BỘ đề THI hóa HSG TỈNH năm 2015 2016

31 319 0
  • Loading ...
Loading...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 15:02

BỘ đề THI hóa HSG TỈNH năm 2015 2016 BỘ đề THI hóa HSG TỈNH năm 2015 2016 BỘ đề THI hóa HSG TỈNH năm 2015 2016 BỘ đề THI hóa HSG TỈNH năm 2015 2016 BỘ đề THI hóa HSG TỈNH năm 2015 2016 BỘ đề THI hóa HSG TỈNH năm 2015 2016 BỘ đề THI hóa HSG TỈNH năm 2015 2016 BỘ đề THI hóa HSG TỈNH năm 2015 2016 BỘ đề THI hóa HSG TỈNH năm 2015 2016 BỘ đề THI hóa HSG TỈNH năm 2015 2016 BỘ đề THI hóa HSG TỈNH năm 2015 2016 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP THCS QUẢNG NAM Năm học 2013-2014 Môn thi: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 08/4/2014 ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi gồm có 02 trang) Câu (4,0 điểm) Nguyên tử X có tổng ba loại hạt (proton, notron, electron) 54 Tỷ lệ số hạt mang điện không mang điện nguyên tử X là: 1,7 : 1,0 a Tính số proton, notron có nguyên tử X b Viết phương trình hóa học điều chế đơn chất X phòng thí nghiệm từ hai hóa chất Đơn chất X chất độc, chọn hóa chất thích hợp để xử lý đơn chất a b c X thoát điều chế X Viết phương trình hóa học cho biết sản phẩm sau phản ứng cho hỗn hợp chất rắn: Al2O3 Na2O (tỷ lệ mol 1: 1) vào nước dư; Ca(OH)2 NaHCO3 (tỷ lệ mol 1: 1) vào nước dư; FeS Fe2O3 (tỷ lệ mol 1: 1) vào dung dịch H2SO4 loãng, dư; d AlCl3 NaOH (tỷ lệ mol lần lượt: : 4) vào nước dư Câu (4,0 điểm) Với hóa chất: CaC2, H2O, Ca(OH)2, dung dịch Br2, dung dịch có AgNO3 dư NH3 dụng cụ cần thiết có đủ a Hãy vẽ sơ đồ lắp ráp dụng cụ để điều chế khí axetilen tinh khiết.Viết phương trình hóa học điều chế khí axetilen b Viết phương trình hóa học chứng minh tính chất hóa học đặc trưng khí axetilen từ hóa chất Cho sơ đồ chuyển hóa: (C6H10O5)n (1) C6H12O6 (2) (3) B (4) CH3COOC2H5 A (7) C4H6 (8) + Ba(OH)2 t0 X (5) (6) Y Cao su Buna Xác định chất A,B,X,Y (biết A,B,X,Y hợp chất hữu khác với chất biết sơ đồ) hoàn thành sơ đồ chuyển hóa (ghi rõ điều kiện có) Hỗn hợp khí X gồm 0,1 mol axetilen; 0,2 mol etilen; 0,5 mol hyđro Nung nóng X có Ni xúc tác, sau thời gian hỗn hợp khí Y, tỷ khối Y so với hyđro 23 Cho Y qua dung dịch brom dư, sau phản ứng hoàn toàn có m gam brom phản ứng.Tính m? CH=CH2 Câu (4,0 điểm) Hợp chất A có công thức cấu tạo: Cho A tác dụng với: - Dung dịch brom CCl4; - Brom khan có mặt bột sắt, đun nóng (tỷ lệ số mol A brom 1: 2); - H2 dư có Ni, đun nóng; - Nung nóng A nhiệt độ cao, áp suất cao, có xúc tác Viết phương trình hóa học phản ứng xảy Cho 7,84g bột sắt vào bình có chứa 3,36 lít khí clo (thể tích khí đo điều kiện tiêu chuẩn) Đốt nóng bình đến phản ứng xảy hoàn toàn chất rắn X Cho X vào cốc nước (dư), cho thêm vào cốc 400ml dung dịch AgNO3 1,2M Kết thúc phản ứng m gam chất rắn dung dịch Y Tính m nồng độ mol chất Y, biết dung dịch Y tích 500ml? Câu (3,0 điểm) Hỗn hợp X gồm oxit sắt đồng Cho 38,8g X vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng Sau phản ứng thu 2,24 lít khí SO2 (sản phẩm khử H2SO4), dung dịch chứa 77,6 g muối 2,8g kim loại Tìm công thức oxit sắt tính tỷ lệ % khối lượng đồng X (thể tích khí đo điều kiện tiêu chuẩn) ? Câu (5,0 điểm) Đun nóng hỗn hợp hai axit béo gồm axit stearic (C17H35COOH) axit panmitic (C15H31COOH) với glixerol (glixerin) có H2SO4 đậm đặc làm xúc tác Sau phản ứng hoàn toàn, hỗn hợp este (không nhóm –OH công thức cấu tạo) Viết công thức cấu tạo este phương trình hóa học tạo thành este Đốt cháy hoàn toàn m gam hợp chất hữu X cần 10,08 lít khí O2 Sau phản ứng hoàn toàn 8,96 lít khí CO2; 2,24 lít khí nitơ 7,2g nước (thể tích khí đo điều kiện tiêu chuẩn) a Tìm công thức phân tử X, biết tỷ khối X so với metan 8,25 ? b X tạo thành từ hai phân tử amino axit Y Cho biết công thức cấu tạo Y X; đọc tên Y ? Viết phương trình hóa học điều chế X từ Y c Thủy phân hoàn toàn m gam X dung dịch Y Cho toàn dung dịch Y tác dụng với 50 ml dung dịch HCl 1,0M Sau phản ứng hoàn toàn dung dịch Z; cô cạn dung dịch Z a gam chất rắn khan Tính a (Giả sử cô cạn phản ứng hóa học xảy ra) Hết Cho nguyên tử khối: H=1; Li=7; C=12; N=14; O=16; Na=23; Mg=24; Al=27; S=32; Cl=35,5; K=39; Ca = 40; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag =108; Ba=137; Thí sinh không sử dụng Bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học Họ tên thí sinh Số báo danh Phòng thi SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẢNG NAM KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP THCS NĂM HỌC 2012 – 2013 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn thi : HÓA HỌC Thời gian : 150 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi : 03/4/2013 Câu 1: (4 điểm) Từ lưu huỳnh, bột sắt, muối ăn, oxi, nước, điều kiện phản ứng xúc tác cần thiết có đủ Hãy viết phương trình phản ứng điều chế muối : FeSO4, Fe2(SO4)3, FeCl3, Na2S Có oxit : CaO, Fe2O3, SO3 Viết phương trình phản ứng xảy (nếu có) cho oxit tác dụng với : Nước, axit clohiđric, natri hiđroxit Nêu tượng viết phương trình phản ứng xảy cho Ba kim loại vào dung dịch : MgCl2, FeCl2, AlCl3, (NH4)2CO3 Câu 2: (4 điểm) Có ba chất khí: etan, etilen axetilen Trình bày phương pháp hóa học để : a Nhận biết chất chúng đựng bình riêng biệt nhãn b Tách riêng chất khỏi hỗn hợp chứa ba chất Cho hỗn hợp khí SO2 O2 có tỉ khối so với H2 24 Nung nóng hỗn hợp với xúc tác thích hợp bình kín hỗn hợp có tỉ khối so với H2 30 Xác định phần trăm thể tích khí hỗn hợp trước sau phản ứng Câu 3: (4 điểm) Các công thức C2H6O, C3H8O C3H6O2 công thức phân tử chất hữu đơn chức, mạch hở A, B, C, D, E Trong : - Tác dụng với Na có A E - Tác dụng với dung dịch NaOH có B, D E - D tác dụng với dung dịch NaOH thu F, cho F tác dụng với A lại tạo C a Xác định công thức phân tử công thức cấu tạo A, B, C, D, E b Viết phương trình phản ứng xảy Cho dãy chuyển hóa sau:  R3 ,H2SO4 ®Æc, 140 C R1 R2 R3 R4 R3 R5 R6 R3   R7 Xác định công thức chất R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7 (thuộc hợp chất hữu cơ) viết phương trình phản ứng biểu diễn dãy chuyển hóa (mỗi mũi tên viết phương trình) Biết R1 tác dụng với I2 tạo hợp chất có màu xanh Câu 4: (4 điểm) Hỗn hợp A gồm KClO3, Ca(ClO2)2, Ca(ClO3)2, CaCl2 KCl nặng 83,68 gam Nhiệt phân hoàn toàn A ta thu chất rắn B gồm CaCl2, KCl 17,472 lít khí O2(đktc) Cho chất rắn B tác dụng với 360 ml dung dịch K2CO3 0,5M (vừa đủ) thu kết tủa C dung dịch D Lượng KCl 22 dung dịch D nhiều gấp lần lượng KCl có A Tính % khối lượng KClO3 có A Cho 3,78 gam hỗn hợp X gồm CH2=CH-COOH, CH3-COOH CH2=CH-CH2OH phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa gam brom Mặt khác, để trung hoà 0,03 mol X cần dùng vừa đủ 20 ml dung dịch NaOH 0,75M Tính khối lượng chất có 3,78 gam hỗn hợp X Câu 5: (4 điểm) Hoà tan hoàn toàn 2,16 gam kim loại M 500 ml dung dịch HNO3 0,6 M thu dung dịch A (không chứa muối NH4NO3) 604,8 ml hỗn hợp khí N2 N2O (ở đktc) Tỉ khối hỗn hợp khí so với H2 18,445 Mặt khác, hoà tan hoàn toàn 7,038 gam Na kim loại vào 400 ml dung dịch HCl x mol/l thu khí H2 dung dịch E Trộn dung dịch A với dung dịch E thu 2,34 gam kết tủa a Xác định kim loại M b Xác định nồng độ mol/l dung dịch HCl dùng (Thí sinh sử dụng bảng tuần hoàn nguyên tố Hóa học.) HẾT ... hoàn nguyên tố hóa học Họ tên thí sinh Số báo danh Phòng thi SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẢNG NAM KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP THCS NĂM HỌC 2012 – 2013 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn thi : HÓA HỌC Thời... gian : 150 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi : 03/4/2013 Câu 1: (4 điểm) Từ lưu huỳnh, bột sắt, muối ăn, oxi, nước, điều kiện phản ứng xúc tác cần thi t có đủ Hãy viết phương trình phản... khan có mặt bột sắt, đun nóng (tỷ lệ số mol A brom 1: 2); - H2 dư có Ni, đun nóng; - Nung nóng A nhiệt độ cao, áp suất cao, có xúc tác Viết phương trình hóa học phản ứng xảy Cho 7,84g bột sắt vào
- Xem thêm -

Xem thêm: BỘ đề THI hóa HSG TỈNH năm 2015 2016, BỘ đề THI hóa HSG TỈNH năm 2015 2016, BỘ đề THI hóa HSG TỈNH năm 2015 2016

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập