Nghiên cứu triển khai số hóa tài liệu lưu trữ tại ủy ban dân tộc thuộc chính phủ

19 133 1
  • Loading ...
Loading...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 16:57

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - NGUYỄN THỊ HẠNH NGHIÊN CỨU TRIỂN KHAI SỐ HÓA TÀI LIỆU LƢU TRỮ TẠI ỦY BAN DÂN TỘC TRỰC THUỘC CHÍNH PHỦ LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Lưu trữ Hà Nội – 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN NGUYỄN THỊ HẠNH NGHIÊN CỨU TRIỂN KHAI SỐ HÓA TÀI LIỆU LƢU TRỮ TẠI ỦY BAN DÂN TỘC TRỰC THUỘC CHÍNH PHỦ Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành: Lưu trữ Mã số: 60 32 24 Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Lệ Nhung Hà Nội – 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nghiên cứu Luận văn khách quan, trung thực chưa công bố công trình khác Các trích dẫn luận văn có nguồn gốc rõ ràng TÁC GIẢ Nguyễn Thị Hạnh LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, xin chân thành cảm ơn Thầy, Cô giáo Khoa Lưu trữ Quản trị văn phòng trực thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn Hà Nội tận tâm giảng dạy, hướng dẫn tạo điều kiện cho hoàn thành khóa học đề tài nghiên cứu Với lòng tri ân sâu sắc, xin chân thành cảm ơn TS Nguyễn Lệ Nhung nhiệt tình hướng dẫn giúp đỡ hoàn thành công trình nghiên cứu Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban Dân tộc, Lãnh đạo chuyên viên Phòng Văn thư, Lưu trữ Văn phòng Ủy ban Dân tộc; Lãnh đạo Trung tâm Thông tin, Phòng Tích hợp Dữ liệu Trung tâm Thông tin Ủy ban Dân tộc giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho trình nghiên cứu đề tài Xin chân cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp ủng hộ, giúp đỡ mặt để hoàn thành luận văn này! Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Tác giả Nguyễn Thị Hạnh BẢNG CHỮ VIẾT TẮT VIẾT ĐẦY ĐỦ VIẾT TẮT Công tác lưu trữ CTLT Công nghệ thông tin CNTT Cơ sở liệu CSDL Dân tộc thiểu số DTTS Nghị định NĐ Nhà xuất Nxb Quyết định QĐ Ủy ban Dân tộc UBDT MỤC LỤC MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài .9 Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu 10 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 10 Lịch sử nghiên cứu 11 Nhiệm vụ nghiên cứu 14 Phương pháp nghiên cứu 14 Nguồn tài liệu tham khảo 14 Bố cục đề tài 15 Chƣơng 1: SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC SỐ HÓA TÀI LIỆU LƢU TRỮ TẠI ỦY BAN DÂN TỘC Error! Bookmark not defined 1.1 Khái quát số hoá tài liệu lƣu trữ Error! Bookmark not defined 1.1.1 Một số khái niệm Error! Bookmark not defined 1.1.2 Quy trình số hoá tài liệu lưu trữ số công việc có liên quan Error! Bookmark not defined 1.1.3 Ưu điểm hạn chế số hoá tài liệu lưu trữError! Bookmark not defined 1.2 Yêu cầu nguyên tắc số hoá tài liệu Error! Bookmark not defined 1.2.1.Yêu cầu số hoá tài liệu lưu trữ Error! Bookmark not defined 1.2.2 Nguyên tắc số hoá tài liệu lưu trữ Error! Bookmark not defined Khái quát Ủy ban Dân tộc Error! Bookmark not defined 1.3.1 Quá trình hình thành phát triển Error! Bookmark not defined 1.3.2.Chức năng, nhiệm vụ Error! Bookmark not defined 1.3.3 Cơ cấu tổ chức lề lối làm việc Error! Bookmark not defined 1.4.Tài liệu lƣu trữ Ủy ban Dân tộc Error! Bookmark not defined 1.4.1 Đặc điểm tài liệu lưu trữ Ủy ban Dân tộc Error! Bookmark not defined 1.4.2 Ý nghĩa tài liệu lưu trữ Ủy ban Dân tộcError! defined Bookmark not 1.5 Tầm quan trọng việc số hoá tài liệu lƣu trữ Ủy ban dân tộc Error! Bookmark not defined Tiểu kết chƣơng Error! Bookmark not defined Chƣơng 2: THỰC TRẠNG SỐ HÓA TÀI LIỆU LƢU TRỮ TẠI ỦY BAN DÂN TỘC Error! Bookmark not defined 2.1 Thực trạng triển khai ứng dụng công nghệ thông tin số hoá tài liệu lƣu trữ Ủy ban Dân tộc Error! Bookmark not defined 2.2 Kết số hoá tài liệu lƣu trữ Ủy ban Dân tộcError! Bookmark not Bookmark not defined 2.2.1 Quy trình số hoá tài liệu lưu trữ Ủy ban Dân tộcError! defined 2.2.2 Lựa chọn tài liệu để số hóa Error! Bookmark not defined 2.2.3 Sử dụng phần mềm “Quản lý tài liệu lưu trữ” Error! Bookmark not defined 2.2.4 Thực số hoá tài liệu Ủy ban Dân tộc: Error! Bookmark not defined 2.2.5 Khai thác, sử dụng tài nguyên số Error! Bookmark not defined 2.2.6 Đánh giá kết đạt nguyên nhân Error! Bookmark not defined 2.3 Một số hạn chế số hoá tài liệu lƣu trữ Ủy ban Dân tộc nguyên nhân Error! Bookmark not defined 2.3.1 Một số hạn chế số hoá tài liệu lưu trữ Ủy ban Dân tộc Error! Bookmark not defined 2.3.2 Nguyên nhân hạn chế Error! Bookmark not defined Tiểu kết chƣơng Error! Bookmark not defined Chƣơng 3: GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI SỐ HÓA TÀI LIỆU LƢU TRỮ TẠI ỦY BAN DÂN TỘC Error! Bookmark not defined 3.1 Ban hành văn số hoá tài liệu lƣu trữ Error! Bookmark not defined 3.1.1 Mục tiêu Error! Bookmark not defined 3.1.2 Nhiệm vụ Error! Bookmark not defined 3.1.3 Biện pháp thực Error! Bookmark not defined 3.2 Các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên môn nghiệp vụ Error! Bookmark not defined 3.2.1 Mục tiêu Error! Bookmark not defined 3.2.2 Nhiệm vụ Error! Bookmark not defined 3.2.3 Biện pháp thực Error! Bookmark not defined 3.3 Hoàn thiện quy trình triển khai số hoá tài liệu lƣu trữError! Bookmark not defined 3.3.1 Mục tiêu Error! Bookmark not defined 3.3.2 Nhiệm vụ Error! Bookmark not defined 3.3.3 Biện pháp thực Error! Bookmark not defined 3.4 Tăng cƣờng nguồn lực cho trình triển khai số hoá tài liệu lƣu trữ Error! Bookmark not defined 3.4.1 Mục tiêu Error! Bookmark not defined 3.4.2 Nhiệm vụ Error! Bookmark not defined 3.4.3 Biện pháp thực Error! Bookmark not defined 3.5 Tăng cƣờng đạo, quản lý việc số hoá tài liệu lƣu trữ Error! Bookmark not defined 3.5.1 Mục tiêu Error! Bookmark not defined 3.5.2 Nhiệm vụ Error! Bookmark not defined 3.5.3 Biện pháp thực Error! Bookmark not defined Tiểu kết chƣơng Error! Bookmark not defined KẾT LUẬN Error! Bookmark not defined TÀI LIỆU THAM KHẢO 16 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Tài liệu lưu trữ có ý nghĩa quan trọng, chứa đựng thông tin khứ, phản ánh hoạt động thành tựu lao động sáng tạo người qua thời kỳ lịch sử khác nhau, ghi lại kiện, tượng, biến cố lịch sử, hoạt động quan, tổ chức, cống hiến to lớn anh hùng dân tộc, nhà khoa học tiếng Vì vậy, tài liệu lưu trữ vị trí, vai trò việc lưu giữ thông tin quan trọng trình phát triển kinh tế - xã hội quốc gia, mà góp phần giáo dục lịch sử truyền thống dân tộc phục vụ triển khai thực nhiệm vụ chuyên môn quan, đơn vị Ngày nay, khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ, xuất nhiều phương thức lưu trữ tài liệu, số hoá tài liệu lưu trữ coi phương pháp lưu trữ mới, đáp ứng nhu cầu thực tiễn công tác bảo quản tài liệu Số hoá tài liệu trở thành xu hướng chuyển dạng thông tin từ vật mang tin bên thành liệu dạng tín hiệu số máy tính nhận biết, lưu trữ đáp ứng tiêu chuẩn liệu thông tin đầu vào nhằm thực mục tiêu khác công tác lưu trữ Ở nước ta, thời gian gần đây, số hoá tài liệu, tính ưu việt nó, quan, đơn vị quan tâm, triển khai thực Đối với Ủy ban Dân tộc trực thuộc Chính phủ (Ủy ban Dân tộc) - quan ngang Bộ, thực chức quản lý Nhà nước công tác dân tộc phạm vi toàn quốc với trình hình thành phát triển, tài liệu lưu trữ lĩnh vực công tác dân tộc ngày lớn Hiện tại, hầu hết tài liệu lưu trữ UBDT cứng, bảo quản kho lưu trữ Nhiều tài liệu bị xuống cấp, hư hỏng, mát gây khó khăn cho việc khai thác sử dụng tài liệu phục vụ cho việc nghiên cứu lĩnh vực công tác dân tộc chủ trương, sách dân tộc Đảng, Nhà nước ta Để khắc phục hạn chế trên, Ủy ban Dân tộc tiến hành số hoá số tài liệu, chủ yếu số hóa loại hình tài liệu hành chính, nhằm góp phần phục vụ cho việc triển khai tổ chức thực công tác dân tộc đạt hiệu Tuy nhiên, việc số hoá tài liệu lưu trữ UBDT chưa triển khai đồng bộ, bước đầu thực thử nghiệm số hồ phông lưu trữ Ủy Ban Dân tộc Quá trình số hoá bộc lộ nhiều hạn chế chế, sách, đầu tư kinh phí, sở vật chất, kỹ thuật đến trình tổ chức số hoá Phạm vi, quy mô nhỏ, lẻ; số lượng tài liệu tiến hành số hoá chưa nhiều; trình độ, lực đội ngũ thực số hoá chưa chuyên sâu; chất lượng, hiệu số hoá chưa cao Trong đó, kỹ thuật số phát triển liên tục, nhanh chóng tất quốc gia Xã hội ngày phát triển, nhu cầu sử dụng tài liệu số phục vụ đối tượng khác với mục đích khác ngày trở nên đa dạng hết Cùng với tác động mạnh mẽ nhiều yếu tố nước, yêu cầu, nhiệm vụ công tác dân tộc ngày đòi hỏi cao Các nhân tố tác động theo chiều hướng tích cực tiêu cực, ảnh hưởng lớn tới trình triển khai số hóa, đòi hỏi phải có giải pháp phù hợp để phát huy tác động tích cực đồng thời hạn chế tác động tiêu cực trình số hóa Vì vậy, nghiên cứu triển khai số hoá tài liệu lưu trữ UBDT, nhằm hoàn thiện quy trình triển khai số hoá tài liệu lưu trữ, nâng cao chất lượng, hiệu công tác số hoá UBDT việc cần thiết có ý nghĩa lý luận thực tiễn công tác lưu trữ tài liệu UBDT Xuất phát từ thực tiễn nêu trên, tác giả chọn đề tài “Nghiên cứu triển khai số hoá tài liệu lưu trữ Ủy ban Dân tộc trực thuộc Chính phủ” làm nội dung nghiên cứu luận văn thạc sĩ mình, nhằm góp phần nâng cao hiệu việc bảo quản, tổ chức khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ, góp phần thực thắng lợi công tác dân tộc hàng năm UBDT Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục tiêu: Luận văn hướng tới mục tiêu chung nghiên cứu thực trạng triển khai số hóa tài liệu lưu trữ Ủy Ban Dân tộc, đề xuất số giải pháp cho công tác số hóa tài liệu lưu trữ Ủy ban Dân tộc 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu: - Tìm hiểu số vấn đề số hoá tài liệu lưu trữ; - Đánh giá thực trạng số hoá tài liệu lưu trữ Ủy ban Dân tộc; - Đề xuất giải pháp triển khai số hoá tài liệu lưu trữ Ủy ban Dân tộc Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tƣợng nghiên cứu: - Một số vấn đề liên quan đến số hóa tài liệu lưu trữ - Thực trạng công tác số hoá tài liệu lưu trữ Ủy ban Dân tộc 3.2 Phạm vi nghiên cứu: 10 - Luận văn tập trung nghiên cứu công tác số hoá tài liệu lưu trữ Ủy ban Dân tộc; - Đây đề tài mang tính thực tiễn cao, phạm vi luận văn này, không nghiên cứu công tác số hóa tất loại hình tài liệunghiên cứu công tác số hoá tài liệu hành Ủy ban Dân tộc Lịch sử nghiên cứu Số hóa tài liệu lưu trữ phương pháp ứng dụng công nghệ vào công tác lưu trữ nhằm bảo quản an toàn tài liệu gốc tổ chức khai thác sử dụng tài liệu nhanh chóng thuận tiện hơn, thu hút quan tâm ý nhiều tác giả nước giới Đã có không công trình nghiên cứu đề cập đến vấn đề góc độ hình thức khác 4.1 Các nghiên cứu nƣớc số hóa tài liệu Trên giới, công nghệ kỹ thuật số hoá nghiên cứu ứng dụng cách mạnh mẽ với quy mô lớn lĩnh vực thư viện, bảo tàng, lưu trữ có nhiều công trình nghiên cứu công nghệ Cuốn “Số hoá có phải phương pháp bảo quản” tác giả Hartmut Weber, xuất năm 1997 đưa vấn đề lý thuyết số hoá tài liệu (Hartmut Weber (1997), Digitisation as a method of preservation?, Amsterdam, Netherland); Cuốn “Cẩm nang cho dự án số hoá: Công cụ quản lý cho việc bảo quản truy cập” Trung tâm bảo tồn tài liệu Đông Bắc Andover - Mỹ, xuất năm 2000 cẩm nang hướng dẫn đầy đủ cho việc triển khai thực dự án số hoá (Northeast document conservation center Andover (2000), Handbook for Digital Projects: A management tool for preservation and access, Massachusetts, USA); Cuốn “Công bố nguyên tắc liên quan đến mối quan hệ số hoá tài liệu lưu trữ để bảo quản, số hoá lưu trữ” Hội đồng Lưu trữ Canada, xuất năm 2002 đưa vấn đề lý thuyết số hoá tài liệu, nguyên tắc lưu ý thực dự án số hoá (Canadian Council of Archive (2002), Declaration of Principles Concerning the Relationship of Digitization to preservation of Archival Record, Digitization and Archives, Canada) 4.2 Các nghiên cứu nƣớc có liên quan đến số hóa tài liệu lƣu trữ 11 Tại Việt Nam, số hoá tài liệu vấn đề tương đối mẻ Qua tìm hiểu, kể đến số đề tài nghiên cứu khoa học, luận văn, khoá luận tốt nghiệp, viết Hội thảo khoa học, viết đăng tạp chí chuyên ngành * Các công trình nghiên cứu: Đề tài cấp Bộ Nguyễn Thị Hà làm chủ nhiệm (2013), “Nghiên cứu giải pháp số hóa tài liệu lưu trữ giấy quý có tình trạng mờ chữ để lập bảo hiểm”, Phòng Thông tin - Tư liệu, Trung tâm Khoa học công nghệ Văn thư lưu trữ, Cục Văn thư -Lưu trữ Nhà nước Luận văn thạc sĩ ngành Lưu trữ học Quản trị văn phòng nghiên cứu số hóa như: Soulisouk, Thow (2013), “Nghiên cứu triển khai số hóa tài liệu lưu trữ bảo quản Cục Lưu trữ Quốc gia Lào”, Luận văn chuyên ngành Lưu trữ học; Vũ Đình Phong (2013), “Số hóa tài liệu lưu trữ phim điện ảnh Việt Nam - Thực trạng khuynh hướng”, Luận văn chuyên ngành Lưu trữ học, Trường Đại học KHXH&NV Hà Nội; Trịnh Quang Rung (2014), “Số hoá tài liệu lưu trữ Kho Lưu trữ Trung ương Đảng – khảo sát, đánh giá kiến nghị”; … * Các viết Hội thảo khoa học: Năm 2009, Cục Văn thư Lưu trữ Nhà nước phối hợp với Hiệp hội Lưu trữ khu vực Đông Nam thuộc Hội đồng Lưu trữ Quốc tế (SARBICA) tổ chức Hội thảo Khoa học quốc tế với chủ đề: “ h tài i u u tr - chi s inh nghi m” Hội thảo tập hợp viết nhà nghiên cứu, cán văn thư, lưu trữ ngành liên quan nước chia sẻ kinh nghiệm lĩnh vực số hoá tài liệu lưu trữ, với mảng chuyên đề chính: Số hoá tài liệu giấy; Số hoá loại hình tài liệu khác; Quản lý khai thác tài liệu số hoá; Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ công tác số hoá Bên cạnh đó, kể đến số viết đăng K yếu hội thảo khoa học “ h ng nh t tiêu chu n nghi p v rung t m u tr Qu c gia”, Cục Văn thư Lưu trữ Nhà nước tổ chức năm 2011 có đề cập đến phương pháp số hóa tài liệu lưu trữ, đó, đáng ý viết như: “ i u nh ng v n s o t r ” tác giả Nguyễn Thị Thu Hoài; “Công ngh o hi m micro i m th pv i giả Nguyễn Thị Phương Mai; “ ài u tr qu c gi i n p ns os c , tác giả Vũ Văn Tâm… 12 uv s h ng h tài p n thu t s ”, tác tài i u t i trung t m * Các viết đăng tạp chí chuyên ngành: Tiêu biểu có số viết như: “Công tác s h c t th n c tài i u u tr - nh ng n u tr Qu ng Ng i”, Hạnh Dung Ngọc Linh (2001), Tạp chí Văn thư Lưu trữ Việt Nam, số 7; “ h tài i u - ng hội nh p c u tr n n inh t tri thức”, cán Tạp chí Văn thư Lưu trữ Việt Nam (2009), Tạp chí Văn thư Lưu trữ Việt Nam, số 9; “Nh ng v n h tài i u c n s u tr ”, tác giả Lưu Văn Phòng (2009), Tạp chí Văn thư Lưu trữ Việt Nam, số 10; “ hi t s hoá tài i u gian, số 1; “ “ u tr p siêu i u - công vi c qu n trọng nh t c án , tác giả Dương Văn Khảm (2013), Tạp chí Dấu ấn thời hoá tài i u u tr - yêu c u th c tiễn t r cho ngành u tr , tác giả Dương Văn Khảm (2013), Tạp chí Văn thư Lưu trữ Việt Nam, số Nh v y, công trình ho học nghiên cứu nh ng v n ch y u s u: - Nghiên cứu làm rõ số vấn đề lý luận số hóa số hóa tài liệu lưu trữ - Nghiên cứu thực trạng số hóa số hóa tài liệu lưu trữ số địa phương một, số quan, đơn vị - Nghiên cứu đề xuất số mô hình giải pháp triển khai số hóa tài liệu nước ta Đ nguồn tài i u qu giá th m h o ti p t c nghiên cứu ổ sung, hoàn thi n àm rõ h n u n văn c nhi u v n u n th c tiễn v s h s h uy nhiên tài i u u tr c n ti p t c c nghiên cứu: - Các công trình khoa học nghiên cứu số vấn đề khái quát số nội dung chủ yếu số hóa số hóa tài liệu lưu trữ, chưa có công trình nghiên cứu sâu sắc, toàn diện số hóa tài liệu lưu trữ - Chưa có công trình khoa học sâu nghiên cứu việc triển khai số hóa tài liệu lưu trữ Ủy ban Dân tộc trực thuộc Chính phủ - Các công trình nghiên cứu tập trung nghiên cứu việc số hóa tài liệu lưu trữ vật mang tin giấy, loại vật mang tin khác chưa quan tâm nghiên cứu Xuất phát từ lý nêu trên, tác giả chọn nội dung “Nghiên cứu triển khai số hoá tài liệu lưu trữ Ủy ban Dân tộc trực thuộc Chính phủ” làm 13 luận văn thạc sĩ Lựa chọn nghiên cứu đề tài, luận văn số hóa tài liệu lưu trữ, khảo sát thực trạng số hóa tài liệu lưu trữ UBDT, sở đề xuất số giải pháp triển khai số hóa tài liệu lưu trữ UBDT Do đó, đề tài không trùng lắp với công trình khoa học công bố Nhiệm vụ nghiên cứu Để thực mục tiêu Luận văn, tác giả đề nhiệm vụ chủ yếu sau: - Nghiên cứu số vấn đề lý luận số hoá tài liệu lưu trữ - Đánh giá thực trạng số hoá tài liệu lưu trữ Ủy ban Dân tộc - Đề xuất giải pháp triển khai số hoá tài liệu lưu trữ Ủy ban Dân tộc Phƣơng pháp nghiên cứu Luận văn tiến hành sở phương pháp luận vật biện chứng, vật lịch sử chủ nghĩa Mác-Lê nin quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam Các phương pháp nghiên cứu khoa học cụ thể sử dụng phương pháp lịch sử (nghiên cứu lịch sử đời, hình thành phát triển Ủy ban Dân tộc); phương pháp phân tích chức năng, mô tả, hệ thống (để khái quát vai trò, nhiệm vụ, cấu tổ chức Ủy ban Dân tộc); phương pháp tổng hợp, khảo sát thực tế (để nghiên cứu thực trạng tài liệu công tác số hóa tài liệu lưu trữ Ủy ban Dân tộc); phương pháp phân tích, phương pháp so sánh, đối chiếu (để tìm hiểu ưu điểm, hạn chế, phân tích nguyên nhân đề giải pháp) Đây trình vận dụng phương pháp cách kết hợp, đan xen nhằm đạt kết nghiên cứu tốt cho đề tài Nguồn tài liệu tham khảo Trong trình thực đề tài, sử dụng số tư liệu, tài liệu tham khảo sau: - Hệ thống văn Đảng, Nhà nước ban hành đạo, hướng dẫn công tác văn thư, lưu trữ ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác văn thư, lưu trữ - Các hồ sơ, mục lục hồ lưu trữ Kho lưu trữ Ủy ban Dân tộc - Các đề tài nghiên cứu khoa học Cục Văn thư Lưu trữ nhà nước, Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, luận văn chuyên ngành Lưu trữ học quản trị văn phòng - Các viết k yếu hội thảo, tọa đàm khoa học 14 - Các viết tạp chí chuyên ngành: Tạp chí Văn thư - Lưu trữ Việt Nam, Tạp chí Dấu ấn thời gian Những nguồn tài liệu quan trọng mà tác giả tham khảo trình viết luận văn tài liệu quý có giá trị giúp cho việc định hướng nghiên cứu tác giả Đồng thời, tài liệu giúp tác giả nhiều việc sưu tầm hệ thống hoá tư liệu, tài liệu có liên quan Bố cục đề tài Luận văn gồm: phần mở đầu, ba chương kết luận Chương 1: Sự cần thiết việc số hoá tài liệu lưu trữ Ủy ban Dân tộc Chương 2: Thực trạng số hoá tài liệu lưu trữ Ủy ban Dân tộc Chương 3: Giải pháp triển khai số hoá tài liệu lưu trữ Ủy ban Dân tộc 15 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Thị Chinh, “Vài nét đặc điểm tài liệu điện tử”, th p chí ăn u tr , số 11/2011 Đào Xuân Chúc – Nguyễn Văn Hàm – Vương Định Quyền – Nguyễn Văn Thâm (1990), u n th c tiễn C , Nxb Đại học Giáo dục chuyên nghiệp, Hà Nội Cục Văn thư Lưu trữ nhà nước, H tháng năm 2010 c i u ng ẫn s 169/HD- C c ăn th u tr Nhà n NN ngày 10 cv x y u tr Cục Lưu trữ Nhà nước (1998): Kỷ y u hội nghị ho học “ i nt u tr tài i u , Hà Nội Cục Lưu trữ Nhà nước (1992), i n Cục Văn thư Lưu trữ nhà nước, Quy t ịnh s 176/QĐ21/10/2011 c h ns os u tr nhà n cv NN ngày n hành quy trình u tr p ns o o ng NN ngày 21 tháng 12 năm 2012 c n hành quy p c sở C c ăn th i u tài i u u tr Nhà n cv u tr Nguyễn Hồng Duy (2007), Luật giao dịch điện tử – Những vấn đề đặt công tác văn thư, lưu trữ, i t N m, H-1992 Cục Văn thư Lưu trữ nhà nước, Quy t ịnh s 310/QĐtrình t o C c ăn th u tr ng ẫn th c hi n quy trình s hoá tài i u hi m ng c sở p chí ăn th Nguyễn Tiến Đức (2005), Nghiên cứu x y u tr i t N m, số ng mô hình th vi n i n t v Kho học công ngh t i c qu n thông tin ho học công ngh ị ph ng, đề tài khoa học cấp Bộ 10 Nguyễn Cảnh Đương (2008), Khái niệm, vai trò tầm quan trọng siêu liệu quản lý tài liệu điện tử, 11 p chí ăn th u tr i t N m, số Cảnh Đương - Đức Mạnh (2008), Bàn khái niệm tài liệu điện tử, ăn th u tr p chí i t N m, số 12 Nguyễn Cảnh Đương, Lê Văn Năng,“Báo cáo tình hình công tác lưu trữ tài liệu điện tử quan Đảng Nhà nước Việt Nam nay”, Kỷ y u hội th o ho học u tr tài i u i n t , Cục Văn thư lưu trữ, 1998; 16 13 Nguyễn Thị Hà (2010), Nghiên cứu x y s hoá máy quét thông ng gi i pháp chuy n i u ng s ng micro i m qu máy ghi phim Kodak I9610, Đề tài khoa học cấp Bộ 14 Nguyễn Thị Hà (2013), Nghiên cứu gi i pháp s hoá tài i u gi y qu , hi m c tình tr ng m ch o hi m, Đề tài khoa p ns o u tr học cấp Bộ 15 Nguyễn Văn Kết, “Văn điện tử, chữ ký số - bước đột phá hoại động giao dịch điện tử công tác văn thư, lưu trữ”, p chí văn th u tr , số 11/2010 16 K yếu Hội thảo khoa học SARBICA (2009), hoá tài i u u tr - chi s inh nghi m, Hà Nội 17 Nguyễn Văn Lanh, Nghiên cứu, thi t ph c v vi c qu n h i thác, s h th ng thông tin c sở ng tài i u thuộc Phông i u u tr Đ ng Cộng s n i t N m, đề tài Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng 18 Nguyễn Thuỳ Linh (2011), Nghiên cứu áp qu n tài i u u tr i n t t i ng tiêu chu n u tr O 15489 vào ịch s hi n n y , Luận văn thạc sỹ ngành Lưu trữ học Quản trị văn phòng 19 Đinh Hữu Long, Đinh Kim Ngân (tổng hợp), “Tính xác thực tài liệu điện tử”, p chí ăn th u tr , số 3/2008; 20 Vũ Duy Lợi, Một s gi i pháp công ngh th c hi n qu n tài i u u tr i n t i t N m hi n n y, Báo cáo Hội nghị khoa học Cục Lưu trữ Nhà nước - Bộ Nội vụ Hà Nội, 9-10/11 năm 2005 21 u t gi o ịch i n t ; Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2006 22 u t công ngh thông tin, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2006 23 u t u tr (Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khoá XIII, kỳ họp thứ thông qua ngày 11-11-2011 có hiệu lực thi hành từ ngày 01-07-2012) 24 Lê Thị Mùi (2007), Bàn phương pháp bảo vệ sở liệu chiến lược bảo quản tài liệu điện tử, 25 p chí ăn th u tr i t N m, số 16) Lê Thị Mùi (2009), Siêu liệu vai trò lưu trữ điện tử, chí ăn th u tr i t N m, số 17 p 26 Nghị định 159/2004/NĐ-CP Thủ tướng Chính phủ ngày 31/8/2004 hoạt động thông tin khoa học công nghệ 27 Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2007 Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử chữ ký số dịch vụ chứng thực chữ ký số 28 Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Lưu trữ 29 Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15-02-2007 Chinh phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử chữ ký số chứng thực chữ ký số; 30 Vũ Đình Phong (2013), “Số hóa tài liệu lưu trữ phim điện ảnh Việt Nam - Thực trạng khuynh hướng”, Luận văn chuyên ngành Lưu trữ học, Trường Đại học KHXHNV Hà Nội;… 31 Lưu Văn Phòng (2009), Những vấn đề số hoá tài liệu lưu trữ, p chí ăn th u tr i t N m, số 10 32 Nguyễn Minh Phương, “Tài liệu lưu trữ điện tử Việt Nam Những kiến nghị”, Kỷ y u hội th o ho học u tr tài i u i n t , Cục Văn thư, lưu trữ, 1998; 33 Đoàn Phan Tân (2001), hông tin học, Nhà xuất Đại học quốc gia Hà Nội 34 Nguyễn Thị Tâm (2003), Các gi i pháp t m o hi m tài i u gi y t i trung u tr qu c gi , Luận văn thạc sỹ ngành Lưu trữ học Quản trị văn phòng 35 Lưu Kiếm Thanh, Qu n văn n i n t c qu n nhà n c hi n nay, năm 2008; Học viện Chính trị - Hành Quốc gia Hồ Chí Minh 36 Thông tư số 01/2011/TT-BTTTT ngày 04 tháng 01 năm 2011 Bộ Thông tin Truyền thông công bố Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật ứng dụng công nghệ thông tin quan nhà nước 37 Bùi Loan Thuỳ, Hi n tr ng t ng i phát tri n ho học h vi n i t Nam.- H Văn hoá Thông tin, 1997 38 Bùi Loan Thuỳ, h vi n học ic 2001 18 ng, Đại học quốc gia Tp-Hồ Chí Minh, 39 Trần Vũ Thành, “Tài liệu điện tử tính xác thực tài liệu điện tử”, chí ăn th p u tr , số 10/2014, tr – tr 40 Hoàng Quốc Tuấn, ài i u i n t v i trò c ngành u tr vi c qu n tài i u i n t , Báo cáo Hội nghị khoa học Cục Lưu trữ Nhà nước - Bộ Nội vụ Hà Nội, 9-10/11 năm 2005 41 Ủy ban Dân tộc, Quy t ịnh v B n hành quy ch công tác văn th c Ủy B n D n tộc, số 455/QĐ - UBDT ngày 06 tháng 11 năm 2014 42 Ủy ban Dân tộc, Quy t ịnh Phê uy t “K ho ch ứng ho t ộng c c qu n Ủy n ng CNTT n tộc năm 2015 số 282/QĐ - UBDT ngày 15 tháng năm 2014 43 Trịnh Quang Rung (2014), “Số hoá tài liệu lưu trữ Kho Lưu trữ Trung ương Đảng – khảo sát, đánh giá kiến nghị”; Luận văn chuyên ngành Lưu trữ học 44 Soulisouk, Thow (2013), “Nghiên cứu triển khai số hóa tài liệu lưu trữ bảo quản Cục Lưu trữ Quốc gia Lào”, Luận văn chuyên ngành Lưu trữ học 45 Canadian Council of Archive (2002), Declaration of Principles Concerning the Relationship of Digitization to preservation of Archival Record, Digitization and Archives (Hội đồng Lưu trữ Canada (2002), Công bố nguyên tắc liên quan đến mối quan hệ số hóa tài liệu lưu trữ để bảo quản, Số hóa lưu trữ); 46 Viện nghiên cứu toàn Nga văn học công tác lưu trữ (2006), Ph c hồi văn n m n ph c ch tài i u Nhung dịch tháng 11/2011) 19 u tr , Matxcơva, (Nguyễn Lệ [...]... cũng còn tài i u u tr c n ti p t c c nghiên cứu: - Các công trình khoa học mới nghiên cứu một số vấn đề cơ bảnkhái quát một số nội dung chủ yếu về số hóa số hóa tài liệu lưu trữ, chưa có công trình nào nghiên cứu sâu sắc, toàn diện về số hóa tài liệu lưu trữ - Chưa có công trình khoa học nào đi sâu nghiên cứu việc triển khai số hóa tài liệu lưu trữ tại Ủy ban Dân tộc trực thuộc Chính phủ - Các... trung nghiên cứu công tác số hoá tài liệu lưu trữ tại Ủy ban Dân tộc; - Đây là một đề tài mang tính thực tiễn cao, trong phạm vi luận văn này, tôi không nghiên cứu công tác số hóa đối với tất cả mọi loại hình tài liệu nghiên cứu về công tác số hoá tài liệu hành chính tại Ủy ban Dân tộc 4 Lịch sử nghiên cứu Số hóa tài liệu lưu trữ là một phương pháp ứng dụng công nghệ mới vào công tác lưu trữ nhằm... trình nghiên cứu cũng mới tập trung nghiên cứu việc số hóa tài liệu lưu trữ trên vật mang tin là giấy, còn các loại vật mang tin khác chưa được quan tâm nghiên cứu Xuất phát từ những lý do nêu trên, tác giả đã chọn nội dung Nghiên cứu triển khai số hoá tài liệu lưu trữ tại Ủy ban Dân tộc trực thuộc Chính phủ làm 13 luận văn thạc sĩ của mình Lựa chọn nghiên cứu đề tài, luận văn về số hóa tài liệu lưu trữ, ... Thông tin - Tư liệu, Trung tâm Khoa học và công nghệ Văn thư lưu trữ, Cục Văn thư -Lưu trữ Nhà nước Luận văn thạc sĩ ngành Lưu trữ học và Quản trị văn phòng nghiên cứu về số hóa như: Soulisouk, Thow (2013), Nghiên cứu triển khai số hóa tài liệu lưu trữ đang bảo quản tại Cục Lưu trữ Quốc gia Lào”, Luận văn chuyên ngành Lưu trữ học; Vũ Đình Phong (2013), Số hóa tài liệu lưu trữ phim điện ảnh tại Việt Nam... Nghiên cứu làm rõ một số vấn đề cơ bản về lý luận số hóa số hóa tài liệu lưu trữ - Nghiên cứu thực trạng số hóa số hóa tài liệu lưu trữ ở một số địa phương hoặc một, một số cơ quan, đơn vị - Nghiên cứu đề xuất một số mô hình và giải pháp triển khai số hóa tài liệu ở nước ta hiện nay Đ à nguồn tài i u qu giá chúng tôi th m h o và ti p t c nghiên cứu ổ sung, hoàn thi n và àm rõ h n trong u n văn... trạng số hóa tài liệu lưu trữ ở UBDT, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp triển khai số hóa tài liệu lưu trữ ở UBDT Do đó, đề tài không trùng lắp với bất cứ công trình khoa học nào đã được công bố 5 Nhiệm vụ nghiên cứu Để thực hiện mục tiêu của Luận văn, tác giả đã đề ra nhiệm vụ chủ yếu như sau: - Nghiên cứu một số vấn đề lý luận về số hoá tài liệu lưu trữ - Đánh giá thực trạng số hoá tài liệu lưu trữ. .. 42 Ủy ban Dân tộc, Quy t ịnh Phê uy t “K ho ch ứng ho t ộng c c qu n Ủy n ng CNTT trong n tộc năm 2015 số 282/QĐ - UBDT ngày 15 tháng 8 năm 2014 43 Trịnh Quang Rung (2014), Số hoá tài liệu lưu trữ tại Kho Lưu trữ Trung ương Đảng – khảo sát, đánh giá và kiến nghị”; Luận văn chuyên ngành Lưu trữ học 44 Soulisouk, Thow (2013), Nghiên cứu triển khai số hóa tài liệu lưu trữ đang bảo quản tại Cục Lưu trữ. .. tài liệu quý và có giá trị đã giúp cho việc định hướng nghiên cứu của tác giả Đồng thời, các tài liệu này cũng đã giúp tác giả rất nhiều trong việc sưu tầm và hệ thống hoá các tư liệu, tài liệu có liên quan 8 Bố cục của đề tài Luận văn gồm: phần mở đầu, ba chương và kết luận Chương 1: Sự cần thiết của việc số hoá tài liệu lưu trữ tại Ủy ban Dân tộc Chương 2: Thực trạng số hoá tài liệu lưu trữ tại Ủy. .. quả nghiên cứu tốt nhất cho đề tài 7 Nguồn tài liệu tham khảo Trong quá trình thực hiện đề tài, tôi đã sử dụng một số liệu, tài liệu tham khảo sau: - Hệ thống các văn bản của Đảng, Nhà nước ban hành chỉ đạo, hướng dẫn về công tác văn thư, lưu trữ và ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác văn thư, lưu trữ - Các hồ sơ, mục lục hồ hiện đang được lưu trữ tại Kho lưu trữ Ủy ban Dân tộc - Các đề tài. .. phương pháp lịch sử (nghiên cứu lịch sử ra đời, hình thành và phát triển của Ủy ban Dân tộc) ; phương pháp phân tích chức năng, mô tả, hệ thống (để khái quát về vai trò, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc) ; phương pháp tổng hợp, khảo sát thực tế (để nghiên cứu thực trạng tài liệu và công tác số hóa tài liệu lưu trữ tại Ủy ban Dân tộc) ; phương pháp phân tích, phương pháp so sánh, đối chiếu (để ... triển khai số hóa tài liệu lưu trữ Ủy Ban Dân tộc, đề xuất số giải pháp cho công tác số hóa tài liệu lưu trữ Ủy ban Dân tộc 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu: - Tìm hiểu số vấn đề số hoá tài liệu lưu trữ; ... đến số hóa tài liệu lưu trữ - Thực trạng công tác số hoá tài liệu lưu trữ Ủy ban Dân tộc 3.2 Phạm vi nghiên cứu: 10 - Luận văn tập trung nghiên cứu công tác số hoá tài liệu lưu trữ Ủy ban Dân tộc; ... trình khoa học sâu nghiên cứu việc triển khai số hóa tài liệu lưu trữ Ủy ban Dân tộc trực thuộc Chính phủ - Các công trình nghiên cứu tập trung nghiên cứu việc số hóa tài liệu lưu trữ vật mang tin
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu triển khai số hóa tài liệu lưu trữ tại ủy ban dân tộc thuộc chính phủ , Nghiên cứu triển khai số hóa tài liệu lưu trữ tại ủy ban dân tộc thuộc chính phủ , Nghiên cứu triển khai số hóa tài liệu lưu trữ tại ủy ban dân tộc thuộc chính phủ , Lịch sử nghiên cứu, Bố cục của đề tài

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Từ khóa liên quan

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập