tiết 61lets learn some more

12 49 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:44

Can he swim? Yes, he can Can he swim? No, he can’t Trả lời câu hỏi Can he swim? No, he can’t Can she sing? Yes, she can Can she dance? No, she can’t Can he fly a kite? Yes, he can
- Xem thêm -

Xem thêm: tiết 61lets learn some more , tiết 61lets learn some more , tiết 61lets learn some more

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập