BM 15 20 Biểu mẫu Q.trình QLDA ĐTXDCT

2 141 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 13:57

Biểu mẫu Q.trình QLDA ĐTXDCT. Đây là 1 biểu mẫu trong 60 biểu mẫu đi kèm Quy trình quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình rất chi tiết có thể sử dụng được luôn, biểu mẫu được xây dựng dựa trên quy định của các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành CÔNG TY ABC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do- Hạnh phúc Hà Nội, ngày … tháng … năm 20… BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN … DANH SÁCH NHÀ THẦU MUA HỒ SƠ MỜI THẦU GÓI THẦU SỐ … CÔNG TRÌNH DỰ ÁN … TT Tên nhà thầu Thời gian mua (giờ, ngày/tháng/năm) Địa Ký xác nhận (ký và ghi rõ họ tên) Hà Nội, ngày … tháng … năm 20… ĐẠI DIỆN BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN Ghi chú: Phát hành, sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu: BM-15-20 Lần ban hành: 3.1 Trang: 1/2 a) Hồ sơ mời thầu phát hành cho các nhà thầu tham gia đấu thầu rộng rãi cho các nhà thầu có tên danh sách ngắn Đối với nhà thầu liên danh, cần một thành viên liên danh mua nhận hồ sơ mời thầu, kể trường hợp chưa hình thành liên danh mua nhận hồ sơ mời thầu; b) Trường hợp sửa đổi hồ sơ mời thầu sau phát hành, bên mời thầu phải gửi định sửa đổi kèm theo nội dung sửa đổi hồ sơ mời thầu đến các nhà thầu mua nhận hồ sơ mời thầu; c) Trường hợp cần làm rõ hồ sơ mời thầu nhà thầu phải gửi văn đề nghị đến bên mời thầu tối thiểu 03 ngày làm việc (đối với đấu thầu nước), 05 ngày làm việc (đối với đấu thầu quốc tế) trước ngày có thời điểm đóng thầu để xem xét, xử lý Việc làm rõ hồ sơ mời thầu bên mời thầu thực theo một các hình thức sau đây: - Gửi văn làm rõ cho các nhà thầu mua nhận hồ sơ mời thầu; - Trong trường hợp cần thiết, tổ chức hội nghị tiền đấu thầu để trao đổi nội dung hồ sơ mời thầu mà các nhà thầu chưa rõ Nội dung trao đổi phải bên mời thầu ghi lại thành biên và lập thành văn làm rõ hồ sơ mời thầu gửi cho các nhà thầu mua nhận hồ sơ mời thầu; - Nội dung làm rõ hồ sơ mời thầu không trái với nội dung hồ sơ mời thầu duyệt, Trường hợp sau làm rõ hồ sơ mời thầu dẫn đến phải sửa đổi hồ sơ mời thầu việc sửa đổi hồ sơ mời thầu thực theo quy định Điểm b Khoản này; d) Quyết định sửa đổi, văn làm rõ hồ sơ mời thầu là một phần hồ sơ mời thầu BM-15-20 Lần ban hành: 3.1 Trang: 2/2
- Xem thêm -

Xem thêm: BM 15 20 Biểu mẫu Q.trình QLDA ĐTXDCT, BM 15 20 Biểu mẫu Q.trình QLDA ĐTXDCT, BM 15 20 Biểu mẫu Q.trình QLDA ĐTXDCT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập