present simple continuous 2

22 26 0
  • Loading ...
Loading...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 22:16

esent Simple or Continuou reads is reading is reading Peter………………  now reads is reading is reading Peter………………  now loves is loving loves  playing football He………… study am studying am studying   I …………………  today study am studying am studying   I …………………  today walks is walking walks  his dog  James ………… every morning feed am feeding am feeding I ………………  the fish  now feed am feeding am feeding I ………………  the fish  now washes is washing washes He always…………  his  hands before meals waits is waiting At this moment James  is waiting ……………  for the bus play am playing am playing I ………………  on the  beach now play am playing am playing I ………………  on the  beach now uses is using uses  a telescope to  He ……… see the planets teaches is teaching is teaching She ………………  Math  now teaches is teaching is teaching She ………………  Math  now carries is carrying carries She always……………  an  umbrella listens is listening is listening This alien ……………  to an  old song now listens is listening is listening This alien ……………  to an  old song now examine are examining are examining We ……………………   some bugs in our Science  water am watering  water I always………… the plants plays is playing plays He …………  with his fire  truck before going to bed
- Xem thêm -

Xem thêm: present simple continuous 2 , present simple continuous 2 , present simple continuous 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập