Chương II - Bài 1: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số

10 2,292 21 Gửi tin nhắn cho Amedeo Avogadro
Amedeo Avogadro

Amedeo Avogadro

Tải lên: 11,505 tài liệu

  • Loading...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/06/2013, 01:25

Chương II - Hàm số bậc nhất lớp 7 chúng ta đã được làm quen với khái niệm hàm số, một số ví dụ hàm số ,khái niệm mặt phẳng toạ độ; Đồ thị hàm số y = ax . Chương II- Đại số 9, ngoài việc ôn tập các kiến thức trên ta còn được bổ sung thêm một số khái niệm: Hàm số đồng biến, hàm số nghịch biến; Nghiên cứu kỹ về hàm số bậc nhất và vị trí tương đối giữa hai đường thẳng. Tiết học hôm nay ta sẽ đi nhắc lại và bổ sung các khái niệm hàm số. Giáo án thao giảng Ngô Đức Hà - THCS Phù Cừ Tiết 19 Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số 1/ khái niệm hàm số - K/n : Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng x thay đổi sao cho với mỗi giá trị của x, Ta luôn xác đinh được chỉ một giá trị tương ứng của y thì y được gọi là hàm số của x và x được gọi là biến số - Các cách cho hàm số : H/S có thể được cho bằng bảng , bằng công thức, bằng sơ đồ Venn. Ví dụ 1 a/ y là hàm số của x được cho bằng bảng sau: x 1 2 3 4 y 6 4 2 1 3 2 2 1 2 1 3 1 b/ y là hàm số của x được cho bằng công thức: x yxyxy 4 322 =+== Bài tập x 1 2 4 5 7 8 y 3 5 9 11 15 17 Bảng sau có xác định y là hàm số của x không ? Bảng 1 x 3 4 3 5 8 y 6 8 4 8 16 Bảng 2 - Hàm số cho bằng công thức y = f(x), ta hiểu rằng biến số x chỉ lấy giá trị mà tại đó f(x) xác định - Khi y là hàm số của x, ta có thể viết: y = f(x), y = g(x) Ví dụ :y = f(x) = 2x+3 - Giá trị của hàm số y = f(x) tại x = là f( ) 0 x 0 x - Khi x thay đổi mà y luôn nhận giá trị không đổi thì y được gọi là hàm hằng ?1 5 2 1 )(: +== xxfyHscho Tính: )10(;)2(;)3(;)2(;)1(;)0( ffffff 2/ §å thi hµm sè ?2 a/ BiÓu diÔn c¸c ®iÓm sau trªn mÆt ph¼ng to¹ ®é Oxy : ( ) ( )                         2 1 ;4, 3 2 ;3,1;2,2;1,4; 2 1 ,6; 3 1 FEDCBA O y x 1 2 1 2 1 2 4 3 5 6 y x 0 1 2 4 3 A B C D E F ( ) ( )                         2 1 ;4 , 3 2 ;3 1;2 2;1 4; 2 1 6; 3 1 F E D C B A - Cho x = 1 thay vào công thức y = 2x được y = 2.1 =2 => A(1;2) thuộc đồ thị h/s y = 2x O y x 1 2 1 2 A y = 2x NX :-Đồ thị hàm số y = 2x là một đường thẳng đi qua gốc toạ độ: O(0;0) - Đồ thị h/s y = 2x là đư ờng thẳng OA trên mặt phẳng toạ độ * Đồ thị hàm số y = f(x) là tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương ứng (x;f(x)) trên mp toạ độ b/ Vẽ đồ thị hàm số y = 2x Chú ý : Điểm M thuộc đồ thị hàm số khi và chỉ khi toạ độ điểm M thoả mãn công thức hàm số 3/ Hàm số đồng biến , nghịch biến ?3 Tính giá trị y tương ứng của các hàm số y = 2x +1 và y = -2x + 1 theo giá trị đã cho cuả biến số x rồi điền vào bảng x -2,5 -2 -1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5 y= 2x+1 Y=-2x+1 Tổng quát: Cho hàm số y = f(x) xác định với mọi x thuộc R * Nếu x tăng mà giá trị tương ứng của y lại giảm đi thì hàm số y = f(x) được gọi là hàm số nghịch biến trên R * Nếu x tăng mà giá trị tương ứng của y cũng tăng thì hàm số y = f(x) được gọi là hàm số đồng biến trên R -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 *Nói cách khác, với , tuỳ ý thộc R 1 x 2 x Nếu < mà f( ) < f( )thì hàm số f(x) đồng biến trên R 1 x 2 x 1 x 2 x Nếu < mà f( ) > f( )thì hàm số f(x) đồng biến trên R 1 x 2 x 1 x 2 x Luyện tập Bài tập Cho hàm số y = 3x+1 . Chứng minh rằng hàm số đồng biến trên R Yêu cầu về nhà * Học lý thuyết SGK + vở ghi * Giờ sau luyện tập * Làm bài tập SGK + SBT [...]... Luyện tập Bài tập Cho hàm số y = 3x+1 . Chứng minh rằng hàm số đồng biến trên RYêu cầu về nhà* Học lý thuyết SGK + vở ghi* Giờ sau luyện tập* Làm bài tập SGK + SBT . giảng Ngô Đức Hà - THCS Phù Cừ Tiết 19 Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số 1/ khái niệm hàm số - K/n : Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng x. Chương II - Hàm số bậc nhất lớp 7 chúng ta đã được làm quen với khái niệm hàm số, một số ví dụ hàm số ,khái niệm mặt phẳng toạ độ; Đồ thị hàm số y
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương II - Bài 1: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số, Chương II - Bài 1: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số, Chương II - Bài 1: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số

Bình luận về tài liệu chuong-ii-bai-1-nhac-lai-va-bo-sung-cac-khai-niem-ve-ham-so

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP