Bài 30: Quá trình đẳng tích. Định luật Sác-lơ

Đặng Thị Hoàng Yến
Đặng Thị Hoàng Yến(11504 tài liệu)
(4 người theo dõi)
Lượt xem 848
6
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 25 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/06/2013, 01:25

Mô tả: 01:30 01:30 TRƯỜNG VĂN HÓA 3 TRƯỜNG VĂN HÓA 3 Người thực hiện: Nguyễn Duy Long Người thực hiện: Nguyễn Duy Long 01:30 01:30 01:30 01:30 KIEÅM TRA BAØI CUÕ KIEÅM TRA BAØI CUÕ CAÂU 1 CAÂU 3 CAÂU 2 CAÂU 4 01:30 01:30 01:30 01:30 Bài 30 : QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH ĐỊNH Bài 30 : QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH ĐỊNH LUẬT SÁC-LƠ LUẬT SÁC-LƠ • I. Quá trình đẳng tích: • Quá trình biến đổi trạng thái khi thể tích không đổi gọi là quá trình đẳng tích. 01:30 01:30 II. II. Đònh luật Sác-lơ Đònh luật Sác-lơ : : 1. Thí nghiệm: 1. Thí nghiệm: Bài 20: QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH ĐỊNH LUẬT SÁC-LƠ Bài 20: QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH ĐỊNH LUẬT SÁC-LƠ 01:30 01:30 T(K) T(K) P(10 P(10 5 5 pa) pa) p/T p/T Kết quả thí nghiệm 1 301 331 350 Bài 20: QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH ĐỊNH LUẬT SÁC-LƠ Bài 20: QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH ĐỊNH LUẬT SÁC-LƠ 365 Nhận xét gì về tỉ số p/T trong các trường hợp? 28 0 C=28+273=301 0 K 1,1 1,2 1,25 3,3.10 3,3.10 -3 -3 3,3.10 3,3.10 -3 -3 3,4.10 3,4.10 -3 -3 3,4.10 3,4.10 -3 -3 Cách đổi từ độ C thành độ K 58 0 C 77 0 C 92 0 C 28 0 C 01:30 01:30 Bài 20: QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH ĐỊNH LUẬT SÁC-LƠ Bài 20: QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH ĐỊNH LUẬT SÁC-LƠ p/T=hằng số. p/T=hằng số. p và T tỉ lệ với nhau như thế nào? T l thu nỉ ệ ậ 01:30 01:30 Bài 20: QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH ĐỊNH LUẬT SÁC-LƠ Bài 20: QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH ĐỊNH LUẬT SÁC-LƠ p/T=hằng số. p/T=hằng số. Đònh luật Sác-lơ: Đònh luật Sác-lơ: Trong quá trình đẳng tích của một chất khí nhất Trong quá trình đẳng tích của một chất khí nhất đònh, áp suất tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối. đònh, áp suất tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối. Bi u th c:ể ứ Bi u th c:ể ứ 1 01:30 01:30 01:30 01:30 Bài 20: QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH ĐỊNH LUẬT SÁC-LƠ Bài 20: QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH ĐỊNH LUẬT SÁC-LƠ Xét 2 trạng thái của một lượng khí xác định: Trạng thái Áp suất: p 1 Nhiệt độ tuyệt đối: T 1 Trạng thái Áp suất: p 2 Nhiệt độ tuyệt đối : T 2 Biểu thức 2 2 1 1 T p T p = 2 01:30 01:30 Bài 20: QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH ĐỊNH LUẬT SÁC-LƠ Trạng thái 1: t 1 =0 0 C p 1 =1,2.10 5 Pa Trạng thái 2: t 2 =30 0 C p 2 =? Bài tập áp dụng 01:30 01:30 Bài 20: QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH ĐỊNH LUẬT SÁC-LƠ Trạng thái 1: T 1 =273 K p 1 =1,2.10 5 Pa Trạng thái 2: T 2 =273+30=303 K p 2 =? Bài tập áp dụng .  Quá trình đẳng nhiệt là gì? Quá trình đẳng nhiệt là gì? Bài 20: QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH ĐỊNH LUẬT SÁC-LƠ Bài 20: QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH ĐỊNH LUẬT SÁC-LƠ  Quá. 01:30 01:30 01:30 Bài 30 : QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH ĐỊNH Bài 30 : QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH ĐỊNH LUẬT SÁC-LƠ LUẬT SÁC-LƠ • I. Quá trình đẳng tích: • Quá trình biến đổi

— Xem thêm —

Xem thêm: Bài 30: Quá trình đẳng tích. Định luật Sác-lơ, Bài 30: Quá trình đẳng tích. Định luật Sác-lơ, Bài 30: Quá trình đẳng tích. Định luật Sác-lơ

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bai-30-qua-trinh-dang-tich-dinh-luat-sac-lo

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.163982152939 s. Memory usage = 18.45 MB