Bai 5 Anh cua mot vat tao boi guong phang

Ludwig Boltzmann
Ludwig Boltzmann(11622 tài liệu)
(10 người theo dõi)
Lượt xem 1301
1
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 21 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/06/2013, 01:25

Mô tả: Phßng GD - §T huyÖn Lý nh©n Tr­êng THCS Nh©n B×nh Chuyªn ®Ò VËt lý 7 Kiểm tra bài cũ : 1 Phát biểu nội dung định luật phản xạ ánh sáng? I S N R 2 Hãy xác định : Tia tới: Pháp tuyến: Góc tới: Góc phản xạ: Tia phản xạ: 1. Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng chứa tia tới và đường pháp tuyến của gương tại điểm tới. Góc phản xạ bằng góc tới. 2.Tia tới: SI Pháp tuyến:IN Góc tới: SIN Góc phản xạ: NIR Tia phản xạ:IR I S N R Tiết 5 : ảnh của một vật Tạo bởi gương phẳng I.Tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng. Kết luận1 : ảnh của một vật tạo bởi gư ơng phẳng không hứng được trên màn chắn, gọi là ảnh ảo. 1.ảnh của vật tạo bởi gương phẳng có hứng được ở trên màn chắn hay không ? Thí nghiệm 1: (hình 5.2 SGK trang 15) 2. §é lín cña ¶nh cã b»ng ®é lín cña vËt hay kh«ng ? ThÝ nghiÖm 2: • KÕt luËn 2 : §é lín cña ¶nh cña mét vËt t¹o bëi g­¬ng ph¼ng b»ng ®é lín cña vËt. Kết luận 3 : Điểm sáng và ảnh của nó tạo bởi gương phẳng cách gương một khoảng cách bằng nhau. 3. So sánh khoảng cách từ một điểm của vật đến gương và khoảng cách từ ảnh của điểm đó đến gương. -Thí nghiệm 3: Kết luận : - ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn chắn, gọi là ảnh ảo. - Độ lớn của ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng bằng độ lớn của vật. - Khoảng cách từ một điểm của vật đến gương phẳng bằng khoảng cách từ ảnh của điểm đó tới gương. . II.Giải thích sự tạo thành ảnh của vật tạo bởi gương phẳng. S a.Hãy vẽ ảnh S của S tạo bởi gương phẳng bằng cách vận dụng tính chất của ảnh. . §¸p ¸n c©u a : S . S’ H . Câu b: Vận dụng định luật phản xạ ánh sáng để vẽ hai tia phản xạ ứng với hai tia tới SI và SK. S I KH . gương phẳng có hứng được ở trên màn chắn hay không ? Thí nghiệm 1: (hình 5. 2 SGK trang 15) 2. §é lín cña ¶nh cã b»ng ®é lín cña vËt hay kh«ng ? ThÝ nghiÖm. Pháp tuyến:IN Góc tới: SIN Góc phản xạ: NIR Tia phản xạ:IR I S N R Tiết 5 : ảnh của một vật Tạo bởi gương phẳng I.Tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng.

— Xem thêm —

Xem thêm: Bai 5 Anh cua mot vat tao boi guong phang, Bai 5 Anh cua mot vat tao boi guong phang, Bai 5 Anh cua mot vat tao boi guong phang

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bai-5-anh-cua-mot-vat-tao-boi-guong-phang

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.128421068192 s. Memory usage = 18.41 MB