Đánh giá hiện trạng và diễn biến chất lượng môi trường nước trên địa bàn thành phố bắc kạn giai đoạn 2011 2015

91 14 0
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 15:13

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HÀ THỊ CHÂM ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ DIỄN BIẾN CHẤT LƢỢNG MÔI TRƢỜNG NƢỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BẮC KẠN GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC MÔI TRƢỜNG Thái Nguyên - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HÀ THỊ CHÂM ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ DIỄN BIẾN CHẤT LƢỢNG MÔI TRƢỜNG NƢỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BẮC KẠN GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 Ngành: Khoa học Môi trƣờng Mã số: 60 44 03 01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thanh Hải Thái Nguyên – 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan: Bản Luận văn tốt nghiệp công trình nghiên cứu thực cá nhân tôi, đƣợc thực sở nghiên cứu lý thuyết, nghiên cứu khảo sát phân tích từ thực tiễn dƣới hƣớng dẫn khoa học TS Nguyễn Thanh Hải Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu đƣợc trình bày luận văn hoàn toàn trung thực chƣa đƣợc sử dụng để bảo vệ cho học vị nào, phần trích dẫn tài liều đƣợc ghi rõ nguồn gốc Thái Nguyên, ngày… tháng … Năm 2015 Tác giả Hà Thị Châm Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ii LỜI CẢM ƠN Đƣợc đồng ý Ban giám hiệu trƣờng Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, khoa Sau đại học thầy giáo hƣớng dẫn khoa học TS Nguyễn Thanh Hải, tiến hành thực luận văn “Đánh giá trạng, diễn biến chất lƣợng nƣớc địa bàn Thành phố Bắc Kạn giai đoạn 2011 - 2015” Sau gần năm nghiên cứu, hoàn thành luận văn tốt nghiệp Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Nguyễn Thanh Hải – Phó trƣởng khoa Khoa Môi trƣờng – Đại học Nông Lân Thái Nguyên, thầy giáo hƣớng dẫn khoa học tận tình hƣớng dẫn, bảo giúp đỡ suốt trình thực luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn cán Ban Lãnh đạo Sở Tài nguyên Môi trƣờng, đồng nghiệp Trung tâm Quan trắc môi trƣờng, UBND thành phố đơn vị địa bàn Thành phố Bắc Kạn tạo điều kiện giúp đỡ hoàn thành luận văn Cuối xin gửi đến gia đình, bạn bè, đồng nghiệp động viên, giúp đỡ trình thực tập, nghiên cứu thực luận văn lời cảm ơn chân thành Tôi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2015 Tác Giả Hà Thị Châm Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục ký hiệu chữ viết tắt vi Danh mục bảng vii Danh mục hình viii MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung 2.2 Mục tiêu cụ thể Ý nghĩa khoa học thực tiễn 3.1 Ý nghĩa khoa học 3.2 Ý nghĩa thực tiễn Chƣơng 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Cơ sở khoa học vấn đề nghiên cứu 1.2 Khái quát chất lƣợng môi trƣờng nƣớc 1.2.1 Ô nhiễm nƣớc mặt 1.2.2 Môi trƣờng nƣớc ngầm 1.3 Tình hình nghiên cứu nƣớc 1.3.1 Tình hình nghiên cứu giới 1.3.1.1 Hiện trạng môi trƣờng nƣớc mặt 1.3.1.2 Hiện trạng môi trƣờng nƣớc ngầm 1.3.2 Tình hình nghiên cứu nƣớc 1.3.2.1 Hiện trạng ô nhiễm môi trƣờng nƣớc Việt Nam 1.3.2.2 Các biện pháp đƣợc áp dụng nhằm bảo vệ môi trƣờng nƣớc Việt Nam 11 1.3.2.3 Các kết nghiên cứu có liên quan 20 Chƣơng 2: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23 2.1 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 23 2.1.1 Đối tƣợng nghiên cứu 23 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iv 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu 23 2.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 23 2.2.1 Địa điểm nghiên cứu 23 2.2.2 Thời gian nghiên cứu 23 2.3 Nội dung nghiên cứu 23 2.3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội Thành phố Bắc Kạn 23 2.3.2 Đánh giá trạng môi trƣờng nƣớc năm 2015 địa bàn Thành phố Bắc Kạn 24 2.3.3 Đánh giá diễn biến chất lƣợng môi trƣờng nƣớc địa bàn Thành phố Bắc Kạn giai đoạn 2011 – 2015 24 2.3.4 Các nguồn tác động đến môi trƣờng nƣớc địa bàn Thành phố Bắc Kạn 24 2.3.5 Đề xuất số giải pháp quản lý bảo vệ môi trƣờng nƣớc địa bàn Thành phố Bắc Kạn 24 2.4 Phƣơng pháp nghiên cứu 24 2.4.1 Phƣơng pháp thu thập tài liệu, số liệu, thông tin thứ cấp 24 2.4.2 Phƣơng pháp điều tra khảo sát thực địa đánh giá nhanh 25 2.4.3 Phƣơng pháp lấy mẫu phân tích phòng thí nghiệm 26 2.4.4 Phƣơng pháp vấn ngƣời dân trạng môi trƣờng 29 2.4.5 Phƣơng pháp tổng hợp so sánh 29 2.4.6 Phƣơng pháp xử lý số liệu 29 Chƣơng 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 30 3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội Thành phố Bắc Kạn 30 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 30 3.1.1.1 Vị trí địa lý 30 3.1.1.2 Địa hình, địa chất, cảnh quan tự nhiên 30 3.1.1.3 Khí hậu, thuỷ văn 31 3.1.1.4 Tài nguyên thiên nhiên 32 3.1.2 Điều kiện phát triển kinh tế - xã hội 32 3.1.2.1 Sự gia tăng dân số trình đô thị hóa 32 3.1.2.2 Tăng trƣởng kinh tế sức ép môi trƣờng 34 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn v 3.2 Đánh giá trạng chất lƣợng môi trƣờng nƣớc năm 2015 địa bàn thành phố Bắc Kạn 41 3.2.1 Hiện trạng chất lƣợng nƣớc mặt năm 2015 41 3.2.2 Hiện trạng chất lƣợng nƣớc ngầm năm 2015 47 3.3 Đánh giá diễn biến chất lƣợng môi trƣờng nƣớc địa bàn Thành phố Bắc Kạn giai đoạn 2011 – 2015 52 3.3.1 Diễn biến chất lƣợng môi trƣờng nƣớc mặt giai đoạn 2011-2015 52 3.3.2 Diễn biến chất lƣợng môi trƣờng nƣớc ngầm giai đoạn 2011-2015 55 3.4 Các nguồn gây tác động đến chất lƣợng nƣớc địa bàn Thành phố Bắc Kạn 57 3.4.1 Nƣớc thải 57 3.4.1.1 Nƣớc thải sinh hoạt 57 3.4.1.2 Nƣớc thải công nghiệp - dịch vụ 59 3.4.1.3 Nƣớc thải y tế 61 3.4.1.4 Nƣớc thải từ hoạt động nông nghiệp 62 3.4.2 Chất thải rắn 64 3.4.2.1 Chất thải rắn sinh hoạt 64 3.4.2.2 Chất thải rắn công nghiệp – dịch vụ 65 3.4.2.3 Chất thải rắn y tế 65 3.4.2.4 Chất thải rắn nông nghiệp 67 3.4.3 Biến đổi khí hậu 69 3.5 Đề xuất số giải pháp quản lý bảo vệ môi trƣờng 70 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 74 Kết luận 74 Kiến nghị 75 TÀI LIỆU THÂM KHẢO 76 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vi DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu STT Viết tắt BOD5 Nhu cầu ô xy sinh học BTNMT Bộ Tài nguyên Môi trƣờng BVMT Bảo vệ môi trƣờng BVTV Bảo vệ thực vật COD Nhu cầu ô xy hóa học CNH – HĐH Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa CCN Cụm công nghiệp DO Ô xy hoà tan ĐTM Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng 10 KCN Khu công nghiệp 11 KLN Kim loại nặng 12 KT-XH Kinh tế, xã hội 13 KTTĐ Kinh tế trọng điểm 14 KTTV Khí tƣợng thủy văn 15 LVS Lƣu vực sông 16 QCCP Quy chuẩn cho phép 17 QCVN Quy chuẩn Việt Nam 18 TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam 19 TNN Tài nguyên nƣớc 20 TSS Tổng chất rắn lơ lửng 21 TTCN Tiểu thủ công nghiệp 22 UBND Uỷ ban nhân dân 23 WQI Chỉ số chất lƣợng nƣớc DANH MỤC BẢNG Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vii Bảng 1.1 Tải lƣợng tác nhân ô nhiễm ngƣời đƣa vào hàng ngày Bảng 1.2 Hàm lƣợng trung bình thông số ô nhiễm nƣớc dƣới đất 11 Bảng 2.1 Xác định vị trí lấy mẫu môi trƣờng nƣớc mặt, nƣớc ngầm 25 Bảng 2.2 Loại mẫu, số lƣợng, vị trí thời gian lấy mẫu 26 Bảng 2.3 Các tiêu phƣơng pháp phân tích môi trƣờng nƣớc mặt 27 Bảng 2.4 Các tiêu phƣơng pháp phân tích môi trƣờng nƣớc ngầm 28 Bảng 3.1 Sản lƣợng lúa số hoa màu Thành phố Bắc Kạn qua năm 36 Bảng 3.2 Khối lƣợng phân bón vô sử dụng qua năm 36 Bảng 3.3 số lƣợng gia súc, gia cầm Thành phố Bắc Kạn qua năm 37 Bảng 3.4 Sản xuất lâm nghiệp qua năm 38 Bảng 3.5 Kết phân tích mẫu nƣớc mặt đợt tháng 01 năm 2015 42 Bảng 3.6 Kết phân tích mẫu nƣớc mặt đợt tháng 05 năm 2015 44 Bảng 3.7 Kết phân tích mẫu nƣớc ngầm đợt tháng 01 năm 2015 48 Bảng 3.8 Kết phân tích mẫu nƣớc ngầm đợt tháng 05 năm 2015 50 Bảng 3.9 Kết điều tra nƣớc thải sinh hoạt địa bàn thành phố 58 Bảng 3.10 Dự báo nhu cầu sử dụng nƣớc thành phố Bắc Kạn qua năm 59 Bảng 3.11 Lƣợng nƣớc thải phát sinh loại hình công nghiệp – dịch vụ 60 Bảng 3.12 Kết điều tra nƣớc thải công nghiệp- dịch vụ 60 Bảng 3.13 lƣợng nƣớc thải phát sinh từ hoạt động y tế địa bàn Thành phố 61 Bảng 3.14 Kết điều tra nƣớc thải y tế địa bàn thành phố Bắc Kạn 61 Bảng 3.15 Ƣớc tính lƣợng nƣớc thải số loại vật nuôi 63 Bảng 3.16 Tỷ lệ xử lý rác thải sinh hoạt địa bàn thành phố 64 Bảng 3.17 Khối lƣợng loại chất thải rắn công nghiệp-dịch vụ phát sinh 65 Bảng 3.18 Chất thải rắn y tế phát sinh địa bàn thành phố 66 Bảng 3.19 Tỷ lệ xử lý chất thải rắn y tế địa bàn thành phố 66 Bảng 3.20 Ƣớc lƣợng chất thải rắn phát sinh loài vật nuôi 68 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn viii DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Cơ cấu tổng lƣợng nƣớc thải theo loại hình xả thải LVS Cầu Nhuệ Đáy Hình 1.2 Diễn biến hàm lƣợng BOD5 trung bình năm sông giai đoạn 2005 – 2009 Hình 1.3 diễn biến hàm hƣợng coliform trung bình năm sông giai đoạn 2005 -2009 Hình 1.4 Diễn biến hàm lƣợng BOD5 trung bình số sông hồ, kênh rạch nội thị giai đoạn 2005 – 2009 Hình 1.5 Khai thác nƣớc vùng nông thôn vùng nƣớc giai đoạn 1999 – 2008 10 Hình 3.1 Dân số Thành phố Bắc Kạn qua năm 32 Hình 3.2 Mật độ dân số Thành phố Bắc Kạn qua năm 32 Hình 3.3 Mức tăng trƣởng dân số nhu cầu sử dụng tài nguyên nƣớc 33 Hình 3.4 Tỷ lệ dân số thành thị nông thôn Thành phố Bắc Kạn qua năm 2011 – 2014 33 Hình 3.5 Số vốn đầu tƣ phát triển sở hạ tầng TP Bắc Kạn qua năm 34 Hình 3.6 Biểu đồ diện tích đất giao thông Thành phố Bắc Kạn qua năm 34 Hình 3.7 Cơ cấu kinh tế thành phố Bắc Kạn năm 2014 35 Hình 3.8 Diện tích mặt nƣớc nuôi trồng thủy sản sản lƣợng thủy sản qua năm 2011 – 2014 39 Hình 3.9 Giá trị sản xuất công nghiệp theo năm 40 Hình 3.10 Diện tích nhà xây địa bàn Thành phố Bắc Kạn qua năm 2011 – 2014 41 Hình 3.12 Giá trị BOD5 đợt quan trắc năm 2015 46 Hình 3.13 Giá trị TSS mùa mƣa mùa khô năm 2015 46 Hình 3.14 Hàm lƣợng giá trị COD mùa mƣa mùa khô năm 2015 46 Hình 3.15 Hàm lƣợng COD nƣớc ngầm đợt quan trắc năm 2015 51 Hình 3.16 Hàm lƣợng coliform nƣớc ngầm năm 2015 51 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 66 đƣợc quản lý, thu gom xử lý cách có nguy gây tác động xấu tới môi trƣờng nhƣ sức khỏe ngƣời Bảng 3.18 Chất thải rắn y tế phát sinh địa bàn thành phố Loại hình công nghiệp – dịch vụ Số phiếu điều tra Chất thải rắn sinh hoạt (kg/ngày) Chất thải y tế nguy hại (kg/ngày) Bệnh viện tuyến tỉnh 01 310 42 Bệnh viện Thành phố 01 37 Trạm y tế xã, phƣờng 08 20,6 5,36 Phòng khám tƣ nhân 05 15,8 8,6 15 383,4 63,96 Nguồn: Phiếu điều tra Tổng Rác thải sinh hoạt cán công nhân viên, bệnh nhân ngƣời nhà bệnh nhân đƣợc thu gom xử lý rác thải sinh hoạt đô thị Tuy nhiên việc phân loại rác không đảm bảo gây tác động nghiêm trọng đến môi trƣờng chất thải nguy hại xử lý nhƣ rác thải sinh hoạt không đảm bảo vệ sinh môi trƣờng Bệnh viện đa khoa tỉnh bệnh viện thành phố đầu tƣ xây dựng lò đốt rác thải nguy hại đạt tiêu chuẩn hành, lò đốt vận hành hoạt động đáp ứng nhu cầu xử lý rác thải y tế nguy hại bệnh viện Hiện địa bàn TP Bắc Kạn có 02 lò đốt rác thải y tế đƣợc cấp phép hoạt động, hầu hết đơn vị y tế địa bàn hợp đồng với Bệnh viện để xử lý lƣợng rác thải y tế phát sinh Bảng 3.19 Tỷ lệ xử lý chất thải rắn y tế địa bàn thành phố Nội dung vấn Số phiếu trả lời Tỷ lệ (%) Tổng số phiếu vấn 15 100 Đơn vị có lò đốt rác thải y tế 02 13.3 Hợp đồng với đơn vị có lò đốt rác 09 60 01 6,7 03 20 Xử lý rác thải y tế thải y tế đƣợc cấp phép Vận chuyển quay lại đơn vị cung cấp thiết bị, dụng cụ y tế Xử lý rác thải sinh hoạt Nguồn: Phiếu điều tra Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 67 Hình 3.31 Tỷ lệ sở có xử lý chất thải rắn y tế Chất thải y tế phát sinh chất thải sinh hoạt nhƣng chúng có tính chất nguy hại nhiều, mang theo hóa chất độc hại, chất hữu mầm bệnh thải trực tiếp vào sông suối, môi trƣờng đất tác động lớn đến môi trƣờng sức khỏe ngƣời 3.4.2.4 Chất thải rắn nông nghiệp - Chất thải rắn trồng trọt Chất thải rắn nông nghiệp thông thuờng chất thải rắn phát sinh từ hoạt dộng sản xuất nông nghiệp nhu: trồng trọt (thực vật chết, tỉa cành, làm cỏ, ), thu hoạch nông sản (rom, rạ, trấu, cám, lõi ngô, thân ngô), bao bì dựng phân bón, thuốc BVTV, Trong hoạt động trồng trọt, tình trạng sử dụng hóa chất nông nghiệp nhƣ phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật dang diễn tràn lan, thiếu kiểm soát Do dó, CTR nhƣ chai lọ, bao bì dựng hóa chất bảo vệ thực vật, vỏ bình phun hóa chất: thuốc trừ sâu; thuốc trừ nấm; thuốc trừ chuột; thuốc trừ bệnh; thuốc trừ cỏ tang lên dáng kể kiểm soát Vào ngày thu hoạch, luợng rơm, rạ, phụ phẩm nông nghiệp khác phát sinh nhiều chiếm thành phần chủ yếu chất thải rắn nông nghiệp Tuy nhiên, lƣợng rơm rạ thải không duợc tính toán thống kê luợng CTR phát sinh địa phƣơng nhƣ toàn quốc Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 68 Chất thải rắn nông nghiệp nhƣ rơm rạ phần lớn đƣợc ngƣời dân thu gom thành đống đốt đồng ruộng, chai lọ hóa chất BVTV ngƣời dân vứt bừa bãi thu gom tự xử lý nhƣ đốt Nông nghiệp thành phố Bắc Kạn không phát triển, chủ yếu hộ gia đình tự canh tác, tự trồng để tự cung tự cấp cho gia đình buôn bán với số lƣợng không lớn lƣợng chất thải rắn nông nghiệp phát sinh không lớn mức độ ảnh hƣởng đến môi trƣờng không lớn - Chất thải chăn nuôi Chăn nuôi địa bàn thành phố với quy mô hộ gia đình Các loại vật nuôi nhƣ trâu, bò, dê, ngựa chủ yếu chăn thả, lợn, gia cầm nuôi nhốt khu vực gia đình Số lƣợng vật nuôi không lớn nuôi không tập trung nên lƣợng chất thải rắn chăn nuôi phát sinh không lớn Bảng 3.20 Ước lượng chất thải rắn phát sinh loài vật nuôi Trâu Số lƣợng (con) 1.288 Chất thải rắn phát sinh (kg/con/ngày) * 15 Lƣợng phân thải (kg/ngày) 19.320 Bò 162 10 1.620 Lợn 9.981 19.962 Gà 78.843 0,05 3.942 Dê 1.153 1,5 1.730 TT Loài vật nuôi Tổng 46.574 * Hệ số thực nghiệm Cục Chăn nuôi [2] Lƣợng chất thải chăn nuôi ảnh hƣởng trực tiếp đến chất lƣợng nƣớc mặt hình thức chăn nuôi trâu, bò chăn thả chủ yếu bờ sông, suối Lợn đƣợc nuôi nhốt nhƣng chăn nuôi kiểu hộ gia đình không lớn chất thải chăn nuôi không đƣợc thu gom xử lý mà thải thẳng sông suối với nƣớc thải sinh hoạt hộ dân nằm ven sông, suối gây ô nhiễm môi trƣờng nƣớc Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 69 Hình 3.32 Tỷ lệ chất thải rắn phát sinh từ hoạt động Nguồn: Tổng hợp phiếu điều tra Lƣợng chất thải rắn chăn nuôi phát sinh với khối lƣợng lớn nhiên phân bố rải rác không tập trung, rác thải sinh hoạt phát sinh với khối lƣợng 25,5 tấn/ngày đƣợc thu gom, vận chuyển xử lý bãi rác thành phố Chất thải rắn công nghiệp – dịch vụ chất thải y tế phát sinh với khối lƣợng nhỏ đƣợc quản lý, xử lý tốt nên mức độ ảnh hƣởng chất thải rắn tới môi trƣờng không lớn 3.4.3 Biến đổi khí hậu Theo báo cáo ADC, Bắc Kạn tỉnh chịu ảnh hƣởng nhiều thiên tai biến đổi khí hậu Trung tâm ADC tiến hành nghiên cứu cộng đồng ngƣời Tày, Dao xã Thanh Vận, Mai Lạp (Chợ Mới) Lạng San (Na Rì) Kết nghiên cứu cho thấy, biểu biến đổi khí hậu địa phƣơng mùa đông ngắn trƣớc đây; mùa hè nắng nóng hơn; hạn hán, lũ lụt xảy nhiều Biến đổi khí hậu làm xuất nhiều tƣợng thời tiết cực đoan, trái với quy luật tự nhiên có ảnh hƣởng định đến số lƣợng chất lƣợng nguồn nƣớc mặt nƣớc ngầm địa bàn thành phố Bắc Kạn Và ảnh hƣởng không diễn diễn lâu dài Chất lƣợng môi trƣờng chịu ảnh hƣởng biến đổi khí hậu theo thời gian, làm biến đổi thành phần chất nƣớc, trực tiếp ảnh hƣởng tời môi trƣờng sinh vật nƣớc thông qua thay đổi đột ngột nhiệt độ, độ ẩm, lƣợng mƣa, số nắng, từ ảnh hƣởng tới công tác quản lý bảo vệ, cải thiện môi trƣờng địa phƣơng Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 70 3.5 Đề xuất giải pháp quản lý bảo vệ môi trƣờng nƣớc địa bàn Thành phố Bắc Kạn Chất lƣợng môi trƣờng nƣớc địa bàn thành phố Bắc Kạn bị ô nhiễm số khu vực, đặc biệt suối nội thành nƣớc có màu xám đen có mùi hôi thối gây mỹ quan đô thị ảnh hƣởng đến sống ngƣời dân xung quanh khu vực Vì cần có giải pháp đồng nhằm cải thiện chất lƣợng bảo vệ môi trƣờng nƣớc Hiện có nhiều giải pháp đƣợc thực nhằm cải thiện chất lƣợng nƣớc mặt địa bàn Do hệ thống thủy vực địa bàn thành phố thuộc lƣu vực sông Cầu nên giải pháp đƣợc thực gồm: - Hiện Thành phố đầu tƣ xây dựng hệ thống xử lý nƣớc thải sinh hoạt tập trung khu vực nội thành UBND Tỉnh Bắc kạn tiếp cận nguồn vốn tín dụng ƣu đãi Chính phủ Phần Lan khuôn khổ chƣơng trình cấp nƣớc vệ sinh môi trƣờng thị trấn Việt Nam với tổng số vốn đầu tƣ là: 10.656.552 EUR Quy mô xây dựng bao gồm hạng mục: Đƣờng ống thu gom nƣớc thải sinh hoạt từ khu dân cƣ tổng chiều dài 40.700m, hệ thống xử lý nƣớc thải sinh hoạt tập chung với công suất xử lý 3000m3/ngày đêm, áp dụng quy trình xử lý hồ sinh thái [1] - Cải tạo suối Nông Thƣợng, chiều dài 1.600 m, bề rộng 5x5,5 m với chiều rộng trung bình 2,5 m, cải tạo, nạo vét lòng kênh, kè bờ kết cấu bê tông đá, bố trí đƣờng vào với chiều rộng 1,5 m với đƣờng ống thu gom nƣớc thải Cung cấp cửa thoát đƣờng vào hai bên, bề rộng cửa 1,5 m Cải tạo khoảng 840 m chiều dài, bề rộng x 4,5 m với chiều sâu 2,5 m, bố trí đƣờng vào bên rộng 1,5 m 410 m lại đƣợc thay cống hộp hình vuông có kích thƣớc x 2,3 m [1] Tuy nhiên giải pháp kỹ thuật đƣợc đầu tƣ thực nhằm cải thiện chất lƣợng môi trƣờng nƣớc mặt địa bàn TP Bắc Kạn Bên cạnh ý thức ngƣời dân vấn đề nan giải Hiện phong tục tập quán ngƣời dân bừa bãi, tiện tay nhận thức đắn thực trạng ô nhiễm môi trƣờng diễn sống Do đó, tác giả Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 71 đề cao giải pháp “ Quản lý môi trƣờng dựa vào cộng đồng” tuyên truyền giáo dục ý thức ngƣời dân sống địa bàn Thành phố nhằm nâng cao nhận thức ý thức bảo vệ môi trƣờng khu vực sinh sống Phƣơng thức quản lý dựa vào cộng đồng tập hợp mô hình quản lý có tham gia cộng đồng; đó, cộng đồng ngƣời đƣa định cuối tất vấn đề liên quan đến trình lập kế hoạch triển khai thực Phƣơng thức quản lý dựa vào cộng đồng ba phƣơng thức quản lý: (1) Nhà nƣớc quản lý tập trung, (2) Quản lý dựa vào cộng đồng, (3) Cộng đồng tự quản lý; đó, phƣơng thức quản lý dựa vào cộng đồng có cấp độ: Cấp độ thông báo: Nhà nƣớc định, thông báo hƣớng dẫn cộng đồng tham gia quản lý Cấp độ tham vấn: Cộng đồng cung cấp thông tin, Nhà nƣớc tham khảo ý kiến cộng đồng để đƣa định, thông báo hƣớng dẫn cộng đồng tham gia quản lý Cấp độ thực hiện: Cộng đồng có hội đƣợc phép tham gia thảo luận, góp ý kiến để đƣa định đƣợc tham gia quản lý Cấp độ đối tác: Nhà nƣớc cộng đồng quản lý Cấp độ chủ trì: Cộng đồng đƣợc Nhà nƣớc trao quyền quản lý, Nhà nƣớc thực việc kiểm soát Tổ chức quản lý dựa vào cộng đồng tổ chức tự nguyện, phi lợi nhuận, hình thành địa phƣơng cụ thể, giữ vai trò, chức nhiệm vụ cung cấp dịch vụ xuất phát từ lợi ích chung cộng đồng Lợi ích bao gồm lợi ích kinh tế, văn hóa, xã hội nhằm mục tiêu cải thiện, nâng cao mức sống cho thân thành viên cộng đồng Xét góc độ hiệu quản lý, phát triển hình thức quản lý dựa vào cộng đồng làm giảm gánh nặng cho quan quản lý nhà nƣớc: (1) Về mặt tài chính, quản lý dựa vào cộng đồng mô hình hiệu huy động vốn đầu tƣ xã hội, giúp giảm tải vốn đầu tƣ từ ngân sách Nhà nƣớc; Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 72 (2) Về mặt quản lý, hình thức quản lý dựa vào cộng đồng giúp chuyển giao trách nhiệm quản lý tài nguyên bảo vệ môi trƣờng cho cộng đồng, làm giảm tải công tác quản lý ngày quyền địa phƣơng; (3) Về mặt kinh tế, hình thức quản lý dựa vào cộng đồng giúp cho việc khai thác tài nguyên biển đạt đƣợc giá trị sử dụng cao bền vững hơn; (4) Về mặt xã hội, áp dụng hình thức quản lý dựa vào cộng đồng giúp ngƣời dân nâng cao nhận thức quản lý tài nguyên bảo vệ môi trƣờng biển, tăng cƣờng khối đoàn kết dân tộc khu dân cƣ ven biển, mở đƣờng cho quy định pháp luật Nhà nƣớc vào sống ngƣời dân Các cộng đồng sử dụng nguồn lợi địa phƣơng tự quản lý tài nguyên bảo vệ môi trƣờng tốt quyền; nhà quản lý quan liêu, thƣờng thông tin xác, ngƣời sử dụng nguồn lợi lại nắm rõ thông tin hết; nhiều quy định hạn chế sử dụng để bảo vệ tài nguyên Nhà nƣớc tác dụng thiếu hiểu biết hoàn cảnh, tập quán địa phƣơng; trái lại, nhiều trƣờng hợp thể chế quản lý tài nguyên bảo vệ môi trƣờng cộng đồng tỏ có hiệu bền vững [25] Sở TN MT tỉnh Bắc Kạn Phòng TN MT TP Bắc Kạn Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ý thức bảo vệ môi trƣờng tới ngƣời dân Đoàn TN, hội phụ nữ, hội nông dân, Cộng đồng dân cƣ tổ, thôn, xóm Hình 3.33 Mô hình bảo vệ môi trường dựa vào cộng đồng Ứng dụng cụ thể mô hình Quản lý môi trƣờng dựa vào cộng đồng cụ thể phƣơng thức “Cộng đồng tự quản lý” Thành phố Bắc Kạn với hoạt động cụ thể nhƣ sau: Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 73 Thứ muốn Quản lý môi trƣờng dựa vào cộng đồng trƣớc tiên phải tuyên truyền nâng cao nhận thức ngƣời dân; cụ thể khu vực dân cƣ để ý thức gắn liền với hành động ngƣời dân công tác bảo vệ môi trƣờng + Tăng cƣờng vai trò đoàn niên xã, phƣờng tuyên truyền đến ngƣời dân địa bàn trạng ô nhiễm môi trƣờng nƣớc, điều dễ dàng nhận thấy ngƣời dân ngƣời sống xung quanh khu vực sông, suối bị ô nhiễm cảm nhận đƣợc môi trƣờng nƣớc khu vực ô nhiễm tới mức độ Nhiều ngƣời có nhận thức không “mình không xả rác ngƣời khác xả rác” mà ngƣời dân giữ thói quen xả rác bừa bãi thải nƣớc thải xuống sông suối Nhiệm vụ đoàn niên vận động ngƣời dân, kết hợp với đoàn thể khác nhƣ Hội phụ nữ, Hội nông dân, Hội cựu chiến binh vận động ngƣời dân thực thành công Không dừng lại đó, thôn tổ nên xây dựng đội kiểm tra tình hình thực hộ gia đình nhằm nâng cao tinh thần ý thức ngƣời dân cần phải có hoạt động kiểm tra thƣờng xuyên + Tại thôn tổ thƣờng xuyên tổ chức hoạt động vệ sinh công cộng cho ngƣời thôn xóm thực hiện, vừa mang tính chất đoàn kết, vừa nâng cao tinh thần bảo vệ môi trƣờng sống xung quanh Phát huy tính đoàn kết tự giác nhân dân, để ngƣời dân hình thành dần thói quen hoạt động bảo vệ môi trƣờng khu vực sinh sống - Thúc đẩy tham gia bảo vệ môi trƣờng ngƣời dân khu vực có nhà máy, sở sản xuất, kinh doanh phát sinh chất thải ảnh hƣởng đến môi trƣờng Ngƣời dân khu vực đối tƣợng chịu ảnh hƣởng trực tiêp việc thải chất thải Chính ngƣời dân ngƣời giám sát, kiểm tra trình thực công tác bảo vệ môi trƣờng Nhà máy, sở sản xuất, kinh doanh tốt Là ngƣời phối hợp tin cậy quan quản lý nhà nƣớc Quản lý môi trƣờng hiệu Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 74 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Thành phố Bắc Kạn trung tâm trị, kinh tế - văn hóa tỉnh Bắc Kạn có diện tích 13.688 ha, số dân 56.800 ngƣời (4/2015) Chất lƣợng nƣớc địa bàn tỉnh Bắc Kạn phải chịu áp lực từ gia tăng dân số, trình đô thị hóa hoạt động phát triển kinh tế xã hội địa phƣơng Năm 2014, thành phố Bắc Kạn có tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp – thủy sản nhỏ chiếm 7,81%, ngành công nghiệp chiếm 38% thƣơng mại dịch vụ 54,19% Môi trƣờng nƣớc địa bàn Thành phố Bắc Kạn có dấu hiệu ô nhiễm số khu vực Đối với nƣớc mặt, ô nhiễm chất hữu diễn chủ yếu dòng suối khu vực nội thành, hàm lƣợng BOD5 nƣớc mặt vƣợt từ 1,07 – 1,4 lần, COD vƣợt 1,08-1,43 lần TSS vƣợt từ 1,28 – 1,34 lần so với QCVN 08:2008/BTNMT cột B1 Môi trƣờng nƣớc ngầm có dấu hiệu bị ô nhiễm đặc biệt ô nhiễm vi sinh vật nƣớc, khu vực có hàm lƣợng coliform vƣợt QCVN 09:2008/BTNMT từ 3,3 – 7,3 lần Diến biến ô nhiễm môi trƣờng nƣớc qua năm có nhiều biến đổi đƣợc thể qua hàm lƣợng chất ô nhiễm đặc trƣng nƣớc Trong nƣớc mặt hàm lƣợng COD, BOD5, TSS có xu hƣớng tăng qua năm Nƣớc ngầm thông số COD coliform gia tăng nồng độ ô nhiễm từ năm 2011-2015 Sự ô nhiễm môi trƣờng nƣớc có xu hƣớng gia tăng qua năm 2011 – 2015 cần thiết phải có giải pháp nhằm kiểm soát giảm thiểu ô nhiễm Nguồn tác động đến môi trƣờng nƣớc lớn nƣớc thải sinh hoạt chiếm 89,86% tổng lƣợng nƣớc thải chất thải rắn sinh hoạt với tỷ lệ chiếm 34,7% tổng lƣợng phát sinh địa bàn nghiên cứu Nƣớc thải sinh hoạt chƣa đƣợc xử lý xả thải trực tiếp môi trƣờng làm môi trƣờng nƣớc bị ô nhiễm nghiêm trọng đặc biệt dòng suối chảy khu vực nội thành Rác thải số khu vực không đƣợc thu gom xử lý mà đổ bừa bãi sông suối, ven đƣờng từ theo nƣớc mƣa làm ô nhiễm môi trƣờng thủy vực Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 75 Trƣớc trạng, diễn biến ô nhiễm môi trƣờng nƣớc nhƣ vậy, cần có giải pháp cụ thể nhằm quản lý bảo vệ môi trƣờng nƣớc hiệu Các biện pháp kỹ thuật cụ thể đƣợc bƣớc thực nhƣ đầu tƣ xây dựng hệ thống thu gom xử lý nƣớc thải sinh hoạt tập trung Thành phố Tuy nhiên biện pháp có tính bền vững cần thiết phải thực tuyên truyền giáo dục ý thức bảo vệ môi trƣờng cho ngƣời dân địa bàn thành phố Bên cạnh giải pháp quản lý môi trƣờng dựa vào cộng đồng có hiệu biết kết hợp quan quản lý cộng đồng dân cƣ công tác bảo vệ môi trƣờng Kiến nghị - Đối với UBND tỉnh Bắc Kạn: Giải vấn đề môi trƣờng bao gồm giải pháp thách thức đƣợc quan tâm nhƣ: yêu cầu bảo vệ môi trƣờng với lợi ích kinh tế trƣớc mắt đầu tƣ phát triển; tổ chức lực quản lý môi trƣờng bất cập với đòi hỏi phải nhanh chóng đƣa công tác quản lý môi trƣờng vào nề nếp; sở hạ tầng, kỹ thuật bảo vệ môi trƣờng lạc hậu với khối lƣợng chất thải ngày tăng lên; nhu cầu ngày cao nguồn vốn cho bảo vệ môi trƣờng - Đối với Sở Tài nguyên Môi trƣờng: Tăng cƣờng sở vật chất kỹ thuật cho công tác quan trắc định kỳ chất lƣợng môi trƣờng, đặc biệt môi trƣờng nƣớc địa bàn thành phố Bắc Kạn nhằm phát kịp thời tiêu nguồn gây ô nhiễm, từ đƣa ứng phó kịp thời - Đối với UBND Thành phố Bắc Kạn: Việc ứng dụng mô hình quản lý môi trƣờng dựa vào cộng đồng nhiều khó khăn trình độ nhận thức ngƣời dân khác Mối quan tâm trƣớc mắt ngƣời kinh tế, vấn đề môi trƣờng cần đƣợc tuyên truyền giáo dục nhận thức đƣợc môi trƣờng bị ảnh hƣởng nghiêm trọng từ hoạt động ngƣời ngƣời đối tƣợng chịu ô nhiễm ảnh hƣởng lại tới sống Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tiếng Việt Ban Quản lý Dự án chuyên ngành xây dựng (2009), Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án cấp nước vệ sinh thị xã Bắc Kạn, Sở Xây Dựng tỉnh Bắc Kạn, Bắc Kạn Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn (2008), Hệ số thực nghiệm Cục chăn nuôi, Tài liệu phục vụ hội nghị Bảo vệ môi trƣờng nông nghiệp nông thôn, Hà Nội Bộ Tài nguyên Môi trƣờng (2006), Báo cáo môi trường quốc gia năm 2006 – Hiện trạng môi trường nước lưu vực sông: Cầu, Nhuệ - Đáy hệ thống sông Đồng Nai, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội Cục thống kê tỉnh Bắc Kạn (2012), Niên giám thống kê tỉnh Bắc Kạn 2011, 2012, 2013, 2014 Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) Bộ tài nguyên môi trƣờng (1999), Nghiên cứu quản lý môi trường nước lưu vực sông Việt Nam Lê Văn Khoa (2004), Môi trường ô nhiễm, Nhà xuất giáo dục năm 2004 Luật Bảo vệ Môi trường năm 2014, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Nguyễn Mạnh Hà (2011), Điều tra, đánh giá thực trạng ô nhiễm môi trường nước sông Cầu địa bàn tỉnh Bắc Kạn, Đại học Nông lâm Thái Nguyên; Lục Thanh Hải (2013), Đánh giá trạng nước thải sinh hoạt địa bàn thị xã Bắc Kạn đề xuất phương án xử lý phù hợp, Trƣờng Đại học Nông Lâm Thái Nguyên; 10 Nguyễn Thanh Hải (2013), Bài giảng Ô nhiễm môi trường, Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 11 Vũ Thanh Hải (2012), Ảnh hưởng nguồn nước thải đến chất lượng nước sông Cầu đoạn chảy qua địa bàn thị xã Bắc Kạn, Trƣờng Đại học Nông lâm Thái Nguyên; 12 Phan Thu Hằng (2006), Phương pháp lấy mẫu quan trắc môi trường, Trƣờng Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 77 13 Nhóm tác giả Võ Dƣơng Mộng Huyền (2013), Tài nguyên nước trạng sử dụng nước – ĐH NL TP HCM; 14 Sở Tài nguyên Môi trƣờng Bắc Kạn (2011), Báo cáo kết quan trắc môi trường tỉnh Bắc Kạn năm 2011, 15 Sở Tài nguyên Môi trƣờng Bắc Kạn (2012), Báo cáo kết quan trắc môi trường tỉnh Bắc Kạn năm 2012, 16 Sở Tài nguyên Môi trƣờng Bắc Kạn (2013), Báo cáo kết quan trắc môi trường tỉnh Bắc Kạn năm 2013, 17 Sở Tài nguyên Môi trƣờng Bắc Kạn (2014), Báo cáo kết quan trắc môi trường tỉnh Bắc Kạn năm 2014, 18 Lê Văn Thiện (2007), Bài giảng Ô nhiễm môi trường, Nxb Đại học Khoa Học Tự Nhiên Hà Nội, Đại học Khoa Học Tự Nhiên 19 Tổng cục Bảo vệ môi trƣờng - Bộ Tài nguyên Môi trƣờng (2010), Báo cáo trạng môi trường quốc gia năm 2010, Nxb Quốc gia 20 Tổng cục Bảo vệ môi trƣờng – Bộ Tài nguyên Môi trƣờng (2012), Báo cáo trạng môi trường quôc gia 2012 môi trường nước mặt 21 Trung tâm Quan trắc môi trƣờng tỉnh Bắc Kạn, (2013), Điều tra, thống kê tiêu tài nguyên nước tỉnh Bắc Kạn năm 2013 22 Trung tâm Quan trắc Môi trƣờng tỉnh Bắc Kạn (2011), Báo cáo Hiện trạng môi trường tỉnh Bắc Kạn năm 2011 – chuyên đề chất thải rắn, Nhiệm vụ nghiệp môi trƣờng tỉnh Bắc Kạn năm 2011, Sở Tài nguyên Môi trƣờng Bắc Kạn, Bắc Kạn 23 Trung tâm Quan trắc Môi trƣờng tỉnh Bắc Kạn (2012), Báo cáo Điều tra, thống kê, đánh giá tiêu tài nguyên môi trường – Chuyên đề Đánh giá tiêu chất lượng môi trường, Nhiệm vụ nghiệp môi trƣờng tỉnh Bắc Kạn năm 2012, Sở Tài nguyên Môi trƣờng Bắc Kạn, Bắc Kạn 24 UBND thị xã Bắc Kạn, Báo cáo tổng kết tình hình thực nhiệm vụ phát triển KT - XH, an ninh quốc phòng năm 2014 25 http://www.quangngai.gov.vn/sokhcn/Pages/qnp-apdungphuongthucquanlyqnpnd-20-qnpnc-26-qnpsite-1.html Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 78 II Tiếng Anh 26 Jeff Sweeney (2009), Wastewater Pollution Controls, Chesapeake Bay Program Office, http://www.chesapeakebay.net/statuswastewater.aspx?menuitem=19692 27 Environment Canada (2008), “Wastewater Pollution”, http://www.ec.gc.ca/eu-ww/dafault.asp?lang=En&n=6296BD0-1 28 Speafico M; 2002, Protection of water sources, water Quality and Quality Ecosystems, Bangkok 29 http://ec.europa.eu/environment/water/waterframework/groundwater/frame work.htm Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 79 PHỤ LỤC Ảnh chụp trình lấy mẫu phân tích trạng môi trƣờng Lấy mẫu nước mặt sông Cầu Lấy mẫu nước ngầm trạm bơm Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 80 Suối Pá Danh chảy qua khu dân cư phường Minh Khai Suối Nông Thượng chảy qua khu dân cư phường Sông Cầu Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiện trạng và diễn biến chất lượng môi trường nước trên địa bàn thành phố bắc kạn giai đoạn 2011 2015 , Đánh giá hiện trạng và diễn biến chất lượng môi trường nước trên địa bàn thành phố bắc kạn giai đoạn 2011 2015 , Đánh giá hiện trạng và diễn biến chất lượng môi trường nước trên địa bàn thành phố bắc kạn giai đoạn 2011 2015

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Từ khóa liên quan

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập