Bài 30: Quá trình đẳng tích. Định luật Sác-lơ

25 869 6
Đặng Thị Hoàng Yến

Đặng Thị Hoàng Yến

Tải lên: 11,504 tài liệu

  • Loading...
1/25 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/06/2013, 01:25

01:30 01:30 TRƯỜNG VĂN HÓA 3 TRƯỜNG VĂN HÓA 3 Người thực hiện: Nguyễn Duy Long Người thực hiện: Nguyễn Duy Long 01:30 01:30 01:30 01:30 KIEÅM TRA BAØI CUÕ KIEÅM TRA BAØI CUÕ CAÂU 1 CAÂU 3 CAÂU 2 CAÂU 4 01:30 01:30 01:30 01:30 Bài 30 : QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH ĐỊNH Bài 30 : QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH ĐỊNH LUẬT SÁC-LƠ LUẬT SÁC-LƠ • I. Quá trình đẳng tích: • Quá trình biến đổi trạng thái khi thể tích không đổi gọi là quá trình đẳng tích. 01:30 01:30 II. II. Đònh luật Sác-lơ Đònh luật Sác-lơ : : 1. Thí nghiệm: 1. Thí nghiệm: Bài 20: QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH ĐỊNH LUẬT SÁC-LƠ Bài 20: QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH ĐỊNH LUẬT SÁC-LƠ 01:30 01:30 T(K) T(K) P(10 P(10 5 5 pa) pa) p/T p/T Kết quả thí nghiệm 1 301 331 350 Bài 20: QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH ĐỊNH LUẬT SÁC-LƠ Bài 20: QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH ĐỊNH LUẬT SÁC-LƠ 365 Nhận xét gì về tỉ số p/T trong các trường hợp? 28 0 C=28+273=301 0 K 1,1 1,2 1,25 3,3.10 3,3.10 -3 -3 3,3.10 3,3.10 -3 -3 3,4.10 3,4.10 -3 -3 3,4.10 3,4.10 -3 -3 Cách đổi từ độ C thành độ K 58 0 C 77 0 C 92 0 C 28 0 C 01:30 01:30 Bài 20: QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH ĐỊNH LUẬT SÁC-LƠ Bài 20: QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH ĐỊNH LUẬT SÁC-LƠ p/T=hằng số. p/T=hằng số. p và T tỉ lệ với nhau như thế nào? T l thu nỉ ệ ậ 01:30 01:30 Bài 20: QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH ĐỊNH LUẬT SÁC-LƠ Bài 20: QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH ĐỊNH LUẬT SÁC-LƠ p/T=hằng số. p/T=hằng số. Đònh luật Sác-lơ: Đònh luật Sác-lơ: Trong quá trình đẳng tích của một chất khí nhất Trong quá trình đẳng tích của một chất khí nhất đònh, áp suất tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối. đònh, áp suất tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối. Bi u th c:ể ứ Bi u th c:ể ứ 1 01:30 01:30 01:30 01:30 Bài 20: QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH ĐỊNH LUẬT SÁC-LƠ Bài 20: QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH ĐỊNH LUẬT SÁC-LƠ Xét 2 trạng thái của một lượng khí xác định: Trạng thái Áp suất: p 1 Nhiệt độ tuyệt đối: T 1 Trạng thái Áp suất: p 2 Nhiệt độ tuyệt đối : T 2 Biểu thức 2 2 1 1 T p T p = 2 01:30 01:30 Bài 20: QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH ĐỊNH LUẬT SÁC-LƠ Trạng thái 1: t 1 =0 0 C p 1 =1,2.10 5 Pa Trạng thái 2: t 2 =30 0 C p 2 =? Bài tập áp dụng 01:30 01:30 Bài 20: QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH ĐỊNH LUẬT SÁC-LƠ Trạng thái 1: T 1 =273 K p 1 =1,2.10 5 Pa Trạng thái 2: T 2 =273+30=303 K p 2 =? Bài tập áp dụng [...]... 01:3001:30 Bài 30 : QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH ĐỊNH Bài 30 : QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH ĐỊNH LUAT SAC-LễLUAT SAC-LễãI. Quaự trỡnh ủaỳng tớch:ã Quaự trỡnh bieỏn đổi trạng thái khi thể tích không đổi gọi là quá trình đẳng tích. 01:30 01:30 Bài 20: QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH ĐỊNH LUẬT SÁC-LƠ Bài 20: QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH ĐỊNH LUẬT SÁC-LƠ 01:30 01:30 Bài 20: QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH ĐỊNH LUẬT SÁC-LƠ Bài 20: QUÁ TRÌNH ĐẲNG... xác định Trạng thái của một lượng khí được xác định bởi những thông số nào?bởi những thông số nào? Bài 20: QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH ĐỊNH LUẬT SÁC-LƠ Bài 20: QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH ĐỊNH LUẬT SÁC-LƠBởi các thông số :Áp suất p, thể tích V và nhiệt độ tuyệt đối T 01:30 01:30  Quá trình đẳng nhiệt là gì? Quá trình đẳng nhiệt là gì? Bài 20: QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH ĐỊNH LUẬT SÁC-LƠ Bài 20: QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH ĐỊNH... ĐỊNH LUẬT SÁC-LƠ Quá trình đẳng nhiệt là quá trình biến đổi trạng Quá trình đẳng nhiệt là quá trình biến đổi trạng thái trong đó nhiệt độ được giữ nguyên không thái trong đó nhiệt độ được giữ nguyên không đổiđổi 01:3001:30 01:3001:30 CỦNG CỐ Bài 20: QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH ĐỊNH LUẬT SÁC-LƠ Bài 20: QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH ĐỊNH LUẬT SÁC-LƠ 01:30 01:30 Bài 20: QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH ĐỊNH LUẬT... tuyeọttuyeọt ủoỏiủoỏi.. 01:30 01:30 Bài 20: QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH ĐỊNH LUẬT SÁC-LƠ Bài 20: QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH ĐỊNH LUẬT SÁC-LƠp/T=hằng số.p/T=hằng số. Định luật Sác-lơ: Định luật Sác-lơ: Trong quá trình đẳng tích của một chất khí nhất Trong quá trình đẳng tích của một chất khí nhất định, áp suất tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối. định, áp suất tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối.... nghiệm1301331350 Bài 20: QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH ĐỊNH LUẬT SÁC-LƠ Bài 20: QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH ĐỊNH LUẬT SÁC-LƠ365Nhận xét gì về tỉ số p/T trongcác trường hợp?280C=28+273=3010K1,11,21,253,3.103,3.10-3-33,3.103,3.10-3-33,4.103,4.10-3-33,4.103,4.10-3-3Cách đổi từ độ C thành độ K580C770C920C280C 01:3001:30 01:3001:30 Bài 20: QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH ĐỊNH LUẬT SÁC-LƠ Bài 20: QUÁ... p tạitại điểmđiểm p=p p=p00 Bài 20: QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH ĐỊNH LUẬT SÁC-LƠ Bài 20: QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH ĐỊNH LUẬT SÁC-LƠ 01:3001:30 01:3001:30 KIỂM TRA BÀI CŨKIỂM TRA BÀI CŨCÂU 1CÂU 3CÂU 2CÂU 4 01:30 01:30 ãAp duùng ủũnh luaọt Saực-lụ cho lửụùng khớ có thể tích không đổi. Ta có:2211TpTp= Bài 20: QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH ĐỊNH LUẬT SÁC-LƠ1212TTpp=⇒Paphay55210.33,1273303.10.2,1:==... LUẬT SÁC-LƠ Bài 20: QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH ĐỊNH LUẬT SÁC-LƠXét 2 trạng thái của một lượng khí xác định: Trạng tháiÁp suất: p1Nhiệt độ tuyệt đối: T1Trạng tháiÁp suất: p2Nhiệt độ tuyệt đối : T2Biểu thức2211TpTp=2 01:30 01:30 Bài 20: QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH ĐỊNH LUẬT SÁC-LƠ Bài 20: QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH ĐỊNH LUẬT SÁC-LƠV1V2pT(K)0III.III.Đường đẳng tíchĐường đẳng tích::Bảng số... SÁC-LƠ 01:30 01:30 Bài 20: QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH ĐỊNH LUẬT SÁC-LƠ Bài 20: QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH ĐỊNH LUẬT SÁC-LƠ 01:3001:30 01:3001:30 KẾT THÚC BÀIKẾT THÚC BÀI Bài 20: QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH ĐỊNH LUẬT SÁC-LƠ Bài 20: QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH ĐỊNH LUẬT SÁC-LƠĐường đẳng nhiệt trong hệ tọa độ (p, V) có Đường đẳng nhiệt trong hệ tọa độ (p, V) có dạng gì? dạng gì? Dạng đường HypebolDạng đường Hypebol... V) có dạng gì? dạng gì? Dạng đường HypebolDạng đường Hypebol 01:30 01:30 Trong hệ tọa độ (p;T), đường biểu diển nào Trong hệ tọa độ (p;T), đường biểu diển nào sau đây là đường đẳng tích?sau đây là đường đẳng tích?(a). (a). ĐườngĐường HypebolHypebol..(b). (b). ĐườngĐường thẳngthẳng kéokéo dàidài qua qua gốcgốc tọatọa độđộ..(c). (c). ĐườngĐường .  Quá trình đẳng nhiệt là gì? Quá trình đẳng nhiệt là gì? Bài 20: QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH ĐỊNH LUẬT SÁC-LƠ Bài 20: QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH ĐỊNH LUẬT SÁC-LƠ  Quá. 01:30 01:30 01:30 Bài 30 : QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH ĐỊNH Bài 30 : QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH ĐỊNH LUẬT SÁC-LƠ LUẬT SÁC-LƠ • I. Quá trình đẳng tích: • Quá trình biến đổi
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 30: Quá trình đẳng tích. Định luật Sác-lơ, Bài 30: Quá trình đẳng tích. Định luật Sác-lơ, Bài 30: Quá trình đẳng tích. Định luật Sác-lơ

Bình luận về tài liệu bai-30-qua-trinh-dang-tich-dinh-luat-sac-lo

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP