Phân tích thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại công ty CP thiết kế công nghiệp hóa chất

116 9 0
  • Loading ...
1/116 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 11:59

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI - Bùi Xuân Độ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CP THIẾT KẾ CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH NGƯỜI HƯỚNG DẪN TS NGUYỄN NGỌC ĐIỆN Hà Nội – Năm 2016 Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh Đại học Bách khoa Hà Nội LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan nội dung luận văn chưa nộp cho chương trình cấp cao học chương trình đào tạo cấp khác Tôi xin cam kết thêm Luận văn nỗ lực cá nhân Các kết quả, phân tích, kết luận luận văn (ngoài phần trích dẫn) kết làm việc cá nhân Học viên: Bùi Xuân Độ -i- Lớp: 14BQTKD2 Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh Đại học Bách khoa Hà Nội MỤC LỤC CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC 1.1 Nguồn nhân lực yếu tố nguồn nhân lực 1.1.1 Khái niệm nhân lực sản xuất kinh doanh 1.1.2 Khái niệm Quản trị nhân lực 1.2 Chức vai trò Quản trị nhân lực .2 1.2.1 Chức Quản trị nhân lực 1.2.1.1 Chức thu hút nhân lực 1.2.1.2 Chức đào tạo phát triển nhân lực 1.2.1.3 Chức trì nhân lực 1.2.2 Vai trò Quản trị nhân lực 1.3 Nội dung công tác quản trị nhân lực 1.3.1 Hoạch định nguồn nhân lực 1.3.1.1 Khái niệm 1.3.1.2 Tiến trình hoạch định nguồn nhân lực 1.3.1.3 Các phương pháp dự báo nhu cầu vềnguồn nhân lực 1.3.2 Tuyển dụng nhân lực 1.3.2.1 Khái niệm 1.3.2.2 Mục đích tuyển dụng nhân lực 1.3.2.3 Quy trình tuyển dụng 1.3.2.4 Các nguồn tuyển dụng nhân lực doanh nghiệp 1.3.3 Phân tích công việc sử dụng nhân lực 10 1.3.3.1 Các khái niệm 10 1.3.3.2 Mục tiêu phân tích công việc 11 1.3.3.3 Trình tự thực phân tích công việc 11 1.3.4 Đánh giá mức độ hoàn thành công việc 12 1.3.4.1 Mục đích 12 Học viên: Bùi Xuân Độ - ii - Lớp: 14BQTKD2 Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh Đại học Bách khoa Hà Nội 1.3.4.2 Nội dung, trình tự thực 13 1.3.4.3 Các phương pháp đánh giá 14 1.3.5 Đào tạo phát triển 15 1.3.5.1 Khái niệm 15 1.3.5.2 Mục đích đào tạo phát triển 15 1.3.5.3 Nguyên tắc đào tạo phát triển nhân lực 15 1.3.5.4 Tiến trình đào tạo phát triển 16 1.3.6 Đãi ngộ 18 1.3.6.1 Vai trò đãi ngộ nhân lực 18 1.3.6.2 Cơ cấu hệ thống đãi ngộ doanh nghiệp 19 1.3.6.3 Nguyên tắc xây dựng sách đãi ngộ 20 1.4 Các tiêu đánh giá chung công tác quản trị nhân lực 20 1.4.1.1 Các tiêu định lượng 20 1.4.1.2 Các tiêu định tính 23 1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác Quản trị nhân lực 23 1.5.1 Các yếu tố ảnh hưởng bên 23 1.5.1.1 Yếu tố kinh tế 23 1.5.1.2 Yếu tố trị pháp luật 23 1.5.1.3 Yếu tố khoa học kỹ thuật, công nghệ 24 1.5.1.4 Yếu tố văn hóa – xã hội 24 1.5.1.5 Yếu tố tự nhiên 24 1.5.2 Các yếu tố bên 24 1.5.2.1 Phương hướng, nhiệm vụ mục tiêu phát triển doanh nghiệp 24 1.5.2.2 Mô hình tổ chức doanh nghiệp 25 1.5.2.3 Văn hóa doanh nghiệp 25 1.5.2.4 Yếu tố tài doanh nghiệp 25 Học viên: Bùi Xuân Độ - iii - Lớp: 14BQTKD2 Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh Đại học Bách khoa Hà Nội CHƯƠNG PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT 28 2.1 Giới thiệu chung Công ty 28 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 28 2.1.2 Đặc điểm sản xuất kinh doanh Công ty 28 2.1.3 Cơ cấu tổ chức công ty 30 2.1.3.1 Mô hình tổ chức 30 2.1.3.2 Chức nhiệm vụ phòng ban 31 2.1.4 Tình hình hoạt động kinh doanh Công ty từ năm 2013 ÷ 2015 36 2.2 Thực trạng công tác Quản trị nhân lực Công ty 38 2.2.1 Đánh giá chung công tác Quản trị nhân lực 38 2.2.1.1 Đánh giá suất lao động theo tiêu doanh thu 38 2.2.1.2 Sức sinh lời lao động 38 2.2.1.3 Mức độ hoàn thành nhiệm vụ 39 2.2.1.4 Đánh giá cấu nhân lực 40 2.2.2 Phân tích công tác quản trị nhân lực Công ty 42 2.2.2.1 Hoạch định nhân lực 42 2.2.2.2 Công tác tuyển dụng Công ty 43 2.2.2.3 Sử dụng nhân lực 50 2.2.2.4 Đào tạo phát triển 53 2.2.2.5 Đãi ngộ nhân 59 2.2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác QTNL Công ty 64 2.2.3.1 Các yếu tố bên 64 2.2.3.2 Các yếu tố bên 65 CHƯƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT 69 Học viên: Bùi Xuân Độ - iv - Lớp: 14BQTKD2 Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh Đại học Bách khoa Hà Nội 3.1 Định hướng phát triển nhân lực giai đoạn 2016 ÷ 2020 69 3.2 Hoàn thiện công tác quản trị nhân lực Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất 70 3.2.1 Giải pháp 1: Hoàn thiện công tác đào tạo phát triển nhân lực 70 3.2.1.1 Căn giải pháp 70 3.2.1.2 Mục tiêu 70 3.2.1.3 Nội dung giải pháp 71 3.2.1.4 Dự kiến kết đạt 73 3.2.2 Giải pháp 2: Hoàn thiện công tác tuyển dụng 74 3.2.2.1 Cơ sở giải pháp 74 3.2.2.2 Mục tiêu 74 3.2.2.3 Nội dung giải pháp 75 3.2.2.4 Dự kiến kết đạt 78 3.2.3 Giải pháp 3: Hoàn thiện công tác sử dụng lao động 78 3.2.3.1 Cơ sở giải pháp 78 3.2.3.2 Mục tiêu 79 3.2.3.3 Nội dung giải pháp 79 3.2.3.4 Dự kiến kết đạt 82 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 84 TÀI LIỆU THAM KHẢO 86 PHỤ LỤC BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT 87 PHỤ LỤC BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC 90 PHỤ LỤC BẢNG TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 97 Học viên: Bùi Xuân Độ -v- Lớp: 14BQTKD2 Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh Đại học Bách khoa Hà Nội DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT QTNL : Quản trị nhân lực BLĐ : Ban lãnh đạo CBNV : Cán nhân viên CECO : Công ty cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất EPC : Hợp đồng Thiết kế - Mua sắm – Thi công xây dựng ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông HĐQT : Hội đồng quản trị TNDN : Thu nhập doanh nghiệp SXCN : Sản xuất công nghiệp Học viên: Bùi Xuân Độ - vi - Lớp: 14BQTKD2 Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh Đại học Bách khoa Hà Nội DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Kết kinh doanh công ty giai đoạn 2013 ÷ 2015 37 Bảng 2.2 Năng suất lao động Công ty giai đoạn 2013 ÷ 2015 38 Bảng 2.3 Giá trị sản xuất công nghiệp giai đoạn 2013 ÷ 2015 38 Bảng 2.4 Kết sản xuất kinh doanh Công ty giai đoạn 2013 ÷ 2015 39 Bảng 2.5 Cơ cấu lao động Công ty giai đoạn 2013 ÷ 2015 40 Bảng 2.6 Thời gian làm việc thực tế CBNV giai đoạn 2013 ÷ 2015 42 Bảng 2.7 Tình hình nhân lực giai đoạn 2013 ÷ 2015 43 Bảng 2.8 Nhu cầu tuyển dụng Phòng chuyên môn đề nghị năm 2013 ÷ 2015 44 Bảng 2.9 Số lượng nhân lực phê duyệt tuyển dụng giai đoạn 2013 ÷ 2015 45 Bảng 2.10 Phân loại trình độ chi phí tuyển dụng giai đoạn 2013 ÷ 2015 46 Bảng 2.11 Biến động nhân lực giai đoạn 2013 ÷ 2015 48 Bảng 2.12 Bảng phân bổ nhân lực CECO theo phòng ban 51 Bảng 2.13 Công tác bố trí nhân giai đoạn 2013 ÷ 2015 52 Bảng 2.14 Đánh giá công tác đào tạo giai đoạn 2013 ÷ 2015 54 Bảng 2.15 Tình trạng đào tạo nhân lực giai đoạn 2013 ÷ 2015 55 Bảng 2.16 Phương pháp đào tạo nhân lực giai đoạn 2013 ÷ 2015 56 Bảng 2.17 Chi phí đào tạo nhân lực giai đoạn 2013 ÷ 2015 57 Bảng 2.18 Một số tiêu phản ánh công tác đào tạo giai đoạn 2013 ÷ 2015 59 Bảng 2.19 Thu nhập bình quân nhân viên giai đoạn 2013 ÷ 2015 60 Bảng 2.20 Trích bảng toán tiền lương tháng 12/2015 Phòng Quản lý dự án 61 Bảng 2.21 Số lượng nhân viên khen thưởng giai đoạn 2013 ÷ 2015 62 Bảng 3.1 Dự kiến khóa đào tạo cần thực 71 Bảng 3.2 Dự kiến chi phí đào tạo nhân lực giai đoạn 2016 ÷ 2018 73 Bảng 3.3 Dự kiến chi phí tuyển dụng giai đoạn 2016 ÷ 2018 78 DANH MỤC HÌNH VẼ Học viên: Bùi Xuân Độ - vii - Lớp: 14BQTKD2 Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh Đại học Bách khoa Hà Nội Hình 1.1 Quy trình hoạch định nhân lực Hình 1.2 Nội dung, trình tự trình tuyển dụng doanh nghiệp Hình 1.3 Các bước quy trình phân tích công việc 11 Hình 1.4 Hệ thống đánh giá mức độ hoàn thành công việc nhân viên 13 Hình 1.5 Tiến trình đào tạo phát triển 16 Hình 1.6 Cơ cấu hệ thống đãi ngộ doanh nghiệp 19 Hình 2.1: Mô hình tổ chức Công ty 30 Hình 2.2 Quy trình thực công tác đào tạo nhân lực CECO 53 Học viên: Bùi Xuân Độ - viii - Lớp: 14BQTKD2 Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh Đại học Bách khoa Hà Nội LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Quản trị nhân lực (QTNL) lĩnh vực ngày quan trọng hoạt động sản xuất kinh doanh để nâng cao khả cạnh tranh Công ty Một doanh nghiệp muốn tồn phát triển phải đặt yếu tố nguồn nhân lực lên hàng đầu, tài nguyên người vô quý giá Chính công tác quản trị Công ty yếu tố vô quan trọng góp phần tạo nên sức mạnh Công ty Trong năm qua, doanh nghiệp nói chung Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất nói riêng, công tác QTNL ngày quan tâm hơn, nhằm đáp ứng không ngừng đòi hỏi chế thị trường, hội nhập nước Trong thời gian làm việc Công ty, thấy Công ty tích cực tiến hành cách hiệu công tác quản trị Tuy nhiên nhiều hạn chế đòi hỏi Công ty phải có biện pháp giải Để có nhìn hoàn chỉnh toàn diện nhận thức tính cấp thiết vấn đề, với mong muốn tìm hiểu lĩnh vực QTNL, chọn đề tài: “Phân tích thực trạng giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất”làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu • Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu đề tài nhằm đưa giải pháp để hoàn thiện công tác QTNL, góp phần nâng cao hiệu kinh doanh Công ty • Nhiệm vụ đề tài: để đạt mục tiêu nghiên cứu trên, đề tài có nhiệm vụ: - Khái quát lý luận QTNL cho doanh nghiệp; - Phân tích đánh giá thực trạng QTNL cho Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất, rõ thành công, hạn chế nguyên nhân; Học viên: Bùi Xuân Độ - ix - Lớp: 14BQTKD2 Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh Đại học Bách khoa Hà Nội PHỤ LỤC BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC (Đối với cán khối gián tiếp – Mẫu 2A) Chức danh công việc: Chuyên viên lao động – tiền lương Báo cáo đến: Mã số công việc: LĐTL-01 Trưởng Phòng, Giám đốc Đơn vị: Phòng Tổ chức – Hành Nội dung công việc: Thực công tác lao động – tiền lương Các nhiệm vụ chính: - Tham mưu giải công việc lao động, tiền lương, thu nhập gồm: xây dựng định mức lao động; Định biên lao động, kế hoạch lao động, tiền lương; đơn giá tiền lương Công ty, trình Giám đốc Công ty duyệt triển khai thực duyệt - Xây dựng báo cáo tình hình thực chi toán tiền lương theo định mức tiền lương Xây dựng báo cáo phân tích đánh giá tình hình thực quỹ tiền lương, phương thức chi trả tiền lương toàn công ty - Theo dõi, thẩm định quỹ tiền lương công trình Tham mưu trình phân phối tiền lương từ công trình Các nhiệm vụ phụ - Tham mưu hình thức khuyến khích vật chấtvà tinh thần người lao động - Thống kê, tổng hợp phân tích toàn diện tình hình lao động tiền lương - Thực nhiệm vụ khác Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng phân công Học viên: Bùi Xuân Độ - 90 - Lớp: 14BQTKD2 Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh Đại học Bách khoa Hà Nội Các mối quan hệ - Tham mưu văn báo cáo định kỳ, đột xuất với công ty cấp - Định kỳ hàng tháng báo cáo với Trưởng, Phó Trưởng phòng báo cáo đột xuất với Ban Giám đốc (nếu có yêu cầu) sau phải báo lại cho Trưởng phòng biết Quyền hạn Trực tiếp soạn thảo văn hướng dẫn; triển khai văn theo nhiệm vụ phân công 10 Các điều kiện làm việc - Được trang bị đầy đủ dụng cụ, trang thiết bị làm việc văn phòng như: bàn ghế, giấy tờ, sổ sách, máy tính… Học viên: Bùi Xuân Độ - 91 - Lớp: 14BQTKD2 Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh Đại học Bách khoa Hà Nội BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC (Đối với kỹ sư công nghệ – Mẫu 2B) Chức danh công việc: Kỹ sư Công nghệ Mã số công việc: KSCN-01 Đơn vị: Báo cáo đến: Phòng Thiết kế Công nghệ-Lắp Trưởng Phòng, Giám đốc Nội dung công việc: Thực thiết kế công nghệ Các nhiệm vụ chính: - Xác định nội dung công việc cần thực - Xác định chuẩn bị liệu đầu vào - Tính toán lựa chọn phương án thiết kế - Lập yêu cầu thiết kế tới cá nhân, phận, đơn vị khác; lập tài liệu, văn khác có liên quan yêu cầu - Sửa đổi, hiệu chỉnh để hoàn thiện dự án thiết kế sau giai đoạn kiểm soát - Tham gia vào xem xét dự án với người kiểm soát Trưởng Phòng yêu cầu - Thực công tác thiết kếđảm bảo vẽ phải triển khai theo phương án giải pháp kết cấu chủ nhiệm dự án thông qua, tuân theo theo quy phạm tiêu chuẩn thiết kế phép sử dụng Công ty Các nhiệm vụ phụ - Thực nhiệm vụ khác Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng phân công Các mối quan hệ - Báo cáo tiến độ thực công việc theo tuần với Trưởng, Phó Trưởng phòng Quyền hạn Trực tiếp soạn thảo báo cáo; triển khai công việc theo nhiệm vụ phân công 10 Các điều kiện làm việc - Được trang bị đầy đủ dụng cụ, trang thiết bị làm việc văn phòng như: bàn ghế, giấy tờ, sổ sách, máy tính… Học viên: Bùi Xuân Độ - 92 - Lớp: 14BQTKD2 Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh Đại học Bách khoa Hà Nội BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC (Đối với cán quản lý khối trực tiếp – Mẫu 2C) Chức danh công việc: Trưởng Phòng Báo cáo đến: Mã số công việc: BPTK-01 Giám đốc Đơn vị: Phòng Thiết kế Công nghệ - Lắp đặt Nội dung công việc: Thực công tác quản lý thiết kế Các nhiệm vụ chính: - Lập kế hoạch triển khai phần công việc Công ty và/ Chủ nhiệm dự án giao có liên quan đến dự án - Chỉ định người kiểm soát phù hợp với yêu cầu sản phẩm trình triển khai xem xét phù hợp với yêu cầu sản phẩm cuối thuộc phận phụ trách - Quản lý tiến độ triển khai công việc thuộc phận - Tổ chức thẩm tra chất lượng sản phẩm môn phụ trách - Xem xét, định việc xử lý điểm không phù hợp vàkhiếu nại khách hàng đưa hành động khắc phục phòng ngừa thuộc quyền - Đề xuất việc thuê cộng tác viên, đánh giá, nhận xét cộng tác viên - Thực việc đánh giá hiệu làm việc cán nhân viên đơn vị hàng năm - Lên lịch điều hành họp đơn vị - Thực nhiệm vụ khác cấp phân công Các nhiệm vụ phụ - Thực nhiệm vụ khác cấp giao Học viên: Bùi Xuân Độ - 93 - Lớp: 14BQTKD2 Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh Đại học Bách khoa Hà Nội Các mối quan hệ - Tham mưu văn báo cáo định kỳ, đột xuất với công ty cấp - Định kỳ hàng tháng báo cáo với Ban Giám đốc (nếu có yêu cầu) Quyền hạn Trực tiếp soạn thảo văn hướng dẫn; triển khai văn theo nhiệm vụ phân công 10 Các điều kiện làm việc - Được trang bị đầy đủ dụng cụ, trang thiết bị làm việc văn phòng như: bàn ghế, giấy tờ, sổ sách, máy tính… Học viên: Bùi Xuân Độ - 94 - Lớp: 14BQTKD2 Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh Đại học Bách khoa Hà Nội BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC (Đối với cán quản lý khối gián tiếp – Mẫu 2D) Chức danh công việc: Trưởng Phòng Báo cáo đến: Mã số công việc: BPNV-01 Giám đốc Đơn vị: Phòng Tổ chức – Hành Nội dung công việc: Thực công tác quản lý nghiệp vụ Các nhiệm vụ chính: - Lập kế hoạch bổ sung nhân lực thực việc tuyển dụng nhân lực - Lập kế hoạch đào tạo tổ chức thực công tác đào tạo nhân lực - Tham gia đánh giá, lập hồ sơ kiểm soát thuê chuyên gia, cộng tác viên - Chịu trách nhiệm việc mua sắm sản phẩm đầu vào (văn phòng phẩm) phục vụ cho công tác tư vấn, thiết kế Công ty - Tham gia đánh giá, lập hồ sơ kiểm soát nhà thầu phụ cung cấp sản phẩm đầu vào phục vụ cho công tác tư vấn, thiết kế Công ty - Xem xét kết kiểm tra sản phẩm đầu vào thẩm tra lại cần thiết - Quyết định việc cho sử dụng sản phẩm mua vào chưa kịp kiểmtra phải sử dụng gấp - Lập hồ sơ theo dõi việc sử dụng sản phẩm chưa kiểm tra - Thực nhiệm vụ khác cấp phân công Các nhiệm vụ phụ - Thực nhiệm vụ khác cấp giao Các mối quan hệ - Tham mưu văn báo cáo định kỳ, đột xuất với công ty cấp - Định kỳ hàng tháng báo cáo với Ban Giám đốc (nếu có yêu cầu) Học viên: Bùi Xuân Độ - 95 - Lớp: 14BQTKD2 Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh Đại học Bách khoa Hà Nội Quyền hạn Trực tiếp soạn thảo văn hướng dẫn; triển khai văn theo nhiệm vụ phân công 10 Các điều kiện làm việc - Được trang bị đầy đủ dụng cụ, trang thiết bị làm việc văn phòng như: bàn ghế, giấy tờ, sổ sách, máy tính… Học viên: Bùi Xuân Độ - 96 - Lớp: 14BQTKD2 Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh Đại học Bách khoa Hà Nội PHỤ LỤC BẢNG TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC BẢNG TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC (Đối với cán quản lý khối trực tiếp – Mẫu 3A) Ngày: Chức danh công việc: Trưởng Phòng Mã số công việc: BPTK01 Bộ phận: Phòng Thiết kế Công nghệ - Lắp đặt Báo cáo đến: Giám đốc Các nhiệm vụ Tiêu chuẩn kết Lập kế hoạch triển khai phần Triển khai hoạt độngtheo kế hoạch đề công việc Công ty và/ Chủ nhiệm dự án giao có liên quan đến dự án Chỉ định người kiểm soát Có trách nhiệm chất lượng sản phẩm cuối phù hợp với yêu cầu sản đơn vị thực giao nộp cho phẩm trình triển Chủ nhiệm dự án khai xem xét phù hợp với yêu cầu sản phẩm cuối thuộc phận phụ trách Quản lý tiến độ triển khai Đảm bảo tiến độ đề công việc thuộc phận dự án đơn vị thực Đồng thời chịu trách nhiệm trước công ty chậm chễ phải đưa lý cho chậm trễ Tổ chức thẩm tra chất lượng Sản phẩm cuối trước khỏi Phòng sản phẩm môn kiểm tra lại toàn theo tiêu chuẩn thiết kế áp dụng Nếu chưa phù phụ trách hợp cần khắc phục việc thực lại phải đảm bảo theo tiến độ giao Học viên: Bùi Xuân Độ - 97 - Lớp: 14BQTKD2 Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh Xem xét, định việc xử lý điểm không phù hợp khiếu nại khách hàng đưa hành động khắc phục phòng ngừa thuộc quyền Đại học Bách khoa Hà Nội Đối với sản phẩm đến tay khách hàng mà nhận phản hồi khiếu nại cán quản lý cần xem xét lại sản phẩm có thuộc đơn vị thực hay không Nếu thuộc đơn vị thực cần xem sản phẩm mắc lỗi đâu, khâu nào, phải khắc phục Đồng thời có văn gửi lên Công ty thực hư vấn đề khiếu nại khách hàng Đề xuất việc thuê cộng tác Đối với sản phẩm thiết kế có tính phức viên, đánh giá, nhận xét cộng tạp,yêu cầu cao việc hoàn thiện cần thời gian thực ngắn Trưởng phòng báo tác viên cáo đến ban lãnh đạo công ty xem xét việc thuê công tác viên tham gia thực phối hợp với đơn vị khác để đảm bảo tiến độ giao Đồng thời sau hoàn thành cần phải đánh giá lực mức độ phù hợp công tác viên tham gia, để từ có cơsở lựa chọn cho lần sau Thực việc đánh giá hiệu làm việc cán nhân viên đơn vị hàng năm Đánh giá hiệu làm việc cán nhân viên thuộc đơn vị tiến hành vào tháng 12 hàng năm Việc đánh giá thực công khai, minh bạch dựa tiêu chí công việc mức độ phấn đấu cán năm Tất nội dung đánh giá ghi chép thành biên ký xác nhận Lên lịch điều hành Điều hành họp vào tuần thứ hàng họp đơn vị tháng để tổng kết rút kinh nghiệm vướng mắc trình làm việc cán đơn vị Thực nhiệm vụ khác Hoàn thành tốt công việc khác mà cấp cấp giao giao phó Học viên: Bùi Xuân Độ - 98 - Lớp: 14BQTKD2 Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh Đại học Bách khoa Hà Nội BẢNG TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC (Đối với cán khối trực tiếp – Mẫu 3B) Ngày: Chức danh công việc: Kỹ sư Công nghệ Mã số công việc: KSCN01 Bộ phận: Phòng Thiết kế Công nghệ - Lắp đặt Báo cáo đến: Trưởng Phòng, Giám đốc Các nhiệm vụ Tiêu chuẩn kết Xác định nội dung công việc Đưa chi tiết danh sách nội dung cần thực công việc cần thực phân bổ thời gian thực theo tiến độ mà chủ nhiệm dự án đưa Xác định chuẩn bị liệu đầu Tìm hiểu đưa liệu đầu vào để vào làm sở cho việc tính toán Các liệu đưa phải đảm bảo độ xác cao, phù hợp với nội dung thiết kế giao Tính toán lựa chọn phương án Việc tính toán phải phù hợp với quy thiết kế chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng Công ty Phương án thiết kế đưa phải phương án tối ưu phù hợp Lập yêu cầu thiết kế tới cá cá Thực phải nhanh, đảm bảo phù nhân, phận, đơn vị khác; lập cá hợp với tiến độ công việc mà chủ nhiệm tài liệu, văn khác có liên quan đề yêu cầu Sửa đổi, hiệu chỉnh để hoàn thiện Đảm bảo hiệu chỉnh, sửa đổi theo dự án thiết kế sau giai đoạn ý kiến đưa giai đoạn kiểm kiểm soát Học viên: Bùi Xuân Độ soát chát lượng - 99 - Lớp: 14BQTKD2 Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh Đại học Bách khoa Hà Nội Tham gia vào xem xét dự án Tham vấn ý kiến giải pháp thiết kế với người kiểm soát Trưởng Phòng yêu cầu Thực công tác thiết kếđảm Các sản phẩm thiết kế tuân theo quy bảo vẽ phải triển khai chuẩn, quy phạm Công ty theo phương án giải pháp kết cấu chủ nhiệm dự án thông qua, tuân theo theo quy phạm tiêu chuẩn thiết kế phép sử dụng Công ty Thực nhiệm vụ khác Hoàn thành tốt công việc khác mà cấp Trưởng phòng, Phó Trưởng giao phó phòng phân công Học viên: Bùi Xuân Độ - 100 - Lớp: 14BQTKD2 Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh Đại học Bách khoa Hà Nội BẢNG TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC (Đối với cán quản lý khối gián tiếp – Mẫu 3C) Ngày: Chức danh công việc: Trưởng phòng Mã số công việc: BPNV01 Bộ phận: Phòng Tổ chức Hành Báo cáo đến: Giám đốc Các nhiệm vụ Tiêu chuẩn kết Lập kế hoạch bổ sung nhân lực Kế hoạch đưa phải sát với thực tế tình hình hoạt động sản xuất kinh thực việc tuyển dụng nhân lực doanh công ty Lập kế hoạch đào tạo tổ chức Kế hoạch đưa phải đảm bảo thực công tác đào tạo nhân lực chất lượng đào tạo, phù hợp với đối tượng cần đào tạo Tham gia đánh giá, lập hồ sơ Đánh giá phải khách quan, công kiểm soát thuê chuyên gia, cộng tác minh bạch viên Chịu trách nhiệm việc mua sắm Dựa nhu cầu đề xuất đơn sản phẩm đầu vào (văn phòng vị phải phù hợp, tránh gây lãng phẩm) phục vụ cho công tác tư vấn, phí thiết kế Công ty Tham gia đánh giá, lập hồ sơ Đánh giá phải khách quan, xác, kiểm soát nhà thầu phụ cung cấp sản công minh bạch phẩm đầu vào phục vụ cho công tác tư vấn, thiết kế Công ty Xem xét kết kiểm tra sản phẩm Đảm bảo chất lượng theo yêu cầu Học viên: Bùi Xuân Độ - 101 - Lớp: 14BQTKD2 Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh Đại học Bách khoa Hà Nội đầu vào thẩm tra lại cần thiết; Quyết định việc cho sử dụng sản Kịp thời, xác phẩm mua vào chưa kịp kiểm tra phải sử dụng gấp Lập hồ sơ theo dõi việc sử dụng Rõ ràng, xác sản phẩm chưa kiểm tra Thực nhiệm vụ khác cấp Hoàn thành tốt công việc khác mà phân công Học viên: Bùi Xuân Độ cấp giao phó - 102 - Lớp: 14BQTKD2 Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh Đại học Bách khoa Hà Nội BẢNG TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC (Đối với cán khối gián tiếp – Mẫu 3D) Ngày: Chức danh công việc: Chuyên viên lao động – Tiền lương Mã số công việc: LĐTL01 Bộ phận: Phòng Tổ chức Hành Báo cáo đến: Trưởng Phòng, Giám đốc Các nhiệm vụ Tiêu chuẩn kết Tham mưu giải công việc lao động, tiền lương, thu nhập gồm: xây dựng định mức lao động; Định biên lao động, kế hoạch lao động, tiền lương; đơn giá tiền lương Công ty, trình Giám đốc Công ty duyệt triển khai thực duyệt Tham mưu cho trưởng phòng vấn đề: định mức lao động, kế hoạch lao động, tiền lương… phải hợp lý, xác khách quan 10 Xây dựng báo cáo tình hình thực chi toán tiền lương theo định mức tiền lương Xây dựng báo cáo phân tích đánh giá tình hình thực quỹ tiền lương, phương thức chi trả tiền lương toàn công ty Các báo cáo lập phải xác, ngắn gọn, rõ ràng Các báo cáo phải lập vào ngày 28 hàng tháng, ngày cuối quý ngày 31/12 năm 11 Theo dõi, thẩm định quỹ tiền lương công trình Tham mưu trình phân phối tiền lương từ công trình Đảm bảo việc thực phân phối tiền lương, thu nhập phòng ban công ty tiến hành theo quy định, tránh tình trạng thất thoát 12 Tham mưu hình thức khuyến Đảm bảo quyền lợi cho người lao động khích vật chấtvà tinh thần Công ty người lao động Học viên: Bùi Xuân Độ - 103 - Lớp: 14BQTKD2 Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh Đại học Bách khoa Hà Nội 13 Thống kê, tổng hợp phân tích Các báo cáo phải lập xác, toàn diện tình hình lao động tiền đầy đủ đượcthông báo đến lương trưởng đơn vị nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch 14 Thực nhiệm vụ khác Hoàn thành tốt công việc khác mà Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng cấp giao phó phân công Học viên: Bùi Xuân Độ - 104 - Lớp: 14BQTKD2 [...]... Chương 2: Thực trạng QTNL tại Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất - Chương 3: Các giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất Học viên: Bùi Xuân Độ - xi - Lớp: 14BQTKD2 Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh Đại học Bách khoa Hà Nội CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC 1.1 Nguồn nhân lực và các yếu tố cơ bản của nguồn nhân lực 1.1.1...Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh Đại học Bách khoa Hà Nội - Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác QTNL cho Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất 3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài • Đối tượng nghiên cứu của đề tài: Công tác QTNL tại Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất • Phạm vi nghiên cứu của đề tài: - Thời gian nghiên cứu về công tác QTNL của Công ty từ năm 2013... cứu: Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất 4 Phương pháp nghiên cứu • Phương pháp thu thập thông tin: - Thu thập các tài liệu về QTNL - Thu thập thông tin tổng quan về Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất, các số liệu liên quan đến tình hình hoạt động và QTNL tại Công ty • Phương pháp điều tra thực địa - Phỏng vấn, khảo sát nhân viên kỹ thuật làm việc tại công trường cũng như nhân. .. thạc sĩ Quản trị kinh doanh Đại học Bách khoa Hà Nội - Đề ra các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác QTNL tại Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất - Luận văn có thể dùng làm tài liệu tham khảo để hoạch định chiến lược, chính sách QTNL cho Công ty 6 Kết cấu luận văn Bố cục của luận văn ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn chia làm 3 chương: - Chương 1: Cơ sở lý luận về quản trị nhân lực - Chương... Quân, Quản trị nhân lực, NXB Đại học kinh tế quốc dân) 1.1.2 Khái niệm Quản trị nhân lực Có nhiều cách hiểu về QTNL (còn gòn lại Quản trị nhân sự, Quản lý nhân sự, Quản lý nguồn nhân lực, …) Khái niệm QTNL có thể được trình bày ở nhiều giác độ khác nhau: Với tư cách là một trong những chức năng cơ bản của quản trị tổ chức thì quản trị nhân lực bao gồm việc hoạch định (kế hoạch hóa) , tổ chức, chỉ huy và. .. lượng Đại học Bách khoa Hà Nội Số lượng nhân lực thực tế = - Số lượng nhân lực cần thiết Số lượng nhân lực thực tế - x Số lượng nhân lực cần thiết Căn cứ để đánh giá chất lượng đội ngũ nhân lực về quy mô gồm: + Số lượng nguồn nhân lực thực tế căn cứ vào báo cáo tình hình nhân lực của = 100 tổ chức ở thời điểm đánh giá + Số lượng nguồn nhân lực cần thiết căn cứ vào các tài liệu liên quan về chức năng,... động, tìm hiểu quy trình, biện pháp thi công tại công trường • Phương pháp tổng hợp, dự báo - Đưa ra các định hướng, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện công tác QTNL tại Công ty 5 Những đóng góp khoa học và thực tiễn của đề tài - Đề tài sẽ góp phần làm rõ cơ sở lý luận của QTNL trong các doanh nghiệp nói chung và trong lĩnh vực công nghiệp hóa chất nói riêng - Đánh giá thực trạng QTNL dựa trên cơ sở lý... cách thức thực hiện nhân lực có mối liên hệ chặt chẽ với chiến lược tổng thể của Công ty, chính sách nhân lực có tác động trực tiếp lên lợi nhuận của Công ty Vì vậy, nhân lực cần phải tương thích một cách chiến lược với nhiệm vụ của Công ty Hoạch định chiến lược Nhu cầu nguồn nhân lực Nguồn cung nhân lực Hình 1.1 Quy trình hoạch định nhân lực Dự đoán(Nguồn: kỹ thuậtQuản trị nguồn nhân – John M.Ivancevich,Danh...  Giai đoạn đánh giá nhu cầu - Phân tích tổ chức - Phân tích công việc Bước đầu tiên trong quá trình quản lý chương trình đào tạo là xác định các nhu - Phân tích cá nhân cầu đào tạo và thiết lập mụctiêu cho những nhu cầu này Đánh giá nhu cầu là phân tích các nhu cầu của Công ty, những kiến thức, kỹ năng và khả năng cần thiết để thực hiện công việc và những nhu cầu của nhân viên Lựa chọn các phương Xác... Vai trò của Quản trị nhân lực Quản trị nhân lực giữ vai trò đặc biệt quan trọng và ngày càng được các nhà quản trị quan tâm nghiên cứu và phân tích, xem đây là một chức năng cốt lõi và quan trọng nhất của tiến trình quản trị Việc nghiên cứu QTNL nhằm đạt được 3 mục tiêu hàng đầu: - Nhằm nâng cao năng suất lao động; - Nhằm cải thiện chất lượng và chính sách làm việc; - Nhằm đảm bảo tính hợp pháp Do đó,
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại công ty CP thiết kế công nghiệp hóa chất , Phân tích thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại công ty CP thiết kế công nghiệp hóa chất , Phân tích thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại công ty CP thiết kế công nghiệp hóa chất

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập