BM 15 18 Biểu mẫu Q.trình QLDA ĐTXDCT

1 151 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 13:55

Biểu mẫu Q.trình QLDA ĐTXDCT. Đây là 1 biểu mẫu trong 60 biểu mẫu đi kèm Quy trình quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình rất chi tiết có thể sử dụng được luôn, biểu mẫu được xây dựng dựa trên quy định của các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành CÔNG TY ABC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do- Hạnh phúc Số ……………………… Hà Nội, ngày … tháng … năm 20… V/v: thẩm định, phê duyệt HSMT (HSYC) TỜ TRÌNH Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu (Hồ sơ yêu cầu) Thuộc công trình … Kính gửi: Ông/Bà Đại diện Chủ đầu tư Tổ thẩm định nhận tờ trình số … ngày … Ban quản lý dự án … trình phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu số … dự án … kèm theo tài liệu: Quyết định phê duyệt dự án; Quyết định phê duyệt thiết kế vẽ thi công tổng dự toán; Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Dự thảo Hồ sơ mời thầu gói thầu số … … lập Căn Luật đầu thầu số 43/2014/QH13 ngày 26/11/2013 Quốc Hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 Chính phủ hướng dẫn thi hành số điều luật đấu thầu lựa chọn nhà thầu; Căn vào tờ trình số … ngày … Ban quản lý dự án … việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu số … dự án …; Sau xem xét, Tổ thẩm định xin báo cáo kết thẩm định trình phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu số … dự án … ; Căn vào báo cáo kết thẩm định số….ngày… Tổ thẩm định, Tổ thẩm định Tổng Công ty xin kính trình Ông/Bà Đại điện Chủ đầu tư xem xét phê duyệt Hồ sơ mời thầu/Hồ sơ yêu cầu gói thầu số … dự án … (Hồ sơ mời thầu/Hồ sơ yêu cầu gói thầu số … gửi kèm tờ trình này) Nơi nhận: - Như trên, - BQLDA, - Lưu BM-15-18 Lần ban hành: 3.1 TỔ TRƯỞNG TỔ THẨM ĐỊNH (ký ghi rõ họ tên) Trang: 1/1
- Xem thêm -

Xem thêm: BM 15 18 Biểu mẫu Q.trình QLDA ĐTXDCT, BM 15 18 Biểu mẫu Q.trình QLDA ĐTXDCT, BM 15 18 Biểu mẫu Q.trình QLDA ĐTXDCT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Từ khóa liên quan

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập