ôn tập chương đạo hàm

67 143 0
  • Loading ...
Loading...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 22:52

ÔN TẬP CHƯƠNG V Quy tắc tính đạo hàm định nghĩa Để tính đạo hàm hàm số y = f(x) điểm x định nghĩa, ta thực theo bước sau: B1: Với ∆x số gia đối số x0, tính: ∆y = f(x0 + ∆x) – f(x0) B2: Lập tỉ số B3: Tính ∆ y ∆ x ∆ y f '( x0 ) = lim ∆ x→ ∆ x ÔN TẬP CHƯƠNG V Đạo hàm số hàm số thường gặp (c)’ = (x)’ = (x ) n ' (ku)’ = k u’ = nx (n ∈ ¥ , n ≥ 2) '  1  ÷ = − ( x ≠ 0)  x' x x = ( x > 0) x ( ) n −1 (u ) n ' = nu u ' ' u'  1  ÷ = − (u ≠ 0) u ' u u' u = (u > 0) u ( ) n −1 ÔN TẬP CHƯƠNG V Các quy tắc tính đạo hàm (u + v)’ = u’ + v’ (u – v)’ = u’ – v’ (u.v)’ = u’.v + v’.u '  u  u '.v − v '.u ,(v ≠ 0)  ÷= v v ÔN TẬP CHƯƠNG V Phương trình tiếp tuyến: Cho hàm số y = f(x) có đồ thị (C) Khi phương trình tiếp tuyến (C) điểm M0(x0;y0) là: y – y0 = f’(x0)(x – x0) Bài tập: ÔN TẬP CHƯƠNG V Bài Bài Bài Bài Bài Bài Bài Bài Bài 10 Bài 11 Bài 13 Bài 14 Bài 15 Bài 16 Bài 17 Bài 18 Bài 19 Bài 20 Bài 21 Bài 22 Bài 23 Bài 24 Bài 25 Bài 26 Bài 27 Bài 28 Bài 29 Bài 30 Bài Bài 12 Câu hỏi trắc nghiệm: Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu 10 Câu 11 Câu 12 Câu 13 Câu 14 Câu 15 Câu 16 Câu 17 Câu 18 Câu 19 Câu 20 Câu 21 Câu 22 Câu 23 Câu 24 Câu 25 Câu 26 Câu 27 Câu 28 Câu 29 Câu 30 ÔN TẬP CHƯƠNG V Bài 1: Bằng định nghĩa, tính đạo hàm hàm số sau: a) f ( x ) = điểm x0 = x b) f ( x) = x −tại điểm x0 = ĐS: a) f '(2) = − b) f '(5) =  ÔN TẬP CHƯƠNG V Bài 2: Bằng định nghĩa, tính đạo hàm hàm số sau: a) y = 2x + điểm x0 = b) y = x2 + 3x điểm x0 = ĐS: a) b)  ÔN TẬP CHƯƠNG V Bài 3: Viết PTTT đường hyperbol y = 1/x a) Tại điểm M(1/2; 2) b) Tại điểm có hoành độ -1 c) Biết hệ số góc tiếp tuyến -1/4 ĐS: a) y = -4(x – 1) b) y = -x - c) y = (-1/4)x – y = (-1/4)x +  ÔN TẬP CHƯƠNG V Bài 4: Tính đạo hàm hàm số sau: a) y = x − x + x y = x x − x b) ( −5 x y = x −x +1 ) c) ĐS: a) y ' = x − x + x b) c) y ' = 3x y' =   x +x  −8 x ÷ 2 x  x −6 x −2 (x − x +1)  ÔN TẬP CHƯƠNG V Câu 17: Vi phân hàm số y = cos2 x là: sin x A dy = dx cos2 x sin x dx B dy = cos2 x −sin x dx C dy = cos2 x −sin x D dy = dx cos2 x  ÔN TẬP CHƯƠNG V Câu 18: Vi phân hàm số y = x +3 x −1 là: A dy = x +3 x −1 dx x +3 B dy = C dy = x +3 x −1 2 x +3 x −1 D dy = dx dx x +3 x +3 x −1 dx  ÔN TẬP CHƯƠNG V Câu 19: Vi phân hàm số x y= là: x +1 A dy = −x2 (x +1) dx B dy = −x2 dx C dy = x +1 (x D dy = +1) dx −x x ( +1) dx  ÔN TẬP CHƯƠNG V Câu 20: Vi phân hàm số y = sin3x là: A dy = 3cos x.dx B dy = 3sin x.dx C dy =−3cos x.dx D dy =−3sin x.dx  ÔN TẬP CHƯƠNG V Câu 21: Vi phân hàm số y = xsinx + cosx là: A dy = ( x cos x −s inx).dx B dy = x cos x.dx C dy = (cos x −s inx).dx D dy = x sin x.dx  ÔN TẬP CHƯƠNG V Câu 22: Cho f(x) = 5(x+1)3 + 4(x + 1) Tập nghiệm PT f’’(x) = là: A [ −1; 2] B ( −∞; 0] C { −1} D ∅  ÔN TẬP CHƯƠNG V f ( x) = sin x + x Câu 23: Nếu  π f '' − ÷bằng:   A B C -2 D  ÔN TẬP CHƯƠNG V f ( x ) = sin x Câu 24: Cho hàm số ( 4)  π  f  ÷ bằng:   A B C 10 D -8  ÔN TẬP CHƯƠNG V Câu 25: Cho hàm số f ( x) = sin x cos x (3) f ( ) bằng: A 32 B 36 C -36 D -38  ÔN TẬP CHƯƠNG V f ( x ) = ( x +1) Câu 26: Cho hàm số (3) f ( x ) bằng: A 12(x2 + 1) B 24(x2 + 1) C 24x(5x2 + 3) D 24x(x2 + 3)  ÔN TẬP CHƯƠNG V Câu 27: Cho hàm số f ( x) = x x f ' ( x ) bằng: A x x B C x x x x x D x x x  ÔN TẬP CHƯƠNG V x + x −1 f ( x) = x −3 x + Câu 28: Cho hàm số f ' ( x ) bằng: A (x x −1 −3 x +2 ) B C −4 x +6 x −1 (x x −4 x + x −1 (x −3 x + ) D −3 x + ) 2 (x −3 x + )  ÔN TẬP CHƯƠNG V Câu 29: Cho hàm số f ( x) = cos ( cos2 x ) f ' ( x ) bằng: A cos(cos2 x)( −2 sin x) B sin(cos2 x) C sin(cos2 x)( −2 sin x) D sin(2cos2 x) sin x  ÔN TẬP CHƯƠNG V x −1 f ( x) = Câu 30: Cho hàm số x +1 f ' ( x ) bằng: A x −3 x x +1 B C 2x x +1 D x −3 x (x +1) x +3 x (x +1)  VỀ NHÀ NHỚ HỌC BÀI, TUẦN SAU KIỂM TRA TIẾT [...]... x +1  ÔN TẬP CHƯƠNG V Bài 17: Tính đạo hàm của các hàm số sau: a) y = x cot x b) y = 1 + 2 tan x ĐS: a) y ' = cot x − x sin 2 x 1 b) y ' = 2 cos x 1 + 2 tan x  ÔN TẬP CHƯƠNG V Bài 18: Tính đạo hàm của các hàm số sau: sin x + cos x a) y = sin x −cos x 2 y = cot x +1 b) ĐS: 2 a) y ' = − 2 ( sin x − cos x ) b) y ' = 1 + cot ( +1 −x x 2 2 x +1 2 )  ÔN TẬP CHƯƠNG V Bài 19: Tính đạo hàm của các hàm số.. .ÔN TẬP CHƯƠNG V Bài 5: Tính đạo hàm của các hàm số sau tại các điểm x0 kèm theo a) y = 2x5 – 2x + 3, x0 = 1 b) y = x4 – x2 + 2, x0 = -1 c) y = x3 – 2x + 1, x0 = 2 ĐS: a) y’(1) = 8 b) y’(-1) = -2 c) y’(2) = 10  ÔN TẬP CHƯƠNG V Bài 6: Tính đạo hàm của các hàm số sau: 2 x + 2 x + 2 a) y = x +1 b) y = x ( 2 x −1) ( 3x + 2 ) ĐS: x ( x + 2) a) y ' = 2 ( x + 1) 2 b) y ' = 2 ( 9 x + x −1)  ÔN TẬP CHƯƠNG... ÔN TẬP CHƯƠNG V Bài 22: Tính đạo hàm của các hàm số sau: a) y = x sin 3 x b) y = x cot 2 x ĐS: 2sin 3 x + 3 x cos 3 x a) y ' = 2 sin 3 x 1 2 x cot 2 x − b) y ' = 2 sin 2 x 2 x  ÔN TẬP CHƯƠNG V Bài 23: Tính đạo hàm của các hàm số sau: x a) y = sin 3 x +cos + tan 5 1 b) y = sin 2 x x ĐS: 1 x 1 a) y ' = 3cos 3 x − sin + 5 5 2 x cos 2 x 2 1 b) y ' = − 3 cos 2 x x  ÔN TẬP CHƯƠNG V Bài 24: Tính đạo hàm của... ÔN TẬP CHƯƠNG V Bài 20: Tính đạo hàm của các hàm số sau: a) y = tan(sin x) 2 y = x cot x b) ( −1) ĐS: a) y ' = cos x 2 cos (sin x) sin 2 ( x −1) − 4 x 2 b) y ' = 2 2sin ( x −1) 2 2  ÔN TẬP CHƯƠNG V Bài 21: Tính đạo hàm của các hàm số sau: 2 sin x a) y = 1 + tan 2 x π − 2x 4 b) y = cos ĐS: 2 2 sin 2 x 2sin x(1 + tan 2 x) − a) y ' = 2 1 + tan 2 x ( 1 + tan 2 x ) 2 2 sin π −8 x b) y ' = π −8 x  ÔN TẬP... CHƯƠNG V Bài 26: Tính đạo hàm cấp hai của các hàm số sau: 2 y = x 1 + x a) b) y = t anx ĐS: a) y '' = x ( 3 + 2x 2 ) 2 2 1 + x 1 + x ( ) 2sin x b) y '' = 3 cos x  ÔN TẬP CHƯƠNG V Bài 27: Tính đạo hàm cấp hai của các hàm số sau: 1 a) y = b) y = ĐS: a) y '' = 1−x 1 1− x 2 (1− x) b) y '' = 3 3 4 (1 − x ) 5  ÔN TẬP CHƯƠNG V Bài 28: Tính đạo hàm cấp hai của các hàm số sau: a) y = cos 2 x b) y = sin 5 x cos... x + 1 7 x a) ( ) ( + 1) 2 b) y ' = 4 x ( −3 x +1) 2 −2( x +1) c) y ' = 2 2 ( x −1) 7 2  ÔN TẬP CHƯƠNG V Bài 9 : Tính đạo hàm của các hàm số sau: 2 x +3 a) y = 2 x −5 x +5 x2 +1 b) y = x ĐS: 2 −2 x − 6 x + 25 a) y ' = 2 2 ( x − 5x + 5) x 2 −1 b) y ' = x +1 x 2 2x 2  ÔN TẬP CHƯƠNG V Bài 10: Tính đạo hàm của các hàm số sau: a) y = ( 9 −2 x ) ( 32 x −9 x +1) 3   5 b) y =  x − ÷ x  ĐS: a) y ' = −16... + 108 x 2 − 162 x − 2 2 3   4 3   5 b) y ' = 3  x − ÷ 5 x + 3 ÷ x   2 x  3 2  ÔN TẬP CHƯƠNG V Bài 11: Tính đạo hàm của các hàm số sau: a) −x 2 −3 x +5 y= x −2 3 2 y = x − 2 x +1 b) ĐS: 2 −x + 4 x + 1 a) y ' = 2 ( x − 2) 2 3x −4 x b) y ' = 3 2 2 x − 2 x +1  ÔN TẬP CHƯƠNG V Bài 12: Tính đạo hàm của các hàm số sau: 3 2 2 y = 4 x − 2 x − 5 x x a) ( ) ( −7 x ) 2  b) y =  + 3 x ÷ x −1 x ... −120 x 3 + 27 x 2 + 70 x b) (  2  y ' =  − 2 +3 ÷  x  ) 1 3x x −1 + + x x 2 x  ÔN TẬP CHƯƠNG V Bài 13: Tính đạo hàm của các hàm số sau: −x 2 + 2 x +3 a) y = x3 −2 2 y = x − 2 x +1 ( ) b) ĐS: 4 3 2 x − 4x − 9x + 4x − 4 a) y ' = 2 3 ( x − 2) b) y' = 2 x 2 − 2 x +1 x 2 +1  ÔN TẬP CHƯƠNG V Bài 14: Tính đạo hàm của các hàm số sau: π  a) y = sin  − x ÷ 2  3 b) y = cos ( x −1) 2 y = tan 3 x c) ( +... của các hàm số sau: 2 2 y = 3sin x cos x + cos x a) b) y = ( 3 − sin x ) 3 ĐS: a) y ' = sin x ( 6 cos 2 x − 3sin 2 x − 2 cos x ) b) y ' = −3 ( 3 −sin x ) cos x 2  ÔN TẬP CHƯƠNG V Bài 25: Tính đạo hàm của các hàm số sau: 1 a) y = sin 3 x + cos 2 x sin x − x cos x b) y = cos x + x sin x 2 ĐS: 2sin x a) y ' = 3sin 6 x + 3 cos x 2 x b) y ' = 2 ( cos x + x sin x )  ÔN TẬP CHƯƠNG V Bài 26: Tính đạo hàm cấp... y ' = −3 x sin ( x −1) 6x c) y ' = 2 2 cos ( 3 x +5 )  ÔN TẬP CHƯƠNG V Bài 15: Tính đạo hàm của các hàm số sau: π  a) y = sin 3 x + ÷ 5  π  b) y = tan  − x ÷ 2  3 c) y = cot ( 3 x −1) ĐS: π  a) y ' = 3cos  3 x + ÷ 1 5 b) y ' = − sin 2 x 2 9 cos ( 3 x −1) c) y ' = − sin 4 ( 3 x −1)  ÔN TẬP CHƯƠNG V Bài 16: Tính đạo hàm của các hàm số sau: a) y = 5sin x −3cos x 2 y = sin 1 + x b) ĐS:
- Xem thêm -

Xem thêm: ôn tập chương đạo hàm , ôn tập chương đạo hàm , ôn tập chương đạo hàm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập