Bài 30: Quá trình đẳng tích. Định luật Sác-lơ

17 708 9
Jonathan Hạnh Nguyễn

Jonathan Hạnh Nguyễn

Tải lên: 11,506 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/17 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/06/2013, 01:25

TRƯỜNG THPT CÁI BÈ TRƯỜNG THPT CÁI BÈ GIÁO VIÊN GIÁO VIÊN : : BÙI MINH ĐẠT BÙI MINH ĐẠT TỔ: VẬT LÝ- KTCN LỚP: 10A9 Câu 1: Thế nào là quá trình đẳng nhiệt? Phát biểu đònh luật Bôi-lơ-Ma- ri-ốt? • Câu 2: Hệ thức sau đây là của đònh luật Bôilơ-Mariot? • A. B. • C. D. 1221 VpVp = const V p = constpV = const p V = • Câu 3: Đường nào sau đây không biểu diễn quá trình đẳng nhiệt? • A. B. C. D. Câu 4: Quá trình nào sau đây là đẳng quá trình? • A. Đun nóng khí trong một bình đậy kín • B. Không khí trong quả bóng bay bò phơi nắng, nóng lên, nở ra làm căng bóng • C. Đun nóng khí trong một xi lanh, khí nở ra đẩy pittông chuyển động • D. Cả ba quá trình trên không phải là đẳng quá trình Baứi 30. QUA TRèNH ẹANG TCH. ẹềNH LUAT SAC-Lễ I. QUA TRèNH ẹANG TCH. II. ẹềNH LUAT SAC-Lễ. III. ẹệễỉNG ẹANG TCH. Quá trình biến đổi trạng thái khi thể tích không đổi gọi là quá trình đẳng tích. I. Quá trình đẳng tích 1. Thí nghiệm: Theo dõi sự thay đổi áp suất của một lượng khí theo nhiệt độ trong quá trình đẳng tích. Kết quả thí nghiệm: p (10 5 Pa) T (K) II. Đònh luật SÁC-LƠ T p Next • 2. Đònh luật SÁC-LƠ Vì =const , nên p~T Trong quá trình đẳng tích của một lượng khí nhất đònh, áp suất tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối. =const • * Gọi p 1 ,T 1 : áp suất và nhiệt độ tuyệt đối ở trạng thái 1, p 2 ,T 2 : áp suất và nhiệt độ tuyệt đối ở trạng thái 2.Ta có: II. Đònh luật SÁC-LƠ T p 2 2 1 1 T p T p = T p • 2. Đònh luật SÁC-LƠ • * Ví dụ: Tính áp suất của một lượng khí ở nhiệt độ 30 0 C,biết áp suất ở 0 0 C là 1,40.10 5 Pa và thể tích khí không đổi. • Giải. • Ta có:     p 2 =1,55.10 5 Pa. • 2 2 1 1 T p T p = II. Đònh luật SÁC-LƠ 1 1 T p 2 2 T p = [...]... 4: Quá trình nào sau đây là đẳng quaự trỡnh?ãA. ẹun noựng khớ trong moọt bỡnh ủaọy kớnãB. Không khí trong quả bóng bay bị phơi nắng, nóng leõn, nụỷ ra laứm caờng boựngãC. ẹun noựng khớ trong moọt xi lanh, khớ nụỷ ra ủaồy pittoõng chuyeồn ủoọngãD. Cả ba quá trình trên không phải là đẳng quá trình Bài 30. QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH.ĐỊNH LUẬT SÁC-LƠI. QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH.II. ĐỊNH LUẬT SÁC-LƠ.III.... Quá trình biến đổi trạng thái khi thể tích không đổi gọi là quá trình đẳng tích. I. Quá trình đẳng tích Câu 2: Trong các hệ thức sau đây, hệ thức nào không phù hợp với định luật Sác-lơ? A. p~ T B. p~ tC. =const D. Tp3344TpTp= TRƯỜNG THPT CÁI BÈTRƯỜNG THPT CÁI BÈGIÁO VIÊNGIÁO... khớ nụỷ ra ủaồy pittoõng chuyeồn ủoọngãD. Cả ba quá trình trên không phải là đẳng quá trình Bài 30. QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH.ĐỊNH LUẬT SÁC-LƠI. QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH.II. ĐỊNH LUẬT SÁC-LƠ.III. ĐƯỜNG ĐẲNG TÍCH. ã2. ẹũnh luaọt SAC-Lễã* Vớ duù: Tớnh aựp suaỏt của một lượng khí ở nhiệt độ 300C,biết áp suất ụỷ 00C laứ 1,40.105Pa vaứ theồ tớch khớ khoõng ủoồi.ãGiaỷi.ãTa coự: p2=1,55.105Pa.ã . SAC-Lễ. III. ẹệễỉNG ẹANG TCH. Quá trình biến đổi trạng thái khi thể tích không đổi gọi là quá trình đẳng tích. I. Quá trình đẳng tích 1. Thí nghiệm: Theo. trong quá trình đẳng tích. Kết quả thí nghiệm: p (10 5 Pa) T (K) II. Đònh luật SÁC-LƠ T p Next • 2. Đònh luật SÁC-LƠ Vì =const , nên p~T Trong quá trình đẳng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 30: Quá trình đẳng tích. Định luật Sác-lơ, Bài 30: Quá trình đẳng tích. Định luật Sác-lơ, Bài 30: Quá trình đẳng tích. Định luật Sác-lơ

Bình luận về tài liệu bai-30-qua-trinh-dang-tich-dinh-luat-sac-lo

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP