranh v h1, h2 sgk v nhng tranh nh cú liờn quan n bi hc nh t bo, cu to lụng rut, cu to tim, h sinh thỏi - a hoc bng hỡnh cú ni dung v cỏc cp t chc ca th gii sng - Tranh v phúng to h2 sgk - Phõn nhúm, phõn cụng nhim v cho tng nhúm Chun b ca hc sinh - Nghiờn cu ti liu - Thc hin theo phõn cụng giỏo viờn v nhúm - Chun b cỏc mu vt su tm III PHNG PHP, K THUT DY HC: Vn ỏp, trc quan IV QUI TRèNH LấN LP n nh lp(2p) Hot ng ng Hot ng hỡnh thnh ni dung kin thc TRNG THPT C HP 2015- 2016 Hot ng luyn Ni dung I Cỏc cp t chc ca th gii sng - Cỏc cp t chc ca th gii sng t cp nh nht n cp ln nht: Phõn t bo quan t bo mụ cq h cq c th qun th qun xó h sinh thỏi sinh quyn - Cỏc cp t chc c bn ca th gii sng l: t bo c th qun th qun xó h sinh thỏi sinh quyn - T bo l n v c bn cu to nờn mi c th sinh vt Hot ng ca GV GV : hng dn HS quan sỏt tv h1sgk v yờu cu Quan sỏt h1 sgk cho bit: - T chc th gii sng bao gm nhng cp t chc no? - Cỏc cp t chc c bn ca th gii sng? - Nờu c im ca tng cp t chc? GV nhn xột ? Ti núi t bo l n v c bn cu to nờn mi c th sinh vt GV ỏnh giỏ, hon thin Hot ng ca HS NL hỡnh thnh - HS: quan sỏt tranh v yờu cu NL GQV nờu c : NL ngụn + Cỏc cp t ng chc ca th gii sng t nh nht n ln nht + Cỏc cp t chc c bn - HS tho lun tr li Cõu 1: Vt cht sng t bo c xp xp theo trỡnh t no ? A Phõn t vụ c - i phõn t - phõn t hu c siờu phõn t - bo quan B Phõn t hu c - phõn t vụ c - i phõn t - siờu phõn t - bo quan C Phõn t vụ c - phõn t hu c - i phõn t - siờu phõn t - bo quan x D Phõn t vụ c - i phõn t - phõn t hu c - siờu phõn t - bo quan Cõu 2: Th gii sng c sp xp theo cỏc cp t chc chớnh nh th no ? A T bo - c th - qun xó - qun th - h sinh thỏi - sinh quyn B T bo - c th - qun th - qun xó - h sinh thỏi - sinh quyn x C T bo - bo quan - c th - qun xó - h sinh thỏi - sinh quyn D T bo - c th - qun th - loi - h sinh thỏi - sinh quyn Hot ng dng, m rng - Hc bi theo nidung cõu hi sỏch giỏo khoa - c trc bi mi sỏch giỏo khoa Tit : GII THIU CHUNG V TH GII SNG(tip theo) I MC TIấU Kin thc: - Trỡnh by c c im chung ca cỏc cp t chc ca th gii sng K nng: - Su tm ti liu trỡnh by v a dng sinh hc - V c s phỏt sinh gii Thc vt, gii ng vt - Nờu c s a dng ca th gii sinh vt - Rốn luyn k nng quan sỏt, thu nhn kin thc t s , hỡnh v - Rốn luyn k nng khỏi quỏt húa kin thc Thỏi : - Cú ý thc bo tn s a dng sinh hc Kin thc trng tõm: - c im chung ca cỏc cp t chc sng nh hng phỏt trin nng lc - Nng lc chung Nhúm nng lc Nng lc thnh phn Nng lc t hc - HS bit xỏc nh mc tiờu hc ca chuyờn - HS bit lp k hoch hc Nng lc phỏt Phõn loi c cỏc sinh vt theo h thng phõn loi nm gii, su tm tranh nh TRNG THPT C HP 2015- 2016 hin v gii quyt Nng lc t minh Phỏt trin nng lc t thụng qua phõn bit c s khỏc ca cỏc cp t chc sng t ú rỳt c im chung ca cỏc cp t chc sng Nng lc giao tip HS phỏt trin ngụn ng núi vit tham gia tranh lun nhúm v cỏc hp tỏc : nguyờn t: nguyờn tc th bc, h thng m, t iu chnh Nng lc s dng HS bit s dng phn mm word, thu thp thụng tin tranh nh qua mng CNTT internet - Nng lc chuyờn bit + Hỡnh thnh nng lc nhúm v nghiờn cu liờn quan n h thng phõn loi gii + Nng lc cỏ th: t a nhng hnh ng thit thc nhm bo v s a dng sinh hc II CHUN B: Chun b ca giỏo viờn: - Tranh v v nhng tranh nh cú liờn quan n bi hc nh i din ca sinh gii - a hoc bng hỡnh cú ni dung v cỏc gii sinh vt - Phõn nhúm, phõn cụng nhim v cho tng nhúm Chun b ca hc sinh - Nghiờn cu ti liu - Thc hin theo phõn cụng giỏo viờn v nhúm - Chun b cỏc mu vt su tm III PHNG PHP, K THUT DY HC: Vn ỏp, trc quan IV QUI TRèNH LấN LP n nh lp(1p) Kim tra bi c(5p) - Trỡnh by cỏc cp t chc ca th gii sng? Hot ng hỡnh thnh ni dung kin thc Ni dung Hot ng ca GV Hot ng ca NL hỡnh HS thnh II c im chung ca cỏc cp t chc sng T chc theo nguyờn tc th bc GV chuyn mc II: th - Nguyờn tc th bc l t chc sng gii sng rt a dng bao gm NL GQV cp di lm nn tng xõy dng nờn cỏc cp t chc sng khỏc t chc sng cp trờn song mang nhng NL hp tỏc - c im ni tri l c im ca c im chung cp t chc no ú c hỡnh thnh GV nờu nhim v: s tng tỏc ca cỏc b phn cu to - Em hóy cho bit c im NL ngụn ng nờn chỳng c im ny khụng cú chung ca th gii sng? cp t chc nh hn - Nguyờn tc th bc l gỡ? - HS: nghiờn - Nhng c im ni tri c trng cho - Th no l c tớnh ni tri ? cu SGK trang th gii sng nh tc v nl, st v pt, cm cho vớ d? c tớnh ni tri ng,knng t iu chnh, kh nng tin õu m cú? - Trao i nhanh húa thớch nghi vi MT sng - H thng m l gỡ? cho vd? nhúm tr H thng m v t iu chnh - Vỡ s sng tip din liờn li cõu hi * H thng m: SV mi cp t chc tc t th h ny sang th h - Ly vi VD u khụng ngng trao i cht v nng khỏc? phõn tớch lng vi mụi trng - HS i din - SV khụng ch chu s tỏc ng ca - GV lp trao i ý kin ri nhúm tr li, lp mụi trng m cũn gúp phn lm bin ỏnh giỏ v yờu cu HS khỏi nhn xột, b i mụi trng quỏt kin thc sung * Kh nng t iu chnh: - Mi cp t chc sng t thp n cao * Liờn h: ca th gii sng u cú cỏc c ch t - Lm th no sinh vt cú iu chnh m bo trỡ v iu hũa th sinh trng phỏt trin tt s cõn bng ng h thng, giỳp nht mụi trng? TRNG THPT C HP 2015- 2016 t chc sng tn ti v phỏt trin - Ti n ung khụng hp Th gii sng liờn tc tin húa lý s dn n phỏt sinh cỏc - S sng tip din liờn tc nh s bnh? truyn thụng tin trờn ADN t th h ny sang th h khỏc - GV ỏnh giỏ v giỳp HS - Cỏc sinh vt trờn trỏi t cú chung hon thin kin thc ngun gc nhng cỏc sinh vt luụn tin húa to nờn mt th gii sng vụ cựng a dng v phong phỳ nhng li thng nht Hot ng luyn tp: ( 4p) Nờu mt s vớ d v kh nng t iu chnh ca c th ngi Hot ng dng v m rng kin thc - Hc bi theo nidung cõu hi sỏch giỏo khoa - c trc bi mi sỏch giỏo khoa Hs tho lun tr li Tit : CC GII SINH VT I MC TIấU Kin thc: - Nm c khỏi nim gii - Trỡnh by c h thng phõn loi sinh gii (h thng gii) - Nờu c c im chớnh ca mi gii sinh vt (gii sinh, gii nguyờn sinh, gii nm, gii thc vt, gii ng vt) K nng: - Su tm ti liu trỡnh by v a dng sinh hc - V c s phỏt sinh gii Thc vt, gii ng vt - Nờu c s a dng ca th gii sinh vt - Rốn luyn k nng quan sỏt, thu nhn kin thc t s , hỡnh v - Rốn luyn k nng khỏi quỏt húa kin thc Thỏi : - Cú ý thc bo tn s a dng sinh hc Kin thc trng tõm: - H thng phõn loi gii nh hng phỏt trin nng lc - Nng lc chung Nhúm nng lc Nng lc thnh phn Nng lc t hc - HS bit xỏc nh mc tiờu hc ca chuyờn T nghiờn cu thụng tin v cỏc gii sinh vt - HS bit lp k hoch hc Nng lc phỏt Phõn loi c cỏc sinh vt theo h thng phõn loi nm gii, su tm hin v gii tranh nh minh quyt Nng lc t Phỏt trin nng lc t thụng qua phõn bit c s khỏc ca cỏc cp t chc sng t ú rỳt c im chung ca cỏc cp t chc sng Nng lc giao HS phỏt trin ngụn ng núi vit tham gia tranh lun nhúm v tip hp tỏc cỏc : nguyờn t: nguyờn tc th bc, h thng m, t iu chnh Nng lc s HS bit s dng phn mm word, thu thp thụng tin tranh nh qua mng dng CNTT internet - Nng lc chuyờn bit TRNG THPT C HP 2015- 2016 + Hỡnh thnh nng lc nhúm v nghiờn cu liờn quan n h thng phõn loi gii + Nng lc cỏ th: t a nhng hnh ng thit thc nhm bo v s a dng sinh hc II CHUN B: Chun b ca giỏo viờn: - tranh nh i din ca sinh gii - a hoc bng hỡnh cú ni dung v cỏc cp t chc ca th gii sng - Phõn nhúm, phõn cụng nhim v cho tng nhúm - Phiu hc Khi sinh Nguyờn sinh Nm Thc vt ng vt Gii Ni dung c im - Nhõn s - Nhõn thc - Nhõn thc Nhõn - Nhõn thc - Loi t - Kớch thc - C th n - C th dn thc - Sinh vt a bo nh 1-5 um bo hay a bo hay a - Sinh vt bo - Mc bo, cú loi cú bo a bo - Cú kh nng di t dip lc - Cu trỳc - Sng c chuyn chc c dng si, nh - Cú kh nng th thnh t bo - Cú kh phn cha kitin nng cm ng nhanh Khụng cú ng chm - Sng d dng - Sng hoi Sng d lc lp, lụng, sinh, kớ sinh roi dng( hoi - Cú s cú kh - D dng: nng t tng sinh) hoi sinh, kớ T dng T hp cht hu c sinh, cng dng - Kiu sinh (quang dinh hp) dng i - Vi khun - To n bo, - Nm men, + Rờu, Rut khoang, din nm si quyt, ht giun dp, giun -VSVc (sng a bo 0-100 C, - Nm nhy a y trn, ht trũn, giun t, kớn thõn mm, chõn mui 25%) -VNS: Trựng (nm+ to) khp, VCXS giy,tr bin hỡnh Chun b ca hc sinh - Nghiờn cu ti liu - Thc hin theo phõn cụng giỏo viờn v nhúm - Chun b cỏc mu vt su tm III PHNG PHP, K THUT DY HC: Hot ng nhúm IV QUI TRèNH LấN LP n nh lp(1p) Kim tra bi c(5p) - Trỡnh by c im cỏc cp t chc ca th gii sng? Hot ng hỡnh thnh kin thc Ni dung Hot ng ca GV I Gii v h thng phõn loi gii(10p) Khỏi nim gii GV khỏi quỏt cỏc n v phõn loi Hot ng ca HS NL hỡnh thnh TRNG THPT C HP 2015- 2016 - Gii l n v phõn loi ln nht bao gm cỏc ngnh sinh vt cú chung nhng c im nht nh VD: Gii ng vt bao gm cỏc nghnh rut khoang, giun dp, giun trũn - Th gii sinh vt c phõn loi thnh cỏc v theo trỡnh t nh dn l: gii- ngnh lp -b h chi(ging) loi H thng phõn loi gii sinh vt Th gii SV c chia thnh gii: - Gii sinh (Monera) - Gii nguyờn sinh (protista) - Gii nm (fungi) - Gii thc vt (ftance) - ng vt (Animelia) theo trỡnh t nh dn (vit s lờn bng) Gii Ngnh Lp - B H - Chi - Loi GV yờu cu HS tr li c + Gii l gỡ? Cho vớ d? II c im chớnh ca mi gii(24p) II c im chớnh ca mi gii + Gii sinh: sinh vt nhõn s, c th n bo, dinh dng theo kiu d dng hoc t dng Bao gm cỏc loi vi khun + Gii nguyờn sinh: bao gm cỏc sinh vt nhõn thc, c th n bo hoc a bo, dinh dng theo kiu d dng hoc t dng Bao gm: To; nm nhy v ng vt nguyờn sinh + Gii nm: bao gm cỏc sinh vt nhõn thc, c th n bo (nm men) hoc a bo (nm si), dinh dng theo kiu d dng hoi sinh + Gii thc vt: Bao gm cỏc sinh vt a bo nhõn thc, cú kh nng quang hp, dinh dng theo kiu quang t dng.(rờu, quyt, ht trn, ht kớn) + Gii ng vt: Bao gm cỏc sinh vt a bo nhõn thc, dinh dng theo kiu d dng (thõn l, Rkhoang, Gdp, Gtrũn, Gt, thõn mm, chõp khp, da gai, V cú dõy sng) - a dng sinh vt th hin rừ nht l a dng loi a dng loi l mc phong phỳ v s lng, thnh phn loi a dng sinh vt cũn th hin a dng qun xó v a dng h sinh thỏi Cho HS quan sỏt tranh i din ca gii HS nh li kin thc c v nhn bit - GV k phiu hc lờn bng Yờu cu: HS hon thnh ni dung phiu hc GV: cho HS quan sỏt tranh s h thng gii SV (ca Whitaker v Margulis) yờu cu + Cho bit sinh vt c chia lm gii ú l nhng gii no? Tiờu phõn loi sinh vt thnh gii?Th no l nhõn s, th no l nhõn thc? GV nhn xột, hon thin GV nhn xột, hon thin kin thc cho HS Lu ý HS : t kin thc phiu hc thỡ HS cú th thy c c im ca gii th hin mc t chc c th HS quan sỏt s v kt hp kin thc sinh hc cỏc lp di v nờu c: + Gii l n v cao nht + VD gii thc vt v gii ng vt Hot ng luyn tp: ( 4p) Cõu 1: c im chung ca cỏc loi sinh vt l gỡ ? A Chỳng u cú chung mt t tiờn B Chỳng sng nhng mụi trng gn ging NL ngụn ng - HS cú th tr li bng cỏch trỡnh by trờn tranh hỡnh SGK - HS quan sỏt tranh hỡnh - Nghiờn cu thụng tin SGK trang 10, 11, 12 kt hp vi kin thc lp di - Tho lun nhúm hon thnh phiu hc NL hc Hs tho lun tr li t NL hp tỏc NL ngụn ng NL - GV yờu cu liờn h vai trũ ca cỏc gii sinh vt (Gii sinh, gii nguyờn sinh, gii nm, gii thc vt v gii ng vt) GV hon chnh kin thc NL phỏt hin v GQV t TRNG THPT C HP 2015- 2016 C Chỳng u cú cu to t bo x D Cp n v t chc c bn ca s sng Cõu 2: Nờu c im chung ca gii thc vt ? A Thnh t bo cú xenlulụz, l sinh vt nhõn thc, t dng, sng c nh v cm ng chm B Thnh t bo khụng cú xenlulụz, l sinh vt nhõn thc, t dng, sng c nh v cm ng chm C Thnh t bo cú xenlulụz, l sinh vt nhõn thc, t dng, cú kh nng di chuyn D Thnh t bo khụng cú xenlulụz, l sinh vt nhõn thc, t dng Cõu 3: Vai trũ ca V t nhiờn v i sng ngi ? A V tham gia vo cỏc khõu ca mng li dinh dng, trỡ s cõn bng sinh thỏi B V cung cp thc n, ngun nguyờn liu, dc phm quý C Nhiu ng vt cũn gõy hi cho ngi v vt nuụi D C a, b v c Hot ng dng m rng kin thc: ( 1p) - Hc bi theo ni dung cõu hi sgk - Lm bi 1,3 sgk - c trc bi mi sgk V CU HI/ BI TP KIM TRA NH GI NNG LC HC SINH Bng ma trn kim tra cỏc mc nhn thc Ni dung Nhn bit (M1) Cỏc cp t - Lit kờ c cỏc chc ca th gii cp t chc ca th sng gii sng - Trỡnh by c c im chung ca cỏc cp t chc sng Thụng hiu (M2) - Nờu c cỏc cp t chc sng c bn - Gii thớch c vỡ t bo l n v c bn cu to nờn th gii sng Vn dng (M3) -Gii thớch c v nguyờn tc th bc v c tớnh ni tri - Gii thớch c vỡ th gii th gii sinh vt cú nhiu c im chung nhng cng vụ cựng a dng - Phõn bit c cỏc cp t chc sng Vn dng cao M4 - Nờu c vớ d chng minh cỏc sinh vt cú ngun gc chung nhng ó tin húa theo nhiu hng khỏc - Nờu c cỏc vớ d v cỏc cp t chc ca th gii sng Cỏc gii sinh - Nờu c khỏi - Gii thớch c - Xỏc nh c vt nim gii cỏc khỏi nim: t cỏc sinh vt - Trỡnh by c dng, d dng, mi gii cỏc c im chớnh hoi sinh, cng ca mi gii sinh, n bo, a - Trỡnh by c h bo thng phõn loi gii Cõu hi v bi cng c dn dũ Cõu n v t chc c s ca mi sinh vt l (M1) A cỏc i phõn t B t bo C mụ D c quan Cõu Cn c ch yu coi t bo l n v c bn ca s sng l (M1) A chỳng cú cu to phc B chỳng c cu to bi nhiu bo quan C t bo cú cỏc c im ch yu ca s sng D c A, B, C Cõu Tỏc gi ca h thng gii sinh vt c nhiu nh khoa hc ng h v hin c s dng l (M1) A Linnờ B Lvenhuc C Hacken D Uytak Cõu Cỏc tiờu c bn ca h thng gii bao gm (M1) A kh nng di chuyn, cu to c th, kiu dinh dng TRNG THPT C HP 2015- 2016 B loi t bo, mc t chc c th, kiu dinh dng C cu to t bo, kh nng ng, mc t chc c th D trỡnh t cỏc nuclờotớt, mc t chc c th Cõu Gii nguyờn sinh bao gm (M1) A vi sinh vt, ng vt nguyờn sinh B vi sinh vt, to, nm, ng vt nguyờn sinh C to, nm, ng vt nguyờn sinh D to, nm nhy, ng vt nguyờn sinh Cõu Ngnh thc vt a dng v tin hoỏ nht l ngnh (M3) A Rờu B Quyt C Ht trn D Ht kớn Cõu Cỏc cp t chc c bn ca th gii sng bao gm (M1) qun xó; qun th; c th; h sinh thỏi; t bo Cỏc cp t chc ú theo trỡnh t t nh n ln l A 5->3->2->1->4 B 5->3->2->1->4 C 5->2->3->1->4 D 5->2->3->4->1 Cõu Cỏc cp t chc ca th gii sng u l nhng h m vỡ (M3) A cú kh nng thớch nghi vi mụi trng B thng xuyờn trao i cht vi mụi trng C cú kh nng sinh sn trỡ nũi ging D phỏt trin v tin hoỏ khụng ngng Cõu S sng c tip din liờn tc l nh M3 A kh nng cm ng c bit ca sinh vt B kh nng t iu chnh cõn bng ni mụi C kh nng tin hoỏ thớch nghi vi mụi trng sng D s truyn thụng tin trờn ADN t t bo ny sang t bo khỏc, t th h ny sang th h khỏc Cõu 10 Tp hp cỏc sinh vt sng rng Quc gia Cỳc Phng l (M4) A qun th sinh vt B cỏ th sinh vt C cỏ th v qun th D qun xó sinh vt Cõu 11 Nhng rựa h Hon Kim l (M4) A qun th sinh vt B cỏ th snh vt C cỏ th v qun th D qun xó v h sinh thỏi Cõu 12 Th gii sinh vt c phõn loi thnh cỏc nhúm theo trỡnh t ln dn l (M1) A gii - ngnh - lp - b - h - chi - loi B loi - b - h - chi - lp - ngnh - gii C loi - chi- h - b - lp - ngnh - gii D loi - chi - b - h - lp - ngnh - gii Cõu 13 Gii sinh gm (M2) A virut v vi khun lam B nm v vi khun C vi khun v vi khun lam D to v vi khun lam Cõu 14 Nhng gii sinh vt thuc nhúm sinh vt nhõn thc l (M2) A Gii sinh, gii nm, gii thc vt, gii ng vt B Gii nguyờn sinh, gii thc vt , gii nm, gii ng vt C gii sinh, gii nguyờn sinh, gii thc vt, gii nm D gii sinh, gii nguyờn sinh, gii thc vt, gii ng vt Cõu 15 Nm men thuc gii (M2) A sinh B nguyờn sinh C nm D thc vt Cõu 16 a y l sinh vt thuc gii (M2) A sinh B nm C nguyờn sinh D thc vt Cõu 17 Ngun gc chung ca gii ng vt l (M2) A to lc n bo nguyờn thu B ng vt n bo nguyờn thu C ng vt nguyờn sinh D ng vt nguyờn sinh nguyờn thu Cõu 18 Thc vt cú ngun gc t (M2) A vi khun B.nm C to lc n bo nguyờn thu D virut TRNG THPT C HP 2015- 2016 Cõu 19 Vi sinh vt bao gm cỏc dng (M2) A vi khun, vi sinh vt c, vi trựng, vi rỳt B vi khun c, vi rỳt,vi to, vi nm,ng vt nguyờn sinh C vi khun, vi sinh vt c, vi rỳt, nm D vi khun, vi sinh vt c, vi nm, vi to, ng vt nguyờn sinh Cõu 20 Ngnh thc vt cú th giao t chim u th so vi th bo t l ngnh (M2) A Rờu B Quyt C Ht trn D Ht kớn Cõu 24: Ti xem t bo l cp t chc c bn ca th gii sng? (M3) Cõu 25: Phõn bit cỏc cp t chc ca th gii sng? (M3) Cõu 26: Gii thớch vỡ a y khụng thuc gii tv m xp vo gii nm cng khụng hon ton chớnh xỏc (M4) Cõu 27: Trc õy ngi ta xp v ns vo gii V, ngy khụng xp nú vo gii V na, ti sao? (M4) TRNG THPT C HP 2015- 2016 Tit : Cỏc nguyờn t húa hc v nc - Cacbohirat v lipit I MC TIấU Kin thc: - Nờu c cỏc nguyờn t chớnh cu to nờn t bo - Nờu c vai trũ ca cỏc nguyờn t vi lng i vi t bo - Phõn bit c nguyờn t vi lng v nguyờn t a lng - Gii thớch c cu trỳc húa hc ca phõn t nc quyt nh cỏc c tớnh lớ húa ca nc - Trỡnh by c vai trũ ca nc i vi t bo - Phõn bit c cu trỳc, chc nng cỏc loi ng n, ng ụi v ng a(ng phc) cú cỏc c th sinh vt - Lit kờ c tờn cỏc loi lipit c th sinh vt - Trỡnh by c chc nng ca cỏc loi lipit - Phõn bit c cỏc mc cu trỳc ca prụtờin: Cu trỳc bc 1, Cu trỳc bc 2, Cu trỳc bc 3, Cu trỳc bc K nng: - Nhn bit c mt s thnh phn húa hc ca t bo - Quan sỏt c tranh hỡnh phỏt hin kin thc - Rốn k nng t phõn tớch so sỏnh tng hp - Bit cỏch hot ng nhúm - Su tm ti liu trỡnh by v cỏc thnh phn húa hc ca t bo - Nờu c s a dng ca cỏc thnh phn húa hc ca t bo Thỏi : - Cú ý thc vic chm súc sc khe bn thõn thụng qua vic n ung y cỏc cht dinh dng Xỏc nh ni dung trng tõm ca bi - Cu trỳc ca cỏc thnh phn húa hc cu to nờn t bo phự hp vi chc nng ca chỳng nh hng phỏt trin nng lc - Nng lc chung: Nhúm nng lc Nng lc thnh phn Nng lc t hc - Hs bit xỏc nh mc tiờu hc ca chuyờn T nghiờn cu thu thp thụng tin v cỏc thnh phn húa hc ca t bo - HS bit lp k hoch hc Nng lc phỏt Xỏc nh c cỏc thnh phn chớnh cu to nờn t bo v vai trũ ca chỳng t hin v gii bo quyt Nng lc t Phỏt trin nng lc t thụng qua so sỏnh c s khỏc v cu to ca cỏc hp cht hu c cu to nờn t bo, t ú rỳt vai trũ ca cỏc nhúm cht hu c phự hp vi cu trỳc Nng lc giao Hs phỏt trin ngụn ng núi, vit thụng qua quỏ trỡnh trao i chung nhúm v tip hp tỏc cỏc : cu trỳc chc nng ca cacbohidrat NL qun lớ Bit cỏch qun lớ nhúm, qun lớ bn thõn Nng lc s Hs bit s dng phn mm pp, word dng CNTT - Nng lc chuyờn bit: + Hỡnh thnh NL nhúm v nghiờn cu liờn quan n cỏc thnh phn húa hc cu trỳc nờn t bo + Phỏt trin nng lc cỏ th : cú ý thc vic chm súc sc khe ca bn thõn thụng qua vic n ung y cht dinh dng II CHUN B: Giỏo viờn: - Tranh v phúng to cỏc hỡnh sgk v nhng tranh nh cú liờn quan n bi hc - a hoc bng hỡnh cú ni dung v cu to ca cỏc hp cht hu c cu to nờn t bo - Mụ hỡnh AND - Phõn nhúm, phõn cụng nhim v cho tng nhúm TRNG THPT C HP 2015- 2016 Tun:12-; Tiờt KHDH: 12; Ngay soan: 05/11/2016 ; Ngay day: 07/11/2016 ễN TP I MC TIấU: Kin thc: - H thng v khc sõu s kin thc c bn nht v nhng kin thc ó hc K nng: - K nng, k xo: Rốn luyn cho hc sinh kh nng phõn tớch, khỏi quỏt, tỏi hin kin thc c - T duy: rốn cho hc sinh kh nng phõn tớch, so sỏnh, khỏi quỏt Thỏi : - Hng thỳ vi mụn hc v cú ý thc hc tp, trung thc GV kim tra ỏnh giỏ nh hng phỏt trin nng lc: - Nng lc chung: NL t hc, NL giao tip, NL hp tỏc - Nng lc chuyờn bit: thu thp, x lý thụng tin sgk, ti liu; tho lun thng nht ý kin, t tin trỡnh by ý kin II PHNG TIN: Giỏo viờn: giỏo ỏn Hc sinh: ụn kin thc ó hc III PHNG PHP, K THUT DY HC: ỏp tỡm tũi, nghiờn cc c lp sgk, hp tỏc nhúm IV TIN TRèNH T CHC BI HC: n nh t chc: Kim tra bi c: xen k quỏ trỡnh ụn ễn tp: Hoạt động HS Hot ng GV Thi gian Hoạt động 1: Hệ thống kiến thức - Gii thớch c nguyờn tc t chc th bc ca th gii sng v cú cỏi nhỡn bao quỏt v th gii sng - Trỡnh by c h thng phõn loi sinh gii - Nờu c cỏc nguyờn t chớnh cu to nờn t bo Huy ng - Lit kờ c tờn cỏc loi ng n, ng ụi, ng a cú kin thc ó hc, c th sinh vt tỏi hin kin thc - Phõn bit c cỏc mc cu trỳc ca phõn t Prụtờin: cu c di dng s 10 phỳt trỳc bc 1, bc 2, bc 3, bc t - Nờu c thnh phn húa hc ca mt nuclờụtit - Mụ t c cu trỳc ca phõn t AND v phõn t ARN - Trỡnh by c chc nng ca AND v phõn t ARN - Nờu c cỏc c im ca t bo nhõn s - Trỡnh by c c im chung ca t bo nhõn thc - Mụ t c cu trỳc v chc nng ca nhõn t bo - Trỡnh by c kiu chuyn th ng v kiu chuyn Nng lc t hu thp, x lý thụng tin sgk, ti liu; tho lun thng nht ý kin, t tin TRNG THPT C HP 2015- 2016 ch ng Hoạt động 2: Trao đổi câu hỏi ôn tập GV chia nhóm HS thảo luận, tr li cõu hi cỏc bi ó hc Bi Cỏc cp t chc ca th gii sng Cõu Trỡnh by cỏc c im chung ca cỏc cp t chc sng? Cõu Trỡnh by khỏi quỏt nht cỏc khỏi nim sau: mụ, c quan, h c quan, c th, qun th, qun xó, h sinh thỏi v Sinh quyn? Cõu Ti li gi T bo l n v t chc c bn ca cỏc c th sng? Cõu Th gii sng c t chc theo th bc nh th no? Bi Cỏc nguyờn t húa hc v nc Cõu K tờn cỏc nguyờn t hoỏ hc cu to nờn c th v v Trỏi t m em bit? Trong cỏc nguyờn t ú, nhng nguyờn t no úng vai trũ chớnh cu to nờn c th sng? Vỡ sao? Cõu Cacbon cú vai trũ gỡ vi vt cht hu c? Ti sao? Cõu Da vo t l cỏc nguyờn t c th, ngi ta chia cỏc nguyờn t thnh my loi? Vai trũ ca cỏc nguyờn t i vi c th sng? Cõu Mụ t cu trỳc v c tớnh húa lớ ca nc? Cõu Gii thớch tớnh phõn cc v cỏc mi liờn kt phõn t nc? T ú gii thớch cỏc hin tng sau: + Ti nhn nc li cú th ng v chy trờn mt nc? + Ti nc chuyn t r cõy lờn thõn n lỏ v thoỏt ngoi c? Cõu Hu qu gỡ cú th xy a t bo sng vo ngn ỏ lnh? Cõu Vai trũ ca nc i vi t bo? Bi Cacbohirat v lipit Cõu Vỡ l (h ng huyt) ngi ta cho ung nc ng thay vỡ n cỏc loi thc n khỏc? Cõu ng ụi l gỡ? K tờn cỏc loi ng ụi? ng a l gỡ? Cú nhng loi ng a no? Cõu Nờu chc nng ca Cacbohirat? Cõu Lipit l gỡ? K tờn mt s loi lipit chớnh v nờu chc nng ca chỳng? Cõu Nờu cu to v chc nng ca m? Bi Prụtờin Cõu Ti mt s vi sinh vt sng c sui nc núng cú nhit xp x 1000C m prụtờin ca chỳng li khụng b hng? Cõu Ti ta un núng nc lc cua thỡ prụtờin ca cua li úng thnh tng mng? Cõu Ti chỳng ta li cn n prụtờin t cỏc ngun thc phm khỏc nhau? Cõu Nờu chc nng ca prụtờin? Cõu Nờu im khỏc chớnh cỏc bc cu trỳc ca prụtờin? Cõu K tờn cỏc loi liờn kt húa hc tham gia trỡ cu trỳc prụtờin? Cõu Nờu mt vi loi prụtờin t bo ngi v cho bit cỏc chc nng ca chỳng? trỡnh by ý kin HS nghiên cứu SGk thảo luận câu hỏi Sau thảo luận xong nhóm trình bày 30 phỳt TRNG THPT C HP 2015- 2016 Cõu T nhn, t tm, sng trõu, túc, tht g v tht ln u c cu to t prụtờin nhng chỳng khỏc v nhiu c tớnh, em hóy cho bit s khỏc ú l õu? Cỏc nhúm khỏc Bi Axit nuclờic nhn xột, b sung Cõu So sỏnh cu trỳc v chc nng ca ADN vi ARN? Cõu Mụ t thnh phn cu to ca mt nuclờụtit v liờn kt gia cỏc nuclờụtit im khỏc gia cỏc nuclờụtit l gỡ? Cõu Phõn bit cu trỳc v chc nng ca cỏc loi ARN? Cõu Da vo c s khoa hc no m ngi ta cú th xỏc nh mi quan h huyt thng gia ngi, xỏc nh nhõn thõn cỏc hi ct hay truy tỡm du vt th phm thụng qua vic phõn tớch ADN? Cõu Chng minh ADN, cu trỳc phự hp vi chc nng? Cõu Ti ADN va a dng li va c trng? Cõu Trong t bo thng cú cỏc enzim sa cha cỏc sai sút v trỡnh t nuclờụtit Theo em, c im no v cu trỳc ca ADN giỳp nú cú th sa cha nhng sai sút nờu trờn? Cõu Ti cng ch loi nuclờụtit nhng cỏc loi sinh vt khỏc li cú nhng c im v kớch thc rt khỏc nhau? Bi T bo nhõn s Cõu Kớch thc nh em li u th gỡ cho cỏc t bo nhõn s? Cõu Trỡnh by cu to ca thnh t bo, mng sinh cht, lụng v roi ca t bo nhõn s? Cõu Trỡnh by cu to v chc nng ca t bo cht sinh vt nhõn s ? Cõu S khỏc gia cu to thnh t bo vi khun Gram dng v Gram õm? Bi T bo nhõn thc Cõu Trỡnh by c im chung ca t bo nhõn thc? Cho bit t bo thc vt khỏc t bo ng vt nhng im c bn no? Cõu Khi ngi ta ung ru thỡ t bo no c th phi lm vic c th b nhim c? Cõu Mụ t nhng c im chớnh cu trỳc v chc nng ca cỏc bo quan (nhõn t bo, li ni cht, ribụxụm, b mỏy gụngi)? Cõu Nờu nhng im khỏc bit v cu trỳc gia t bo nhõn s v nhõn thc? Bi T bo nhõn thc (tip theo) Cõu So sỏnh ti th vi lc lp? Cõu Trỡnh by cu trỳc v chc nng ca lizụxụm? Cõu Trỡnh by chc nng ca khụng bo? Cõu í ngha ca cu trỳc mng kiu rng lc ca ti th? Bi 10 T bo nhõn thc (tip theo) Cõu Trỡnh by cu trỳc v chc nng ca mng sinh cht t bo nhõn thc? Cõu Phõn bit thnh t bo thc vt vi thnh t bo ca vi khun v nm? Cõu Nờu cỏc cu trỳc chớnh bờn ngoi mng sinh cht? Cõu Prụtờin ca mng sinh cht cú nhng loi no? Cõu K tờn v nờu chc nng tng thnh phn ca mng sinh cht? Bi 11 Vn chuyn cỏc cht qua mng sinh cht TRNG THPT C HP 2015- 2016 Cõu iu kin xy c ch chuyn th ng v ch ng? Cõu Phõn bit chuyn ch ng vi chuyn th ng? Cõu Trỡnh by cỏc hỡnh thc nhp bo v xut bo? Cõu Cỏc cụ bỏn rau ngoi ch thng vy nc vo rau cho rau ti lõu, c s khoa hc ca thao tỏc ny l gỡ? Cõu Ti xo rau thỡ rau thng b qut li? Cỏch xo rau rau khụng b qut v xanh? GV tóm tắt nội dung câu phỳt Hoạt động 3: Tổng kết-dn dũ Tun : 13- Tiờt KHDH: 13 ; Ngay soan: 10/11/2016 ; Ngay day: 13/11/2016 KIM TRA 45 PHT I MC TIấU: 1.Kin thc: - ỏnh giỏ c cỏc kin thc hc sinh ó hc - Hon thnh chng trỡnh, im s theo PPCT - Hc sinh t ỏnh giỏ v iu chnh cỏc kin thc cho phự hp vi ni dung bi hc, chng trỡnh 2.K nng k xo, t duy: - K nng, k xo: Tỏi hin kin thc c, dng cỏch linh hot -T duy: Rốn luyn k nng phõn tớch, so sỏnh, khỏi quỏt 3.Thỏi : - Cn thn, trung thc kim tra II PHNG TIN: - Giỏo viờn: Ma trn+ + ỏp ỏn - Hc sinh: Kin thc ó hc III TIN TRèNH: n nh lp: Kim tra: Ch Mc nhn thc Nhn bit Thụng hiu Vn dng thp TN Ch 1: Gii thiu chung v th gii sng TL - Bit c cỏc cp t chc sng c bn ca TG sng - Bit c h thng gii TN TL TN TL T Vn dng cao TN TL - Sp xp c cỏc cp t chc t thp n cao - Phõn tớch c nhng hot ng ca t bo Gii thớch c c im sng chung ca cỏc cp t - Phõn tớch c c im chc sng ging v khỏc c bn ca cỏc cp t chc sng S cõu 1 im 0.7 0.3 0.3 TRNG THPT C HP 2015- 2016 Ch 2: Thnh phn húa hc ca t bo S cõu - Bit c cỏc khỏi nim, chc nng ca cỏc nguyờn t i lng v vi lng - Nm c cỏc loi ARN - Bit c cỏc nguyờn t chớnh cu to t bo - Tỡm c ng n, ng ụi, ng a - Phõn tớch c cu trỳc v c tớnh ca lipit v protein - Phõn tớch c c tớnh v vai trũ ca nc i vi t bo - Phõn bit c thnh phn cu to ca cỏc phõn t ng a - Phõn bit c cỏc chc nng ca proein dng vo thc tin Tỡnh c cỏc giỏ tr N, M ,L, C, H ca phõn t ADN im 0.7 0.7 Ch : - Mụ t c thnh - Túm lc c chc - Phõn bit c t bo Cu trỳc ca t bo S cõu im Tng s cõu Tng s im T l % phn ch yu ca mt t bo - Bit c cỏc kiu dung dch da vo s chờnh lch nng cỏc cht bờn t bo v bờn ngoi mụi trng nng ca nhõn v cỏc bo quan Cu to v chc nng ca lc lp v ti th - Cu trỳc v chc nng ca mng sinh cht - bit c cỏc cỏch chuyn cỏc cht qua mng sinh cht 1,5 nhõn thc v t bo nhõn s - Phõn bit c thnh t bo thc vt vi thnh t bo ca vi khun v nm - Phõn bit c cỏc kiu chuyn cỏc cht qua mng 4 1,5 1.3 2.7 1.5 2.3 2.0 1.5 42% 23% 20% 15% 100 TRNG THPT C HP 2015- 2016 Tun : 14- Tiờt KHDH: 14 ; Ngay soan: 18/11/2016 ; Ngay day: 21/11/2016 KHI QUT V NNG LNG V CHUYN HểA VT CHT I MC TIấU Kin thc: - Trỡnh by c s chuyn hoỏ vt t bo - Phõn bit c th nng v ng nng, ng thi a c cỏc vớ d minh - Mụ t c quỏ trỡnh chuyn hoỏ nng lng - Mụ t c cu trỳc v chc nng ca ATP K nng: - Phỏt trin k nng quan sỏt, phõn tớch kờnh hỡnh - Rốn k t phõn tớch - tng hp, khỏi quỏt húa Thỏi : - Nhn thy vai trũ ca TV h sinh thỏi, cú ý thc bo v mụi trng, ci to mụi trng - Cú tớnh cn thn, t m nghiờn cu khoa hc - Bit liờn h kin thc vi thc t, n ung cht, khoa hc Trng tõm: cỏc dng nng lng, qua trỡnh chuyn húa vt cht t bo nh hng cỏc nng lc c hỡnh thnh - Nng lc chung Nhúm nng lc Nng lc thnh phn Nng lc t hc - Hs bit xỏc nh mc tiờu hc T nghiờn cu thụng tin v quỏ trỡnh chuyn húa vt cht v nng lng t bo - HS bit lp k hoch hc Nng lc phỏt Quỏ trỡnh chuyn húa vt cht t bo hin v gii Chuyn húa vt cht luụn kốm theo chuyn húa nng lng quyt Nng lc t Phỏt trin t so sỏnh thụng qua so sỏnh cỏc dng chuyn húa vt cht Nng lc giao Hc sinh hỡnh thnh nng lc giao tip, phỏt trin ngụn ng núi, vit tranh lun tip hp tỏc nhúm v cỏc thut ng cú bi hc NL qun lớ Bit cỏch qun lớ nhúm, qun lớ bn thõn - NL chuyờn bit + Hỡnh thnh nng lc nhúm v nghiờn cu liờn quan n quỏ trỡnh chvc v nl + Nng lc cỏ th: t a nhng ỏnh giỏ ca bn thõn sau quỏ trỡnh tip thu nhng kin thc bi II CHUN B CA GIO VIấN V HC SINH Giỏo viờn: - Tranh v sgk v nhng tranh nh cú liờn quan n bi hc - Phõn nhúm, phõn cụng nhim v cho tng nhúm Hc sinh - Nghiờn cu ti liu - Thc hin theo phõn cụng giỏo viờn v nhúm TRNG THPT C HP 2015- 2016 - Chun b cỏc mu vt Phng phỏp: - Dy hc hp tỏc: dng dy: Khỏi quỏt v nng lng v chuyn húa vt cht III HOT NG DY HC n nh lp Kim tra bi c Bi mi Ni dung Hot ng ca giỏo viờn Hot ng ca HS NL hỡnh thnh Ni dung 1: Nng lng v cỏc dng nng lng t bo (25 phỳt) Gv yờu cu HS nghiờn HS: Quan sỏt tranh I Khỏi quỏt v nng lng v cỏc cu tho lun tr li hỡnh kt hp nghiờn dng nng lng t bo + Em hiu nng lng l cu SGK trang 53 v Khỏi nim v nng lng gỡ? kin thc ó hc lp NL qun lý Nng lng: l i lng c trng cho + Trong t nhiờn nng di kh nng sinh cụng Gm loi: ng lng tn ti nhng - Tho lun nhúm tr nng v th nng trng thỏi no? Phõn bit li cõu hi, lp nhn NL giao tip ng nng l dng nng lng sn sng cỏc trng thỏi ú? xột, b sung sinh cụng NL t Th nng l loi nng lng d tr, cú + Trong TB cú nhng tim nng sinh cụng dng NL no? - Chuyn hoỏ nng lng l s chuyn + NL ch yu cú TB NL GQV i qua li gia cỏc dng nng lng l loi NL no? (Chuyn hoỏ gia dng ng nng v th nng) + ATP l gỡ? ATP ng tin nng lng t + Ti ATP c coi bo ATP c coi l hp cht - ATP( Adenozin triphotphat): gm cao nng, l ng tin baz nitric Adenin liờn kt vi nhúm nng lng? phot phat, ú cú liờn kt cao nng v ng ribụz Mi liờn kt cao + Nng lng ATP c nng b phỏ v gii phúng 7,3 kcal s dng ntn t bo? - Chc nng ca ATP : Cho vd minh ha? - HS dng kin + Tng hp nờn cỏc cht hoỏ hc cn thc v s tiờu húa v thit cho t bo * Liờn h: Khi lao ng hp th cỏc cht sinh + Vn chuyn cỏc cht qua mng ngc nng, lao ng tri úc ũi hc lp vi graien nng hi tiờu tn nhiu nng + Sinh cụng c hc lng ATP Cn cú ch dd phự hp cho tng i tng lao ng Ni dung 2: Chuyn húa vt cht (13 phỳt) II Chuyờn hoa võt chõt va nng lng tờ bao * Khỏi nim: Chuyn húa vt cht l hp cỏc phn ng húa sinh xy bờn t bo Nhm trỡ cỏc h sng ca TB * Bn cht: Bao gm hai quỏ trỡnh: + ng húa: l quỏ trỡnh tng hp cht hu c phc t cỏc cht n gin v tớch ly nng lng + D húa : l quỏ trỡnh phõn gii cỏccht hu ct phc thnh cht n gin Gv ỏnh giỏ, hon chnh kin thc GV yờu cu HS nghiờn cu tho lun tr li cõu hi + Th no l chuyn húa - Tho lun thng nht NL qun lý vt cht? ý kin + ng húa l gỡ D húa l gỡ? + Vai trũ ca quỏ trỡnh chuyn húa vt cht l gi? NL giao tip - i din nhúm trỡnh by, lp b sung NL t NL GQV TRNG THPT C HP 2015- 2016 ng thi gii phúng nng lng D húa cung cp nng lng cho quỏ trỡnh ng húa v cỏc hot ng sng khỏc ca t bo * Vai trũ: - Giỳp t bo thc hin cỏc c tớnh c trng khỏc ca s sng nh sinh trng, phỏt trin, cm ng v sinh sn - Chuyn húa vt cht luụn kốm theo nng lng Liờn h: - Nu n quỏ nhiu thc n giu nng lng m khụng c c th s dng dn n bnh bộo phỡ, tiu ng - Vỡ vy cn n ung hp lớ, kt hp cỏc loi thc n GV ỏnh giỏ, hon thin kin thc Cng c: ( 5p) GV cho HS tho lun cõu hi: Prụtờin, tinh bt v lipit thc n c chuyn húa nh th no c th v nng lng sinh quỏ trỡnh chuyn húa s c dựng vo nhng vic gỡ? Nu n quỏ nhiu tht, m, tinh bt thỡ cú hu qu gỡ? ỏp ỏn: rut b phõn gii thnh cỏc cht n gin hp thu vo mỏu Prụtờin axit amin Tinh bt glucụcz Lipit glyxờrol + axit bộo Sau vo mỏu c chuyn n cỏc t bo dựng lm nguyờn liu tng hp nờn prụtờin, lipit ca t bo hoc phõn gii thnh cht khỏc gii phúng nng lng Nờu n quỏ nhiu tht thỡ cng khụng tt vỡ axit amin phõn gii gan s to urờ l cht c cho c th n quỏ nhiu tinh bt, lipit m khụng s dng ht dn n bộo phỡ, bnh tiu ng v cỏc bnh cú liờn quan Hot ng dng m rng kin thc: ( 2p) Hc bi v tr li cỏc cõu hi cui bi c mc Em cú bit Nghiờn cu trc ni dung tip theo IV CU HI/ BI TP KIM TRA NH GI NNG LC HC SINH Bng ma trn kim tra cỏc mc nhn thc Ni dung Nhn bit Thụng hiu Vn dng (M1) (M2) (M3) NL v CHVC - Lit kờ tờn cỏc - Gii thớch s chuyn loi nng lng cú húa vt cht t bo - Phõn bit ng húa - Mụ t cu trỳc ca v d húa ATP - Trỡnh by chc nng ca ATP - Nờu kn chuyn húa vt cht Cõu hi v bi cng c dn dũ Cõu ATP c cu to t thnh phn l (M1) A aenụzin, ng ribụz, nhúm photphat ng deụxiriboz, nhúm photphat B aenin, ng ribụz, nhúm photphat eụxiribụz, nhúm photphat Cõu Trong quỏ trỡnh hụ hp t bo, giai on to nhiu ATP nht l (M2) Vn dng cao M4 - Gii thớch cu to phự hp vi chc nng ca ATP - Liờn h thc tin cỏc vai trũ ca ATP C aenụzin, D aenin, ng TRNG THPT C HP 2015- 2016 A ng phõn B trung gian C chu trỡnh Crep D chui truyn electron hụ hp Cõu ng hoỏ l (M1) A hp tt c cỏc phn ng sinh hoỏ xy bờn t bo B hp mt chui cỏc phn ng k tip C quỏ trỡnh tng hp cỏc cht hu c phc t cỏc cht n gin D quỏ trỡnh phõn gii cỏc cht hu c phc thnh cỏc cht n gin Cõu D hoỏ l (M1) A hp tt c cỏc phn ng sinh hoỏ xy bờn t bo B hp mt chui cỏc phn ng k tip C quỏ trỡnh tng hp cỏc cht hu c phc t cỏc cht n gin D quỏ trỡnh phõn gii cỏc cht hu c phc thnh cỏc cht n gin Cõu 5: V s cu to ATP? Vỡ ATP cú vai trũ quan trng i vi s sng? (M4) Cõu 6: Ti ATP li c xem l ng tin nng lng tb? (M4) Tun : 15- Tiờt KHDH: 15; Ngay soan: 26/11/2016 ; Ngay day: 28/11/2016 Chuyờn : Enzim v vai trũ ca enzim quỏ trỡnh chuyn húa vt cht I MC TIấU Kin thc: - Nờu c vai trũ ca enzim t bo, cỏc nhõn t nh hng ti hot tớnh ca enzim iu ho hot ng trao i cht K nng: - Phỏt trin k nng quan sỏt, phõn tớch kờnh hỡnh - Rốn k t phõn tớch - tng hp, khỏi quỏt húa Thỏi : - Nhn thy vai trũ ca TV h sinh thỏi, cú ý thc bo v mụi trng, ci to mụi trng - Cú tớnh cn thn, t m nghiờn cu khoa hc - Bit liờn h kin thc vi thc t, n ung cht, khoa hc Trng tõm: - Cu trỳc enzim v vai trũ ca enzim, thit k thớ ngim v enzim nh hng cỏc nng lc c hỡnh thnh - Nng lc chung Nhúm nng lc Nng lc thnh phn Nng lc t hc - Hs bit xỏc nh mc tiờu hc ca chuyờn - HS bit lp k hoch hc Nng lc phỏt Quỏ trỡnh chuyn húa vt cht t bo gm quang hp v hụ hp, cn xỳc tỏc l hin v gii quyt enzim NL nghiờn cu + a tiờn oỏn c th thiu cỏc enzim chuyn húa mt cht no ú thỡ hu qu khoa hc nh th no Nng lc giao Hc sinh hỡnh thnh nng lc giao tip, phỏt trin ngụn ng núi, vit tranh lun tip hp tỏc nhúm v cỏc thut ng cú bi hc NL qun lớ Bit cỏch qun lớ nhúm, qun lớ bn thõn - NL chuyờn bit + Nng lc cỏ th: t a nhng ỏnh giỏ ca bn thõn sau quỏ trỡnh tip thu nhng kin thc bi II CHUN B CA GIO VIấN V HC SINH Giỏo viờn: - Tranh v sgk v nhng tranh nh cú liờn quan n bi hc nh enzim - a hoc bng hỡnh cú ni dung v c ch hot ng ca enzim - Phõn nhúm, phõn cụng nhim v cho tng nhúm Hc sinh - Nghiờn cu ti liu - Thc hin theo phõn cụng giỏo viờn v nhúm TRNG THPT C HP 2015- 2016 - Chun b cỏc mu vt Phng phỏp: - Dy hc hp tỏc: dng dy: enzim v vai trũ ca enzim quỏ trỡnh chuyn húa vt cht III HOT NG DY HC n nh lp Kim tra bi c Nờu cu trỳc v chc nng ca ATP? Bi mi Ni dung Hot ng ca giỏo viờn Hot ng ca HS NL hỡnh th Ni dung 1: khỏi quỏt v enzim (30 phỳt) I Enzim: - Ly VD minh v enzim - Enzim l cht xỳc tỏc sinh hc, cú bn Yờu cu HS tỡm hiu cỏc cht prụtờin, xỳc tỏc cỏc phn ng sinh húa sau: HS nghiờn cu thụng iu kin bỡnh thng ca c th tin SGK trang 57, kt NL qun lý sng Enzim ch lm tng tc phn ng + Enzim l gỡ? Hóy k vi hp vi kin thc m khụng b bin ụ sau phn ng enzim m em bit sinh hc lp tr li - Cu trỳc ca enzim: Enzim gm loi: + Enzim cú cu trỳc ntn? + Tho lun NL giao tip Enzim thnh phn (ch l prụtờin) v + C cht l gỡ? nhúm thng nht ý enzim thnh phn (ngoi prụtờin cũn liờn + Trỡnh by c ch tỏc ng kin NL t kt vi cht khỏc khụng phi prụtờin) ca enzim? + i din nhúm Trong phõn t enzim cú vựng cu trỳc + Gii thớch ti enzim cú trỡnh by - Cỏc nhúm khụng gian c bit liờn kt vi c cht tớnh c thự? ly vd( chỡa khúa khỏc nhn xột v b NL GQV c gi l trung tõm hot ng Cu hỡnh v khúa) sung khụng gian ca trung tõm hot ng ca - GV nhn xột, ỏnh giỏ v giỳp enzim tng thớch vi cu hỡnh khụng gian cỏc em hon thin kin thc ca c cht, nh vy c cht liờn kt tm + Enzim+ c cht phc hp thi vi enzim v b bin i to thnh sn enzim-ccht snphm+ phm enzim - Vai trũ ca enzim: GV yờu cu HS nghiờn cu tr Lm gim nng lng hot hoỏ ca cỏc li cỏc sau: - HS nghiờn cu , cht tham gia phn ng, ú lm tng tc - Hot tớnh ca enzim l gỡ? dng kin thc phn ng - Nhng yu t no nh hng mi v kin thc ca T bo iu ho hot ng trao i cht n hot tớnh ca enzim? bi tr li thụng qua iu khin hot tớnh ca cỏc - Trỡnh by s nh hng ca Hs khỏc b sung enzim bng cỏc cht hot hoỏ hay c ch cỏc yu t mụi trng n hot II Cỏc nhõn t nh hng n enzim ng ca enzim Nhit , pH, nng c cht, cht c - Gi thớch hin tng c ch ch hoc hot hoỏ enzim, nng enzim ngc (SGK) GV ỏnh giỏ, b sung Ni dung Vai trũ ca enzim quỏ trỡnh chuyn húa vt cht (10 phỳt) III Vai trũ ca enzim quỏ trỡnh chuyn húa vt cht T bo cú th iu hũa quỏ trỡnh chvc thụng qua iu khin hot tớnh ca enzim bng cỏc cht hot húa hay c ch GV yờu cu HS tỡm hiu vai trũ ca ez quỏ trỡnh CHVC Gii thớch hin tng c ch ngc * Liờn h: cn n ung hp lớ b sung cỏc loi cht trỏnh gõy hin tng bnh lớ ri lon chuyn húa HS nghiờn cu sgk tr li Cng c, dn dũ(5 phỳt ) - GV yờu cu HS gii thớch cỏc hin tng thc t: Ti n tht bũ khụ vi nm u thỡ li d tiờu húa hn l n tht bũ khụ riờng? ỏp ỏn: Vỡ u cú enzim phõn gii prụtờin NL qun lý NL t TRNG THPT C HP 2015- 2016 - Hc bi v tr li cỏc cõu hi cui bi - Chun b cho bi thc hnh 15 IV CU HI/ BI TP KIM TRA NH GI NNG LC HC SINH Bng ma trn kim tra cỏc mc nhn thc Ni dung Nhn bit Thụng hiu Vn dng Vn dng cao (M1) (M2) (M3) M4 Enzim v vai - Nờu c vai trũ Gii thớch c cỏc Gii thớch c vai - Gii thớch c trũ ca enzim ca enzim t yu t nh hng n trũ ca enzim mt s quỏ trỡnh bo, cỏc nhõn t hot tớnh ca enzim quỏ trỡnh chvc liờn quan n enzim nh hng ti hot (lm sa chua, mt tớnh ca enzim s bnh ngi iu ho hot ng thiu enzim) trao i cht - Mụ t cu trỳc ca enzim Cõu hi v bi cng c dn dũ Cõu Thnh phn c bn ca ezim l (M1) A lipit B axit nucleic C cacbon hirat D protein Cõu Khi enzim xỳc tỏc phn ng, c cht liờn kt vi (M1) A cofact B protein C coenzim D trung tõm hot ng Cõu T bo c th iu ho tc chuyn hoỏ hot ng vt cht bng bng vic tng gim (M2) A nhit t bo B pH ca t bo C nng c cht D nng enzim t bo Cõu 4: Gii thớch s nh hng ca nhit v pH n hot tớnh enzim? (M2) Tun : 16- Tiờt KHDH: 16; Ngay soan: 26/11/2016 ; Ngay day: 05/12/2016 THC HNH: Mt s thớ nghim v enzim I MC TIấU Kin thc: - Bit cỏch b trớ thớ nghim v t ỏnh giỏ c mc nh hng ca cỏc yu t mụi trng lờn hot tớnh ca ezim catalaza K nng: - Lm c mt s thớ nghim v enzim Thỏi : - Nhn thy vai trũ ca TV h sinh thỏi, cú ý thc bo v mụi trng, ci to mụi trng - Cú tớnh cn thn, t m nghiờn cu khoa hc - Bit liờn h kin thc vi thc t, n ung cht, khoa hc Trng tõm: thit k thớ ngim v enzim nh hng cỏc nng lc c hỡnh thnh - Nng lc chung Nhúm nng lc Nng lc thnh phn Nng lc t hc - Hs bit xỏc nh mc tiờu hc ca chuyờn - HS bit lp k hoch hc Nng lc phỏt Quỏ trỡnh chuyn húa vt cht t bo gm quang hp v hụ hp, cn xỳc tỏc l TRNG THPT C HP 2015- 2016 hin v gii enzim Chuyn húa vt cht luụn kốm theo chuyn húa nng lng quyt NL nghiờn cu + Hc sinh bit cỏch b trớ thớ nghim thc hnh, quan sỏt cỏc thớ nghim v enzim khoa hc + a tiờn oỏn c th thiu cỏc enzim chuyn húa mt cht no ú thỡ hu qu nh th no Nng lc giao Hc sinh hỡnh thnh nng lc giao tip, phỏt trin ngụn ng núi, vit tranh lun tip hp tỏc nhúm v cỏc thut ng cú bi NL qun lớ Bit cỏch qun lớ nhúm, qun lớ bn thõn - NL chuyờn bit + Thit k thớ nghim: HS hon thnh theo quy trỡnh thớ nghim v enzim + Nng lc cỏ th: t a nhng ỏnh giỏ ca bn thõn sau quỏ trỡnh tip thu nhng kin thc bi II CHUN B CA GIO VIấN V HC SINH Giỏo viờn: - Phõn nhúm, phõn cụng nhim v cho tng nhúm Hc sinh - Nghiờn cu ti liu - Thc hin theo phõn cụng giỏo viờn v nhúm - Chun b cỏc mu vt Phng phỏp: - Dy hc d ỏn: c dng dy thc hnh III HOT NG DY HC n nh lp Kim tra bi c Kim tra s chun b ca HS (5p ) Bi mi Ni dung Hot ng ca giỏo viờn Hot ng ca HS NL hỡnh thnh Ni dung 1: THI NGHIấM GV gi thiu tỏc dng - Cỏc nhúm nhn dng c VI ENZIM CATALAZA ca enzim catalaza - C th kớ ghi chộp catalaza (20 phỳt) H2O2 - Tng nhúm tin hnh I Quan sỏt hin tng thy c cỏc thớ nghim H2O + O2 Tin hnh thớ nghim NL qun lý - GV chia HS theo nhúm ming khoai tõy sau nh - Tng nhúm tin hnh tin hnh thớ nghim(4 nhúm/ H2O2 cỏc thớ nghim nh SGK lp trang 61 NL giao tip - GV giao dng c, mu vt, + Nh git dung dch Mu Khoai Khoai KT húa cht H2O2 lờn lỏt khoai NL t vt tõy tõy lnh - GV yờu cu: + Quan sỏt hin tng sng chớn + Tin hnh thớ nghim vim - i din nhúm trỡnh by tin enzim atalaza kt qu thớ nghim NL GQV hnh + Trỡnh by kt qu thớ Bỏo cỏo thu hoach v Hin nghim v gii thớch tr li s cõu hi: NL thit k tng - GV: hng dn HS thao tỏc Vit thu hoch TN Gii thớ nghim nh SGK thớch - GV theo cỏc nhúm thao tỏc - Tr li cõu hi v nhc nh ct lỏt khoai mng khong mm ch nh git dung dch H2O2 lờn mi ming khoai tõy - Sau cỏc nhúm tin hnh xong thớ nghim GV yờu cu cỏc nhúm gii thiu kt qu v gii thớch - GV nhn xột ỏnh giỏ - GV yờu cu vit thu hoch ( theo mu)v tr li s cõu TRNG THPT C HP 2015- 2016 hi Ni dung THI NGHIấM S DUNG ENZIM TRONG QUA DA TI E TACH CHIấT ADN (20 phỳt) II TN tỏch chit ADN + Cho nc chộn bỏt vo dch nghin nhm phỏ v mng sinh cht vỡ mng cú bn cht l lipit + Dựng enzim qu da thy phõn prụtờin v gii phúng AND prụtờin - GV yờu cu: + Tin hnh thớ nghim + Thy c phõn t AND v tỏch c AND - GV bao quỏt lp nhc nh cỏc nhúm v cỏc thao tỏc bc ú l: ly ỳng t l lng ca nc chộn v nc ct da - GV kim tra kt qu ca nhúm bng cỏch xem cú cỏc si trng c l lng lp cụn hay khụng v ph bin HS kim tra kt qu - GV yờu cu vit bi thu hoch v tr li cõu hi: Tin hnh thớ nghim - Mi nhúm phõn cụng cỏc thnh viờn thc hin NL qun lý theo bc nh SGK trang 62 - Lu ý mt s thao tỏc NL giao tip nh nghin mu dch, lc nc ct da, khuy nh NL thit k hp cht ng TN nghim NL GQV Bỏo cỏo thu hoch - HS vit trng trỡnh v cỏc bc tin hnh thớ nghim, kt qu thớ nghim - HS dng lớ thuyt gii thớch thớ nghim m cỏc em va tin hnh - Tho lun tr li cac cõu hi Tun : 17- Tiờt KHDH: 17; Ngay soan: 26/11/2016 ; Ngay day: 05/12/2016 ễN TP HC Kè I Tun : 18- Tiờt KHDH: 18; Ngay soan: 26/11/2016 ; Ngay day: 05/12/2016 KIM TRA HC Kè I [...]... chứa AND dạng vòng ( Nhân sơ) - TB chất không có hệ thống nội màng, không có các bào quan như ty thể, thể gôngi… chỉ có riboxom * Kích thước TB nhỏ tỉ lệ S/V lớn  tốc độ trao đổi chất giữa TB với MT diễn ra nhanh nhanhTB sinh trưởng nhanh, sinh sản nhanh số lượng tế bào tăng nhanh Nội dung Nội dung 2: Tìm hiểu cấu tạo tế bào nhân sơ (24 phút) II Cấu tạo của TB nhân sơ * Tế bào nhân sơ gồm: Màng sinh. .. cầu HS Quan sát tranh hình 7.1 và tranh hình 7.2 SGK nêu đặc điểm chung của TB nhân sơ - GV khái quát kiến thức trên tranh hình - Kích thước nhỏ đem lại ưu thế gì cho TB nhân sơ GV: gợi ý: Có 3 TB có bán kính khác nhau GV nhận xét hoàn chỉnh kiến thức: Như vậy (r nhỏ)kích thước TB nhỏ  tỉ lệ S/V lớn  tốc độ trao đổi chất giữa TB với MT diễn ra nhanh nhanhTB sinh trưởng nhanh, sinh sản nhanh số... trữ trong AND dưới dạng số lượng, thành phần và trật tự xắp xếp các nuclêôtit GV: trình bày trên tranh cấu trúc của ADN + Phân tử AND có cấu trúc từ mấy chuỗi pôlinuclêôtit? giữa 2 chuỗi pôlinuclêôtit liên kết với nhau bằng liên kết gì? + Tại sao nói AND vừa đa dạng lại vừa đặc trưng? (Gợi ý: điểm khác nhau giữa 2 AND là gì, liên hệ bảng chữ cái) + Trình bày cấu trúc không gian của AND? + PT AND có đường... quan đến tb nhân thực + Năng lực cá thể: tự đưa ra những đánh giá của bản thân sau quá trình tiếp thu những kiến thức trong bài II CHUẨN BỊ CỦA GIAO VIÊN VÀ HỌC SINH 1 Giáo viên: - Tranh vẽ sgk và những tranh ảnh có liên quan đến bài học như, tb nhân thực, cấu tạo các bào quan - Đĩa hoặc băng hình có nội dung về tế bào nhân thực - Phân nhóm, phân công nhiệm vụ cho từng nhóm - Phiếu học tập 2 Học sinh. .. lớn( gluco, aa), 3 Các yếu tố ảnh hưởng tới tốc độ khuyếch tán của qua màng : + Sự chênh lệch nồng độ các chất trong và ngoài màng * Nồng độ chất tan ngoài MT > Nồng độ chất tan trong TB MT ưu trương Khi đó chất tan dchuyển từ MT ngoài vào MT trong TB * Nồng độ chất tan ngoài MT < Nồng độ chất tan trong TB MT nhược trương Khi đó chất tan dchuyển từ MT trong TB ra MT ngoài TB * Nồng độ chất tan ngoài... cộng hóa trị tạo thành chuỗi polinu - Phân tử AND chỉ có 1 mạch polynu GV: Cho HS quan sát tranh vẽ sơ đồ 1 nuclêotit và hình 6.1 GV yêu cầu: - Trình bày cấu trúc hóa học của AND? Gợi ý + AND được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân Mỗi đơn phân là gì? + Mỗi nu có cấu tạo ntn? + Chỉ ra điểm giống và khác nhau giữa các nu? 2 Chức năng của ADN - AND có chức năng mang, bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền... bào, màng sinh chất, cấu trúc bên ngoài màng sinh chất (14 phút) NL IX Màng sinh chất là ranh giới bên ngoài và là rào quản chắn lọc của tế bào lý Màng sinh chất được cấu tạo từ lớp kép Yêu cầu nhóm 3 báo cáo phôtpholipit, và các phân tử prôtêin (khảm trên màng), ngoài ra còn có các phân tử côlestêrôn làm Nhóm 3 báo cáo TRƯỜNG THPT ĐỨC HỢP 2015- 2016 tăng độ ổn định của màng sinh chất Màng sinh chất... khoáng, chất tan thuộc tế bào (MĐ4) A lông hút của rễ cây B cánh hoa C.đỉnh sinh trưởng D lá cây của một số loài cây mà động vật không dám ăn Câu 10 Trong cơ thể người, tế bào có lưới nội chất hạt phát triển mạnh nhất là tế bào (MĐ4) A hồng cầu B bạch cầu C biểu bì D cơ B chuyển hoá đường và phân huỷ chất độc hại đối với cơ thể Tuần :10- ; Tiết KHDH: 10; Ngày soạn: 14 /10/ 2016 ; Ngày dạy: 24 /10/ 2016 VẬN... liên quan đến tế bào nhân sơ + Năng lực cá thể: tự đưa ra những đánh giá của bản thân sau quá trình tiếp thu những kiến thức trong bài II CHUẨN BỊ CỦA GIAO VIÊN VÀ HỌC SINH 1 Giáo viên: - Tranh vẽ sgk và những tranh ảnh có liên quan đến bài học như tế bào nhân sơ, - Đĩa hoặc băng hình có nội dung về vận chuyển các chất qua màng - Phân nhóm, phân công nhiệm vụ cho từng nhóm - Phiếu học tập 2 Học sinh. .. Làm dung môi hoà tan nhiều chất, tạo môi trường cho các phản ứng sinh hoá xảy ra x B Làm ổn định nhiệt của cơ thể C Làm giảm nhiệt độ cơ thể D Làm cho tế bào chất dẫn điện tốt Câu 4: Khi chạm tay vào lá cây trinh nữ, lá cây cụp lại là do: A Tế bào lá cây thoát hơi nước nhanh B Tế bào lá cây hút no nước nhanh C Tế bào cuống lá thoát hơi nước nhanh x D Tế bào cuống lá hút no nước nhanh 5 Hoạt động vận ... nhanh nhanhTB sinh trưởng nhanh, sinh sản nhanh số lượng tế bào tăng nhanh Nội dung Nội dung 2: Tìm hiểu cấu tạo tế bào nhân sơ (24 phút) II Cấu tạo TB nhân sơ * Tế bào nhân sơ gồm: Màng sinh. .. Giới nguyên sinh bao gồm (MĐ1) A vi sinh vật, động vật nguyên sinh B vi sinh vật, tảo, nấm, động vật nguyên sinh C tảo, nấm, động vật nguyên sinh D tảo, nấm nhày, động vật nguyên sinh Câu Ngành... ADN từ tế bào sang tế bào khác, từ hệ sang hệ khác Câu 10 Tập hợp sinh vật sống rừng Quốc gia Cúc Phương (MĐ4) A quần thể sinh vật B cá thể sinh vật C cá thể quần thể D quần xã sinh vật Câu 11
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an sinh 10 phat trien nang luc, giao an sinh 10 phat trien nang luc, giao an sinh 10 phat trien nang luc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn