Các quy tắc đánh dấu trọng âm hay gặp

6 692 1
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/12/2016, 22:29

NHỮNG QUY TẮC ĐÁNH DẤU TRỌNG ÂM CƠ BẢN Động từ có âm tiết: đánh dấu trọng âm âm tiết thứ Ví dụ: En’joy as’sist co’llect ac’cept es’cape re’lax de’stroy a’ttract re’peat con’sent a’llow main’tain ‘happen ‘study ‘answer ‘follow ‘enter ‘narrow ‘listen ‘open Ngoại trừ: ‘offer ‘finish Danh từ/tính từ có âm tiết: đánh dấu trọng âm nguyên âm thứ Ví dụ: ‘mountain ‘porter ‘evening ‘pretty ‘butcher ‘handsome ‘carpet ‘table mis’take a’lone a’sleep ‘busy ‘morning ‘summer ‘beggar Ngoại trừ: ma’chine Danh từ ghép: đánh dấu trọng âm âm tiết thứ Ví dụ: ‘raincoat ‘airline ‘teacup ‘typewriter ‘shorthand ‘footpath ‘bookshop ‘sunrise ‘suitcase ‘bedroom Tính từ ghép thường đánh dấu trọng âm âm tiết thứ Ví dụ: ‘home-sick ‘air-sick ‘water-proof ‘trustworthy ‘lighting-fast Tính từ ghép mà từ tính từ trạng từ kết thúc đuôi –ed: đánh dấu trọng âm âm tiết thứ Ví dụ: well – ‘done short- ‘handed north- ‘east down’stairs ill – ‘treated down- ‘stream well – ‘dressed Các từ kết thúc đuôi : how, what, where, : trọng âm nhấn vào âm tiết thứ Ví dụ: ‘anywhere ‘somehow ‘somewhere Các từ âm tiết bắt đầu A: trọng âm nhấn vào âm tiết thứ Ví dụ: a’bed a’lone a’bout a’chieve a’bove a’like a’back a’broad a’gain a’buse Các từ tận đuôi , – ety, – ity, – ion ,- sion, – cial,- ically, – ious, -eous, – ian, – ior, – iar, iasm – ience, – iency, – ient, – ier, – ic, – ics, -ial, -ical, -ible, -uous, -ics, ium, – logy, – sophy,- graphy – ular, – ulum: trọng âm nhấn vào âm tiết trước Ví dụ: de’cision dic’tation libra’rian ex’perience fa’miliar cou’rageous mathe’matics ef’ficiency con’venient so’ciety Từ kết thúc – ate, – cy, -ty, -phy, -gy vần trọng âm nhấn vào từ thứ Nếu vần vần trọng âm nhấn vào vần thứ từ cuối lên Ví dụ: ‘Senate ‘Senate ‘Senate ‘Senate ‘Senate ‘complicate ‘complicate ‘complicate ‘complicate ‘complicate Ngoại trừ: ‘Accuracy Các từ tận đuôi – ade, – ee, – ese, – eer, – ette, – oo, -oon , – ain (chỉ động từ), -esque,- isque, -aire ,-mental, -ever, – self trọng âm nhấn đuôi Ví dụ: Lemo’nade guaran’tee Chi’nese muske’teer deg’ree Japa’nese environ’mental when’ever Ngoại trừ: ‘coffee (cà phờ), com’mitee (ủy ban)… bam’boo after’noon 10 Các từ số luợng nhấn trọng âm từ cuối kết thúc đuôi – teen Ngược lại nhấn trọng âm từ kết thúc đuôi – y Ví dụ: Thir’teen four’teen………… // ‘twenty , ‘thirty , ‘fifty … 11 Các tiền tố (prefix) hậu tố không mang trọng âm , mà thường nhấn mạnh từ gốc  Tiền tố không làm thay đổi trọng âm từ: UNIMINIRDISNONEN/EX- im’portant ‘perfect Com’plete Re’spective Con’nect ‘smokers ‘courage unim’portant im’perfect incom’plete irre’spective discon’nect non’smokers en’courage REOVERUNDER- a’rrange ‘populated de’veloped rea’rrange over’populated underde’veloped Ngoại lệ: ‘Understatement: lời nói nhẹ ‘Underground: ngầm  Hậu tố không làm thay đổi trọng âm từ gốc: FUL ‘beauty ‘beautiful LESS ‘thought ‘thoughtless ABLE en’joy en’joyable AL tra’dition tra’ditional OUS ‘danger ‘dangerous LY di’rect di’rectly ER/OR/ANT‘worker / ‘actor NG/IVE be’gin be’ginning ISE/ IZE‘memorize EN ‘widen MENT em’ployment NESS ‘happiness SHIP ‘friendship HOOD childhood 12 Quy tắc đánh dấu trọng âm từ có từ ba âm tiết trở lên  Đối với động từ có từ ba âm tiết trở lên Trọng âm rơi vào âm tiết thứ âm tiết thứ có nguyên âm ngắn kết thúc phụ âm: encounter /iŋ’kauntə/ determine /di’t3:min/ Trọng âm rơi vào âm tiết thứ âm tiết thứ nguyên âm dài hay nguyên âm đôi hay kết thúc phụ âm trở lên: exercise / ‘eksəsaiz/ compromise/ [‘kɔmprəmaiz] Ngoại lệ: entertain /entə’tein/  Đối với danh từ có từ ba âm tiết trở lên Nếu âm tiết thứ chứa nguyên âm dài hay nguyên âm đôi hay kết thúc phụ âm trở lên nhấn âm tiết thứ potato /pə`teitəu/ diaster / di`za:stə/ Nếu âm tiết thứ chứa nguyên âm ngắn âm tiết thứ chứa nguyên âm ngắn âm tiết thứ kết thúc phụ âm nhấn âm tiết thứ 1: emperor / `empərə/ cinema / `sinəmə/ …… Nếu âm tiết thứ chứa nguyên âm dài nguyên âm đôi kết thúc phụ âm trở lên nhấn âm tiết 1: `architect… Chú ý : tính từ âm tiết tương tự danh từ ... childhood 12 Quy tắc đánh dấu trọng âm từ có từ ba âm tiết trở lên  Đối với động từ có từ ba âm tiết trở lên Trọng âm rơi vào âm tiết thứ âm tiết thứ có nguyên âm ngắn kết thúc phụ âm: encounter... âm tiết trở lên Nếu âm tiết thứ chứa nguyên âm dài hay nguyên âm đôi hay kết thúc phụ âm trở lên nhấn âm tiết thứ potato /pə`teitəu/ diaster / di`za:stə/ Nếu âm tiết thứ chứa nguyên âm ngắn âm. .. ghép thường đánh dấu trọng âm âm tiết thứ Ví dụ: ‘home-sick ‘air-sick ‘water-proof ‘trustworthy ‘lighting-fast Tính từ ghép mà từ tính từ trạng từ kết thúc đuôi –ed: đánh dấu trọng âm âm tiết thứ
- Xem thêm -

Xem thêm: Các quy tắc đánh dấu trọng âm hay gặp, Các quy tắc đánh dấu trọng âm hay gặp, Các quy tắc đánh dấu trọng âm hay gặp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn