BỘ đề THI HSG lớp 9 MON SINH học

24 216 0
  • Loading ...
Loading...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 15:02

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP THCS Năm học 2013-2014 QUẢNG NAM ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi gồm có trang) Môn thi : SINH HỌC Thời gian : 150 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi : 08/4/2014 Câu ( điểm) a Tương quan trội - lặn tính trạng có ý nghĩa sản xuất? b Ở loài thực vật tự thụ phấn, khả chịu hạn tốt tính trạng trội hoàn toàn so với khả chịu hạn Làm để xác định kiểu gen có khả chịu hạn tốt? Câu ( điểm) Ở cà chua, gen A qui định đỏ, gen a qui định vàng; gen B qui định tròn, gen b qui định bầu dục Hai tính trạng màu sắc hình dạng di truyền độc lập Tìm kiểu gen kiểu hình hệ P để đời F1 có kết sau viết sơ đồ lai trường hợp câu a: a F1: đỏ, tròn: đỏ, bầu dục: vàng, tròn: vàng, bầu dục b F1: 70 đỏ, tròn; 69 đỏ, bầu dục; 68 vàng, tròn; 71 vàng, bầu dục Câu ( điểm) a Giải thích nhiễm sắc thể đặc trưng loài sinh sản hữu tính trì ổn định qua hệ thể? b Một loài có nhiễm sắc thể(NST) lưỡng bội 2n =18 Quan sát nhóm tế bào nguyên phân kì khác nhau, người ta đếm 720 NST bao gồm NST kép nằm mặt phẳng xích đạo thoi phân bào NST đơn phân li hai cực tế bào, số NST kép nhiều số NST đơn 144 Hãy xác định: b.1 Các tế bào vào kì trình nguyên phân? b.2 Số lượng tế bào kì bao nhiêu? b.3 Nếu nhóm tế bào có nguồn gốc từ tế bào ban đầu tế bào trải qua lần nguyên phân? Câu ( điểm) a Tính đa dạng đặc thù protein yếu tố qui định? b So sánh nguyên tắc hai trình: tự nhân đôi ADN, tổng hợp ARN? c Người bị bệnh Đao thể đột biến gì? Giải thích chế hình thành bệnh này? Câu ( điểm) Một gen cấu trúc dài 5100A0, loại Ađênin chiếm 15% tổng số nucleotit gen Trên mạch gen có loại nucleotit tương ứng theo tỉ lệ: A: T: G: X = 1: 2: 4: a Tính: số nucleotit loại gen, số nucleotit loại mạch gen? b Gen tự nhân đôi số lần tạo gen với tổng số mạch đơn 128 Vậy gen tự nhân đôi lần? c Tất gen tạo thành tham gia phiên mã tổng hợp ARN với số lần Mỗi gen lấy môi trường nội bào 450 Uraxin Vậy gen phiên mã lần? Câu (2 điểm) Thí sinh chọn câu 6a 6b Câu a a.1 Điểm khác hai hình thức quan hệ khác loài: cộng sinh hội sinh? Mỗi hình thức quan hệ cho ví dụ a.2 Trong thực tiễn sản xuất, cần phải làm để tránh cạnh tranh gay gắt cá thể sinh vật, làm giảm suất vật nuôi, trồng? Câu b b.1 Điểm khác loài ưu loài đặc trưng? Cho ví dụ loài ưu loài đặc trưng quần xã sinh vật b.2 Các hóa chất bảo vệ thực vật chất độc hóa học thường tích tụ môi trường nào? Mô tả đường phát tán loại hóa chất đó? - Hết -( Giám thị coi thi không giải thích thêm ) Họ tên thí sinh : ………………………… Số báo danh .Phòng thi: ... bào 450 Uraxin Vậy gen phiên mã lần? Câu (2 điểm) Thí sinh chọn câu 6a 6b Câu a a.1 Điểm khác hai hình thức quan hệ khác loài: cộng sinh hội sinh? Mỗi hình thức quan hệ cho ví dụ a.2 Trong thực... cá thể sinh vật, làm giảm suất vật nuôi, trồng? Câu b b.1 Điểm khác loài ưu loài đặc trưng? Cho ví dụ loài ưu loài đặc trưng quần xã sinh vật b.2 Các hóa chất bảo vệ thực vật chất độc hóa học thường... hóa chất đó? - Hết -( Giám thị coi thi không giải thích thêm ) Họ tên thí sinh : ………………………… Số báo danh .Phòng thi:
- Xem thêm -

Xem thêm: BỘ đề THI HSG lớp 9 MON SINH học , BỘ đề THI HSG lớp 9 MON SINH học , BỘ đề THI HSG lớp 9 MON SINH học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập