BM 15 19 Biểu mẫu Q.trình QLDA ĐTXDCT

2 134 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 13:56

Biểu mẫu Q.trình QLDA ĐTXDCT. Đây là 1 biểu mẫu trong 60 biểu mẫu đi kèm Quy trình quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình rất chi tiết có thể sử dụng được luôn, biểu mẫu được xây dựng dựa trên quy định của các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành CÔNG TY ABC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do- Hạnh phúc Số: ………………… Hà Nội, ngày … tháng … năm 20… QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu số thuộc dự án TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM Căn Quyết định số ngày tháng Bộ Công Thương việc thành lập CÔNG TY ABC; Căn Quyết định số ngày tháng Bộ Công Thương việc phê duyệt điều lệ hoạt động CÔNG TY ABC; Căn Luật đầu thầu số 43/2014/QH13 ngày 26/11/2013 Quốc Hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 Chính phủ hướng dẫn thi hành số điều luật đấu thầu lựa chọn nhà thầu; Căn định số ngày tháng năm (cấp có thẩm quyền) việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình ; Căn định số ngày tháng năm (tên chủ đầu tư) việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật (thiết kế vẽ thi công), dự toán tổng dự toán dự án đầu tư xây dựng công trình ; Căn định số ngày tháng năm (cấp có thẩm quyền) việc phê duyệt kế hoạch đầu thầu dự án đầu tư xây dựng công trình ; Căn tờ trình số ngày tháng năm (tên chủ đầu tư/Đại diện Chủ đầu tư) trình phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu số thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình ; Căn vào báo cáo thẩm định nội dung Hồ sơ mời thầu gói thầu số thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình (tên tổ chức thẩm định) lập ngày tháng năm Xét đề nghị tờ trình số………… ngày tháng năm …………… , QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu số thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình với nôi dung sau: Về thông báo mời thầu - Thời gian bán hồ sơ mời thầu: - Thời gian đóng thầu: - Thời gian mở thầu: - Địa điểm mở thầu BM-15-19 Lần ban hành: 3.1 Trang: 1/2 Các nội dung Hồ sơ mời thầu (Nêu nội dung HSMT cần phê duyệt) Hồ sơ mời thầu gói thầu số … Thuộc dự án … ban hành kèm theo định Điều 2: Trách nhiệm chủ đầu tư (Tên Chủ đầu tư/Đại diện chủ đầu tư) có trách nhiệm thông báo mời thầu phương tiện thông tin theo quy định Luật đấu thầu tổ chức đấu thầu theo pháp luật hành, báo cáo kết đấu thầu trình Tổng Công ty phê duyệt Điều 3: Các ông (bà) Giám đốc (trưởng ban quản lý dự án), Chánh văn phòng Trưởng phòng có liên quan Tổng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định Nơi nhận: - Như Điều 3; - Các quan có liên quan; - Lưu: VP BM-15-19 Lần ban hành: 3.1 Cơ quan phê duyệt (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) Trang: 2/2
- Xem thêm -

Xem thêm: BM 15 19 Biểu mẫu Q.trình QLDA ĐTXDCT, BM 15 19 Biểu mẫu Q.trình QLDA ĐTXDCT, BM 15 19 Biểu mẫu Q.trình QLDA ĐTXDCT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập