Thiên nhiên trong sáng tác của nguyễn khuyến từ góc nhìn phê bình sinh thái

17 145 1
  • Loading ...
Loading...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 16:58

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN ************************** ĐINH THỊ NHÀN THIÊN NHIÊN TRONG SÁNG TÁC CỦA NGUYỄN KHUYẾN TỪ GÓC NHÌN PHÊ BÌNH SINH THÁI LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: VĂN HỌC VIỆT NAM HÀ NỘI - 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN ************************** ĐINH THỊ NHÀN THIÊN NHIÊN TRONG SÁNG TÁC CỦA NGUYỄN KHUYẾN TỪ GÓC NHÌN PHÊ BÌNH SINH THÁI Luận văn thạc sĩ chuyên ngành: VĂN HỌC VIỆT NAM Mã số: 60 22 01 21 Người hướng dẫn khoa học: TS Trần Hải Yến HÀ NỘI - 2016 MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU .3 Lí chọn đề tài Lịch sử vấn đề 2.1 Lịch sử nghiên cứu chung thơ Nguyễn Khuyến 2.2 Lịch sử nghiên cứu thiên nhiên thơ Nguyễn Khuyến Phạm vi nghiên cứu .7 Mục đích nghiên cứu .7 Phương pháp nghiên cứu Đóng góp đề tài Cấu tr c uận văn NỘI DUNG 10 Chương 1: Một số vấn đề văn học sử phương pháp tiếp cận liên quan đến đề tài 10 1.1 Những vấn đề phê bình sinh thái khả nghiên cứu văn chương 10 1.2 Thiên nhiên quan niệm người Việt Nam thời trung đại 12 1.2.1 Quan hệ người tự nhiên – giới bên theo quan điểm Nho giáo, Phật giáo Đạo giáo 12 1.2.2 Thiên nhiên sáng tác văn học trung đại Việt Nam 15 1.3 Những biến động tư tưởng, văn hóa Việt Nam nửa cuối kỉ XIX – đầu kỉ XX 38 Chương 2: Thiên nhiên thơ Nguyễn Khuyến – “chốn cũ lui về” 41 2.1 Thơ thiên nhiên sáng tác Nguyễn Khuyến 41 2.2 Thơ viết thiên nhiên Nguyễn Khuyến lui chốn cũ 46 2.2.1 Hệ thực vật thơ viết thiên nhiên Nguyễn Khuyến 47 2.2.2 Hệ động vật thơ viết thiên nhiên Nguyễn Khuyến 53 2.2.3 Bức tranh tứ thời thơ Nguyễn Khuyến 56 2.2.4 Nơi chốn thơ viết thiên nhiên Nguyễn Khuyến 62 Chương 3: "Phên giậu Hạ Di" "hội Thăng Bình" 71 3.1.Phức cảnh thời đại cựu tân qua tranh thiên nhiên Nguyễn Khuyến 71 3.1.1 Trạng thái “đối cảnh” thực trạng “tương dữ/tương cảm” “thiênnhân”trong thơ Nguyễn Khuyến 71 3.1.2 Thiên nhiên đổ vỡ đời sống tinh thần “hưu quan” Nguyễn Khuyến 77 3.2 Một môi sinh bất an - ảnh xạ bi kịch tinh thần 80 3.2.1 Vị xuất – xử Nguyễn Khuyến 80 3.2.2 Môi sinh bất an hay bi kịch tinh thần Nguyễn Khuyến 82 KẾT LUẬN 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO 87 MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài 1.1 Là phần đời sống người, từ cổ kim Đông Tây, thiên nhiên thường đề tài quen thuộc văn chương ngh thuật thiết uan h đ c i t mật thời k tiền hi n đại, tiền công nghi p người thiên nhiên c n g n ó ch t ch với Chính v vậy, quan sát thiên nhiên văn học ngh thuật có th hi u đư c quan ni m người sáng tạo giới ên ngoài, c ng nhận thức họ mối quan h thiên nhiên-con người Và c ng đề tài khác, s hi n di n thiên nhiên văn chương ngh thuật c ng mang tính ịch sử m i thời đại, thiên nhiên s đư c h nh dung th hi n theo nh ng chu n m c riêng tư tư ng, th m m hay văn hoá 1.2 Thuộc số nh ng tác gia có địa vị văn học sử đ c i t tư tư ng ngh thuật viết, Nguy n huyến có nhiều tác ph m viết thiên nhiên, môi trường sống àng quê miền c Theo thống kê số nhà nghiên cứu, thơ viết thiên nhiên chiếm phần a tổng số ốn trăm ài thơ ông đ g m thơ ch Hán thơ ch Nôm ghi nhận thơ văn Nguy n ại ên cạnh đó, ịch sử văn học Vi t Nam c n huyến thành t u cuối văn học trung đại, s giao c t gi a hai thời đại văn học trung đại văn học cận hi n đại H nh ảnh thiên nhiên thơ văn Nguy n chuy n đổi cảm huyến s có nghĩa phản chiếu nh ng c, h nh dung chủ quan, ngh thuật i u tả tác giả giới t nhiên ên ngoài, nh ng thừa tiếp từ h h nh văn học phương Đông trung đại sang phương Tây cận hi n đại Vi t Nam 1.3 Gi a thập niên 90 kỉ XX Phê nh sinh thái đời với sứ m nh ã hội nhân văn phân tích nguyên văn hóa, tư tư ng dẫn đến nguy sinh thái, đ t vấn đề nghiên cứu mối quan h gi a người môi trường t nhiên đ nh n nhận nguyên t nh trạng nói trên: "Trước t nh trạng môi trường toàn cầu ngày ấu đi, gi a thập niên 90 kỉ XX Phê nh sinh thái đời với sứ m nh cao phân tích nguyên văn hóa tư tư ng dẫn đến nguy sinh thái, nghiên cứu mối quan h gi a người môi trường t nhiên" [28] Nói cách khác, s uất hi n phê nh sinh thái không đem ại i cảnh tỉnh thái độ ứng người với t nhiên mà c n m cách tiếp cận nghiên cứu văn học hi nói phê nghiên cứu Trần Đ nh Sử cho rằng: "Phê nh sinh thái văn chương, nhà nh văn học sinh thái đời từ g i sinh thái học, khoa học nghiên cứu quan h tương sinh, tương tác gi a sinh th mối quan h ch ng với môi trường ung quanh Song phê hành nh sinh thái thịnh nhiều nước phương Tây hi n tập trung vào vấn đề dùng tư tư ng sinh thái đ đánh giá văn học vi c i u hi n vấn đề sinh thái, khẳng định vai tr t nhiên, ét ại quan m người trung tâm thời vậy, sứ m nh phê hai sáng." 53 Như nh sinh thái nghiên cứu tư tư ng, văn hóa, khoa học, phương thức sống phương thức sản uất, mô h nh phát tri n ã hội người ảnh hư ng đến hi n tư ng ấu môi trường t nhiên, dẫn đến nguy sinh thái Từ có th thấy, phê nh sinh thái khuynh hướng mang đậm tinh thần phê phán văn hóa, hướng đến cải cách văn hóa tư tư ng, th c đ y cách mạng phương thức sống, phương thức sản uất, mô h nh phát tri n, ây d ng thức sinh thái C n nghiên cứu văn chương, phê nh sinh thái hướng tiếp cận tác ph m văn chương ằng tri thức iên ngành, ã hội học, văn hóa học, khoa học k thuật nhằm tác động đến nhận thức người s tương tác m nh t nhiên, đến hành vi đạo đức người với phần c n ại giới t nhiên a í mang tính th c tế phương pháp uận nói s đ ch ng nh n ại vi c th hi n thiên nhiên thơ Nguy n huyến - đề tài đư c nhiều nghiên cứu trước àn uận phần ớn góc độ ên văn chương Lịch sử vấn đề 2.1 Lịch sử nghiên cứu chung thơ Nguyễn Khuyến Đ khảo sát àm rõ ịch sử nghiên cứu chung thơ Nguy n huyến, ch ng d a vào nh ng ngu n tài i u sau: Nguyễn Khuyến - tác gia tác phẩm V Thanh giới thi u n chọn giới thi u, NX Giáo dục, Hà Nội, 1998), nh ng ài viết Nguy n huyến Tạp chí Văn học từ năm 1998 đến nay, uận văn, uận án Nguy n huyến đư c th c hi n số s đào tạo Hà Nội Có th thấy, k từ ài viết Nguy n huyến uất hi n Nam phong tạp chí nh ng năm hai mươi kỉ XX nay, ịch tr nh giới thi u nghiên cứu Nguy n huyến có gần 100 năm, với nhiều thành t u Trước hết vấn đề văn ản Sau chùm ài Thơ cụ Yên Đổ Nam Phong tạp chí, thơ văn Nguy n huyến đư c rải rác giới thi u thêm Nhưng phải đến năm 1984, Nguyễn Khuyến tác phẩm - công tr nh sưu tầm, iên dịch, giới thi u Nguy n huyến Nguy n Văn Huyền th c hi n - đư c uất ản th người đọc có th coi đư c tiếp cận với n tập tác ph m đầy đủ Từ góc độ văn học sử, người kh i phát nghiên cứu Nguy n Dương huyến uảng Hàm qua công tr nh Việt Nam văn học sử yếu (năm 1941 Ông ếp Nguy n huyến vào khuynh hướng trào ph ng C ng nh n Nguy n huyến từ góc độ nhà thơ trào ph ng tập trung khảo sát mảng thơ Nôm ông, năm 1957, nhà nghiên cứu Lê Trí Vi n dành 20 trang Lược thảo lịch sử văn học Việt Nam Đây sách văn học sử chế độ đánh dấu s trư ng thành ngành nghiên cứu văn học Đến năm 1959 Nguy n uất hi n chuyên khảo huyến - Nguyễn Khuyến, nhà thơ Việt Nam kiệt xuất Văn Tân với nh ng nhận di n, phân tích, khái quát tư tư ng, t pháp, gương m t nhà thơ ki t uất Năm 1960, uất hi n công tr nh nghiên cứu Lam Giang - V ỷ t m hi u u hướng thiên thiên nhiên thơ Nguy n huyến Đ c i t năm 1971, Xuân Di u cho đời Thơ văn Nguyễn Khuyến với nh ng cảm đáo, định danh cho Nguy n nh độc huyến nhà thơ quê hương dân t nh Vi t Nam Sau năm, nhà nghiên cứu Phạm Văn Diêu viết Việt Nam văn học giảng bình c ng t m hi u Nguy n huyến với tư cách nhà thơ quê hương dân t nh Vi t Nam chủ yếu khai thác dừng ại s c thái trầm ng, tiêu điều hông đó, năm 1981, 1982, Xuân Di u cho đời iên tiếp tập Các nhà thơ cổ điển Việt Nam, có đánh giá ông nhà thơ Nguy n huyến: " s trường nh ng nhuần nhị nét cảnh nông thôn" [16,42] Ông nâng Nguy n huyến ên thành "nhà thơ àng mạc dân quê" [16,43], nhà thơ " ay ướm ãng mạn", "nhà thơ cổ n mùa thu Vi t Nam" [16,45] Đến năm 1992, V Tiến uỳnh n chọn cho đời Phê bình, bình luận văn học Nguyễn Khuyến tổng h p nh ng ài phê Nguy n nh, nh uận uất s c thơ ca huyến Vi c nghiên cứu thơ văn Nguy n huyến đạt đư c thành t u với công tr nh Thi hào Nguyễn Khuyến đời thơ (năm 1994) Đây chuyên khảo quy mô, th hi n đư c tư tư ng đổi cách nh n tập th nhà nghiên cứu ung quanh tác ph m tư tư ng Nguy n huyến Toàn ộ nh ng thành t u t m t i giới nghiên cứu quãng thời gian nói đư c trưng cất Nguyễn Khuyến, tác gia tác phẩm [58] Đây d i u nghiên cứu có nghĩa đ năm 2008 i n Minh Điền th c hi n uận án tiến sĩ với đề tài: Phong cách nghệ thuật Nguyễn Khuyến (Sự hình thành đặc trưng) Tóm ại, qua công tr nh nghiên cứu từ trước đến nay, nhà nghiên cứu trí nhiều m đánh giá đời, s nghi p thơ văn Nguy n huyến: Đó tác giả mang Nguy n nghĩa dấu nối thơ ca trung đại với hi n đại Với huyến, thơ Nôm nói riêng đạt đến giá trị cổ n, thơ ca nói chung mang màu s c dân tộc độc đáo 2.2 Lịch sử nghiên cứu thiên nhiên thơ Nguyễn Khuyến Thiên nhiên chiếm vị trí ớn toàn ộ sáng tác Nguy n Khuyến Do vậy, đề tài quen thuộc không nhàm chán đ nhà nghiên cứu t m hi u, khai thác Dưới in đư c giới thi u vài ài viết tiêu i u có nghiên cứu thiên nhiên thơ Nguy n huyến Đầu tiên phải k đến nhận ét công tr nh Lam Giang - V (1960), Giảng luận Nguyễn Khuyến (NX ỷ Tân Vi t, Sài G n): " thơ Nguy n huyến mang ốn đ c tính giản dị, d hi u, có tính dân tộc t y, hướng thiên nhiên " ế đó, nhà nghiên cứu Phạm Văn Diêu Việt Nam văn học giảng bình (1978) tái hi n khung cảnh trầm ng tiêu điều ng i nhà nho Đ c i t, Xuân Di u 1998 với t ài viết đ c s c "Đọc thơ Nguy n huyến" Các nhà thơ cổ điển Việt Nam - Tập nghiên cứu cách tinh tế thơ Nguy n huyến Ông nhận định: "Nguy n huyến nhà thơ dân t nh àng cảnh Vi t Nam" Gần với kiến giải trên, Thơ văn Nguyễn Khuyến Trần Tế Xương, nhà nghiên cứu Lê Trí Vi n viết: "G n ó tha thiết với nhà tranh, với mảnh vườn ng Nguy n huyến gần với nông dân ằng í uận mà ằng t nh cảm, ằng máu thịt m nh " ua nh ng nghiên cứu công phu đó, tác giả khai thác kĩ đề tài thiên nhiên thơ Nguy n huyến Tuy nhiên họ tiếp cận thiên nhiên thơ ông đề tài, chủ đề chưa tiếp cận môi sinh với nh ng vấn đề iên quan Phạm vi nghiên cứu Phạm vi vấn đề: Với í chọn đề tài ác định trên, uận văn s không sâu nghiên cứu toàn ộ nh ng vấn đề xung quanh thơ mang chủ đề thiên nhiên Nguy n huyến mà t m hi u từ góc nh n phê hi n thiên nhiên qua ng i t Nguy n nh sinh thái, tức s th huyến môi trường sống tác giả thời k giao thời Trong tr nh khảo sát, đ àm rõ thêm uận m, ho c tăng thêm tính thuyết phục nhận định, uận văn s so sánh với mảng sáng tác tương t tác giả trước sau ông Nguy n Trãi, Nguy n ỉnh hiêm, Trần Tế Xương, Tản Đà Phạm vi tư liệu: Như tr nh ày, năm 1984, Nguy n Văn Huyền th c hi n công tr nh sưu tầm, iên dịch mang tên Nguyễn Khuyến tác phẩm NX ã hội, Hà Nội Đây công tr nh đầy đủ tác ph m Nguy n hoa học huyến nay, v uận văn s sử dụng sách àm ngu n dẫn suốt tr nh tri n khai vấn đề Mục đích nghiên cứu hảo sát vấn đề thiên nhiên thơ Nguy n Thiên nhiên, với Nguy n huyến, có huyến, uận văn s àm rõ: nghĩa iên quan với hành ã hội-đạo đức-th m m nhà thơ; Mối quan h chịu quy định từ giới quan nhân sinh quan tác giả Tất nh ng đư c đ t khuôn khổ thời đại mà Nguy n Từ nh ng g i phê tư ng s huyến sống hành đạo nh sinh thái, uận văn s t m hi u thiên nhiên môi sinh t nhiên ên người phần môi sinh ã hội qua tâm tác giả Phương pháp nghiên cứu: Th c hi n đề tài, ch ng sử dụng hai cách tiếp cận à: Phương pháp nghiên cứu văn học sử Đây đề tài văn học sử nên vi c phân tích đơn vị tác ph m ho c đánh giá ch ng s đư c đ t hoàn cảnh uất hi n ch ng Phương pháp nghiên cứu phê bình sinh thái Phương pháp nghiên cứu tham chiếu mới, cho phép uận văn m rộng thêm góc quan sát thiên nhiên thơ Nguy n huyến Cả hai phương pháp s đư c cụ th hóa qua thao tác: khảo sát, phân tích, thống kê, miêu tả, so sánh đối chiếu gi p cho uận văn có đư c kết uận sau cách thuyết phục Đóng góp đề tài Về khoa học Trên phương di n í thuyết, kết uận văn góp phần ki m định hướng tiếp cận Phê nh sinh thái văn học ết nghiên cứu uận văn s góp phần t m kiếm di n giải thơ thiên nhiên Nguy n huyến Về thực tiễn Do tính cấp thiết giá trị nhân văn sâu rộng, vấn đề môi sinh đư c đưa vào "Giáo dục công dân" ho c học thông ng ghép nhà trường phổ Với tư cách nhà thơ trung đại Vi t Nam tiếng giai đoạn cuối kỉ XIX, đầu kỉ XX, thơ Nguy n huyến đư c giảng dạy thường uyên chương tr nh văn học nhà trường từ phổ thông đến đại học Đề tài v c n mang nghĩa thiết th c vi c giáo dục môi trường sinh thái ậc học phổ thông qua văn học Cấu tr c luận văn Ngoài phần MỞ ĐẦU KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO uận văn s g m chương sau: Chương Một số vấn đề văn học sử phương pháp tiếp cận liên quan đến đề tài Chương 2: Thiên nhiên thơ Nguyễn Khuyến – “chốn cũ lui về” Chương 3: "Phên dậu Hạ Di" "hội Thăng Bình" TÀI LIỆU THAM KHẢO Lê Thị Vân Anh 2002 , Nỗi niềm non nước thơ Tản Đà, nghi p, Đại học hóa uận tốt hoa học Xã hội Nhân văn ĐH G Hà Nội Lại Nguyên Ân chủ iên - ùi Văn Trọng Cường 1997), Từ điển văn học Việt Nam từ nguồn gốc đến hết kỷ XIX, NX Giáo dục, Hà Nội Lại Nguyên Ân 1999 , 150 thuật ngữ văn học, NX Đại học Đ ng hánh ính Trung uốc , "Phê uốc gia, Hà Nội nh sinh thái- cội ngu n s phát tri n", ngu n: http://dovanhieu.wordpress.com/2012/11/27/phe-binh-sinh-thai-coinguon-va-su-phat-trien-phan Nguy n S C n 1979 , Mấy vấn đề giảng dạy thơ văn cổ, NX Giáo dục, Hà Nội Phạm T Châu 1997 , "Thiên nhiên thơ ch Hán Lê Thánh Tông", Tạp chí Văn học (8), 13-18 Nguy n Hu Chi chủ iên, 1977 , Thơ văn Lí Trần, Tập 2, NX hoa học ã hội, Hà Nội Nguy n Hu Chi chủ iên,1994 , Thi hào Nguyễn Khuyến đời thơ, NX Giáo dục, Hà Nội Nguy n Đ nh Ch 1985 , "Nguy n huyến với thời gian", Tạp chí Văn học (4), 13-20 10 Nguy n Đ nh Ch chủ iên,1990 , Tác giả văn học Việt Nam, Tập 1, NX Giáo dục, Hà Nội 11 Nguy n Đ nh Ch 1986 , "T Xương, ậc thần thơ thánh ch ", Tú Xương tác phẩm giai thoại, NX Hội Văn học ngh thuật Hà Nam Ninh 12 ùi Văn Cường chủ iên, 2000 , Văn nghệ dân gian Hà Nam, Hội Văn học ngh thuật Hà Nam uất ản 13 Trần Văn Cường 2010), Quan niệm người Triết học Phật giáo , Luận văn Thạc sĩ Triết học, Học vi n Phật giáo Vi t Nam, Thành phố H Chí Minh 10 14 Nguy n Văn Dân 1995 , Những vấn đề lí luận văn học so sánh, NXB Khoa học ã hội, Hà Nội 15 Nguy n Duy Di n 1952 , Luận đề Nguyễn Khuyến, NX Thăng Long, Hà Nội 16 Xuân Di u 1998 , Các nhà thơ cổ điển Việt Nam, NX Giáo dục, Hà Nội 17 Xuân Di u 1971 , Thơ văn Nguyễn Khuyến, NX hoa học ã hội, Hà Nội 18 Phan Đại Doãn chủ iên,1998 , Một số vấn đề Nho giáo Việt Nam, NXB Chính trị uốc gia, Hà Nội 19 Triêu Dương 1972 , "Về thơ văn Nguy n huyến ài ti u uận Xuân Di u", Tạp chí Văn học (6), 52-66 20 Phan C Đ 1984 , Tác phẩm chân dung, NX Văn học, Hà Nội 21 V Minh Đức, Những gió Hua Tát Nguyễn Huy Thiệp nhìn từ lý thuyết phê bình sinh thái, ngu n: vietvan.vn/vi/ vct/id3683/ uoc-dau-tim-hieutruyen-ngan-Nguyen-Huy-Thiep-tu-diem-nhin-phe-binh-sinh-thai 22 Lam Giang, V ỷ 1960 , Giảng luận Nguyễn Khuyến, NX Tân Vi t, Sài G n 23 Nguy n Thị 24 Dương ích Hải 1995 , Thi pháp thơ Đường, NX Thuận Hóa - Huế uảng Hàm (1941), Việt Nam văn học sử yếu, NXB Văn học, Hà Nội 25 Hoàng Ngọc Hiến 1997 , Văn học học văn, NX Văn học, Hà Nội 26 H Sĩ Hi p 1997 , Nguyễn Khuyến phê bình bình luận văn học, NX Văn ngh , Thành phố H Chí Minh 27 Nguy n Xuân Hiếu - Trần Mộng Chu 1960 , Khảo luận Nguyễn Khuyến, Nam Sơn uất ản, Sài G n 28 Đ Văn Hi u, "Phê nh sinh thái - huynh hướng nghiên cứu văn học mang tính cách tân", Tạp chí Sông Hương, ngu n http://tapchisonghuong.com.vn/tintuc/p0/c7/n11088/Phe-binh-sinh-thai-khuynh-huong-nghien-cuu-van-hoc-mangtinh-cach-tan.html 29 Hà Ngọc H a ( iên soạn, 2006), Nguyễn Khuyến - Nhà thơ làng quê Việt Nam, NXB Trẻ, Hội nghiên cứu giảng dạy văn học thành phố H Chí Minh 11 30 Nguy n Công Hoan 1972 , "Về "Thơ văn Nguy n huyến"", Tạp chí Văn học (5), 79-90 31 Nguy n Văn Hoàn 1964 , "Nguy n huyến", chương III, mục IV, Sơ thảo lịch sử Văn học Việt Nam (Giai đoạn nửa cuối kỷ XIX), NX Văn học, Hà Nội, 185212 32 Nguy n Phạm Hùng 1996 , Văn học Lý Trần nhìn từ thể loại, NXB Giáo dục, Hà Nội 33 Nguy n Văn Huyền sưu tầm, iên dịch, giới thi u,1984 , Nguyễn Khuyến tác phẩm, NX hoa học ã hội, Hà Nội 34 Mai Hương Tuy n chọn iên soạn, 2000 , Nguyễn Khuyến - Thơ, lời bình giai thoại, NX Văn hóa Thông tin, Hà Nội 35 Trần Ngọc Hư ng 1999 , Luận đề Nguyễn Khuyến, NX Thanh niên, Hà Nội 36 Trần Đ nh Hư u 1995 , Nho giáo văn học Việt Nam trung cận đại, NXB Văn hóa Thông tin, Hà Nội 37 Đinh Gia hánh chủ iên, 1997 , Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm, NX Văn học, Hà Nội 38 Đinh Gia hánh, ùi Duy Tân, Mai Cao Chương 1997 , Văn học Việt Nam từ kỷ X - nửa đầu kỷ XVIII, NXB Giáo dục, Hà Nội 39 Nguy n Xuân 40 Lưu Cương ính 2006 , Thi pháp ca dao, NX hoa học ã hội, Hà Nội ỷ, Phạm Minh Hoa 2002 , Chu dịch mỹ học (Hoàng Văn Lâu dịch , NX Văn hóa Thông tin, Hà Nội 41 Nguy n Lộc 1976 , Văn học Việt Nam nửa cuối kỷ XIX, NX Đại học Trung học chuyên nghi p, Hà Nội 42 Lê Hoài Nam 1978 , "Văn học hi n th c trào ph ng Nguy n huyến", Lịch sử văn học Việt Nam, Tập IVA, Chương VI, NX Giáo dục, Hà Nội, 123-152 43 Đoàn H ng Nguyên iên soạn, 2010 , Tú Xương toàn tập, NX Thành phố H Chí Minh 12 Văn học, 44 Hoàng Ngọc Phách - Lê Trí Vi n - Lê Thước 1957 , Thơ văn Nguyễn Khuyến, ộ Giáo dục uất ản, Hà Nội 45 Lê Thị Phương 2011 , Ảnh hưởng văn học dân gian qua trường hợp thơ Á Nam Trần Tuấn Khải Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu, Luận văn Thạc sĩ Văn học, Đại học hoa học Xã hội Nhân văn, ĐH G Hà Nội 46 V Tiến Khuyến, NX uỳnh Tuy n chọn, 1992 , Phê bình, bình luận văn học Nguyễn hánh H a 47 Samamtha Ilangakoon, Thích n Hương Nh dịch, 2006 , Quan niệm Phật giáovềsinhthái,ngu n:https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source =web&cd=1&ved=0CBwQFjAAahUKEwjOsrDlpu_IAhXGYqYKHaWEAR4&url =http%3A%2F%2Fthuvienhoasen.org 48 Nguy n im Sơn, Trần Thị M H a, Mấy phương diện thẩm mỹ Nho gia Thiền gia (Qua khảo sát số trường hợp viết thiên nhiên), ngu n: http:/khoavanhoc.edu.vn/vh-vn/287-my-phng-din-thm-m-ca-th-nho-gia-va-thin-giaqua-kho-sat-mt-s-trng-hp-th-vit-v-thien-nhien 49 Nguy n im Sơn, Tâm tính học Nho gia với đặc trưng thẩm mỹ vănchương nhà Nho, ngu n: http:/www.nguyenkimson.net/?p=153 50 Nguy n im Sơn, Sự đan xen khuynh hướng thẩm mỹ thơ Huyền Quang, ngu n:http:/khoavanhoc.edu.vn/index.php?option=comcontent&view=article&id=2 44:thammy-tho-huyenquang&catid=42:cong-trinh-khoa-hoc-hc<emid=166 51 Phạm Văn Sơn 1965 , "Một gương tiết tháo: Cụ Nguy n huyến", Văn hóa nguyệt san, năm thứ XIV , 937-945 52 Trần Đ nh Sử 1999 , Mấy vấn đề thi pháp văn học trung đại Việt Nam, NXB Giáo dục, Hà Nội 53 Trần Đ nh Sử, Phê bình sinh thái tinh thần nghiên cứu văn học , ngu n: http:/trandinhsu.wordpress.com/2015/02/09/phe-binh-sinh-thai-tinh-than- trong-nghien-cuu-van-hoc-hien-nay 13 54 Văn Tân 1959 , Nguyễn Khuyến nhà thơ Việt Nam kiệt xuất, NX Văn Sử Địa, Hà Nội 55 Khâu Chấn Thanh 1959, Mai Xuân Hải dịch , Lý luận văn học nghệ thuật cổ điển Trung Quốc, NX Văn học, Hà Nội 56 Trần Thị ăng Thanh 1987 , "Thơ ch Hán Nguy n huyến: Nh ng vần thơ tâm s ", Tạp chí Văn học (3), 87-90 57 Hoài Thanh 1980 , Một vài nét người Nguyễn Trãi qua thơ Nôm, NXB Tác ph m mới, Hà Nội, 55-75 58 V Thanh n chọn giới thi u, 1998 , Nguyễn Khuyến tác gia tác phẩm, NX Giáo dục, Hà Nội 59 Nguy n Thị Tịnh Thy, Phê bình sinh thái – nhìn từ lý thuyết cấu trúc, ngu n:vannghequandoi.com.vn/802/news-detail/1498355/phe-binh-van-nghe/sangtac-phe-binh-sinh-thai-tiem-nang-can-khai-thac-cua-van-hoc-viet-nam.html 60 Lã Nhâm Th n 1997 , Thơ Nôm Đường luật, NX Giáo dục, Hà Nội 61 Trần Nho Th n 1993), "Sáng tác thơ ca thời cổ s th hi n tác giả", Tạp chí Văn học (6), 33-36 62 Trần Nho Th n 2003 , Văn học Trung đại Việt Nam từ góc nhìn văn hóa, NXB Giáo dục, Hà Nội 63 Đ Đ nh Thọ 1991 , "Một hội ngộ gi a ông t Vị Xuyên cụ nghè Yên Đổ", Nhân dân Chủ nhật (12), 13-17 64 Karen Thorn er, "Nh ng tương Phê nh sinh thái văn học", ngu n: https://hieutn1979.wordpress.com/tag/phe-binh-sinh-thai/ 65 Nguy n Văn T - Đ Ngọc Toại - Hoàng Tạo - Nguy n Văn Hoàn (1971), Thơ văn Nguyễn Khuyến, NX Văn học, Hà Nội 66 Nguy n Tuân 1982 , Thời đại thơ ca Tú Xương, NX hoa học ã hội, Hà Nội 67 Đinh Vạn Anh Tuấn 2006 , So sánh tự nhiên quan Nho gia tự nhiên quan Đạo gia, Luận văn Thạc sĩ Văn học, ĐH Hà Nội 14 hoa học ã hội Nhân văn, 68 iều Văn Tuy n chọn, 1996), Thơ Nguyễn Khuyến thơ ca Việt Nam chọn lọc, NXB Đ ng Nai 69 Lê Trí Vi n, Đ Đức Hi u, Trương Chính (1957), Lược thảo lịch sử Việt Nam, NXB Xây d ng, Hà Nội 70 Lê Trí Vi n 1973 , Thơ văn Nguyễn Khuyến - Trần Tế Xương, NX Giáo dục, Hà Nội 71 Trần Ngọc Vương 1995 , Loại hình tác giả văn học - Nhà Nho tài tử văn học Việt Nam, NX Giáo dục, Hà Nội 72 Tủ sách Đại học Sư phạm (1971), Lịch sử văn học Việt Nam (tập IV A), NXB Giáo dục, Hà Nội 73 Nguy n h c Xương giới thi u, 1996, tái ản 2002 , Toàn tập Tản Đà tập , NX Giáo dục, Hà Nội 15 [...]... huyến và ài ti u uận của Xuân Di u", Tạp chí Văn học (6), 52-66 20 Phan C Đ 1984 , Tác phẩm và chân dung, NX Văn học, Hà Nội 21 V Minh Đức, Những ngọn gió Hua Tát của Nguyễn Huy Thiệp nhìn từ lý thuyết phê bình sinh thái, ngu n: vietvan.vn/vi/ vct/id3683/ uoc-dau-tim-hieutruyen-ngan-Nguyen-Huy-Thiep-tu-diem-nhin-phe-binh -sinh- thai 22 Lam Giang, V ỷ 1960 , Giảng luận về Nguyễn Khuyến, NX Tân Vi t, Sài... Hoài Thanh 1980 , Một vài nét về con người Nguyễn Trãi qua thơ Nôm, NXB Tác ph m mới, Hà Nội, 55-75 58 V Thanh tuy n chọn và giới thi u, 1998 , Nguyễn Khuyến về tác gia và tác phẩm, NX Giáo dục, Hà Nội 59 Nguy n Thị Tịnh Thy, Phê bình sinh thái – nhìn từ lý thuyết cấu trúc, ngu n:vannghequandoi.com.vn/802/news-detail/1498355/phe-binh-van-nghe/sangtac-phe-binh -sinh- thai-tiem-nang-can-khai-thac-cua-van-hoc-viet-nam.html... học, Hà Nội 26 H Sĩ Hi p 1997 , Nguyễn Khuyến phê bình bình luận văn học, NX Văn ngh , Thành phố H Chí Minh 27 Nguy n Xuân Hiếu - Trần Mộng Chu 1960 , Khảo luận về Nguyễn Khuyến, Nam Sơn uất ản, Sài G n 28 Đ Văn Hi u, "Phê nh sinh thái - huynh hướng nghiên cứu văn học mang tính cách tân", Tạp chí Sông Hương, ngu n http://tapchisonghuong.com.vn/tintuc/p0/c7/n11088/Phe-binh -sinh- thai-khuynh-huong-nghien-cuu-van-hoc-mangtinh-cach-tan.html... Thơ văn Nguyễn Khuyến, ộ Giáo dục uất ản, Hà Nội 45 Lê Thị Phương 2011 , Ảnh hưởng của văn học dân gian qua trường hợp thơ Á Nam Trần Tuấn Khải và Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu, Luận văn Thạc sĩ Văn học, Đại học hoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH G Hà Nội 46 V Tiến Khuyến, NX uỳnh Tuy n chọn, 1992 , Phê bình, bình luận văn học Nguyễn hánh H a 47 Samamtha Ilangakoon, Thích n Hương Nh dịch, 2006 , Quan niệm của Phật... 185212 32 Nguy n Phạm Hùng 1996 , Văn học Lý Trần nhìn từ thể loại, NXB Giáo dục, Hà Nội 33 Nguy n Văn Huyền sưu tầm, iên dịch, giới thi u,1984 , Nguyễn Khuyến tác phẩm, NX hoa học ã hội, Hà Nội 34 Mai Hương Tuy n chọn và iên soạn, 2000 , Nguyễn Khuyến - Thơ, lời bình và giai thoại, NX Văn hóa Thông tin, Hà Nội 35 Trần Ngọc Hư ng 1999 , Luận đề về Nguyễn Khuyến, NX Thanh niên, Hà Nội 36 Trần Đ nh Hư u... dục, Hà Nội 61 Trần Nho Th n 1993), "Sáng tác thơ ca thời cổ và s th hi n cái tôi tác giả", Tạp chí Văn học (6), 33-36 62 Trần Nho Th n 2003 , Văn học Trung đại Việt Nam từ góc nhìn văn hóa, NXB Giáo dục, Hà Nội 63 Đ Đ nh Thọ 1991 , "Một cuộc hội ngộ gi a ông t Vị Xuyên và cụ nghè Yên Đổ", Nhân dân Chủ nhật (12), 13-17 64 Karen Thorn er, "Nh ng tương ai của Phê nh sinh thái văn học", ngu n: https://hieutn1979.wordpress.com/tag/phe-binh -sinh- thai/... uyên trong chương tr nh văn học của nhà trường từ phổ thông đến đại học Đề tài v vậy c n mang một nghĩa thiết th c đối với vi c giáo dục môi trường sinh thái ậc học phổ thông qua văn học Cấu tr c của luận văn Ngoài phần MỞ ĐẦU KẾT LUẬN và TÀI LIỆU THAM KHẢO uận văn s g m 3 chương như sau: Chương 1 Một số vấn đề văn học sử và phương pháp tiếp cận cơ bản liên quan đến đề tài Chương 2: Thiên nhiên trong. .. nh Sử 1999 , Mấy vấn đề thi pháp văn học trung đại Việt Nam, NXB Giáo dục, Hà Nội 53 Trần Đ nh Sử, Phê bình sinh thái trong tinh thần nghiên cứu văn học hiện nay , ngu n: http:/trandinhsu.wordpress.com/2015/02/09/phe-binh -sinh- thai-tinh-than- trong- nghien-cuu-van-hoc-hien-nay 13 54 Văn Tân 1959 , Nguyễn Khuyến nhà thơ Việt Nam kiệt xuất, NX Văn Sử Địa, Hà Nội 55 Khâu Chấn Thanh 1959, Mai Xuân Hải dịch... https://hieutn1979.wordpress.com/tag/phe-binh -sinh- thai/ 65 Nguy n Văn T - Đ Ngọc Toại - Hoàng Tạo - Nguy n Văn Hoàn (1971), Thơ văn Nguyễn Khuyến, NX Văn học, Hà Nội 66 Nguy n Tuân 1982 , Thời đại và thơ ca Tú Xương, NX hoa học ã hội, Hà Nội 67 Đinh Vạn Anh Tuấn 2006 , So sánh tự nhiên quan của Nho gia và tự nhiên quan của Đạo gia, Luận văn Thạc sĩ Văn học, ĐH Hà Nội 14 hoa học ã hội và Nhân văn, 68 iều Văn Tuy n chọn, 1996), Thơ Nguyễn Khuyến. .. quan đến đề tài Chương 2: Thiên nhiên trong thơ Nguyễn Khuyến – “chốn cũ lui về” Chương 3: "Phên dậu Hạ Di" giữa "hội Thăng Bình" 9 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Lê Thị Vân Anh 2002 , Nỗi niềm non nước trong thơ Tản Đà, nghi p, Đại học hóa uận tốt hoa học Xã hội và Nhân văn ĐH G Hà Nội 2 Lại Nguyên Ân chủ iên - ùi Văn Trọng Cường 1997), Từ điển văn học Việt Nam từ nguồn gốc đến hết thế kỷ XIX, NX Giáo dục, Hà ... XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN ************************** ĐINH THỊ NHÀN THIÊN NHIÊN TRONG SÁNG TÁC CỦA NGUYỄN KHUYẾN TỪ GÓC NHÌN PHÊ BÌNH SINH THÁI Luận văn thạc sĩ chuyên ngành: VĂN HỌC VIỆT NAM Mã số:... Thơ thiên nhiên sáng tác Nguyễn Khuyến 41 2.2 Thơ viết thiên nhiên Nguyễn Khuyến lui chốn cũ 46 2.2.1 Hệ thực vật thơ viết thiên nhiên Nguyễn Khuyến 47 2.2.2 Hệ động vật thơ viết thiên. .. viết thiên nhiên Nguyễn Khuyến 53 2.2.3 Bức tranh tứ thời thơ Nguyễn Khuyến 56 2.2.4 Nơi chốn thơ viết thiên nhiên Nguyễn Khuyến 62 Chương 3: "Phên giậu Hạ Di" "hội Thăng Bình"
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiên nhiên trong sáng tác của nguyễn khuyến từ góc nhìn phê bình sinh thái , Thiên nhiên trong sáng tác của nguyễn khuyến từ góc nhìn phê bình sinh thái , Thiên nhiên trong sáng tác của nguyễn khuyến từ góc nhìn phê bình sinh thái

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Từ khóa liên quan

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập